Проект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
ИмеПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
страница5/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.96 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/BG/progress/VS_0536_National legislation and practices in equal op
1   2   3   4   5   6


В Закона за здравословни и безопасни условия на труд всички работещи се третират еднакво. Работодателят е длъжен да осигури на всички работещи здравословни и безопасни условия на труд. Мерките, които той ще предприеме: превенция на професионалните рискове, предоставяне на информация и обучение, осигуряване на необходимата организация и средства, се отнасят еднакво и за мъжете и жените, работещи в съответното предприятие. В зависимост от броя на работещите мъже и жени и характера па работа в Наредба 7 (за минималните изисквания за безопасност и здраве при работа) се предвижда да се осигурят отделни съблекални, душови помещения и тоалетни или организация за тяхното отделно ползване. Също така са предвидени стаи за почивка - лесно достъпни, достатъчно просторни и съобразени с броя на лицата, които ще ги ползват. От друга страна в Кодекса на труда са предвидени изисквания, осигуряващи специална закрила на жените, в т.ч.: ограничаване на вредните за здравето работи на бременните и кърмачките; възможност за трудоустрояване на бременни жени и кърмачки, при запазване на трудовото възнаграждение; ограничаване на командироването па бременни жени и кърмачки; възможност за надомна работа при същия работодател на жени-майки на малки деца до навършване на 6 годишна възраст.


Добра практика за организиране и изпълнение на дейности, свързани със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове е работодателят да назначава длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба. Много от тези служби се ръководят от специалисти, представители на женския пол в промишлени предприятия като ”Стомана индъстри” АД Перник; „Титан Златна Панега цимент” АД, Златна панега; ”Промед стил” ЛД Дебелт; „София мед” АД, София; ”Вархим” ЕООД, Мездра; ”Девня цимент” АД Девня; „РУА-фабрика за метали” АД, ЛОМ; ”Хелиос металург” ООД, Пловдив.

Особена важност за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете имат мерките в областта на съвместяване на семейния и професионалния живот. В този смисъл един от акцентите е осигуряването на адекватни грижи за децата, с оглед своевременно завръщане на майката на работното място след раждането на детето. В тази връзка броят на детските градини в населеното място имат решаваща роля.


Основен инструмент за реализиране на стратегическите документи в областта на пазара на труда е Националният план за действие по заетостта. В Закона за насърчаване на заетостта е определено, че Министерството на труда и социалната политика съвместно с другите министерства и социалните партньори разработва ежегодно Национален план за действие по заетостта.

В Националния план за действие по заетостта през 2011г. са предвидени програми, проекти, мерки и действия за неравнопоставените групи на пазара на труда. Нещо повече, тези групи фигурират в неговата визия, която гласи: „Ограничаване на безработицата чрез обезпечаване на търсенето на труд с качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда” Планът е в съответствие с Националната програма за реформи и включва мерките от Българската пътека за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда за периода 2009 – 2011г.

Основните приоритети на Плана обхващат повишаването на качеството на работната сила чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните за по-висока производителност на труда, по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда и повишаване на конкурентноспособността на българската икономика. За активирането на групите в неравностойно положение ще продължи работата по информиране, ориентиране, насочване към обучения и заетост.

Финансирането на Плана се осъществява със средства от Републиканския бюджет и по оперативните програми на България, предимно по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

През 2011 г. активната политика на пазара на труда е приоритетно насочена към следните целеви групи:

 • Безработни младежи до 29 г.;

 • Безработни с престой на пазара на труда над 6 месеца;

 • Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование;

 • Хора с увреждания;

 • Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица.

Националният план за действие по заетостта през 2011 г. обединява усилията на държавните институции, социалните партньори и гражданското общество за изпълнение на действия в следните основни направления:

 • Организиране на обучения на заети лица (в т.ч. лица заети на непълно работно време) и безработни лица;

 • Осигуряване на субсидирана заетост за уволнени лица и лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда включително лица от ромски произход и лица в риск от социално изключване; насърчаване на мобилността, свързана с търсене и започване на работа;

 • Развитие на услугите по информиране, консултиране, професионално ориентиране, насочване към заетост на първичния пазар на труда; активиране на продължително безработни и неактивни лица, включително чрез специализирани медиатори;

 • Насърчаване на заетостта на безработни над 6 месеца на т. нар. „зелени работни места”.

 • Развитие на взаимодействието с частните трудови посредници за обмен на информация, повишаване качеството на услугите и по-добра защита на търсещите работа лица.

 • Съвместна работа със социалните партньори във връзка с масови уволнения, повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, развитие на регионализацията на активните програми и мерки;

 • Подобряване на социалната сигурност и социалното включване в условията на икономическа криза.


Законодателно е реграментирано (в ЗНЗ чл. 31 ал.1), че Министерският съвет, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, отделни министерства и други държавни институции или областни администрации и социалните партньори, както и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съвместно със социалните партньори могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, свързани с приоритетите на национални стратегически документи за развитие и Националния план за действие по заетостта, както и програми за заетост, ограмотяване, професионално обучение и обучение по ключови компетентности на групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Наред с националните програми се реализират и регионални програми (съгласно чл. 33, ал.1, които конкретизират целите, приоритетите и инструментите за провеждане на държавната политика по заетостта. Те съдържат мерки и проекти, съобразени с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта. Регионалните програми за заетост и обучение на възрастни се предлагат от областните и общинските администрации, социални партньори и други юридически лица и се одобряват от комисията по заетостта.

В Националния план за действие по заетостта се определят конкретните параметри на реализация (брой лица, средства, продължителност на периода на наемане) по мерките, по които в Закона за насърчаване на заетостта е регламентирана субсидирана заетост за различни неравнопоставени групи на пазара на труда. Насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта са популярни и търсени сред работодателите. Средствата, които се предоставят на работодателите по насърчителните мерки могат да се използват за квалификация на персонала, стажуване и за наемане на работа на лица в неравностойно положение на пазара на труда. За насърчаване на работодателите да наемат безработни в неравностойно положение на пазара на труда държавата в повечето случаи изплаща на работодателите разходите за заплата и дължимите към заплатата осигуровки за всяко наето лице. Отпускат се средства за наемане на безработни младежи, лица с увреждания, продължително безработни родители с деца до три годишна възраст и от три до пет годишна възраст на децата, лица над 50-годишна възраст, безработни лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода” и др.

Например за младежите е предвидено (чл. 36 ), че за всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца. Специално за безработните до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си на работодателя също се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.

Видовете суми са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (чл. 30а) и могат да бъдат за трудово възнаграждение, осигуровки, пътувания, обучение и др. Определянето на конкретния размер и вид ежегодно в Националния план за действие по заетостта позволява да се правят всяка година промени и гъвкаво да се отреагира на потребностите с оглед състоянието на пазара на труда за съответната година.

За младите хора без трудов опит е особено важно да се насърчава стажуването в реална работна среда. За тази цел (съгласно чл. 41 ЗНЗ) за всяко разкрито работно място за стажуване, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми за срока на стажуването, но за не повече от 9 месеца. На работно място за стажуване се наема лице, придобило през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия.

С доказан добър ефект е и обучението на работното място на младежи - т. нар. чиракуване (регламентирано в чл. 55г. на ЗНЗ). За всяко разкрито работно място, на което е наето на пълно или непълно работно време за чиракуване безработно лице с основно или по-ниско образование и без квалификация, насочено от поделение на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца. Обикновено се субсидира трудовото възнаграждение и осигуровките към него. Работодателят осигурява обучение на наетото лице на конкретното работно място от друг работник или служител (наставник). Наставникът трябва да притежава квалификация, удостоверена с документ, и минимум три години трудов стаж по същата професия или занаят. Субсидира се и определена сума, която е възнаграждение на наставника.


На лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, започнали работа без посредничество на Агенцията по заетостта (съгласно чл. 42а), които са били регистрирани като безработни в нейните териториални поделения и са получавали месечни социални помощи, се изплащат месечно суми за времето, през което са на работа, но за не повече от 12 месеца. Същото се отнася за самотни родители (осиновители) в трудоспособна възраст с право на месечно социално подпомагане, регистрирани в териториалните поделения на Агенцията по заетостта. Съгласно чл. 52. за всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца. За всяко разкрито работно място (чл. 52 ал.2) за наемане на временна, сезонна или почасова работа, на което са наети безработни лица с трайни увреждания, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 6 месеца.

Съществува и специална мярка (съгласно чл. 53) за безработни - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за работа на пълно или непълно работно време, за тях на работодателя също се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца. В ЗНЗ е включена и мярка (чл. 53а) за безработни майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за работа на пълно или непълно работно време, за тях на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца. Субсидираната заетост може да се предхожда и от безплатно обучение. Субсидират се заплатите (обикновено е минималната работна заплата) и осигуровките.

Насърчава се заетостта и за безработните над 50-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, съгласно чл.55а за тях на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца. Има мярка и за ранните пенсионери, а именно: (чл.55б) за всяко разкрито работно място, на което е наето лице от 50- до 64-годишна възраст, придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, насочено от поделение на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца.

С цел осигуряване на по-продължителна заетост се изисква от работодателя да осигури заетост на безработните лица, насочени от Агенцията по заетостта за допълнителен период, равен на периода на субсидиране.

Контролът по спазване на регламентите на ЗНЗ е уреден в самия закон и съгласно чл. 77 работодателите, работниците и служителите, организациите на работодателите и на работниците и служителите, както и лицата, които търсят работа, имат право да сигнализират Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" за извършени нарушения на този закон и на международните договори в областта на заетостта, които са в сила за Република България.

Лицата от тези групи се включват в обучения, програми и мерки от НПДЗ след разработване на индивидуални планове за действие, в които се отчита натрупването на негативни признаци, ограничаващи достъпа им до заетост.

Наред с мерките, включени в Закона за насърчаване на заетостта се прилагат и редица програми за групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Възможностите за устройването на безработните от тези групи на несубсидирани работни места са сравнително ограничени. Ето защо от първостепенно значение е чрез субсидирана заетост да се запази връзката с пазара на труда на безработните младежи до 29 г.; безработните с престой на пазара на труда над 6 месеца; безработните с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработните с ниско образование; хората с увреждания и неактивните лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражените лица.

Най-значимите програми са следните:

 • Национална програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” е инструмент за интеграция на нискоквалифицирани безработни лица на социално подпомагане в обществено полезни дейности, в общини с по-неблагоприятна икономическа среда. През 2011 г. по нея ще бъде осигурена заетост средногодишно на 9 100 лица от регионите с най-висока безработица. Важна промяна е дадената насока за включване на лицата, които не са участвали в програмата досега. Цели се избягване на „заключването” на лицата в определена програма и намаляване на стимулите за търсене на несубсидирана заетост. Осигурява се заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности, както и в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие. Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалификацията. В Програмата се включват трудоспособни безработни лица, които са регистрирани в Дирекции “Бюро по труда” и са обект на месечно социално подпомагане, като приоритетно се включват безработни лица от следните групи: продължително безработни лица, регистрирани в дирекция “ Бюро по труда”; безработни лица, регистрирани в дирекция ”Бюро по труда”, които не са работили по Програмата от началото на предходната година; член от семейство с деца, в което и двамата родители са безработни и семейството е обект на месечно социално подпомагане; безработен самотен родител (осиновител), който е обект на месечно социално подпомагане; безработни лица на месечно социално подпомагане до 29 -годишна възраст.

Дирекция “Бюро по труда” извършва подбора за включване в Програмата измежду посочените приоритетни групи и останалите безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. Насочването за включване в Програмата на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане започва от тези, които са с най-продължителна регистрация в Дирекция “Бюро по труда”.

Безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, се включват в Програмата само при изявено тяхно желание, ако са:

- полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст:

·         майка или баща (осиновителка, осиновител);

·         родител, които отглежда сам детето си;

·         настойници;

- бременни жени след третия месец на бременността им;

- лица с трайно намалена работоспособност;

- лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;

- лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;

- лица с тежки психически заболявания, установени от компетентните органи.

 • По национална програма „Асистенти на хора с увреждания” през 2011г. се осигурява целогодишна заетост на 3 000 безработни, които полагат постоянни грижи за хора с трайни увреждания като лични асистенти. По програмата е разширен обхвата на целевата група, която може ползва услуги по програмата с роднини по съребрена линия до втора степен и роднини по сватовство до втора степен.

 • Съчетаването на ниска квалификация, недостатъчно образование и здравословни проблеми правят безработните хора с увреждания неконкурентоспособни на пазара на труда. За Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания през 2011г. е осигурено финансиране за заетост на 1 979 безработни. Възможностите за устройване на работа на безработните с намалена работоспособност на първичния пазар са ограничени. Шансовете им да започнат работа на несубсидирани работни места са минимални, особено на хора с над 70 % изгубена работоспособност. Ограничените възможности за реализацията им на пазара на труда са следствие от:

      липса или загуба на трудови навици и умения;

      липса на мотивация за трудова реализация;

      въздържане на работодателите да назначават на работа такива безработни;

      наличие на устойчив отрицателен стереотип в обществото.

 За постигане на по-добри резултати по Програмата към отделните целеви групи се прилага диференциран подход, съобразен с потребностите им. По програмата се осигурява субсидирана заетост за две години на безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, като приоритетно се включват лицата от следните групи:

     с и над 71% намалена работоспособност;

     военноинвалиди (тази група включва безработни военноинвалиди и пострадали при или по повод отбраната на страната с и над 50% намалена работоспособност);

     хора със сензорни увреждания;

     хора с ментални увреждания.

 - безработни лица в трудоспособна възраст, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”. Подборът на тези лица за работа по програмата се извършва от Дирекция “Бюро по труда”, въз основа на документи за преминат успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества.

 По програмата се субсидира минималното трудово възнаграждение и дължимите осигуровки, а за лицата с висше образование възнаграждението е 300 лв.

 • Чрез изпълнението на Национална програма “Нова възможност за заетост” през 2011г. се осигурява заетост на 1575 лица и обучение за 1 000 лица. Преди насочването им към работодател за включване в субсидирана заетост по програмата, лицата се информират, консултират, включват се в мотивационни обучения, както и в обучения за професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности. Интерес тук представлява приоритизирането на групите за включване. Например приоритетно в Програмата се включват освободени безработни лица – родители на деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, ако учат, но не по-късно от 20-годишна възраст и родители на учащи деца до 16- годишна възраст, а ако продължават да учат – до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХІІІ клас на професионална гимназия, но не повече от 20 - годишна възраст.

 • През 2011 г. изпълнението на програма „Старт на кариерата” осигурява възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование. По програмата е предвидено да бъде осигурена заетост за 9 месеца на 1851 младежи. Осигуряват се възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Програмата спомага за предотвратяване на деквалификацията на младежите и е превенция срещу “изтичането на мозъци”. Наред с това предоставя възможности за обновяване на публичната администрация.

Работодатели са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации. Със средства от държавния бюджет се субсидират трудовите възнаграждения и дължимите осигуровки. Младежите ще бъдат назначавани на експертни длъжности по трудово правоотношение извън щатовете на администрацията съгласно чл. 30 в от ЗНЗ. Заетите по тази Програма младежи не са със статут на стажанти, а наети по Кодекса на труда, и следователно с произтичащите от това права и задължения.

 • За безработните младежи до 29 годишна възраст, рано отпаднали от системата на образование, се реализира специален проект. Основната цел е социална адаптация и повишаване на пригодността за заетост на безработни младежи, отпаднали от училище, преди да завършат основно или средно образование. Осигуряват се възможности за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за ключови компетентности и за стажуване или чиракуване до 6 месеца под ръководството на наставник. Сред принципите на проекта е и недопускането на ограничения, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

 • По програмите, предложени от регионалните комисии по заетостта, 153 на брой във всички области в страната, са създадени 2 092 работни места за субсидирана заетост. Регионалните програми са за ремонт и поддръжка на пътната мрежа, работа в библиотеки, читалища и религиозни храмове, социални услуги, озеленяване, археологически дейности и др. Подхода на одобряване на проектите гарантира най-значимо финансиране за общини с най-сериозни социално-икономически проблеми или наличието на концентрирани групи неравнопоставени лица.

 • За периода 2006г. – 2009г. се реализира Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми, в отговор на нарастващата необходимост от обучение за ограмотяване и повишаване на професионалната квалификация на част от безработните, които са продължително безработни, именно поради липсата на образование и свързаната с това ниска професионална квалификация или липсата на такава. Същевременно, ромите се отличават с най-неблагоприятни показатели за заетост и равнище на образование и квалификация. Поради тази причина при тях се увеличава негативното влияние на недостига на работни места като цяло и безработицата е значително по-разпространена в сравнение с другите етнически групи и народности. Въпреки, че ромската етническа група не е обособена в самостоятелна целева група при наблюдението на пазара на труда и в административната статистика на Агенцията по заетостта, нейните представители са най-многобройните участници в програмите и мерките за заетост. Това се дължи на целенасочената политика за осигуряване на квалификация, трудов опит и доходи от труд на лицата, които срещат най-големи трудности за намиране и започване на работа.

Националната програма за ограмотяване и квалификация на роми има за цел повишаване на пригодността за заетост на неграмотни и с ниска грамотност безработни лица, чрез включването им в курсове за ограмотяване и професионално обучение. Цели се и социално мотивиране на лицата, включени в Програмата, за активно поведение на пазара на труда и полагане на усилия за повишаване на собствените знания и умения. Обект на Програмата са неграмотни или с ниска грамотност безработни лица, регистрирани в Дирекции ”Бюро по труда”, самоопределили се от ромски произход.  Приоритетно в програмата се включват неграмотни или с ниска грамотност безработни лица до 29 годишна възраст, регистрирани в Дирекции ”Бюро по труда”. Включват се и  безработни от други етноси и народности, които са неграмотни  или с ниска грамотност.  Програмата е разработена в изпълнение на стратегически документи и се изпълнява при спазване на действащото законодателство (чл. 31 от ЗНЗ и чл. 25, ал. 1 от ППЗНЗ и чл. 7, ал. 1, т. 13 и 16 от Закона за защита срещу дискриминацията), а също и в изпълнение на Рамковата програма за равноправното интегриране на ромите в българското общество, в която се изисква  разработване и реализация на програми за квалификация и трудова заетост, съобразени с нуждите на пазара на труда и  както и в изпълнение на мерките от Десетилетието на ромското включване 2005-2015г.

 Обучението е с продължителност до 5 месеца по учебна програма и методически указания на МОН, като хорариумът на курсовете за ограмотяване е 600 /шестотин/ учебни часа. Успешно издържалите теста за ниво на постигната грамотност (изходящо ниво) получават удостоверение за завършен курс “Ограмотяване”. Всеки участник в курса има право на стипендия за дните на присъствие на занятията в размер, определен с Националния план за действие по заетостта за съответната година.

В квалификационно обучение се включват успешно завършилите курсове по модул „Ограмотяване” лица съгласно ЗПОО. На включените в квалификационно обучение безработни лица се изплаща стипендия за дните на присъствие на занятия, съгласно ЗНЗ и ППЗНЗ.

 На база натрупания положителен опит ограмотяването на роми ще продължи с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по конкретна схема, която ще се реализира от МОМН.

 • По програма „В подкрепа на майчинството” се насърчава заетостта на жените и тяхното професионално развитие чрез осигуряване на грижи за техните деца от регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” лица, в рамките на периода на отпуска съгласно чл.164, ал.1 от Кодекса на труда и до навършването на 3-годишната възраст на детето. Създават се условия за плавен преход и връщане на работа на жените след ползване на отпуск поради бременност и раждане или осиновяване, постига се по-добър баланс между личния и професионалния живот; разкриват се нови работни места за отглеждане на малки деца; създава се заетост за търсещи работа лица; предоставят се качествени грижи за отглеждането на малки деца и насърчаване на положителните демографски тенденции. Работодатели по програмата са дирекциите “Социално подпомагане” на територията на цялата страна.

Посочването на някои от най-значимите програми за субсидирана заетост показва широкия кръг от лица, към които е насочена активната политика на пазара на труда и разнообразните възможности за осигуряване на заетост на безработни лица с цел интегрирането им на пазара на труда. Ограниченият срок на субсидиране на работната заплата и съответните осигуровки (от 6 до 12 месеца по повечето програми) цели осигуряване на по-добри трудови умения, възстановяване на трудовите навици, и в крайна сметка – повишаване на пригодността за заетост на тези лица. В същото време субсидираната заетост е само временна мярка, която следва да подкрепи лицата да намерят по-добри възможности за трудова реализация на първичния пазара на труда.

Изключително важни са и възможностите за обучение, стажуване, заетост и социална интеграция на голям брой безработни, заети лица, ученици и студенти, които се осигуряват със средства по ОП “РЧР”. Голяма част от тях са за реализацията на мерки, насочени към квалификация на работната сила, насърчаване на трудовата и географската мобилност и подобряване на условията на труд в предприятията.

Една от схемите, на която се разчита за трайната интеграция на уязвимите групи на пазара на труда е схемата „Конкурентен старт на пазара на труда”. Тя е насочена към обучение на безработни младежи до 29-годишна възраст и трайно безработни лица. В нейните рамки ще се даде възможност, посредством предоставянето на пакет от услуги, включващи професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции, безработните да придобият заявени от работодателите специфичен набор от знания и умения, необходими за успешното упражняването на съответната професия. Предвижда се 2 000 лица да бъдат включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, а други 2 000 за придобиване на ключови компетенции.

Друга схема, способстваща за включването на пазара на труда на уязвимите групи е схема „Вземи живота си в свои ръце”. Тя също е насочена към групите в най-неравнопоставено положение на пазара на труда - обезкуражените и икономически неактивните лица. В рамките на операцията ще бъде извършено идентифициране и мотивиране на такива лица, впоследствие те ще бъдат включени в професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции. Ако лицата успешно завършат обучението, ще им бъде осигурена възможност за стажуване при конкретен работодател. Предвидено е по този начин 4 000 лица от най-уязвимите групи на пазара на труда да се върнат обратно в заетостта.

Отделно към това, по отношение на мерките за интеграция на пазара на труда на хората в неравностойно положение, ще продължи изпълнението и на операциите „Развитие” и „Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”.

Създаването на работни места в сферата на социалните услуги, грижите за възрастни и болни хора или т. нар. „бели работни места” може да създаде пазарна ниша за заетост на хора от групите в неравностойно положение на пазара на труда. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са включени схеми за оползотворяване потенциала на сектора на социалните услуги да разкрива нови работни места. Така се постига двоен ефект – от една страна, безработицата намалява, от друга страна, нуждаещите се от услуги получават необходимото им обслужване от квалифицирани специалисти.

Пример са схемите за предоставяне на услугите „домашен помощник”, „социален асистент” и „личен асистент”. Например, само по схемата за осигуряване на услугата „личен асистент”, през 2011г. са наети 8 хиляди лични асистенти. По схема „Алтернативи” се осигуряват грижи от лични асистенти за 9 хиляди лица с увреждания.

По схема „Отново на работа” са предвидени 8 хиляди детегледачи на деца от 1 до 3 годишна възраст, чиито родители работят.

Национална програма „Активиране на неактивни лица” има за цел активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда”, за да получат право за включване в обучение и/или заетост. По програмата работят специализирани трудови посредници - ромски медиатори. Те информират неактивните и обезкуражените лица относно услугите, предлагани от бюрата по труда, правата и задълженията на безработните и заетите и ги мотивиране за регистриране в бюрата по труда. Провеждат се трудови борси за „срещане” на търсенето на работна сила от страна на работодателите и предлагането на работна сила от лицата, желаещи да започнат работа. Обект на Програмата са:

 • Неактивни (лицата, които не са заети и не са регистрирани в ДБТ) и обезкуражени лица (лица, които желаят да работят и са на разположение да започнат работа, но не търсят такава, защото считат, че няма да намерят).

 • Регистрирани безработни лица, самоопределили се като роми (с минимум средно образование), назначени по Програмата като ромски медиатори в ДБТ.


Сред основните принципи на програмата (законосъобразност, ресурсна осигуреност, партньорство, обратна връзка) е и недопускане   на дискриминациясъгласно   разпоредбите   на Закона за защита   от дискриминацията.

С цел провокиране на активното поведение на пазара на труда на неактивните и обезкуражените лица, задачата на ромския медиатор е да съкрати/прекрати престоя на

лицата без работа и да ги насочи към реализация на трудовия пазар посредством мотивирането им да се регистрират в бюрата по труда. За целта медиаторът работи активно с лица, обект на Програмата. Провежда формални и неформални, неоповестени срещи с лицата – групови и индивидуални. Провеждането на подобни срещи е първата стъпка, която трябва да се предприеме за всяко лице с цел информиране на лицето и определяне на личния шанс за започване на работа. При провеждането на срещите целта е да се определи от медиатора съществуват ли обективни - преодолими или непреодолими пречки пред лицата да си намерят и да започнат работа (пречки, които поставят лицето в неизгодно положение на пазара на труда - те могат да бъдат свързани с: личността - пол, възраст, етническа принадлежност; професията – дали се търси или не на местния пазар на труда; липсата на квалификация и трудов стаж; личностните качества). Медиаторът работи съобразно индивидуалните потребности и характеристики на бенефициентите, информира ги и ги мотивира да бъдат активни на пазара на труда. За постигане на тези цели медиаторът работи в кварталите с население от предимно ромски етнически произход.

Ромските медиатори в дирекциите „Бюро по труда” (самостоятелно и с други служители от ДБТ) изпълняват следните дейности:

 • организиране и провеждане заедно с други служители от ДБТ на информационни кампании „Ела и се регистрирай в бюрото по труда” – за представяне на законовите разпоредби и запознаване с различни правни казуси, касаещи статута на заетите, безработните, неактивните – техните права и задължения и възможности и насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда;

 • провеждане заедно с други служители в ДБТ на предварително оповестени неформални семинари с цел изграждане на умения у участващите за ефективно търсене на работа, подготовка за кандидатстване и участие в интервю с работодатели. Семинарите помагат в неформална обстановка на участващите лица да се асоциират към активно търсещите работа;
 • идентифициране на групите от неактивни и обезкуражени лица и техните потребности чрез провеждане на неформални срещи – индивидуални и групови, по въпроси, свързани със заетостта, професионалното информиране и консултиране;
 • индивидуална работа с бенефициентите - предоставяне на съвети на хората, които имат нужда от помощ за намиране на работа, съобразени с индивидуалните им потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, анализ на различните техники на търсене на работа, избор на подходящо обучение;
 • включване в мотивационно обучение след регистрация на лицата;
 • създаване на умения и навици за търсене на работа у лицата и подпомагане включването им в заетост – търсене на обяви в различни източници като вестници, списания, интернет; при изпълнението на тази дейност медиаторите използват наличната офис техника (компютър, принтер, копирна машина, факс, телефон и др.) в бюрата по труда;     предоставяне на практически насоки за търсене на работа; създаване на активни контакти между медиатора и бенефициентите.

 • По програма «Помощ за пенсиониране» се осигурява заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, на които не им достигат осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО. Осигурява се заетост на пълно или непълно работно време, за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца, на безработни лица, на които не им достигат до една година осигурителен стаж и до една година възраст или до една година осигурителен стаж при навършена възраст, с оглед придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО. На безработните лица се осигурява заетост по Програмата до навършване на 65 г., когато лицата придобиват право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО. Лицата от същата група с висок образователен статус и квалификация, с оглед използване на експертните им възможности, могат да бъдат назначавани като консултанти за подпомагане на работодателите. Целта е да се предава натрупания опит между генерациите. Работодатели по Програмата са частни и държавни предприятия, юридически лица с нестопанска цел, общински администрации, общински предприятия и други, които отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта. Основен принцип на програмата е недопускане на дискриминация, основана на етническа принадлежност, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност и други признаци.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs /2010 /008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Поздравителен адрес от Председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата и младежта и спорта към Народното...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Николаев. Св. Борисов и Христов се обадили на техни колеги, дежурни на други постове в града да установят местонахождението на автомобила...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Национално независимо изследване на Комисията за защита от дискриминация на Република България на тема: „Стереотипи и предразсъдъци...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом