Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на
ИмеГ-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер45 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
намира следното:

Г-н Г. И. С., ЕГН *, адрес с.Л., общ.Б., обжалва решение № 1768/09.01.2009 г. (изх.№ 08-1394/09.01.2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на наследниците на И. С. В., бивш жител на с.Л., общ.Б., роден на 06.09.1903 г. и починал на 03.01.1984 г., се отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху следните четири имота, а именно:

1 - нива от 6.000 дка, осма категория, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Орлово гнездо, при граници (съседи): север - Д. С.а, изток - Й. С., юг - дере, запад - дере, поради проведени мероприятия, които не позволявали реституция на този имот - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ;

2 - нива от 0.100 дка, седма категория, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Влаховица, при граници (съседи): север - С. Г., изток - дере, юг - шосе, запад - С. С., поради проведени мероприятия, които не позволявали реституция на този имот - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ;

3 - нива от 1.100 дка, шеста категория, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Ресен-Р, при граници (съседи): север - П. К., изток - Л. М., юг - С. Г., запад - П. К., поради проведени мероприятия, които не позволявали реституция на този имот - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ;

4 - ливада от 1.000 дка, шеста категория, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Ресен-Р, при граници (съседи): север - М. В., изток - М. В., юг - С. В., запад - С. Г., поради проведени мероприятия, които не позволявали реституция на този имот - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ.

Жалбоподателят твърди, че атакуваният от него отказ е незаконосъобразен. Иска отменяване на акта на ОСЗ Б. и реституиране на имотите в съществуващи (възстановими) стари реални граници.

Жалбата е допустима. Същата е подадена в срок и от лице, имащо правен интерес, поради което следва да се разгледа по същество.

Жалбата се явява частично основателна.

Производството по чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ е от административен характер и има за предмет установяване на законосъобразността, респ. - незаконосъобразността на атакуваното решение на съответната общинска служба земеделие. С оглед на това, съдът не следва да се занимава с въпроса, дали наследодателят на жалбоподателя е бил собственик (и на какво правно основание) на процесните имоти преди образуването на ТКЗС. В рамките на съдебния процес по чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ е необходимо да се изследва само това, налице ли са основанията, поради които ОСЗ е отказала да признае или възстанови имотите (така и решение № 394/13.07.2004 г. по к.адм.д. № 166/2004 г. на Окръжен съд Б., докладчик съдията В. Б.).

В случая отказът е за възстановяване, като ОСЗ Б. се е позовала на разпоредбата на чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ - проведени върху имотите мероприятия. От страна на жалбоподателя е оспорена верността на този мотив за отказа. Неговата позиция намира частична опора в приетото по делото заключение на съдебно-техническата експертиза. Според вещото лице, нивата от 6 дка в местността Орлово гнездо е включена в плана от 1960 г., но няма реализирано строителство в нея. След 1987 г. този имот не е отразяван и не е включван в плана. Нивата от 1.100 дка в местността Ресен-Р е в регулацията на с.Л.. Част от нея е била отредена за спортна площадка, но това мероприятие не е реализирано. Понастоящем тя попада във футболно игрище, за изграждането на което липсват строителни книжа. Върху другите два имота има реализирани мероприятия, които пречат за тяхното реституиране. Съдът кредитира тези изводи на вещото лице. Няма основания за недаване вяра на същите. Заключението е компетентно и пълно. То следва да застане в основата на настоящия съдебен акт, като на наследниците на И. С. В. се възстановят нивата от 6 дка в Орлово гнездо и нивата от 1.100 дка в Ресен-Р, така, както са отразени от експерта в скиците към неговото заключение, за които имоти се оказа, че не са засегнати от публични мероприятия от обществен интерес. За останалите два имота жалбата трябва да се отхвърли.

Мотивиран по този начин, Районен съд Б.


РЕШИ:


ОТМЕНЯВА решение № 1768/09.01.2009 г. (изх.№ 08-1394/09.01.2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на наследниците на И. С. В., бивш жител на с.Л., общ.Б., роден на 06.09.1903 г. и починал на 03.01.1984 г., се отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива от 6.000 дка, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Орлово гнездо, нива от 0.100 дка, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Влаховица, нива от 1.100 дка, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Ресен-Р, и ливада от 1.000 дка, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Ресен-Р, поради проведени мероприятия, които не позволявали реституция на тези имоти - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ, в частта му, касаеща нивата от 6.000 дка, осма категория, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Орлово гнездо, при граници (съседи): север - Д. С.а, изток - Й. С., юг - дере, запад - дере, оградена и защрихована с червен цвят на скицата към заключението на вещото лице инж.И. И. А., намираща се на лист 32 от настоящото административно дело, преподписана от съда и съставляваща неразделна част от настоящото съдебно решение, както и нивата от 1.100 дка, шеста категория, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Ресен-Р, при граници (съседи): север - П. К., изток - Л. М., юг - С. Г., запад - П. К., оградена и защрихована със зелен цвят на скицата към заключението на вещото лице инж.И. И. А., намираща се на лист 35 от настоящото административно дело, преподписана от съда и съставляваща неразделна част от настоящото съдебно решение.

ВЪЗСТАНОВЯВА на наследниците на И. С. В., бивш жител на с.Л., общ.Б., роден на 06.09.1903 г. и починал на 03.01.1984 г., правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нивата от 6.000 дка, осма категория, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Орлово гнездо, при граници (съседи): север - Д. С.а, изток - Й. С., юг - дере, запад - дере, оградена и защрихована с червен цвят на скицата към заключението на вещото лице инж.И. И. А., намираща се на лист 32 от настоящото административно дело, преподписана от съда и съставляваща неразделна част от настоящото съдебно решение, както и върху нивата от 1.100 дка, шеста категория, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Ресен-Р, при граници (съседи): север - П. К., изток - Л. М., юг - С. Г., запад - П. К., оградена и защрихована със зелен цвят на скицата към заключението на вещото лице инж.И. И. А., намираща се на лист 35 от настоящото административно дело, преподписана от съда и съставляваща неразделна част от настоящото съдебно решение.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на г-н Г. И. С., ЕГН *, адрес с.Л., общ.Б., подадена срещу решение № 1768/09.01.2009 г. (изх.№ 08-1394/09.01.2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., в останалата й част - досежно нивата от 0.100 дка, седма категория, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Влаховица, при граници (съседи): север - С. Г., изток - дере, юг - шосе, запад - С. С., и ливадата от 1.000 дка, шеста категория, намираща се в землището на с.Л., общ.Б., местността Ресен-Р, при граници (съседи): север - М. В., изток - М. В., юг - С. В., запад - С. Г..

На страните по делото да се връчат копия от решението, като те могат да го обжалват пред Административен съд Б., чрез Районен съд Б., в двуседмичен срок от връчването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

Свързани:

Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на iconИнж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М
Под къщи-Р, землище на с. Логодаж, общ. Б., заявена с пореден №6 и установена с емлячен регистър 1952-1955 г., поради непредставяне...
Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
С. Г. Х. с Егн *, надя Г. Х. с Егн и К. С. П. с Егн *, всички с адрес: гр. Б., ул.”С. с която се обжалва Решение №2810/12. 11. 2010г...
Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на iconГ-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва...
Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на iconГ-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на
О. та С. З. Б., с което на наследниците на Д. Х. М., бивш жител на с. Д., общ. Б., се отказва възстановяване на правото на собственост...
Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на iconРешение №131 от 5 май 2011 г
Относно: Предложение от Началника на Общинска служба по земеделие –гр. Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен...
Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на iconПроизводството е с правно основание чл. 14. ал 3 от зспзз
Образувано е по жалба на П. И. Я.,с Егн: от гр. Петрич, кв. „П.” №23, Р. Г. Й., с Егн: *, от гр. Петрич, У. Е. Й.” № и Р. К. П. с...
Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на iconИ за да се произнесе взе предвид следното
От М. и Т. Д. от с. С., общ. З. е постъпила жалба срещу Решение № /1 от 03. 02. 2010год на Общинска служба “Земеделие” гр. З., в...
Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на iconГ-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн
Фильовото, землище на с. С., общ. С., обл. Б., заявена с пореден №9 и установена с данъчен регистър, или общо пет имота с обща площ...
Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на iconПроизводството е образувано по жалба от Роженски манастир Рождество
Натанаил, против Решение №44А/З от 10. 04. 2009 г на Общинска служба по земеделие /осз/-Г. С., в частта му, с която е направена забележка,...
Г-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на iconС решение №3772 от 06. 11. 2009г по гр д. №265/2009г. Районен съд гр. Р. е осъдил
М. И. Р., с адрес с. Б., О. Р., У. „ С. №4, егн срещу Т. И. А., Егн *, с адрес гр. Б., Ж. „ С.", У. " Б." №. 2, А. 5 и Д. И. А.,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом