I. обяснителна записка
ИмеI. обяснителна записка
страница2/3
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер402.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(5b_wvs8RzQEkAAAAZWFjNTg1YjItYWQ5My00NmI4LWFkZDgtNWM2ZjQyODE1NTRjt5ea
1   2   3

6.2.3. Облицовки


Тунелната конструкция е предвидена като двупластова (тип „сандвич”), с хидроизолация между двата конструктивни пласта – първичната и вторичната облицовки.


Първичната облицовка се изпълнява от пръскан бетон с клас по якост на натиск В30 (С25/30), клас по якост на опън Вt2.8 и клас по водоплътност W0.6, армиран с два реда стоманени мрежи тип Q335 (5.44 kg/m2), от стомана клас B500B (EN10080, БДС 9252-2007) и допълнени локално с усилители от същия клас стомана. Общата проектна дебелина на облицовката е 30 cm. Друг основен конструктивен елемент на първичната облицовка са стоманените ферми, предвидени да се монтират през интервал 1.00 m в надлъжна посока, укрепени по подходящ начин с обтегачи. Рамковата конструкция е изцяло затворена, по целия периметър на проектния изкопен профил.


Вторичната облицовка на тунела е с дебелина 35 cm. Изпълнява се от бетон в кофраж, клас В35, W0.6, армиран с 2 реда основна армировка от стомана клас B500B (EN10080, БДС 9252-2007). Предвижда се подходящо усилване на армировката в зони с концентрация на вътрешни усилия, респективно напрежения. То ще се реализира чрез усилители от стомана клас В500В, които се фиксират към основната армировка. За гарантиране на необходимото бетоново покритие на армировката за вторичната облицовка допълнително да се предвидят дистанционери.


7. Хидроизолация на тунелите


По целия контур между първичната и вторичната облицовка в участъка, изграждан по подземен способ, респективно между укрепването и основната конструкция в участъка, изграждан по открит способ, се полага хидроизолация за защита на тунелите от подземни води.


По дъното на тунелните тръби е предвидена трислойна листова хидроизолация, състояща се от следните пластове:

 • Външен пласт - защитен геотекстил с минимална плътност 500 g/m2.

 • Среден пласт - хидроизолационна PVC или LDPE мембрана с дебелина 2 mm.

 • Вътрешен пласт - защитна мембрана с дебелина не по-малко от 2 mm.


Под дънната плоча на тунелната конструкция в участъка, изграждан по открит способ, е предвидена двуслойна хидроизолация, състояща се от:

 • Външен пласт - защитен геотекстил с минимална плътност 500 g/m2.

 • Вътрешен пласт - хидроизолационна PVC или LDPE мембрана с дебелина 2 mm.Хидроизолацията по стените и свода, респективно тавана, се състои от два пласта, както следва:

 • Външен пласт - защитен геотекстил с минимална плътност 500 g/m2.

 • Вътрешен пласт - хидроизолационна PVC или LDPE мембрана с дебелина 2 mm.8. Пътно платно и тротоари


Конструкцията на пътните платна е съгласно изискванията на проекта по част „Пътна” за обекта. Като основа на пътното платно е предвидено изпълнение на уплътнен насип от несортиран трошен камък (0-63 mm), с доказан еластичен модул не по-малък от 250 МРа.


Тротоарите в тунелите се изпълняват от бетон с клас В25 (С20/25). В тях са разположени кабелните канали, колекторите и ревизионните шахти на отводнителната система в тунелите, и противопожарните водопроводи.


9. Фуги


Предвидени са следните два типа деформационни фуги съобразно местоположението им:

 • Тип 1 – фуги в тунелните кутии. Те отделят тунелните тръби от входната и изходната кутия на подземната улица. Широчината им е 3 cm. За тяхното уплътняване са предвидени ленти.

 • Тип 2 – фуги в тунелните тръби. За всеки тунел са предвидени напречни фуги във вторичната облицовка, през интервал до 50 m. Широчината им е 3 cm. За тяхното уплътняване са предвидени ленти.10. ниши и камери


В тунелите са предвидени ниши през 150 m и камери през около 250 m. Разположени са откъм страната на по-широките тротоари. Общият брой ниши е 32, а броят на камерите е 10.


Между тунелните тръби са предвидени 3 броя пешеходни връзки за евакуация, през 300 m. Те представляват отвори в общата стена, откъм страната на по-тесните тротоари, оборудвани с пожароустойчиви врати.


11. Рампи


Прилежащите входно-изходни рампи са дефинирани като „горна” и „долна”. За укрепване на изкопа е предвидено изпълнение на шлицови стени, които остават като постоянни стени на самите рампи. Шлицовите стени са с различни дебелина и дълбочина, в зависимост от местоположението и конкретните геоложки условия. Предвидени са стени с дебелина 60 cm и 80 cm. Дълбочината им варира в границите от 5.0 m до 24.0 m. Изпълняват се от ниво терен. За изпълнението на шлицовите стени са предвидени водещи бордюри с размери на напречното сечение 100/30 cm. Шлицовите стени се изпълняват от бетон клас В30 (С25/30), F200 и армировка от стомана клас В500C. Водещите бордюри се изпълняват от бетон клас В15 (С12/15) и армировка от стомана АI и АIII.


Върху шлицовите стени се изгражда защитен стоманобетонов борд от бетон с клас В30 (С25/30), F200 и армировка клас В500C, който изпълнява ролята и на обединяваща греда. Местоположението, профила и размерите му са дадени на чертежи № 07, № 08 и № 09.


Видимите повърхности на шлицовите стени се фрезоват и заглаждат с пласт армиран торкрет клас В35, с дебелина до 5 cm.


В зоната на съществуващия колектор, на км 50+700, шлицовите стени прекъсват. Укрепването на траншейния изкоп се осъществява чрез стени от армиран пръскан бетон клас В30, полаган последователно на пластове. Стените от пръскан бетон се запъват към прилежащите от двата им края шлицови стени.


12. Технологични етапи при изпълнение на изкопните и облицовъчните работи


12.1. Тунелен участък изграждан по открит способ


Предвидено е изкопът в участъка да се изпълни по открит начин. Най-напред се изпълняват основните укрепващи елементи - шлицовите стени. Следват изкопни работи за оформяне на траншеята в дълбочина. Изкопаването на траншеята и укрепване на стените на изкопния профил се извършва на етапи. Формата на напречното сечение на траншеята е правоъгълна. Последователността на изпълнение на основните етапи от изкопните и укрепителни работи е следната:


 • Изграждане на водещи бордюри за изпълнение на шлицовите стени.

 • Изпълнение на шлицовите стени от ниво терен.

 • Отстраняване на вътрешните водещи бордюри.

 • Траншеен изкоп първи етап – до ниво, на 0.8-1.0 m по-ниско от нивото на монтаж на първи ред анкери.

 • Монтаж на първи (горен) ред самопробивни инжекционни анкери.

 • Траншеен изкоп втори етап - до ниво, на 0.8-1.0 m по-ниско от нивото на монтаж на втори ред анкери.

 • Монтаж на втори (долен) ред самопробивни инжекционни анкери.

 • Траншеен изкоп трети етап - до окончателната проектна кота дъно изкоп.


На всеки етап от разкриване на шлицовите стени в дълбочина се извършва заглаждане на видимата им повърхност чрез фрезоване и полагане на пласт торкрет с дебелина до 5 cm.


Изграждането на постоянната тунелна конструкция се извършва в следната последователност:

 • Подготовка на основата – подравняване и уплътняване до степен 95% по Proctor.

 • Полагане на подложен пласт от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия (0-63 mm), уплътнен до постигане на еластичен модул 140 МРа.

 • Полагане на подложен бетон с дебелина 10 cm.

 • Полагане на хидроизолация по дъното и на известна височина по стените.

 • Полагане на предпазен пласт бетон с дебелина 5 cm върху хидроизолационния пакет.

 • Изграждане на дънната плоча на тунелната конструкция.

 • Завършване на хидроизолационните работи по стените.

 • Изграждане на стените и горната плоча на тунелната конструкция.

 • Завършване на хидроизолационните работи по горната повърхност на тунелната конструкция и полагане на предпазен пласт бетон.

 • Обратен уплътнен насип от изкопите за възстановяване на терена над тунелния участък.След завършване на основната тунелна конструкция се изграждат вътрешните конструкции – тротоари, кабелни канали, полагане основата на пътните платна и изграждане на пътните настилки. Едновременно с изпълнението на вътрешните конструкции, се изграждат и монтират предвидените вътрешни системи и инсталации, необходими за нормалната експлоатация на съоръжението.


12.2. Тунелен участък изграждан по подземен способ


Изкопните работи се извършват по метода стъпаловиден забой или т.нар. метод с „микрокалота”, при който изоставането на щроса от калотата е минимално. В технологично отношение, разкриването на пълния изкопен профил се извършва на два етапа – калота (горна част) и щрос (долна част). Щросът следва калотата на разстояние около 5.0 – 7.0 m.


Изкопните работи за оформяне на профила на тунела ще се извършват при напредъци от 1.0 m, с оставяне на опорно ядро при тунелния забой от неизкопана земна маса, а частите на забоя извън обхвата на опорния контрафорс ще се консервират по необходимост с пръскан бетон с дебелина до 5-6 cm.


Предварителното укрепване на свода в зоната на забоя се изпълнява при всеки напредък на изкопните работи от 1.0 m и ще се застъпва с предишното, вече изпълнено укрепване. Участъкът на застъпване е с гарантирана дължина 3.00 m. Предвидените стоманени пики за предварителното укрепване се изпълняват чрез набиване. При утежнени условия пиките се заменят със самопробивни инжекционни анкери (SDA), през интервал 30 cm по-периферията на профила.


Изпълнението на първичната облицовка в калотата започва непосредствено след оформяне контура на тунелния профил, в следната последователност:

 • Изкоп калота – по необходимост се оставя централно опорно ядро от неизкопана земна маса.

 • Полагане по стените, челото на забоя и опорното ядро (ако е необходимо) на защитен пласт пръскан бетон.

 • Монтаж на първи ред армировка и стоманени ферми.

 • Изпълнение на предварителното укрепване в свода.

 • Полагане на пръскан бетон с дебелина до 24 cm.

 • Монтаж на втори ред армировка.

 • Полагане на пръскан бетон до достигане проектната дебелина на първичната облицовка.След осъществяване на определен напредък, зависим от конкретните геоложки условия, се пристъпва към затваряне на първичната облицовка в областта на щроса, в следната последователност:

 • Полагане по оформения изкопен профил на защитен пласт пръскан бетон и монтаж на първи ред армировка.

 • Монтаж на стоманени ферми.

 • Полагане на пръскан бетон с дебелина до 24 cm.

 • Монтаж на втори ред армировка.

 • Полагане на пръскан бетон до достигане на проектната дебелина на първичната облицовка.При проблеми с водоприток в тунелния изкоп по време на строителството, трябва да се вземат мерки за дрениране и отвеждане на водите извън изкопа. Поради низходящия наклон на дъното на прокопавания от горния портал тунелен участък, ще трябва да се организира помпено водочерпене на дренирани в изкопа и отработени технически води. За участъка, прокопаван откъм страната на долния портал, отводняването се организира гравитачно.


Изграждането на вторичната облицовка започва при напълно завършена първична облицовка. Основните етапи са следните:

 • Полагане на хидроизолационния пакет по дъното.

 • Армиране, кофриране и бетониране на дъното.

 • Полагане на хидроизолационния пакет по стените и свода на тунелния профил.

 • Армиране, кофриране и бетониране на стените и свода.

 • Запълнително инжектиране в свода с разтвори на циментова основа.


След завършване на вторичната облицовка се изграждат вътрешните конструкции – тротоари, кабелни канали, полагане основата на пътните платна и изграждане на пътните настилки. Едновременно с изпълнението на вътрешните конструкции, се изграждат и монтират предвидените вътрешни системи и инсталации, необходими за нормалната експлоатация на съоръжението. Стените на тунелите се боядисват с бяла боя на височина 2.50 m, измерена от нивото на пътната настилка. Повърхността на стените в порталните тунелни участъци се боядисва съгласно изискванията на проекта по част „Осветление” за обекта.


12.3. Прилежащи рампи


Най-напред се изпълняват шлицовите стени. Следват изкопни работи за оформяне на профила на рампите в дълбочина. Последователността на изпълнение на основните етапи от изкопните и укрепителните работи е следната:


 • Изграждане на водещи бордюри за изпълнение на шлицовите стени.

 • Изпълнение на шлицовите стени от ниво терен.

 • Отстраняване на вътрешните водещи бордюри.

 • Изграждане на стоманобетонните бордове и оформяне короната на шлицовите стени.

 • Траншеен изкоп за оформяне профила на рампите – ипълнява се на етапи.

 • Подготовка на основата под пътните платна.


На всеки етап от разкриване на шлицовите стени в дълбочина се извършва заглаждане на видимата им повърхност чрез фрезоване и полагане на пласт армиран торкрет с дебелина до 5 cm.


Материалът от изкопите се депонира на място, предварително съгласувано с Инвеститора.


13. система за измерване на конвергенцията


13.1. Рампи и Тунелен участък изграждан по открит способ


В етапа на изкопаване и укрепване на участъка е необходимо да се организира и провежда мониторинг на състоянието на укрепените траншейни стени. Резултатите от мониторинга позволяват да се извършва анализ на поведението на укрепващите системи и оценка на тяхната адекватност спрямо реалните инженерно-геоложки условия.


За целта е необходимо да се предвидят като минимум следните мерки:

 • Монтиране на геодезични марки по короната на изградените шлицови стени за следене на преместванията.

 • Проверка на усилията в предварително избрани контролни анкери, които са минимум 5% от общия брой анкери.13.2. Тунелен участък изграждан по подземен способ


Прилагането на Новия австрийски тунелен метод (НАТМ) изисква редовно следене на преместванията на тунелния профил. За целта се оборудват мерни напречни профили и се изгражда специална система за измерване на конвергенцията по геодезичен начин.


Предвидено е за измерване на конвергенцията във всяка тунелна тръба да се оборудват по 30 напречни мерни профила, разположени през около 32 m или според конкретните геоложки условия. Във всеки мерен профил се монтират по 5 марки – една в ключа и по две марки в стените.


Първият (нулев) отчет за марките от всеки мерен профил се извършва непосредствено след фиксирането им. По отношение на него се определят преместванията на контура на тунелния профил с течение на времето. Измерванията продължават до затихване на нарастването на деформациите, като степента на затихване, при която се прекратяват измерванията, се определя от Проектанта.


В зависимост от хода на деформациите, може да се наложат промени в честотата на измерванията. Данните от измерванията се нанасят графично и дават представа за стабилизационния процес на средата около подземния изкоп. Точността на измерванията, свързани с конвергенцията на тунелния профил, е 1 mm.


Измерванията в даден мерен профил се прекратяват въз основа на анализ на деформациите и стабилитета на укрепения тунелен контур.


Контролните точки за измерване конвергенцията на тунелните профили се свързват с изградената от Изпълнителя наблюдателна станция за извършване на контролните геодезични измервания на обекта.


Сляганията на повърхността над тунелите се измерват съгласно отделно изготвен Геодезически проект за мониторинг на повърхностни деформации.

1   2   3

Свързани:

I. обяснителна записка iconA. обяснителна записка

I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом