Решение №167
ИмеРешение №167
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер120.52 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.tran.bg/content/downloads/_11_15082012.doc


Общински съвет Т Р Ъ Н


протокол № 11


Днес 15.08.2012 г. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Трън се проведе заседание на Общински съвет Трън.

На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстват Соня Стефанова и Павел Нонев.

Присъстваха още:Цв.Цветкова – Зам.кмет;Ст.Асенова Секретар на Общината; кметски наместници; служители от общинската администрация и граждани.


Д-р В. Шишкова – Председател на Общински съвет, откри заседанието и предложи дневен ред.


1. Промяна в структура на Общинска администрация Трън /приета с Р.№146/25.07.2012г/ , във връзка със Заповед №АК-4/02.08.2012г. на Областния управител на област Перник.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

2. Отчет на общинска програма за закрила на детето за 2011г. и Общинска програма за закрила на детето за 2012г. Внася Д-р В.Шишкова-Председател ОбС

3. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Трън за 2012г.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

4. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем търговски обект в гр.Трън , ул.”Вл.Васев”.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

5.Отдаване под наем на общински имоти,представляващи земеделска земя от ОПФ в землищата на населените места на община Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

6. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№261

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

7. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№262

Внася Ст. Николов – Кмет на Общината

8. Питания.


На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА с 9 гласа „за” Общински съвет Трън прие


Р Е Ш Е Н И Е № 167

Д Н Е В Е Н Р Е Д


Така предложения дневен ред без изменения и допълнения.


Първа точка. Промяна в структура на Общинска администрация Трън /приета с Р.№146/25.07.2012г/ , във връзка със Заповед №АК-4/02.08.2012г. на Областния управител на област Перник.

По материала отношение взеха Ц.Цветкова; Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 9 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие

Р Е Ш Е Н И Е № 168


На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА , чл.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията , във връзка със Заповед №АК-4/02.08.2012г. на Областния управител на област Перник,Общински съвет Трън:

  1. Утвърждава общата численост и структура на Общинска администрация Трън, съгласно Приложения №1, №2 и №3.

  2. Възлага на кмета на общината да извърши и утвърди необходимите промени в устройствения правилник на администрацията.


Втора точка. Отчет на общинска програма за закрила на детето за 2011г. и Общинска програма за закрила на детето за 2012г.

По материала отношение взе Д.Борисова

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 9 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие


Р Е Ш Е Н И Е № 169


На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.3,ал.1 от ППЗЗД,ОБС Трън приема отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2011г. и Общинска програма за закрила на детето за 2012г.


Трета точка. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Трън за 2012г.

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 9 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие


РЕШЕНИЕ №170


На основание чл.8 , ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Трън приема актуализация в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Трън за 2012 г., съгласно Приложение№1

Приложение №1

Към т.ІІ. Под наем

по ред от год. програма

имот

Площ


описание

1.

263.

Терен на ул. “Вл. Васев” 15 в гр. Трън

15 кв.м.

Терен за поставяне на временен обект

2.

264.

Земеделски имот 080054 с. Глоговица

41,441 дка

Земеделски имот

3.

265.

Земеделски имот 090001 с. Глоговица

44,283 дка

Земеделски имот

4.

266.

Земеделски имот 010080 с. Туроковци

13,076 дка

Земеделски имот

5.

267.

Земеделски имот 020072 с. Туроковци

4,380 дка

Земеделски имот

6.

268.

Земеделски имот 030105 с. Туроковци

3,247 дка

Земеделски имот

7.

269.

Земеделски имот 030099 с. Туроковци

1,500 дка

Земеделски имот

8.

270.

Земеделски имот 040054 с. Туроковци

7,986 дка

Земеделски имот

9.

271.

Земеделски имот 040102 с. Туроковци

21,564 дка

Земеделски имот

10.

272.

Земеделски имот 040108 с. Туроковци

41,848 дка

Земеделски имот

11.

273.

Земеделски имот 040109 с. Туроковци

62,213 дка

Земеделски имот

12.

274.

Земеделски имот 050080 с. Туроковци

2,163дка

Земеделски имот
Четвърта точка. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем търговски обект в гр.Трън , ул.”Вл.Васев”.

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Румяна Викторов -за

4. Даринка Борисова - за

5. Сашка Иванова - за

6. Румяна Младенова - за

7. Олег Тодоров - за

8.Кирил Драгомиров - за

9. Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие


РЕШЕНИЕ №171


1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Трън дава съгласие за поставяне на преместваем търговски обект с площ от 15 кв.м. в терен публична общинска собственост , находящ се в гр. Трън, ул. Вл. Васев”, пред оградата на имот, отреден за “Водопровод и канализация” чрез тръжна процедура - публичен търг с явно наддаване са срок от 5 /пет/ години .

2. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.


Пета точка. Отдаване под наем на общински имоти,представляващи земеделска земя от ОПФ в землищата на населените места на община Трън.

По материала отношение взе Р.Младенова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Румяна Викторов -за

4. Даринка Борисова - за

5. Сашка Иванова - за

6. Румяна Младенова - за

7. Олег Тодоров - за

8.Кирил Драгомиров - за

9. Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие


РЕШЕНИЕ №172


1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл.85 , ал.1 и 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Трън дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване са срок от 5 /пет/ години имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ , конкретизирани по местонахождение, НТП , категория и площ за всеки поземлен имот, както следва:№ по ред

землище

Имот

по КВС

НТП

Кате-гория

Площ

дка

1.

Глоговица

080054

нива

ІХ

41,441

2.

Глоговица

090001

нива

ІХ

44,283

3.

Туроковци

010080

нива13,076

4.

Туроковци

020072

нива4,380

5.

Туроковци

030105

нива

V

3,247

6.

Туроковци

030099

нива

V

1,500

7.

Туроковци

040054

нива7,986

8.

Туроковци

040102

нива21,564

9.

Туроковци

040108

нива

ІХ

41,848

10.

Туроковци

040109

нива62,213

11.

Туроковци

050080

нива2,1632. Началната тръжна цена при отдаването под наем е съгласно решението на общински съвет Трън за определяне на началните тръжни цени за земи от ОПФ.

3. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.

Шеста точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№261

По материала отношение взе Р.Младенова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Румяна Викторов -за

4. Даринка Борисова - за

5. Сашка Иванова - за

6. Румяна Младенова - за

7. Олег Тодоров - за

8.Кирил Драгомиров - за

9. Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие


РЕШЕНИЕ №173


І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Иван Рангелов Златков- н-к на Иван Николов Златков и решение №1/12 от г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:

1. Имот №040023 с площ от 6,028 дка, находящ се в мест.”Граджево” в землището на с.Глоговица, образуван от имот №040003,целия от 29,950 дка, представляващ нива VІ категория за който има съставен АчОС №2082/22.02.2011г.

2. Имот №040024 с площ от 16,768 дка, находящ се в мест.”Граджево” в землището на с.Глоговица, образуван от имот №040003,целия от 29,950 дка, представляващ нива VІ категория за който има съставен АчОС №2082/22.02.2011г.

3. Имот №200048 с площ от 8,503 дка, находящ се в мест.”Ковачка река” в землището на с.Глоговица, образуван от имот №200034,целия от 15,012 дка, представляващ ливада VІІ категория за който има съставен АчОС №3421/19.07.2012г.

4. Имот №200049 с площ от 8,060 дка, находящ се в мест.”Ковачка река” в землището на с.Глоговица, образуван от имот №200035,целия от 13,523 дка, представляващ пасище,мера VІІ категория за който има съставен АпОС №257/19.07.2012г.


Седма точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№262

По материала отношение взе Р.Младенова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

1. Д-р Веселина Шишкова - за

2. Николай Манчев - за

3. Румяна Викторов -за

4. Даринка Борисова - за

5. Сашка Иванова - за

6. Румяна Младенова - за

7. Олег Тодоров - за

8.Кирил Драгомиров - за

9. Харалампи Харалампиев - за

С 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие


РЕШЕНИЕ №174


І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Борис Григоров Нонев- н-к на Григор Миланов Нонев и решение №49729 от 22.12.1992г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:

1. Имот №081006 с площ от 0,811 дка, находящ се в мест.”Плужнина” в землището на с.Филиповци, образуван от имот №081001,целия от 14,090 дка, представляващ нива VІ категория за който има съставен АчОС №3186/13.01.2012г.

2. Имот №037012 с площ от 6,428 дка, находящ се в мест.”Локва” в землището на с.Филиповци, образуван от имот №037007,целия от 32,373 дка, представляващ гора в зем.земи ІХ категория за който има съставен АчОС №3422/19.07.2012г.

3. Имот №037011 с площ от 3,129 дка, находящ се в мест.”Падина” в землището на с.Филиповци, образуван от имот №037004,целия от 3,129 дка, представляващ пасище, мера ІХ категория за който има съставен АпОС №256/19.07.2012г.

4. Имот №037013 с площ от 3,042 дка, находящ се в мест.”Дренска шума” в землището на с.Филиповци, образуван от имот №037007,целия от 32,373 дка, представляващ гора в зем.земи ІХ категория за който има съставен АчОС №3422/19.07.2012г.

5. Имот №037014 с площ от 0,963 дка, находящ се в мест.”Дренска шума” в землището на с.Филиповци, образуван от имот №037008,целия от 11,380дка, представляващ гора в зем.земи VІІІ категория за който има съставен АчОС №3423/19.07.2012г.


6.Имот №000220 с площ от 1,015 дка, находящ се в мест.”Падина” в землището на с.Филиповци, образуван от имот №000215,целия от 2,678дка, представляващ пасище с храсти V категория за който има съставен АпОС №255/19.07.2012г.


Осма точка.Питания


Питания не бяха отправени.


Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Д-р В. Шишкова/

ТЕХН. СЕКРЕТАР:

/А.Станкова/


Свързани:

Решение №167 iconРешение №167
Административен съд- габрово в открито съдебно заседание проведено на осемнадесети юли, две хиляди и дванадесета година в състав
Решение №167 iconРешение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на двадесети май през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 iconПроизводството по делото е образувано въз основа на жалба от "Д. О. М. З." срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за
Д. О. М. З." срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за Ф. Н., Р. У. "Застрахователен Н.",...
Решение №167 iconРешение №167
Самоковският районен съд, втори състав,в открито съдебно заседание,проведено на двадесет и девети май две хиляди и дванадесета година,в...
Решение №167 iconРешение по анх дело №167 от 2012г
Рп гр. Р. с което е внесено мотивирано предложение обвиняемия А. Р. Т. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде...
Решение №167 iconПротокол
Приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Анализ за ефективността на...
Решение №167 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Гпк и е образувано по въззивна жалба на А. С. Б. от Б.,подадена чрез пълномощника му –адв. Юрукова против решение №427/17. 01. 2011г...
Решение №167 iconРешение №167
Търговския закон, чл. 18 и чл. 22 от Устава на “вец своге” ад, чл. 9 и чл. 14 от Наредба за упражняване правата на Общината върху...
Решение №167 iconЗа изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г
Решение №167 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Директора на Т. О. У. гр. Б., определено с Решение №4722/09. 12. 2004г., постановено по гр д. №167/2004г по описа на рс-б., влязло...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом