Наредба за изменение и допълнение на наредба за
ИмеНаредба за изменение и допълнение на наредба за
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер67.86 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/proekti-normativni-aktove/proekt-naredba-OOP.docx
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ № 198, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10/28.05.2009 г., ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 427, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 18 ОТ 25.10.2012Г., ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РОС №……../……………г.,


Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив Проект

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Пловдив чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес: pno@abv.bg

МОТИВИ

Причини, които налагат приемането на Наредба за Изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред :

Направените предложения за изменения и допълнения в наредбата касаят прецизирането на разпоредбите в нея, повишаването на санкциите в административно – наказателните разпоредби цели степента на обществена опасност да придобие адекватно административно наказание, което да отговаря на степента на обществена опасност.

Цел на Наредбата

С прилагането на новите текстове в наредбата, се цели осигуряване обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите на територията на Община Пловдив.

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.


Очаквани резултати

Значително подобряване на обществения ред, превенция на противоправните прояви и по – голяма сигурност за гражданите на Община Пловдив.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганото изменение на Наредбата за осигуряване на обществения ред е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


Правни основания: чл.21, ал.1, т. 13, т. 23 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите,във връзка с чл. 44 от Закона за управление на етажната собственост, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК.

Фактически основания:

Целта е да бъде осъвременена нормативната уредба, предвид настъпилите в законодателството и обществените условия промени.


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за за осигуряване на обществения ред , както следва:

§ 1. Текстът на чл. 9, ал. 1, т.1 се изменя като думата „лепенето” се заменя с думата „фиксирането”.


§ 2. Текстът на чл. 9, ал. 1, т. 1.1 се допълва като след „нестопанска цел” се добавя и „физически лица”.


§ 3. Текстът на чл. 9, ал. 1, т. 6 се изменя като думите „ в чертите на гр. Пловдив” се заменят с думите „ на територията на Община Пловдив”.


§ 4. Текстът на Чл. 9, ал.1 се допълва като се добавя нова т.11 със следния текст : „Уловът на риба на територията на „Гребен канал”, освен в случаите на организиране на състезания, спортни мероприятия и други, за което се изисква разрешение от Община Пловдив.:


§ 5. Текстът на Чл. 10, ал. 2 се допълва със следния текст: „ както и прането с питейна вода на килими, китеници и други на уличните платна и тротоарите.”


§ 6. Текстът на чл. 11, ал. 2 се изменя така: „ За удължено работно време на търговските обекти – заведения за хранене и развлечения, магазини, игрални зали, компютърни зали, бензиностанции и обектите към тях, автомивки и други обекти за търговия и услуги, се изисква писмено разрешение от Кмета на района, в който се намира обекта. Редът за издаване на разрешенията се определя със заповед на Кмета на Община Пловдив, след предварително писмено становище от Началника на съответното РУ „Полиция”. Разрешение за удължено работно време на заведения, които се намират в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение се издава след представяне на решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за етажната собственост.”


§ 7. Текстът на чл. 22, ал. 1 се допълва като след „инсталирането„ се добави и „ползването”.


§ 8. Текстът на чл. 26, ал.6 се допълва като след „предписание” се добавя „ нареждане или разпореждане”

§ 9 . Текстът на чл. 26, ал. 8 се изменя така:„ При неизпълнение на разпорежданията на ал. 6 и ал. 7 на физическите лица се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.

§ 10. Текстът на чл. 28 се изменя така: „ Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави документи или информация с цел възпрепятстване на проверката се санкционира, като на физическите лица се налага глоба в размер от 500 до 5000лв., на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 20 000лв.

§ 11. Текстът на чл. 29 се изменя като се заменят думите „ от 300 до 1000лв.” с „ от 500 до 5000лв.”.

§ 12 . Текстът на чл. 30 се изменя така: „Чл. 30, ал. 1 За нарушения на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, ал.2, ал.3 , ал. 4 и ал. 9 на физическите лица се налага глоба в размер от 500 до 800 лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 1000 до 2500лв.

Ал.2 За нарушения на разпоредбите на чл. 4, ал. 7 и ал. 8 на физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 3000лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000лв.

Ал. 3 За нарушения на разпоредбите на чл. 4, ал. 5, чл. 5 и чл. 6 на физическите лица се налага глоба в размер от 500 до 5000лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000лв.

Ал. 4 За нарушения на разпоредбите на чл. 7, ал.1, чл. 7, ал. 3, т 1 и т. 2 на физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 800лв., на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 300 до 800лв.

Ал. 5 За нарушения на разпоредбите на чл. 7, ал. 2 при първо нарушение се налага глоба с фиш в размер от 10 до 50 лв. по реда на чл. 39, ал 2 и ал. 3 от ЗАНН, а при повторно нарушение на физическите лица се налага глоба от 20 до 80 лв., на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 150 до 300лв.

Ал. 6 За нарушения на разпоредбите на чл. 7, ал. 3, т. 3 се налага глоба в размер от 100 до 400лв.

Ал. 7 За нарушения на разпоредбите на чл. 7, ал. 4 кметът на района се наказва с глоба в размер от 100 до 400лв. Ал. 8 За нарушения на чл.7, ал. 6, т.1, т. 2, т. 3, т.5, т. 6 на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 100лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 200 до 400 лв.

Ал. 8 За нарушения на разпоредбите на чл. 7, ал. 6, т.1, т.2, т.3, т. 5 и т. 6 на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 150лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 200 до 400лв.

Ал. 9 За нарушения на разпоредбите на чл. 7, ал. 6, т.4 и т. 7 при първо нарушение се налага глоба с фиш от 10 до 50 лв. по реда на чл. 39, ал.2 и ал. 3 от ЗАНН, а при повторно нарушение се налага глоба в размер от 20 до 80лв.”

§ 13. Текстът на чл. 31 се изменя и добива следният вид: „Чл. 31, ал. 1 За нарушения на разпоредбите на чл. 8, чл. 10 , чл. 21 и чл. 22 на физическите лица се налага глоба в размер от 200 до 2000лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000лв.

Ал. 2 За нарушения на разпоредбите на чл. 9, чл. 18 и чл. 19 на физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 3000лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000лв.”

§ 14. Текстът на чл. 32 се изменя така:„ Чл. 32, ал. 1 За нарушения на разпоредбите на чл. 11, чл. 12, чл. 20, чл. 23 на физическите лица се налага глоба в размер от 500 до 5000лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000лв.

Ал. 2 За нарушения на чл. 14, чл. 15, чл. 16 на физическите лица, както и на длъжностните лица се налага глоба в размер от 50 до 250 лв.”

§ 15. Текстът на чл. 33 се изменя така: „За нарушения на разпоредбите на чл. 13 при първо нарушение се налага глоба с фиш в размер от 10 до 50 лв. по реда на чл. 39, ал 2 и ал. 3 от ЗАНН, а при повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лв.”

§ 16. Текстът на чл. 34 се изменя така: „ За нарушения на разпоредбите на чл. 24 на физическите лица се налага глоба в размер от 1000 до 5000лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000лв.”


Преходни и заключителни разпоредби


§1.Наредба за Изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, приета с Решение № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Пловдив, изменена и допълнена с Решение № 427, взето с протокол № 18 от 25.10.2012г. на Общински съвет – Пловдив влиза в сила след изтичане на законоустановеният срок за упражняване на контрол за законосъобразност.


§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Пловдив.


§ 3. Действащите към момента на влизане в сила на настоящата Наредба разрешителни за удължено работно време на заведения за хранене и развлечение и обекти за търговия и услуги запазват действието си до изтичане на срока на разрешението и се преиздават след представено писмено становище от Началника на съответното РУ „Полиция”, заедно с другите необходими за издаване на разрешението документи.


§ 4. Наредба за Изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред е приета с Решение № ......, взето с протокол № .....от ................. година.

Свързани:

Наредба за изменение и допълнение на наредба за iconПроект Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за изменение и допълнение на наредба №42 от 6 юли 2001 Г. За лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за iconНаредба за изменение и допълнение на
...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за iconПроект за изменение и допълнение на наредба №1 на общински съвет несебър
В администрацията на Общински съвет е постъпило искане от Бизнес Асоциация „ Слънчев бряг” във връзка с изменение и допълнение на...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 г за сечите в горите
Разпоредбите на Глава втора от тази наредба не се прилагат за случаите по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите.”
Наредба за изменение и допълнение на наредба за iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №38 от 16 април 2004 г за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №38 от 16 април 2004 г за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за iconПреходни и Заключителни разпоредби към наредба за изменение и допълнение на наредба №40 от 2004 Г. За определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
Наредба №41 от 21 декември 2005 Г. За утвърждаване на "медицински стандарти по обща медицинска практика"
Наредба за изменение и допълнение на наредба за iconМинистерство на здравеопазването наредба за изменение и допълнение на Наредба №47 от 2004 г за изискванията към хранителните добавки
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №47 от 2004 г за изискванията към хранителните добавки
Наредба за изменение и допълнение на наредба за iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 12. 2004 г за регистрация на пристанищните оператори в Република България

Наредба за изменение и допълнение на наредба за iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2005 г за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Наредба за изменение и допълнение на наредба за iconТаблица за съответствие между текстовете на jar ops 3 и наредба 6, вклюително проекта за изменение и допълнение на наредба 6

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом