Проект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
ИмеПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
страница2/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.96 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/BG/progress/VS_0536_National legislation and practices in equal op
1   2   3   4   5   6

2. Характерни особености на икономическата активност, заетостта и безработицата по признаците - пол, възрастови групи, наличие на увреждания и др.

През последните години, в условията на икономическа криза намалява икономическата активност и заетостта, а безработицата се увеличава (по данни от наблюдението на работната сила, провеждано от НСИ). Тези процеси се отразяват негативно на групите в неравностойно положение на пазара на труда и има риск от тяхното дискриминиране по формални признаци поради основна причина ниско търсене на труд от работодателите.


2.1. Икономическа активност и заетост

Граф.1
Например през 2010 г. световната криза продължава да се отразява негативно на пазара на труда в страната, намалява работната сила и нараства броя на неактивните в трудоспособна възраст (15 - 64 г.). Намалява и коефициентът на икономическа активност1 за същата възрастова група, който за 2010 г. е 66.5%, с 0.7 процентни пункта (п.п.) по-нисък в сравнение с 2009 г.

Динамиката на заетостта е пряко следствие от свиването на икономическата активност и най-чувствителният показател за закриване на работни места. Заетите на възраст 15-64 г. са 3 10.4 хил., като намаляват със 194.4 хил. спрямо 2009 г. Коефициентът на заетост за същата възрастова група е 59.7% - с 2.9 п.п. по-нисък в сравнение с 2009 г.

В образователната структура на заетите на възраст 15-64 г. преобладават лицата със средно образование (60.5%). Заетите с висше образование са 27.1%, а заетите с основно и по-ниско образование са 12.4%. По-високото образование остава фактор за осигуряване на заетост дори и в кризата. Заетостта при всички наблюдавани възрастови групи през 2010 г. e по-ниска в сравнение с предходната година. Коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 г. е 43.5%.

Налице са различия и при заетостта на мъжете и жените. Вследствие на кризата спадът в заетостта при мъжете е по-голям от този при жените, което се дължи на намалението на заетите в сектори на икономиката, в които преобладаващо са заети мъже. Въпреки това заетостта сред мъжете продължава да е по-висока от тази сред жените, като коефициентът на заетост при мъжете е 63.0%, а този при жените е 56.4%.

Разликата в заетостта между мъжете и жените в ЕС е по-висока (общо за ЕС-27 е 13.7% през 2008 г.), което доказва високата степен на заетост на жените у нас.

Таблица 1. Отклонения на показатели за пазара на труда в България спрямо средното равнище в Европейския съюз*
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1. Равнище на заетост, в т.ч.- мъже

-16,1

-18,2

-16,7

-14,3

-12,5

-10,8

-8,8

-6,5

-4,3

0,5

- жени

-7,4

-7,5

-6,9

-5,9

-5

-4,6

-2,7

-0,7

0,4

-0,2

- възраст 15 – 24 години

-16,5

-16,1

-16,2

-14,6

-13,4

-14,3

-13,1

-12,9

-11,3

0,08

- възраст 55 - 64 години

-16,1

-13,7

-11,5

-10

-8,2

-7,6

-3,9

-2

0,4

-0,8

2. Според равнище на образование, в т.ч.- 0-2 (ISCED 1997)

-18,4

-20,9

-19,9

-20,2

-17,1

-18,1

-19,1

-18

-15,2
- 3 – 4 (ISCED 1997)

-9

-10,4

-9,5

-5,3

-3,7

-3,4

-1,2

0,4

2,1
- 5 – 6 (ISCED 1997)

-5

-7,6

-6,9

-5,3

-3,4

-2,4

-1,1

0,8

2,2
4. Равнище на безработица, общо

7,7

11

9,3

4,7

3

1,2

0,8

-0,2

-1,4

-2,1

5. Равнище на продължителна безработица, общо

5,4

8,2

8

4,9

3

-

1,3

1

0,3
*Отклоненията са равни на разликите между стойности на показателите за България и средно за ЕС-27.

Източник на данни: Евростат, сб. Гъвкавост и сигурност на пазара на труда в България – състояние и перспективи, П. Луканова, Активните политики на пазара на труда в Пътеката за гъвкавост и сигурност, с. 71


Таблица 2. Структура на заетостта по сектори

 

Четвърто трим. 2009

Четвърто трим. 2010

Абсолютен прираст

Икономически дейности

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

 

хил.

хил.

хил.

хил.

хил.

хил.

хил.

хил.

хил.

Общо

3171.6

1691.6

1480.0

3023.7

1581.0

1442.7

-147.9

-110.6

-37.3

Селско, горско и рибно стопанство

217.0

143.2

73.8

191.7

122.2

69.5

-25.3

-21.0

-4.3

Добивна промишленост

31.7

26.4

5.3

31.8

27.0

(4.8)

0.1

0.6

-0.5

Преработваща промишленост

678.0

343.1

334.9

620.2

314.7

305.5

-57.8

-28.4

-29.4

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива

41.2

31.1

10.1

39.4

30.9

8.5

-1.8

-0.2

-1.6

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

36.5

27.1

9.4

39.0

28.5

10.4

2.5

1.4

1.0

Строителство

304.3

280.2

24.1

261.4

238.2

23.2

-42.9

-42.0

-0.9

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

539.2

246.3

292.9

549.7

243.4

306.3

10.5

-2.9

13.4

Транспорт, складиране и пощи

185.6

140.9

44.7

172.5

133.1

39.4

-13.1

-7.8

-5.3

Хотелиерство и ресторантьорство

163.4

59.8

103.6

152.8

60.0

92.8

-10.6

0.2

-10.8

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

68.7

40.7

28.0

65.1

36.1

29.0

-3.6

-4.6

1.0

Финансови и застрахователни дейности

55.7

18.4

37.4

54.6

19.2

35.4

-1.1

0.8

-2.0

Операции с недвижими имоти

11.6

3.8

7.7

9.0

(3.9)

5.1

-2.6

0.1

-2.6

Професионални дейности и научни изследвания

87.5

35.5

52.0

85.0

29.0

56.0

-2.5

-6.5

4.0

Административни и спомагателни дейности

74.3

55.6

18.7

73.2

55.0

18.2

-1.1

-0.6

-0.5

Държавно управление

226.4

128.7

97.7

236.6

134.1

102.5

10.2

5.4

4.8

Образование

189.1

35.4

153.8

183.6

34.4

149.3

-5.5

-1.0

-4.5

Хуманно здравеопазване и социална работа

168.4

33.5

134.9

160.8

28.2

132.6

-7.6

-5.3

-2.3

Култура, спорт, развлечения

37.9

20.4

17.6

41.0

20.2

20.8

3.1

-0.2

3.2

Други дейности

54.9

21.5

33.4

56.1

22.9

33.2

1.2

1.4

-0.2

Източник НСИ

Очертават се отрасли с преимуществено заети мъже и съответно феминизирани отрасли. Последните са главно в услугите, образованието, здравеопазването, хотелиерството и ресторантьорството. Мъжете са заети в строителството, транспорта, енергетиката, добивната промишленост. Заетостта в един или друг отрасъл е традиционна, води началото си от условията на труд, тежестта на труда, преобладаването на физически натоварвания, разбирането на традиционната роля на единия и другия пол. Днес условията са се променили, но традицията остава. Неблагоприятното е когато се счита, че по-лекият физически труд трябва да бъде по-ниско заплатен, без да се отчита интензивността на труда, монотонността, нарастващата отговорност и при нискоквалифицирания труд.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs /2010 /008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Поздравителен адрес от Председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата и младежта и спорта към Народното...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Николаев. Св. Борисов и Христов се обадили на техни колеги, дежурни на други постове в града да установят местонахождението на автомобила...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Национално независимо изследване на Комисията за защита от дискриминация на Република България на тема: „Стереотипи и предразсъдъци...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом