На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация
ИмеНа лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер78.19 Kb.
ТипЛекция
източникhttp://umbal-karit.my.contact.bg/docs/proglec5.doc
П Р О Г Р А М А

НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА ЗА МЕДИЦИ


ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 ЧАСА ТЕРМИНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ НА ЖИВОТ. КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ.

1. Определение на терминално състояние.

2. Клинична и биологична смърт.

3. Кардиак арест и клинична смърт – клинична характеристика.

4. Патофизиологична характеристика на смъртта и съживяването.

5. Етиология на клиничната смърт.

6. Кардиопулмонална ресусцитация – фази.


ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 ЧАСА УДАВЯНЕ.

1. Определение.

2. Патофизиологични промени (пиране на дишането, кардиак арест, усложнения: белодробна хипертензия, остър белодробен оток, ритъмни нарушения, кома, шок (хиповолемичен, кардиогенен, смесен).

3. Поведение, изследвания, наблюдение и лечение.

4. Прехоспитален период (дихателна реанимация, кислородотерапия, ритъмни нарушения).

5. Болнично лечение (дихателна реанимация и кардиореспираторен мониторинг).

6. Превеждане в интензивно отделение (осигуряване на венозен път – периферен и централен, катетър на Swan-Ganz; лабораторни изследвания).

7. Алгоритъм на лечение.


ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 ЧАСА ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС СИНДРОМ.

1. Определение.

2. Патофизиологични характеристики.

3. Етиология.

4. Клиника (фази на протичане, субективни оплаквания, физикална находка, диференциална диагноза, изследвания, наблюдение).

5. Лечение:

- прехоспитален период – КПР, кислородолечение, лечение на хемодинамичните нарушения по време на транспорт;

- хоспитален период – лечение на ОДН (кислородолечение, ИБВ с приложение на CPAP и PEEP), борба с белодробния оток (диуретици), поддържане на тъканна оксигенация (кислородна консумация – VO2, стойности на венозния лактат, стойности на стомашното интрамукозно рН).

6. Специфични терапевтични мероприятия (стероиди, антиоксиданти, сърфактънт, корекция на хемодинамичните нарушения).


ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 ЧАСА БЕЛОДРОБНА ЕМБОЛИЯ.

1. Определение.

2. Патофизиология.

3. Етиология, честота и смъртност.

4. Диагностика (лабораторни проучвания, образна диагностика, белодробна ангиография). Диференциална диагноза.

5. Клиника.

6. Лечение:

- прехоспитално лечение – кислородолечение, ИБВ, корекция на хемодинамичните нарушения;

- хоспитално лечение – фибринолиза, антикоагулантна терапия, корекция на хемодинамичните нарушения;

7. Хирургична емболектомия.

8. Лечение на ОДН.


ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 ЧАСА ТЕЖКА ОСТРА БРОНХИАЛНА АСТМА (СТАТУС АСТМАТИКУС).

1. Определение.

2. Етиология, честота, морбидност и смъртност.

3. Патофизиология.

4. Клиника.

5. Диференциална диагноза.

6. Изследвания.

7. Мониторинг – пулсоксиметрия, капнография, лабораторни проби, рентгенологични изследвания, кръвно-газов състяв, спирометрия.

8. Лечение и поведение в:

- извънболничния период (лечение на ОДН, симпатикомиметици – аерозолни и венозни начини на приложение, кортикостероиди);

- спешно отделение (симпатикомиметици, ОДН, ИБВ, глюкокортикоиди, аминофиллин, корекция на ацидозата, кетамин, халотан, корекция на АКС).

9. Декомпенсирана хронична обструктивна дихателна недостатъчност. Определение. Етиология. Патогенеза. Клиника. Изследвания (спирометрия, АКС, ЕКГ, лабораторни изследвания). Лечение (кислородотерапия, механична вентилация, бронходилататори, кортикостероиди, антибиотици, диуретици, антикоагуланти, предпазване от стрес улкус, респираторна физиотерапия, механична вентилация).


ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 ЧАСА ХИПОВОЛЕМИЧЕН ШОК.

1. Определение.

2. Етиология.

3. Патофизиологични бележки.

4. Клиника.

5. Степени на шоковото състояние в зависимост от кръвозагубата.

6. Изследвания (лабораторни, радиологични, ехографска диагностика).

7. Лечение:

- алгоритъм на ресусцитация и поведение в доболничния период;

- алгоритъм на ресусцитация и поведение в спешно отделение.

8. Приложение на кръв и кръвни продукти.

9. Видове разтвори за инфузионно лечение.

10. Съдов достъп (техника, видове катетри, техника на въвеждане, усложнения при катетеризация).


ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 ЧАСА СЕПТИЧЕН ШОК.

1. Определение.

2. Понятие за SIRS, SEPSIS, ACUTE SEPSIS, SEPTIQ SHOCK.

3. Основни патофизиологични нарушения

4. Честота, заболевемост и смъртност

5. Клиника (субективни оплаквания, физикална находка).

6. Диагноза (лабораторни изследвания, рентгенови и ехографски изследвания).

7. Мониторинг в прехоспиталния и хоспитален период.

8. Лечение (прехоспитален и хоспитален период).

9. Кислородолечение и ИБВ.

10. Обемно заместване.

11. Антибиотици и лечение на налични възпалителни огнища.

12. Корекция на хемодинамични нарушения.

13. Мултиорганна недостатъчност и корекцията й.


ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 ЧАСА КАРДИОГЕНЕН ШОК.

1. Определение.

2. Патофизиология.

3. Етиология, честота, морбидност и смъртност.

4. Клиника (анамнеза, физикален статус).

5. Диференциална диагноза.

6. Изследвания (лабораторни, образна диагностика, ЕКГ, ехокардиография).

7. Поставяне на катетри за измерване на ЦВН и налягане в a. pulmonalis.

8. Лечение в:

- прехоспиталния период (поддържане на дишането и циркулацията с цел предотвратяване на исхемичните усложнения, медикаментозно лечение на сърдечната слабост);

- хоспиталния период (диагноза, профилактика на исхемичните усложнения, тромболитична терапия и реваскуларизация чрез РТСА, кислородотерапия, мониторинг на хемодинамичните параметри).

9. Фармакологично лечение (нитрати и морфин, вазопресори, инотропни средтсва).

10. Конгестивна сърдечна слабост и белодробен едем. Определение. Етиология и Патогенеза. Състояния, протичащи с променен капилярен пермеабилитет, повишено пулмокапилярно налягане, намалено онкотично налягане, лимфна недостатъчност, високо отрицателно плеврално налягане. Честота, смъртност и морбидност. Клиника, диагноза (ехокардиография, ЕКГ, лабораторни изследвания, рентгенова диагноза).

11. Диференциална диагноза с некардиоген оток.

12. Лечение и поведение в:

- прехоспиталния период (осигуряване на дишането и кислородолечение, венозен достъп);

- спешното отделение (лечение на сърдечната слабост, осигуряване на вентилацията, кислородолечение, диуретици);

13. Медикаментозно лечение (диуретици, нитрати, инотропни средства, антиаритмици).


ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 ЧАСА АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК.

1. Определение.

2. Патофизиология.

3. Честота, морбидност и смъртност.

4. Клиника (анамнеза, физикална находка - обща, кожни реакции, белодробна и кардиоваскуларна находка).

5. Изследвания (лабораторни, радиологични и други тестове).

6. Поведение и лечение:

- прехоспитален период (осигуряване на проходими дихателни пътища, венозен път, оксигенация, поддържане на циркулацията);

- хоспитален период (осигуряване на дихателните пътища и ИБВ, оксигенация).

7. Медикация (адренергични средстсва, инхалационни ß-агонисти, Н1- и Н2-рецепторни блокери, кортикостероиди, глюкагон).


ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 ЧАСА НЕСТАБИЛНА АНГИНА ПЕКТОРИС.

1. Определение.

2. Патофизиология.

3. Етиологични фактори.

4. Клиника (анамнеза, утежняващи фактори).

5. Диференциална диагноза.

6. Диагноза (ЕКГ, ехокардиография, лабораторни изследвания).

7. Поведение и лечение в:

- прехоспитален период (осигуряване на дишането, циркулацията, венозен източник, нитропрепарати, морфин, бърз транспорт до болницата);

- спешно отделение (осигуряване на вентилацията и оксиженацията, антикоагуланти, нитропрепарати, бетаблокери, калциеви блокери).

8. Мониторинг (ЕКГ, ехокардиография, рентгенография, превеждане в коронарно отделение).

9. Инфаркт на миокарда. Определение. Етиология. Патогенеза. Честота. Смъртност. Поведение. Изследвания. Наблюдение. Лечение в:

- прехоспиталния период (диагноза и ЕКГ признаци, осигуряване на дишане и циркулация, сърдечен мониторинг);

- болничен период (диагноза, осигуряване на вентилация и циркулация). Тромболиза – показания, медикаменти за тромболиза. Техника. Ангиопластика. Предотвратяване на камерните аритмии. Поведение и лечение след реперфузията. Антикоагуланти и антиагреганти. Лечение на усложненията (аритмии, хипертонична криза, кардиогенен шок, сърдечна недостатъчност, руптура на камерна преграда и папиларен мускул).

10. Превеждане в интензивно отделение.


ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 ЧАСА АРИТМИИ.

1. Общи принципи на лечение.

2. Поведение и изследвания (КПР, продължително ЕКГ-мониториране, максимално оксигениране, осигуряване на периферен и/или централен венозен път, седиране и обезболяване).

3. Терапевтичен подход при тахикардии (с широк QRS-зъбец, тесен QRS-зъбец, предсърдно мъждене).

4. Терапевтичен подход при екстрасистолии.

5. Терапевтичен подход при брадикардии.

6. Електрошок – показания и техника на приложение.

7. Вагусови прийоми. Антиаритмични средства – характеристика и показания за приложение.


ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 ЧАСА СПЕШНИ СЪСТОЯНИЕ В ЕНДОКРИНОЛОГИЯТА.

 1. Хипергликемични отклонения и животоспасяващи мероприятия при:

- диабетна кетоацидоза (патофизиологични нарушения и тяхната спешна корекция);

- некетогенна хиперосмоларна декомпенсация (патофизиологични отклонения, корекции).

 1. Хипогликемии (определение, симптоматика на хипогликемичното състояние, клиника, диференциална диагноза, поведение, изследвания, наблюдение, лечение).

 2. Лактатна ацидоза (определение, класификация, клиника, диференциална диагноза, поведение, изследвания, наблюдение).

 3. Тиреотоксична криза (патофизиологични отклонения, клиника, поведение, изследвания и наблюдение). Лечение (осигуряване на дишане и циркулация, бетаблокери, пропилтиоурацил).

 4. Адисонова криза (определение, патофизиологични отклонения, клиника, поведение, изследвания и наблюдение, лечение).

 5. Микседемна кома (определение, клиника, диференциална диагноза, поведение, изследвания, наблюдение, лечение).


ЛЕКЦИЯ № 13–2 ЧАСА ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ.

1. Определение.

2. Класификация:

- преренална недостатъчност (етиологични и патофизиологични аспекти, клиника, изследване, наблюдение и лечение);

- ренална недостатъчност (етиология и патогенеза, клиника, изследвания, наблюдение и лечение);

- постренална недостатъчност (етиология и патогенеза, клиника, изследвания, наблюдение и лечение).

3. Спешни мероприятия при остра бъбречна недостатъчност.

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 ЧАСА ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ.


1. Определение.

2. Етиология и патогенеза.

3. Клиника.

4. Диференциална диагноза.

5. Поведение, изследване и наблюдение.

6. Лечение:

- корекция на хиповолемията и шоковото състояние;

- корекция на хипергликемията;

- корекция на ДИК и хипопротеинемията;

- антибиотична терапия;

- профилактика и лечение на мултиорганната недостатъчност;

- хирургично лечение.


ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 ЧАСА ПАЦИЕНТ В БЕЗСЪЗНАНИЕ.

 1. Определение на коматозното състояние.

 2. Патофизиологични аспекти на комата.

 3. Причини за възникването на комата (структурни лезии, метаболитни увреждания, психогенна кома).

 4. Изследване на пациент в безсъзнание.

 5. Поведение при пациент в безсъзнание в:

- доболничния период (осигуряване на свободно проходими дихателни пътища, протекция на гръбначния стълб чрез яка на Шанц, предпазване от аспирация, поддържане на добра циркулация, борба с мозъчния едем);

- стационара (осигуряване на трайно проходими дихателни пътища, борба с мозъчния едем, лечение на съдовия спазъм, борба с инфенциите).

 1. Ентерално и парентерално хранене.

 2. Изкуствена белодробна вентилация.

Свързани:

На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация iconІ курс медици анатомия и І курс дентална медицина цитология петък 21. 12. 2012г от 11. 00-13. 00 часа. Проф д-р Пепа Атанасова
Студентите ще получат семестриална заверка от съответните преподаватели в посочените дни
На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация iconЕвропейска интеграция, 07. 02. 08, Лекция
Оценка на база текущ контрол!  2 теста по време на лекционния курс (27 март / 8 май)
На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация iconБългарската Академия по Естетична Стоматология (баес) и Сп. "Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията"
Средствата от лекционния курс ще бъдат използвани за покриване на разходите, свързани с лекционния курс на проф. Жерар Шиш и за издаването...
На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация iconРазпис на лекциите и упражненията на II курс, медицина, летен семестър на учебната 2011/2012 година
Лекция по физиология – II поток, I с. / Лекция по биохимия – II поток, II с., II ауд
На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация iconТерминални състояния и кпр
В. Пациентът е подходящ за донор само на бъбреците, но не и на сърце и черен дроб
На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация iconТерминални състояния и кпр
В. Пациентът е подходящ за донор само на бъбреците, но не и на сърце и черен дроб
На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация iconМедицински стандарт "анестезия и интензивно лечение"
Анестезиология и интензивно лечение е основна медицинска специалност, която включва изучаването и практическата реализация на клиничните...
На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация iconПроект "Лятна Академия по спешна медицина"
Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет (асмб – су)
На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация iconПо медицинска радиология (нуклеарна медицина и лъчелечение) специалност "медицина" шести семестър, ІІІ курс
Физични основи на нуклеарната медицина. Атом и атомно ядро. Нуклиди, изотопи и изобари
На лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация iconЛекция IX лекция X лекция XI
Фрагменты публикуются по источнику: Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии: Учеб пособие для филос фак и отделений ун-тов....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом