Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг
ИмеВлиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер133.12 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.alfatm.net/work/internet_marketing.doc


Влиянието на Интернет и високите технологии

върху международния маркетинг


Международният маркетинг притежава доста по-различни харак-теристики и особености в сравнение с Маркетинга на национално ниво. Интернет, който преживя истински бум в своето развитие и разпространение през 90-те години и днес свързва хора и предприятия от целия свят, неминуемо поставя въпроса за влиянието на WWW – мрежата върху международния маркетинг.

За да се изясни напълно това влияние най-напред трябва да се пояснят някой понятия, които напоследък добиват все по-голяма популярност. Такива са например: “Интернет–Маркетинг”, “Кибер–Маркетинг”, “Онлайн – Маркетинг”, и др. Често тези понятия стават синоним на дейността “Маркетинг по Интернет”, повечето днешни учени и маркетинг-специалисти дефинират “Интернет –Маркетинг” в широк смисъл: “Предприятия и организации правят маркетинг и реклама в Интернет”. За Международния маркетинг се говори, когато местен производител се опитва да реализира продукцията си на чуждия пазар. За целта той използва “Интернет-Маркетинг” за да достигне по-лесно до евентуалните си купувачи зад граница.

Интернет: Безспорно Интернет е най-големия социално-икономически феномен на нашето време. В последните години се появиха много книги за Интернет, които в детайли разглеждат неговите софтуерни и хардуерни основи, протоколи, хостове и т. н. За милиони хора по света използването на Интернет отдавна е ежедневие.

Интернет представлява система от взаимно свързани компютри в световен мащаб. Настолният компютър върху бюрото ви е самостоятелна машина При локалната мрежа компютрите са свързани посредством кабел. Интернет е мрежа в световен мащаб в реално време, където компютрите са свързани към самостоятелни работни станции посредством модеми. Началото на Интернет е поставено като правителствена и университетска мрежа от свързани помежду си компютри, но в течение на времето се е разраснала до мащабите на бизнес и персонална система, в която се съдържа почти безгранична информация.

Интернет свързва независими под-мрежи, като например: Университетски LAN (Lokal Area Networks)-локална мрежа; LAN в предприятията; MAN (Metropolitan Area Networks) или WAN (Wide Area Networks) в една глобална информационно – комуникационна мрежа. Интернет е свободен самоорганизиращ се сбор от мрежи или мрежа от мрежи, всяка със свои ресурси и всички те са достъпни за потребители от целия свят.

Интернет може да се определи също и като сума от свързани компютри и мрежи, които използват като основен протокол за комуникация TCP/IP (Transmition Control Protocol/ Internet Protokol). Това е основния протокол в Интернет от 1991г. насам.

Напоследък влиянието на мрежата се разширява непрекъснато и вече се забелязва и вътре в предприятията – като например при изготвяне на продукцията, а също и във външни дейности – при отношенията с клиенти. Интернет се появява вече не само вътре в предприятието, но е по-целия път на информацията – от автора, през мрежата до евентуалните клиенти и потребители. Появяват се също така и нови интернет – ориентирани браншове, специализирани за хардуерни продукти, софтуер, поддръжка на мрежата, Интернет – доставчици и т.н.

Интернет свързва информационната технология с комуникационната. В резултат на това основните функции на мрежата може да се определят като:

  • Запаметяване и съхраняване на данни

  • Пренос на данни

На база широките възможности на тези функции могат да се намерят и други приложения, които включват и нови допълнителни функции. Така например съхраняването и преноса на данни прави възможно подготовката, търсенето и размяната на информация. Това от своя страна е основна предпоставка за осъществяването на значими международни сделки – трансакции – също много важна функция с голямо приложение в световния финансов свят. Други основни функции за едно предприятие, разполагащо със съответната техника са Информационната осигуреност и вътрешни и външни комуникации. Всички те намират широко приложение в почти всички звена на едно съвременно предприятие.

На фона на това Маркетинга заема едно особено важно място, защото в него могат да намерят приложение трите основни функции на Интернет – информационна, комуникационна и осъществяването на транзакции. Тази особеност произхожда от информационно и комуникационно насочения смисъл /цел/ на маркетинга съгл. табл.1.

Табл.1. Основни понятия в Международния маркетинг и връзката между тях


Информационна осигуреност

Трансакции/международни сделки


Комуникации на предприятието


Международен стратегически маркетинг

Функции


Международно планиране, Организиране, Съгласуване, Контрол

Първоначална стратегия, маркетингова експанзия
Процес


Международен оперативен маркетинг

Особености
Сложен пазарен сегмент, много големи рискове, несигурност, повишени нужди от координация и достатъчна и актуална информация

Анализ, Прогноза, Планиране, Реализация, Контрол

Международна продуктова, ценова, комуникационна и дистрибутивна политика


Ето защо всички маркетингови дейности представляват потенциално поле на приложение на нова телекомуникационни и информационни технологии.

Особеностите на Интернет и най-вече виртуалния свят който създава на потребителя, дава ключа за успешното прилагане на Мрежата за маркетингови цели. Всеки участник е едновременно подател и получател на информация. Говори се за преход от традиционния модел на общуване “един към много” към един нов “много към много” модел, съществуващ благодарение на Интернет.

Възможностите за пренос и доставка на информация, които Интернет предлага, могат да бъдат използвани относително лесно от всички йерархични отдели на едно предприятие. В Интернет има на разположение много безплатни банки с информация. Допълнително в мрежата се намират и много страници с платен достъп, които предлагат специализирана информация в почти всички сфери на живота. В случаите, когато традиционните източници на информация се заменят с нови, могат да се спестят разходи от платения достъп. Такъв е случаят напр., когато досегашното периодично печатно издание е трябвало да се купува – вестник, който сега вече може да се чете онлайн. Много източници в Интернет се предлагат особено изгодно, понеже разходите на предлагащата фирма значително се намаляват от WWW-мрежата. Онлайн – информацията спестява много време за търсене и проучване. Например безплатните електронни библиотеки от типа OPAC (Online Public Access Catalogies) доставят за миг желания списък с литература. Съществуват също и платени служби за доставка на документи, които могат да ви изпратят необходимите документи по e-mail или факс.

Международния пренос на информация чрез Интернет изисква като минимално оборудване – компютър, модем и интернет – връзка. Днес достъп до Интернет предлагат множество доставчици, на различни цени и според различни системи за оценяване и изчисляване. Могат да се разграничат 4 различни модела за заплащане – тарифи на бит; на час; твърда месечна такса или комбинация от предишните три. В САЩ например един месец неограничен достъп струва 19$. В Германия може да се намерят и по-изгодни предложения – напр.- 29 DM при същите условия, допълнително се заплащат и телефонните такси, които най-често се таксуват като градски разговор.

Общуването между отделите в едно предприятие чрез Интернет се оказва доста интересно занимание. Комуникацията чрез e-mail, чрез мрежата или чрез “News” може да е насочена не само към вътрешни, но и външни за предприятието търговски партньори. Така се осъществява връзка между предприятията и между предприятията и местните органи на управление, които също имат връзка с Интернет. Докато предприятието общува по мрежата с вътрешни и външни партньори, то информационния мениджмънт слага акцент главно върху вътрешно-производствени дейности. Използването на Интернет разкрива нови възможности пред всяко предприятие - напр. По нов начин може да се реализира продукцията, може да се поръчва онлайн и т.н.

Същото се отнася и за след продажбения и гаранционен сервиз на продуктите. Все повече предприятия представят в официалните си web-сайтове най-често появяващите се проблеми и въпроси, свързани с продуктите им, както и съответните отговори. Така намаляват разходите за горещи телефонни линии, а и клиентите са много по-доволни.

Шест са основните страни в света с най-добра Интернет осигуреност – САЩ, Япония, Канада, Великобритания, Германия и Австралия.Там се намират 80% от потребителите, сървърите и хостовете. Това говори за едно неравномерно разпределение на Интернет. В някои райони напр. Африка, Централна и Южна Америка той е почти непознат. Това рязко ограничава броя на хората, които нямат достъп до мрежата и до тях международния маркетинг трудно може да достигне.

Докато в някои региони няма дори компютри, за Интернет не може и да се мисли, то в други международния маркетинг чрез Интернет отдавна е реалност. Такива са напр. Сингапур и Хонконг, където местните власти насърчават и подпомагат всякакви технически и информационни нововъведения. В Сингапур много служби и управления изцяло са представени в мрежата – напр. митницата. Вносители и експортьори могат да получат информация не само за формалностите, но съществува от доста време и онлайн борса, която улеснява международните търговски контакти. Хонконг също не остава по-назад на адрес (http://tdclink.tdc.org.hk/) e представен списък с над 100 000 фирми от региона, както и техните адреси за кореспонденция. Описанията на фирмите са доста подробни, така че евентуалния чуждестранен партньор може да се осведоми подробно, преди да осъществи първия контакт.

Табл.2. Как функционира международния маркетингов процес?


Комуникация в отделните звена на предприятието чрез Интернет

Информационна осигуреност чрез ИнтернетАнализ/ Прогноза

Международни предимства,

недостатъци, шансове, рискове

Първо- / Второстепенни маркетингови изследвания чрез Интернет


Информация за страни, клиенти, търговия браншове, конкуренция, технологии


Обща информационна осигуреност


Включва друга информация, която не е пряко свързана с маркетинга


Международни маркетингови концепции=система за ориентиране, цели, стратегии, оперативен маркетингов план


ПланиранеРеализиране

Международно финансиране и разпределение на бюджета, маркетингови резултати

Контрол

Доклади, предложения, конкуренти, подобренияПонятието международен маркетинг най-често се определя, като процес на Планиране, Организиране, Съгласуване и Контрол на всички дейности, насочени към сегашни или потенциални международни пазари или към световния пазар като цяло. международният маркетинг се различава от националния по по-високата си степен на сложност и риск.

Целите на предприятието са доста по – сложни, ето защо голямо значение придобива съгласуването. При вземане на решенията в международния маркетинг, трябва да се вземат предвид редица външни фактори и променливи, като например пазарната конюнктура или политическите условия. Съответно тези фактори трябва да се умножат по броя на страните, в които фирмата има представителства. Това усложнява задачите пред международния маркетинг невероятно много.

Функциите на международния маркетинг както посочих по-горе са: Планиране, Организиране, Съгласуване и Контрол в дейността на фирмата.

Планиране: Международното планиране обхваща всички дейности на фирмата, които се извършват на международно ниво. Международното маркетинг планиране за разлика от това в национален мащаб се сблъсква с

голям брой променливи. Тези променливи се развиват по различен начин и съдържат голям процент несигурност. Колкото по-оперативно е международното планиране, толкова по-скоро ще може да се приложи на практика от задграничните филиали, докато стратегическото планиране в повечето случай е зададено от централата. В двете равнини на планиране / национална и международна/ е нужна информация, която се доставя от Интернет.


Интернет може да служи като основен начин на общуване между главния офис и филиалите. Това улеснява много преноса на информация. Така планиращият отдел може да получава бързо новата информация за последните промени в икономическите индикатори или съответните браншове. Резултатът от международния процес на планиране е обединяващ план, който включва в себе си плановете на различните отдели. Обединяването на отделните планове също не е лесна задача. Трябва да се преодолеят пространствени и времеви бариери и културните и езикови различия. За взаимното разбиране и доверие в международния маркетинг се налат и чести лични контакти между партньорите. Те не могат да бъдат заменени от Интернет. Все пак Мрежата се разглежда като електронна комуникация, обогатяваща традиционните начини на общуване.

Докато днес “e-mail” – а преодолява безпроблемно пространството и времевите разлики, все по-упорито се говори за едно ново и също толкова революционно изобретение. Става дума за автоматичен електронен преводач, който ще превежда мигновено и така езиковата бариера ще бъде преодоляна.

Организиране: Задачата му в рамките на международния маркетинг е създаването на оптимални организационни структури, отговарящи на нуждите на предприятието. Маркетинговото организиране може да цели създаването на централизирани и децентрализирани структури. Географското разделение на тези структури и дейности означава също и по-трудна, скъпа и бавна комуникация помежду им. Бързите, ефективни и евтини комуникации играят важна роля за успеха на процесите по организиране.

Интернет подпомага децентрализираните организации, съответно прави възможна децентрализацията, което в същото време позволява разходите за комуникации да се запазят ниски. По този начин става възможен “виртуалния колектив” колегите са разделени в пространството и общуват “онлайн”. Все повече започва да се говори и за “виртуално предприятие”, където служителите са географски разделени и не съществува централен офис в сегашния му смисъл.

Благодарение на Интернет и новите технологии отдавна навлезе “онлайн търговията”. Милиони фирми по целия свят предлагат продукцията си в специални сайтове – “онлайн-магазини”. Най-често тези сайтове се предлагат на няколко езика и така се увеличава многократно броя на клиентите по целия свят.

Съгласуване: Налага се от специфичните проблеми с които се сблъсква международния маркетинг. Такива са например различните култури, цели, поведение и лични мотиви на сътрудниците в различните страни и континенти. Различни са и проблемите, с които се сблъскват на съответния регионален пазар. За успеха на цялостната маркетингова стратегия на една международна фирма от огромно значение е съгласуването и координацията между главния офис и задграничните филиали, а също и между различните отдели – Изследователски, Логистика /Снабдяване/, Финансов, отдел “Кадри” и т.н.

Процеса по съгласуване изисква общуване между хора от различни части на света, сблъскващи се с различни проблеми и при различни условия. Още когато разглеждах процеса на планирането се убедих,че пространствените, времевите, езиковите и културните разлики затрудняват допълнително процеса на координация и съгласуване.

Общуването чрез Интернет може да ускори необходимите дискусии и процесите по утвърждаването. Днес колеги от цял свят могат безпроблемно чрез e-mail, видео конференции или онлайн - дискусии да обсъждат проблеми и въпроси по всяко време на деня. Въвеждането на електронните медии спестява и много бюрократични разходи.

Контрол: Основната му задача в рамките на международния маркетинг е постоянно да контролира всички маркетингови дейности и стратегии в международната фирма. Значението на контрола се състои във възможността да се поучава от грешките и успехите и да може да коригира навреме погрешните решения. По този начин е възможно една успешна стратегия да се промени, адаптира и да се приложи в чуждестранен филиал.

Интернет позволява да се създаде една бърза, единна, структурирана международна система за доклади. На базата на www (World Wide Web) – формуляри могат да се събират предварителни данни, доклади и оценки. Контролиращият е в състояние да предава своевременно доклади, анализи и коментари на мениджърите по браншове. По същата информационна схема контролиращия може да получава коментари, оплаквания, предложения от служители и съответно да се съобразява с тях. Също така може да се провеждат и “онлайн-дискусии” във вътрешни чат-форуми, в които достъпа е само с парола. Интернет и електронната обмяна на големи банки с информация спестяват на предприятието не само доста разходи, но и време. В съвременният свят на високите технологии времето често пъти се оказва ключов фактор за успеха на една маркетингова стратегия.

Интернет и базираните на него вътрешни мрежи тип “Интранет” играят важна роля за успешното изпълнение на целите на международния маркeтинг – като планиране, организиране, съгласуване и контрол. Въпреки, че основната му цел е бърз е евтин пренос на информация, днес Интернет може да се използва и за маркетингови цели, реклама, както и да се пазарува онлайн.

Все още сме само в началото – този бранш тепърва ще се развива, ще придобива все по-голямо значение и ще носи по-големи печалби.

Създаването на нов тип “виртуално предприятие” ще доведе до организационни промени в много други браншове. Новите комуникационни технологии разкриват нови възможности. Множество изследвания доказват безспорния принос на тези технологии за успех на фирмите, а все повече специалисти обсъждат рисковете, предимствата и недостатъците на “виртуалното предприятие”. Какви ще са последствията от него за глобалната икономика и международния маркетинг може да покаже само бъдещето.


Използвана литература:

  1. “Маркетинг и електронна търговия” – Франк Лампе.

Издателство: “Vieweg und Sohn”/ Висбаден 1999г.

  1. “Оплайн маркетинг” – Х. Хули и С. Рааке.

Издателство: “Campus”/ Франкфурт 1997г.


  1. “Стратегически маркетинг” – А. Хаджис.

Издателство: “Probus Publishing”/ Чикаго 1998г.

Сложен пазарен сегмент, много големи рискове, несигурност, повишени нужди от координация и достатъчна и актуална информация

Анализ, Прогноза, Планиране, Реализация, Контрол

Международна продуктова, ценова, комуникационна и дистрибутивна политика
Свързани:

Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг iconВлиянието на рекламата в интернет и начини за взаимодействие с потребителите
Мрежа, и то съдържание, което се разпространява безплатно. Лавинообразно се уголемява и аудиторията. От 1994г до днес акцентът се...
Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг iconМинистерство на образованието и науката технически университет габрово
Учебната дисциплина интернет технологии има за цел да формира знания за начините на функциониране на най-често срещаните технологии...
Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг iconПродуцент, сценарист, режисьор Стойко Петков Съдържание Въведение
...
Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг iconЕлектронен маркетинг. Електронна търговия
...
Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг iconСъдържание: История и развитие на Интернет маркетинга 3 Събиране на маркетингова информация в Интернет Маркетинг на

Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг iconПрограма за обучение по "Оценка на влиянието върху околната среда"
Кралство Швеция в България, заедно с Шведската агенция за международно развитие и сътрудничество (sida), кани нсорб да номинира участници...
Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг icon33. Влияние на орографията върху цикло- и антициклогенеза
Влиянието на планините върху едромащабните движения, включително и върху циклоните и антициклоните се отчита чрез породените от тях...
Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг iconПриложими стандарти
Учениците ще работят заедно, в групи, и ще проведат изследване върху китолова, ефектите от него върху видовото разнообразие и числеността...
Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг iconБилети за държавния комплексен изпит
Двойствен характер на маркетинга и неговата проява в международния маркетинг на персонала
Влиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг iconПрограма на обучение „Интернет маркетинг

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом