Решени е
ИмеРешени е
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер205.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://orion.superhosting.bg/~kardjali/obs_re6enia/R204-219.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ


Препис – извлечение!


П Р О Т О К О Л

12

от заседание на Общински съвет – Кърджали,

проведено на 31.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е

204

ПРИЕМА на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Кърджали за първото полугодие на 2012 г. /съгласно Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3/.

Р Е Ш Е Н И Е

205


На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, и чл.6, ал.1, буква “е”, чл.8, ал.1, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Кърджали реши:


Приема изменение и допълнение в Раздел VI – “Такси за административни услуги “ на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, както следва:

Чл. 61 Се изменя и допълва, като придобива следното съдържание:

Чл. 61. (1) За извършени административни услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:

 1. Издаване на удостоверение за наследници – 5,00 лв.

 2. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – не се дължи такса

 3. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или смърт – 3,00 лв.

 4. Издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис - извлечение от акт за смърт – 5,00 лв.

 5. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 15,00 лв.

 6. Издаване на удостоверение за семейно положение – 3,00 лв.

 7. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 3,00 лв.

 8. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 5,00 лв.

 9. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – 5,00 лв.

 10. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - 5,00 лв.

 11. Издаване на удостоверение за правно ограничение – 3,00 лв.

 12. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 5,00 лв.

 13. Приемане и комплектоване на молба за установяване наличието на българско гражданство – 7,00 лв.

 14. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България – 3,00 лв.

 15. Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес – 3,00 лв.

 16. Издаване на удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес – 3,00 лв.

 17. Всички други видове удостоверения по искане на граждани – 3,00 лв.

 18. Преписи от документи /за всяка страница/ - 2,00 лв.

 19. Обработка на документи за пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина – 25,00 лв.

 20. Отразяване и обработка на съдебни решения от чужбина – 25,00 лв.


(2) За експресна услуга в рамките на един работен ден се доплаща допълнителна сума върху съответната такса посочена в ал. 1 в размер на 10,00 лв.

(3) За бърза услуга в рамките на 2 работни дни се доплаща допълнителна сума върху съответната такса, посочена в ал.1 в размер на 5,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е

206


ОТЛАГА приемането на решение за изменение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали, за следващо заседание на Общинския съвет през месец септември.


Р Е Ш Е Н И Е

207


На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и ал.10 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Кърджали реши:

1. ОТМЕНЯ т. 12, т. 13, т. 14, т. 15, т. 16 и т. 18 от Раздел ІІ - Продажба на имоти – чрез публично оповестен търг или конкурс и учредяване на ограничени вещни права на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г., приета с решение № 40 от 20.02.2012 г. на Общински съвет Кърджали

2. ДОПЪЛВА Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. както следва:

Раздел ІІ - Продажба на имоти - чрез публично оповестен търг или конкурс и учредяване на ограничени вещни права:

т. 60. Новообразуван УПИ VІІ-6236, кв.237 по ПУП на гр.Кърджали, отреден за търговия и обществено обслужване, съставляващ, поземлен имот с идентификатор

40909.119.264 с площ 13 305 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Кърджали, Актуван с Акт за частна общинска собственост.

т. 61. УПИ ІІ-31,28 кв.6 по ПУП на с.Охлювец, Община Кърджали с площ 620 кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 97 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3065 от 23.04.2012 г.

т. 62. УПИ VІІ-5752, кв.1 по ПУП на гр.Кърджали, кв.»Възрожденци», бул.»Хр. Ботев», отреден за социален сервиз с площ 557 кв.м., с идентификатор 40909.111.198 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за общинска собственост № 3076 от 03.07.2012 г.

т. 63 Поземлен имот с № 22.195, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба» , с площ 739 кв.м., с начин на трайно ползване: жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост №3079 от 03.07.2012г.

т. 64 Поземлен имот с № 22.192, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба», с площ 610 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост №3080 от 05.07.2012г.

т. 65 Поземлен имот с № 22.191, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността»Тумба» с площ 522 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3081 от 05.07.2012 г.

т. 66 Поземлен имот с № 22.198, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността»Тумба» с площ 777 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3082 от 05.07.2012 г.

т. 67 Поземлен имот с № 22.202, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността»Тумба» с площ 135 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3083 от 05.07.2012 г.

т. 68 Поземлен имот с № 22.197, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността»Тумба» с площ 626 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3084 от 05.07.2012 г.

т. 69 Поземлен имот с № 22.201, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността»Тумба» с площ 519 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3085 от 06.07.2012 г.

т. 70 Поземлен имот с № 22.194, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността»Тумба» с площ 729 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3086 от 06.07.2012 г.

т.71 Поземлен имот с № 22.196, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността»Тумба» с площ 626 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3087 от 06.07.2012 г.

т.72 Поземлен имот с № 22.200, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността»Тумба» с площ 480 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3088 от 06.07.2012 г.

т.73 Поземлен имот с № 22.199, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба» с площ 542 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3089 от 06.07.2012 г.

т.74 Поземлен имот с № 22.156, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, с площ 679 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС

на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3100 от 11.07.2012 г.

т.75 Поземлен имот с № 22.189, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, с площ 793 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС

на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3101 от 11.07.2012 г.

т.76 Поземлен имот с № 22.187, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, с площ 661 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3102 от 11.07.2012 г.

т.77 Поземлен имот с № 22.184, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, с площ 679 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3103 от 11.07.2012 г.

т.78 Поземлен имот с № 22.153, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, с площ 592 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3104 от 12.07.2012 г.

т.79 Поземлен имот с № 22.188, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, с площ 753 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3105 от 12.07.2012 г.

т.80 Поземлен имот с № 22.155, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, с площ 574 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3106 от 12.07.2012 г.

т.81 Поземлен имот с № 22.185, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, с площ 574 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3107 от 12.07.2012 г.

т.82 Поземлен имот с № 22.154, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, с площ 562 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3108 от 12.07.2012 г.

т.83 Поземлен имот с № 22.186, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, с площ 626 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3109 от 12.07.2012 г.

2. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Общината да оповести допълнението в програмата в местните вестници и на електронната страница на Общината.Р Е Ш Е Н И Е

208


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали Общински съвет - Кърджали реши:

1. Определя пазарни оценки на следните имоти -общинска собственост, както следва:

1.1 Пазарна оценка в размер на 17 500 лв. /без начислен ДДС/ на УПИ ІІІ-за обществено обслужване, кв.193 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.338 с площ 388 кв.м. с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2863 от 06.07.2011 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1717 от 15.07.2011 г., парт. 14867, Акт 90, том 6, дело 1133/2011 г.

1.2 Пазарна оценка в размер на 3 700 лв. на Поземлен имот с идентификатор 40909.124.433, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Веселчане”, с площ 109 кв.м. и начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2943 от 09.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх. № 3320 от 15.12.2011 г., парт.13771, Акт № 23, том 12, дело 2293/2011 год.

1.3 Пазарна оценка в размер на 8 909 лв. /без начислен ДДС/ на УПИ ІХ кв.20 по ПУП на с.Перперек, Община Кърджали, с площ 908 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2929 от 30.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 3294 от 14.12.2011 г., парт.17831, Акт № 2 том 12, дело 2270/2011 год.

1.4 Пазарна оценка в размер на 9 099 лв. /без начислен ДДС/ на УПИ VІІІ, кв.20 по ПУП на с.Перперек, Община Кърджали, с площ 936 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2978 от 06.02.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 409 от 23.02.2012 г., парт.19352, Акт № 41 том 2, дело 245/2012 год.

1.5 Пазарна оценка в размер на 12 310 лв./без начислен ДДС/ на Самостоятелен обект в сграда /Жил.бл. № 2/, ул.”Средец” № 15, представляващ Гараж № 2 с идентификатор 40909.106.456.1.70 със застроена площ 24,80 кв.м. и предназначение: гараж в сграда по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1873 от 25.04.2007 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1778 от 21.05.2007 г., парт.44, Акт № 75, том VІІ, дело 1531/2007 г.

1.6 Пазарна оценка в размер на 11 980 лв./без начислен ДДС/ на Самостоятелен обект в сграда /Жил.бл. № 2/, ул.”Средец” № 15, представляващ Гараж № 24 с идентификатор 40909.106.456.1.93 със застроена площ 24,15 кв.м. и предназначение: гараж в сграда по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1895 от 03.05.2007 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1964 от 04.06.2007 г., парт.44, Акт № 16, том VІІІ, дело 1700/2007 г.

1.7 Пазарна оценка в размер на 11 490 лв./без начислен ДДС/ на Самостоятелен обект в сграда /Жил.бл. № 2/, ул.”Средец” № 15, представляващ Гараж № 29 с идентификатор 40909.106.456.1.98 със застроена площ 23,15 кв.м. и предназначение: гараж в сграда по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1900 от 04.05.2007 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1948 от 02.06.2007 г., парт.44, Акт № 3, том VІІІ, дело 1685/2007 г.

1.8 Пазарна оценка в размер на 2 955 000 лв./без начислен ДДС/ на Новообразуван УПИ VІІ-6236, кв.237 по ПУП на гр.Кърджали, кв.»Ст.кладенец»,район »Билла», отреден за търговия и обществено обслужване, съставляващ, поземлен имот с идентификатор 40909.119.264 с площ 13 305 кв.м., ведно с построените в него едноетажна масивна сграда с идентификатор 40909.119.264.1 със застроена площ 1035 кв.м.и начин на трайно ползване: за друг вид обитаване и подлежащите на събаряне сгради: сграда с идентификатор 40909.119.264.2 и застроена площ 307 кв.м., сграда с метална конструкция с идентификатор 40909.119.264.3 със застроена площ 555 кв.м., сграда с метална конструкция с идентификатор 40909.119.264.4 със застроена площ 222 кв.м. и сграда пристройка към нея с идентификатор 40909.119.264.5 със застроена площ 27 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3132 от 24.07.2012 г.

2. Продажбата на имотите по т.1 от настоящото решение да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване.

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички действия по организацията и провеждането на търговете.

4. На основание чл.35, ал.6 от ЗОС и чл.39, ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали възлага на Кмета на Общината да издаде заповеди и сключи договори за покупко-продажба на имотите по т.1 от настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е

209


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали, Общински съвет - Кърджали реши:

1. Определя пазарните оценки на следните имоти - общинска собственост, както следва:

1.1. Пазарна оценка в размер на 500 лв. на Поземлен имот №019012 от Картата на възстановената собственост на землище с.Перперек, ЕКАТТЕ 55885, община Кърджали, находящ се в местността „Кую янъ”, с площ 1.014 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята IV (четвърта), актуван с Акт за общинска частна собственост № 2926 от 29.11.2011 г., вписан в Службата по вписванията с Дв.вх.№ 3321от 15.12.2011 г., парт.17862 Акт № 24, том 12, дело 2294.

1.2. Пазарна оценка в размер на 9 000 лв. на Поземлен имот №023056 от Картата на възстановената собственост на землище с.Мъдрец, ЕКАТТЕ 49521, община Кърджали, находящ се в местността „Горен бюк”, с площ 17.638 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята V (пета), актуван с Акт за общинска частна собственост № 2862 от 06.07.2011 г., вписан в Службата по вписванията с Дв.вх.№ 1692 от 14.07.2011 г., парт.14847 Акт № 68, том 6, дело 1109.

1.3. Пазарна оценка в размер на 15 410 лв. на Поземлен имот №025012 от Картата на възстановената собственост на землище с.Бащино, ЕКАТТЕ 03006, община Кърджали, находящ се в местността „Топраклък”, с площ 67.009 дка, с начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята Х (десета), актуван с Акт за общинска частна собственост № 2889 от 21.07.2011 г., вписан в Службата по вписванията с Дв.вх.№ 1984 от 04.08.2011 г., парт.15129 Акт № 54, том 7, дело 1308.

1.4. Пазарна оценка в размер на 2 170 лв. на Поземлен имот №023030 от Картата на възстановената собственост на землище с.Бащино, ЕКАТТЕ 03006, община Кърджали, находящ се в местността „Кьосе бунар”, с площ 11.098 дка, с начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята IХ (девета), актуван с Акт за общинска частна собственост № 2891 от 21.07.2011 г., вписан в Службата по вписванията с Дв.вх.№ 1953 от 02.08.2011 г., парт.15089 Акт № 29, том 7, дело 1284.

1.5. Пазарна оценка в размер на 540 лв. на Поземлен имот №023029 от Картата на възстановената собственост на землище с.Бащино, ЕКАТТЕ 03006, община Кърджали, находящ се в местността „Ен тарла”, с площ 2.772 дка, с начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята IХ (девета), актуван с Акт за общинска частна собственост № 2890 от 21.07.2011 г., вписан в Службата по вписванията с Дв.вх.№ 1955 от 02.08.2011 г., парт.15091 Акт № 31, том 7, дело 1286.

1.6. Пазарна оценка в размер на 120 лв. на Поземлен имот №000191 от Картата на възстановената собственост на землище с.Горна крепост, ЕКАТТЕ 16267, община Кърджали, находящ се в местността „Кузбунар”, с площ 0.374 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята VIII (осма), актуван с Акт за общинска частна собственост № 2981 от 24.02.2012 г., вписан в Службата по вписванията с Дв.вх.№ 491 от 05.03.2012 г., парт.19802 Акт № 91, том 2, дело 299.

1.7. Пазарна оценка в размер на 1 060 лв. на Поземлен имот №011036 от Картата на възстановената собственост на землище с.Петлино, ЕКАТТЕ 56054, община Кърджали, находящ се в местността „...”, с площ 3.077 дка, с начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята IX (девета), актуван с Акт за общинска частна собственост № 2920 от 16.09.2011 г., вписан в Службата по вписванията с Дв.вх.№ 2506 от 29.09.2011 г., парт.16155 Акт № 48, том 9, дело 1709.

1.8. Пазарна оценка в размер на 750 лв. на Поземлен имот №010065 от Картата на възстановената собственост на землище с.Прилепци, ЕКАТТЕ 58342, община Кърджали, находящ се в местността „Мезарлък”, с площ 2.164 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята X (десета), актуван с Акт за общинска частна собственост № 2925 от 28.11.2011 г., вписан в Службата по вписванията с Дв.вх.№ 3324 от 15.12.2011 г., парт.17864 Акт № 27, том 12, дело 2296.

1.9. Пазарна оценка в размер на 210 лв. на Поземлен имот №40909.55.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр. Кърджали, ЕКАТТЕ 40909, община Кърджали, находящ се в местността „Чаир”, с площ 566 кв.м, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята VIII (осма), актуван с Акт за общинска частна собственост № 2886 от 19.07.2011 г., вписан в Службата по вписванията с Дв.вх.№ 1950 от 01.08.2011 г., парт.15086 Акт № 26, том 7 дело 1281.

При продажба на имотите, сделките не подлежат на облагане с ДДС.

2. Продажбата на имотите по т.1 от настоящото решение да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване.

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички действия по организацията и провеждането на търговете.

4. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповеди и сключи договори за покупко-продажба на имотите по т.1 от настоящото решение.
Р Е Ш Е Н И Е

210


1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон,чл. 2, ал. 1, т.16 от Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.24, ал.9 от Устава на “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД, град Кърджали, “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД, град Кърджали да сключи договор за кредит с “Алианц Банк България” АД, град София, в размер до 5 400 000 (пет милиона и четиристотин хиляди) лева за рефинансиране на съществуващия дълг на дружеството при спазване на следните параметри: период-10 години; лихва за периода – до 6,5% и ДАВА СЪГЛАСИЕ да се учреди в полза на кредитора “Алианц Банк България” АД, град София следното обезпечение по кредита:

Учредяване на Първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ върху цялото търговско предприятие „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД, като съвкупност от всички права, задължения и фактически отношения, както настоящи, така и бъдещи, в това число и върху:

а) отделни активи - недвижими имоти, както следва:

 1. ПИ с идентиф.№40909.106.510 с площ от 3 792,00 кв.м.;

 2. ПИ с идентиф.№40909.106.506 с площ от 2 346,00 кв.м.;

 3. ПИ с идентиф.№40909.106.508 с площ от 4 029,00 кв.м.;

 4. ПИ с идентиф.№40909.106.505 с площ от 1 075,00 кв.м. ;

 5. ПИ с идентиф.№40909.106.507 с площ от 400,00 кв.м.;

 6. ПИ с идентиф.№40909.106.521 с площ от 262,00 кв.м.;

 7. ПИ с идентиф.№40909.106.520 с площ от 660,00 кв.м.;

 8. ПИ с идентиф.№40909.106.519 с площ от 1 155,00 кв.м.;

 9. ПИ с идентиф.№40909.106.516 с площ от 124,00 кв.м.;

 10. ПИ с идентиф.№40909.106.487 с площ от 164,00 кв.м.;

 11. ПИ с идентиф.№40909.106.99 с площ от 607,00 кв.м.;

 12. ПИ с идентиф.№40909.106.97 с площ от 399,00 кв.м.;

 13. ПИ с идентиф.№40909.106.23 с площ от 4 507,00 кв.м.;

Ведно с построените в тях:

 1. Пазар на производителите с РЗП - 2 873,00 кв.м.м;

 2. Бюфет за тестени закуски с РЗП – 95,30 кв.м.;

 3. Бюфет за топли закуски за производителите и търговците на едро на плодове и зеленчуци с РЗП – 47,00 кв.м.;

 4. Столова към пазара на производителите и търговците на едро на плодове и зеленчуци с РЗП – 85,60 кв.м.;

 5. Складове за плодове и зеленчуци с РЗП – 891,20 кв.м.;

 6. Зала за манипулиране и пакетиране на плодове и зеленчуци с РЗП - 589,20 кв.м.;

 7. Хладилни складове с РЗП – 578,40 кв.м.;

 8. Навес за отпадъци с РЗП – 73,70 кв.м.;

 9. Информационен център, офиси за спедиция, офиси за производителите, складове за производителите с РЗП – 963,60 кв.м.;

 10. Столова за персонала към администрацията и информационен център с РЗП – 346,70 кв.м.;

 11. Тоалетни с хигиенен център с РЗП – 52,90 кв.м.,

 12. както и необходимите за функционирането на пазара инфраструктурни обекти (вертикална планировка, подпорни стени и външните мрежи от инфраструктурата), находящи се в гр.Кърджали, собственост на “Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД.

б) паричните вземания (настоящи и бъдещи) на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД по договори за наем и комисионна търговия;

в) машини, производствено оборудване и апаратура, като договора за залог да бъде вписан в съответните регистри (ТР и ЦРОЗ).

Учредяване в полза на Банката на залог по реда на ЗДФО върху всички сметки на дружеството, открити в банката.

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА за учредяване от Община Кърджали в полза на “Алианц Банк България” АД на първа по ред договорна ипотека върху следните, собствени на Община Кърджали, недвижими имоти, находящи се в гр. Кърджали, кв.”Студен кладенец”, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.119.245 по Кадастралната карта на Кърджали, с площ от 4 309,00 кв.м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.119.246, по Кадастралната карта на Кърджали, с площ от 1 091,00 кв.м., които да послужат като обезпечение на кредита в размер до 5 400 000 (пет милиона и четиристотин хиляди) лева, предоставен на “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД град Кърджали, до издаване на общинска гаранция за гарантиране на част от дълга на “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД и ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кърджали да подпише нотариалния акт за учредяване на ипотеката.

3. ЗАДЪЛЖАВА изпълнителния директор на “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД и след вземане на решение от Съвета на директорите на дружеството, да подпише договора за кредит с “Алианц Банк България” АД, договора за особен залог по реда на ЗОЗ на търговско предприятие и договора за залог по ЗДФО, при условията на настоящото решение, както и всички други документи, свързани с кредита и обезпеченията.

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Община Кърджали да предостави безлихвен заем в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева на “Пазара на производителите - Кърджали” ЕАД, град Кърджали, за покриване на неотложни нужди за изплащане на задължения към НАП, със срок на издължаване 6 (шест) месеца и ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кърджали да сключи договор за заем.Р Е Ш Е Н И Е

211

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Кърджали реши:


Дава предварително съгласие на Ахмед Шакир Хасан жител на гр.Кърджали и Тодор Минчев Овчаров жител на гр.Хасково, собственици на поземлен имот с № 013063 с площ 1,360 дка и начин на трайно ползване: нива по КВС на землище с.Гняздово, Община Кърджали при граници: имот с № 013043, Пасище с храсти на Кметство Калоянци; имот с № 013014, Полски път на Кметство Калоянци; имот с № 013044, Пасище с храсти на Кметство Калоянци, имот с № 013074, Лозе-терасирано на Юмер Мехмедали Бакъ, съгласно Нот.акт за продажба № 91 от 03.10.2005 г., том 6, рег.9100, дело 1091, вписан в Служба по вписванията с Вх.№ 2865 от 03.10.2005 г., Акт № 180, том 10, дело 2341 от 2005 г. и Нот. акт за продажба № 104 от 13.06.2011 г., том І, рег.4026, дело 99, вписан в Служба по вписванията с Вх.рег. № 1367 от 13.06.2011 г., Акт № 48, том 5, дело 878 от 2011 г. за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с № 013063 през полски път с № 013014–публична общинска собственост по КВС на землище с. Гняздово Община Кърджали, във връзка с утвърждаване на окончателна площадка за промяна на предназначението на гореописаната земеделска земя и осъществяване на инвестиционни намерения в поземлен имот с № 013063 по КВС на землище с.Гняздово, Община Кърджали.
Р Е Ш Е Н И Е

212


На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, параграф 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост и чл.26, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Кърджали, Общински съвет Кърджали реши:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се удължи срока на договор за наем №3360-02/30.08.2007 г., сключен с ЕТ” Роси – Роса Овчарова представляван от Роса Асенова Овчарова на общински имот, представляващ: Помещение на І етаж в бивш клуб кв.”Гледка”, ул. „Тина Киркова” гр. Кърджали, с полезна площ 148,00 кв.м., за срок от 5 години, считано от 31.08.2012 г.

2. Определя месечна наемна цена в размер на 330.00 лв. без ДДС, считано от 31.08.2012 г.

3. Възлага на Кмета на общината, в едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение да сключи анекс към Договор №3360-02/30.08.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е

213


1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Кърджали ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №8 кадастрален район 126 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Брош ЗЗП 24 А, общ.Кърджали.

2. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №8 кадастрален район 126 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Брош ЗЗП 24 А, общ.Кърджали, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

В седемдневен срок от влизане в сила на решението за одобряване на плана, същото да се изпрати за обнародване в “Държавен вестник”.Р Е Ш Е Н И Е

214


1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Кърджали ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №013063 по картата за възтановена собственост в землището на с.Гняздово, общ.Кърджали.

2. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №013063 по картата за възтановена собственост в землището на с.Гняздово, общ.Кърджали, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

В седемдневен срок от влизане в сила на решението за одобряване на плана, същото да се изпрати за обнародване в “Държавен вестник”.


Р Е Ш Е Н И Е

215


1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Кърджали ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план - план регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ І-106 отреден за училище и детска градина, кв.12 по плана на с.Ястреб, общ.Кърджали.

2. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ І-106 отреден за училище и детска градина, кв.12 по плана на с.Ястреб, общ.Кърджали, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.


В седемдневен срок от влизане в сила на решението за одобряване на плана, същото да се изпрати за обнародване в “Държавен вестник”.

Р Е Ш Е Н И Е

216


1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Кърджали ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот, съставляващ дворно място на бивша училищна сграда, находяща се в урбанизираната територия на с.Гняздово общ.Кърджали.

2. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот, съставляващ дворно място на бивша училищна сграда, находяща се в урбанизираната територия на с.Гняздово общ.Кърджали, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.


В седемдневен срок от влизане в сила на решението за одобряване на плана, същото да се изпрати за обнародване в “Държавен вестник”.


Р Е Ш Е Н И Е

217


І. Утвърждава на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за народната просвета, 33 автобусни линии за превоз на деца и ученици от учебните заведения в рамките на транспортната схема на Община Кърджали за учебната 2012/2013 година, съгласно Приложение №1.


ІІ. Допълва списъка по т.І, със следните линии:


Автобусна линия №34

Мост – Бащино – Татково – Звиница – Крин – ЦДГ Мост – Черешица – ЦДГ Мост – Черьовци – ЦДГ Мост


Автобусна линия № 35

Кърджали – Перперек – Конево – Долище – ЦДГ Конево – Бяла поляна – Страхил войвода – ЦДГ Конево – Сестринско – Рудина – ЦДГ Миладиново – Сватбари – Калоянци – ЦДГ Перперек


ІІІ. При постъпване на докладни от директори на детски градини и училища , че има деца и ученици, които трябва да се извозват от населени места неотбелязани в маршрутното разписание, с вътрешен протокол да се допълват утвърдените маршрутни разписания

Р Е Ш Е Н И Е

218


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали, Общински съвет – Кърджали одобрява отпускането на финансова помощ на:

1. Семейство, подало заявление с Вх.№ 94-00-668/09.05.2012 г., в размер на 2000 лева, след представяне на копие от платежни документи, удостоверяващи извършените разходи.

2. Семейство, подало заявление с Вх.94-00-679/10.05.2012 г. в размер на 2000 лева, съгласно представените копия от платежни документи, удостоверяващи извършените разходи.

3. Лица, живеещи на семейни начала, подали заявление с Вх.№ 94-00-890/02.07.2012 г., в размер на 2000 лева, след представяне на копие от платежни документи, удостоверяващи извършените разходи.Р Е Ш Е Н И Е

219


ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА да се отпусне еднократна парична помощ от средствата предвидени по параграф 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет” от Единната бюджетна класификация на разходите – 2012 г. необходима за лечение на тежкоболните лица, както следва:


 1. Сабиха Бейсим Бейсим с ЕГН - хххххххххх, живуща в гр.Кърджали, ул.”Лиляна Димитрова” №1 с диагноза „Хронична чернодробна недостатъчност” в размер на 200 (двеста) лв.

 2. Садие Сабри Кямил с ЕГН - хххххххххх, живуща в с. Стремци, ул.”Първи май” №7, общ.Кърджали с диагноза „Фрактура перипростетика феморис декстра”в размер на 200 (двеста) лв.

 3. Къймет Сали Шакир с ЕГН - хххххххххх, живуща в с.Кьосево, общ.Кърджали с диагноза „Кома с неустановен произход” в размер на 200 (двеста) лв.

 4. Гюлезар Сейдахмед Мехмед с ЕГН - хххххххххх, живуща в с.Солище, общ. Кърджали с диагноза „Кома с неустановен произход” в размер на 200 (двеста) лв.

 5. Северин Аретов Чаушев с ЕГН - хххххххххх, живущ в гр.Кърджали, ул.”Беломорска” № 64 с диагноза „Емпиема плевре синистра” в размер на 200 (двеста) лв.

 6. Айше Яшар Исмаил с ЕГН - хххххххххх, живуща в с.Опълченско, ул.”Бистрец” №12, общ.Кърджали с диагноза „Ентезопатия на гръбначен стълб” в размер на 200 (двеста) лв.

 7. Назим Мехмед Мехмед с ЕГН - хххххххххх, живущ в гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.96, ап.39 с диагноза „Последици от мозъчен инфаркт” в размер на 200(двеста) лв.

 8. Койно Велчев Карабажаков с ЕГН - хххххххххх, живущ в с.Резбарци, ул.”Детелина” №1, общ.Кърджали с диагноза „Мозъчен инфаркт” в размер на 200 (двеста) лв.

 9. Елена Илиева Рангелова с ЕГН - хххххххххх, живуща в гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.55, вх.Е, ап.127 с диагноза „Злокачествено новообразувание на млечна жлеза” в размер на 200 (двеста) лв.

 10. Йордан Христов Юлиянов с ЕГН - хххххххххх, живущ в гр.Кърджали, ул.”Перущица” №19 с диагноза „Ехинококус пулмонис декстра” в размер на 200 (двеста) лв.

 11. Николай Георгиев Чичев с ЕГН - хххххххххх, живущ в гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.85, вх.А, ап.4 с диагнози „Исхемична болест на сърцето. Двуклонова коронарна болест и др. ” в размер на 200 (двеста) лв.

 12. Хафизе Алиосман Осман с ЕГН – хххххххххх, живуща в гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.102, вх.Б, ап.21 с диагнози „Хориоретинитис централис пер акта окули синистра. Диабетна полиневропатия. Състояние след ИМИ и др.” в размер на 200 (двеста) лв.

 13. Сюлейман Осман Юмер с ЕГН - хххххххххх, живущ в с.Сипей, ул.”Извън регулацията” 98 с диагнози „Исхемична болест на сърцето. Остър миокарден инфаркт. Двуклонова коронарна болест и др. ” в размер на 200 (двеста) лв.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

К Ъ Р Д Ж А Л И: ……………………….

/Р. МУСТАФА/

Свързани:

Решени е iconРешени е

Решени е iconРешени е
Протокол №
Решени е iconДело №2-1-442/12 решени е

Решени е iconРешени е
Общинският съвет гр. Пордим на основание чл. 21, ал. 3 от змсма и чл. 10, ал. 4 от подос
Решени е iconРешени е
На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 3 и във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за обществени поръчки
Решени е icon¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от змсма и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от пмс №67/14....
Решени е iconРешени е
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 10. 12. 2009 г., Протокол №32
Решени е iconРешени е
Производството е по чл. 63, ал. 1, предл последно от занн, във вр с чл. 208 и сл от апк
Решени е iconРешени е
Производството е по иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
Решени е iconРешени е
Производството е по обективно съединени искове с правно основание член 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от кт
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом