Общи условия
ИмеОбщи условия
страница1/4
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер269.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.baez-bg.com/docs/Turgovski_Risk_Nepazaren.doc
  1   2   3   4
"БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за застраховане на плащания по договори за износ/изпращания на стоки и услуги срещу непазарен краткосрочен търговски риск


В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС

ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО

ЗАСТРАХОВАНЕ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ


Чл. 1. “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД (наречена по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ) застрахова от свое име и за сметка на държавата срещу плащане на застрахователна премия плащания по договори за износ/изпращания на стоки и услуги срещу непазарен краткосрочен търговски риск при условията на рамкова застрахователна полица съобразно настоящите Общи условия.


Чл. 2. Настоящите Общи условия, Рамковата застрахователна полица (наречена Полица) и всички допълнителни споразумения към нея, заявката за застраховане и всички приложени към нея документи и декларациите за осъществен износ/изпращания представляват един застрахователен договор и се разглеждат заедно, всеки термин или израз със специфичен смисъл в този договор носят едно и също значение.


Основни понятия

Чл. 3.

(1) ТЪРГОВСКИ РИСК е рискът от неплащане за осъществен от Застрахования износ/изпращания на стоки и услуги, в резултат от сбъдването на някой от покритите рискове по дял II., чл. 5 от настоящите Общи условия.


(2) КРАТКОСРОЧЕН ТЪРГОВСКИ РИСК е търговски риск по договори за износ/изпращания на стоки и услуги с период на отсрочване на плащанията до 2 години.

(3) НЕПАЗАРЕН РИСК по смисъла на тези Общи условия е краткосрочен търговски риск, при който длъжник по договора за износ/изпращания е частноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава извън държавите, определени като държави с пазарен риск, в списък, обнародван в Държавен вестник.


(4) КРЕДИТЕН ЛИМИТ (ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА) е максималният размер на покритие на Застрахователя по износа/изпращанията на Застрахования към определен длъжник във всеки един момент по време на действие на застрахователния договор.


(5) ЗАСТРАХОВАН е лицето, което сключва застрахователен договор със Застрахователя и има застрахователен интерес. Застрахован може да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон на Република България или физическо лице с постоянно местожителство в Република България.


(6) ДЛЪЖНИК, по смисъла на тези Общи условия, може да бъде юридическо лице, регистрирано като търговец в държава извън държавите, определени като държави с пазарен риск, в списък, обнародван в Държавен вестник. Длъжник може да бъде и физическо лице с постоянно местожителство в държава извън държавите, определени като държави с пазарен риск, в списък, обнародван в Държавен вестник.


Длъжник не може да бъде чужда държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава, за които не може да се приложи процедура по обявяване в несъстоятелност. Длъжник е лицето, дължащо плащане по договора за износ/изпращания.

(7) Застрахованият и длъжникът не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

(8) ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ е цената на застрахователната услуга и се определя от Застрахователя в зависимост от оценката на риска за длъжника, покритите рискове, сроковете и условията на застрахователния договор.


(9) ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ е възстановяването от Застрахователя на претърпените от Застрахования щети вследствие на настъпило застрахователно събитие в уговорените в Полицата кредитни лимити. Застрахователното обезщетение не може да надвишава 85 % от кредитния лимит, освен ако в Полицата е уговорено друго.


II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ


Предмет на застрахователното покритие


Чл. 4. (1) Предмет на застрахователното покритие съгласно настоящите Общи условия са плащания по договори за износ/изпращания на стоки и услуги, сключени при условията на отсрочено плащане с период на отсрочване на плащането до две години. Със Специални условия в Полицата може да бъде уговорено покритие и за договори за износ/изпращания, сключени при други условия на плащане.


(2) Застрахователното покритие не обхваща плащанията по договори за износ/изпращания на стоки и услуги при условията на:

1. авансово плащане;

2. неотменяем и потвърден от Българска банка акредитив.


(3) Застрахователното покритие не обхваща суми, които не съставляват плащане по смисъла на ал. 1, в това число: лихва за забава, неустойки, глоби и пропуснати ползи, дължими във връзка с неизпълнение на договора за износ/изпращания от страна на длъжника, както и разлики от промяна във валутните курсове.


Покрити рискове


Чл. 5. Застрахователят осигурява застрахователно покритие на плащанията по договорите за износ/изпращания на стоки и услуги, застраховани при условията на сключения съгласно настоящите Общи условия застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове:


(1) НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ДЛЪЖНИКА имаща смисъл на:


  1. обявяване на длъжника в несъстоятелност или откриване на процедура за обявяване на длъжника в несъстоятелност със съдебно решение при условие, че вземанията на Застрахования по договорите за износ/изпращания са включени в списъка на кредиторите на длъжника;


2. обявяване на длъжника в ликвидация или откриване на процедура за ликвидация на длъжника със съдебно решение или административен акт, при условие, че вземанията на Застрахования по договорите за износ/изпращания са включени в списъка на кредиторите на длъжника;


3. друго съдебно уреждане на задълженията на длъжника, при условие, че вземанията на Застрахования са включени в това съдебно уреждане;


4. извън съдебно уреждане на задълженията на длъжника, при условие, че вземанията на Застрахования са включени в това извън съдебно уреждане и Застрахованият участва в него с изричното писмено съгласие на Застрахователя.

(2) ЗАБАВЯНЕ НА ПЛАЩАНЕТО ОТ ДЛЪЖНИКА имащо смисъл на забавяне на дължимото плащане по договор за износ/изпращания от страна на длъжника, за период по-дълъг от периода на изчакване.


Изключени рискове


Чл. 6 Съгласно настоящите Общи условия тази застраховка изключва всички преки или косвени щети, резултат от сбъдването на риск, който не е покрит риск по смисъла на чл. 5, в това число:


1. неплащане от страна на длъжника поради неуредени задължения на Застрахования към него;


2. неизпълнение, частично или неточно изпълнение на договора за износ/изпращания или други споразумения, сключени във връзка с изпълнението на договора за износ/изпращания от Застрахования, негов подизпълнител или други лица, с които той съвместно изпълнява част или целия договор; умишлени действия или бездействие от страна на Застрахования или на негов представител, препятстващи изпълнението на договора за износ/изпращания;

3. нарушаване или неизпълнение от страна на Застрахования, негов представител или подизпълнител на:


а) действащото законодателство в Република България, в транзитните държави и държавите, свързани с изпълнението на договора за износ/изпращания или извършването на плащанията по него;

б) (изм. и доп. – Пр. № 188/20.02.2012 г. на СД на БАЕЗ ЕАД) разпоредбите на Особена част, Глава 8, Раздел IV /Подкуп/ от Наказателния кодекс на Република България, в това число и актове на Правителството или на други административни органи, отнасящи се до борбата с подкупването, включително и подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, когато това е свързано с подготовката, сключването и изпълнението на договора за износ/изпращания;

в) условията на застрахователния договор.


  1   2   3   4

Свързани:

Общи условия iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи условия iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом