I. обяснителна записка
ИмеI. обяснителна записка
страница1/3
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер402.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(5b_wvs8RzQEkAAAAZWFjNTg1YjItYWQ5My00NmI4LWFkZDgtNWM2ZjQyODE1NTRjt5ea
  1   2   3

Обект: Софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157

Част: Пътен тунел и прилежащи рампи. Конструкции

Фаза: Идеен проект

I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


1. Въведение


Настоящият идеен проект представя проектно решение за изграждане на тунелен участък, представляващ част от основното трасе на южната дъга на Софийски околовръстен път, с обхват от пътен възел „Бояна” до надлеза при бул. „Цар Борис III”.


Поради актуализация на трасето и нивелетите в проектирания участък, същинският обхват на проекта е от км 50+640 до км 52+240. Останалата част от трасето на околовръстния път се разглежда като отделен обект и е извън обхвата на настоящия проект.


Тунелния участък е свързан с прилежащите открити (наземни) участъци от околовръстния път посредством рампи. В проекта те са обозначени като „горна” и „долна” входно-изходна рампа.


Проекта е изготвен на базата на изходните данни, техническите и нормативните изисквания.

В рамките на проекта е дадено и решение относно конструкциите на прилежащите към тунелите рампи.


2. Използвани документи и материали


При разработване на проекта са използвани следните документи и материали:


[1] Доклад за инженерно-геоложките и хидрогеоложки условия в района на обекта, юни 2011 г.

[2] Одобрено трасе в план и профил, юни 2011г.

[3] Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизирани територии, октомври 2004 г.

[4] Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2004

[5] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988

[6] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения, 1989

[7] Наръчник по земна механика и фундиране, том 1 и том 2, 1989

[8] Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2007

[9] Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели, 1988 г.


3. Инженерно-геоложки условия за изграждане на тунелния участък


В резултат на проведените инженерно-геоложки проучвания по трасето на тунелния участък са определени следните литоложки разновидности:


 • Пласт 1 - почвен слой с насипни включения от разнородна глина, със строителни отпадъци и асфалтова покривка. Той има незначително разпространение при входно – изходните портали и няма да окаже влияние при тунелното строителство.
 • Разновидност 1 – Пътен насип, покриващ платната за движение на околовръстния път. Почвен слой от разнородна глина със строителни отпадъци, средно уплътнен. Разпространението му е повсеместно по повърхността на терена. Засяга порталните зони на тунелите. Средната мощност на пласта е около 2.0 m.
 • Разновидност 2 – кватерненерни прахово-песъчливи глини, средно до твърдо пластични, тъмно кафяви до кафяви, на места с единични чакъли. Максималната мощност на пласта достига до 3.5 m. Разпространени са в участъка на входно-изходните рампи, където ще повлияят на конструкциите са укрепване на открития изкоп. Не засягат строителството на тунелния участък.
 • Разновидност 3 – кватернерни чакъли, едри до средни, с глинесто – песъчлив запълнител, сбити (на места прехождат в чакълеста глина, средно- до твърдопластична). Пласта се разкрива по цялата дължина на тунелния участък. Мощността му варира в широки граници. По-значително изразено ще бъде влиянието му в интервала от км 51+500 до км 52+100.
 • Разновидност 4 – плиоценски прахово-песъчливи глини, средно до твърдо пластични, кафяво – ръждиви. Пласта се разкрива в приблизително 683 m от тунелната проходка, като заема главно средната част и дъното на тунелното сечение.
 • Разновидност 5 – плиоценски прахови глини, средно до твърдо пластични, сиво – ръждиви до пъстри. Пластът присъства почти по цялата дължина на тунелния участък. С максимална мощност се проявява в интервала от км 50+950 до км 51+250. След това постепенно изтънява и запада в дълбочина.
 • Разновидност 6 – плиоценски чакълесто-песъчливи глини с едри и средни ръбести чакъли, твърдо пластични, кафяво – ръждиви. Пластът попада в средната зона на тунелната проходка и под дъното на тунелния изкопен профил. Мощността му варира от 2.0 до 3.0 m.
 • Разновидност 7 – плиоценски разнородни пясъци, до глинести пясъци, средно сбити до сбити. Пластът се явява като отделна прослойка и има незначително разпространение в средната зона на тунелната проходка.Надлъжен инженерно-геоложки профил на тунелния участък е даден на чертеж № 04. Геотехническите показатели на описаните литоложки пластове са представени подробно в [1].


Подземните води в разглеждания район са разделени в два отделни водоносни хоризонта:


 • Води в кватернерните отложения. Те са пряко свързани с инфилтрацията на валежни и повърхностни води, и могат да се характеризират като сезонни. В моторен сондаж е установено по-значително водно количество, дължащо се най-вероятно на дренажното действие на съществуващото в мястото на сондажа дере.
 • Води в плиоценските материали. Установяват се в чакълесто-песъчливите глини на пласт 6 разположени под нивелетата на тунелната проходка. Не се очаква да окажат влияние при строителството в участъка.Съгласно Наредба № 2/23.07.2007г. на МРРБ, прогнозната сеизмична активност за 1000-годишен период на територията на гр. София е IX степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK-64). Коефициентът на сеизмичност е Кс = 0.27.


4. Трасе на тунелния участък


Предвидено е изграждане на два тунела – обозначени като „десен” и „ляв”, в съответствие с нарастването на километража по трасето. В план тунелите са конструирани като две отделни тръби, допиращи се помежду си. Ситуационно трасето на тунелния участък е развито в права и крива с относително малък радиус. Основни данни относно трасето на тунелите са дадени в таблица 4.1.


Таблица 4.1

Параметри

Десен тунел

Ляв тунел

Начало тунел

km 50+948.07

km 52+071.77

Край тунел

km 52+064.27

km 50+948.07

Дължина в план по ос нивелета, m

1116.20

1123.70

Надлъжен наклон, %

променлив, 6.00% - 0.30%

променлив, 6.00% - 0.30%

Вертикална крива

R=3500.1 m, m=-5.70200%, Tg=99.788m, а=1.422 m

R=3500.1 m, m=-5.70200%, Tg=99.788m, а=1.422 mМестоположението на рампите е, както следва:

 • Горна входно-изходна рампа – обхваща участък от км 50+640 до км 50+948.07, с дължина 308.07 m.

 • Долна входно-изходна рампа – с обхват, както следва:

 • по ос нивелета десен тунел от км 52+064.27 до км 52+236.54, с дължина 172.27 m.

 • по ос нивелета ляв тунел от км 52+071.77 до км 52+243.46, с дължина 171.69 m.


Ситуация на тунелния участък е дадена на чертеж № 01 от настоящия Идеен проект. Надлъжни профили на двaта тунела и прилежащите рампи, са представени на чертеж № 02 и чертеж № 03.


5. Напречни профили


Напречното сечение на тунелите е съобразено с изискващия се строителен габарит, съгласно [3]. При определянето му са взети под внимание следните ограничителни условия:

 • Геотехнически показатели на земната среда, съгласно [1].

 • Утвърдено трасе на подземната улица в план и профил.

 • Утвърдени нивелети.

 • Динамичен габарит – широчина 7.50 m, височина 4.20 m, съгласно [3].

 • Местоположение и земно покритие.

 • Съществуващи съоръжения и транспортна инфраструктура в близост до трасето.Типови напречни профили на тунелните участъци, изграждани по подземен и открит способ, са дадени съответно на чертежи № 05 и № 06.


5.1. Тунелен участък изграждан по открит способ


Приет е кутиеобразен профил с хоризонтално дъно и таван, и вертикални стени. Основните му параметри са дадени в таблица 5.1.


Таблица 5.1

Параметър

Стойност

Светла широчина (за 1 кутия), m

9.75

Светла височина в ос нивелета, m

6.20

Светла площ на напречното сечение (за 1 кутия), m2

59.31

Светла площ на конструктивния напречен профил (за 1 кутия), m2

69.50

Обща широчина на траншейния изкоп, m

22.605.2. Тунелен участък изграждан по подземен способ


Напречният профил е със сложна овална форма, дефинирана от няколко радиуса. Основните му параметри са дадени в таблица 5.2.


Таблица 5.2

Параметър

Стойност

Светла широчина (за една тръба), m

9.75

Светла височина в ос нивелета, m

6.44

Светла площ на напречното сечение при завършен тунел (за една тръба), m2

53.85

Светла площ на конструктивния напречен профил (за една тръба), m2

73.38

Площ на изкопното сечение (без надработка) за двата тунела, m2

190.33В двете тунелни тръби са предвидени уширения за принудително спиране на транспортни средства. Те са с дължина по 48 m и обхват, както следва:

 • Уширение в дясна тунелна тръба – от км 51+482.00 до км 51+530.00.

 • Уширение в лява тунелна тръба – от км 51+540.00 до км 51+588.00.6. Технически решения за укрепване и облицоване на тунелния участък


6.1. Тунелен участък изграждан по открит способ


Участъкът се изгражда по метода „отдолу-нагоре”. Изкопът се изпълнява като открит, траншеен, с вертикални стени. Укрепването на стените на траншеята се осигурява от шлицови стени с дебелина 60 cm. Стабилитета на стените на изкопа през периода на строителство е гарантиран от допълнително приложени самопробивни инжекционни анкери (SDA) със скрити притягащи части, ненапрегнати, с носимоспособност на опън 450 kN/анкер, дължина по 18 m, разположени в два реда, през интервал 1.50 m в ред и разстояние между редовете 3.50-5.0 m.


Разположението на анкерите е дадено на чертежи № 07 и № 08 , съответно за горния и долния участък, изграждани по открит способ.


Тунелната конструкция е проектирана като монолитна стоманобетонна, с два кутиеобразни отвора. В статическо отношение представлява двуотворна затворена рамка. Дебелината на дънната плоча е приета 1.0 m. Стените са дебели по 0.80 m, а горната плоча на кутиите е с дебелина 1.0 m. Изпълнява се от бетон с клас по якост на натиск В30 (С25/30), W0.6, F200 и армировка от стомана клас В500B (EN10080, БДС 9252-2007). Тротоарите и кабелните канали се изпълняват от бетон клас В25 (С20/25) и стомана клас В500. За основа под пътната настилка е предвиден уплътнен пласт от несортиран трошен камък (0-63 mm), с доказан еластичен модул не по-малък от 250 МРа.


6.2. Тунелен участък изграждан по подземен способ


6.2.1. Укрепване на порталите


Изкопът в зоната на порталите се изпълнява като открит. Изкопаването и укрепването на порталните стени се извършва на етапи.


За изграждане и укрепване на порталните стени са предвидени следните елементи:


 • Самопробивни инжекционни почвени анкери (SDA), ненапрегнати, с носимоспособност на опън 280 kN, дължина 8.0 m, разположени извън очертанието на тунелните изкопни профили. Монтират се под наклон, близък до наклона на тунелната надлъжна ос. Инжектират се по цялата дължина с разтвор на циментова основа.

 • Пръскан бетон клас В25, със статична дебелина 25 cm, армиран с два реда армировъчна стоманена мрежа тип Q335 (5.44 kg/m2), oт стомана клас B500B. За фиксиране на мрежата се прилагат фусове (почвени гвоздеи) от армировъчна стомана клас AIII, N12, по 2 броя/m2.Допълнителен положителен стабилизиращ ефект при укрепването на порталните стени ще оказват изградените инжекционни тръбни чадъри по контура на тунелните профили.


Предварителното укрепване с инжекционни тръбни чадъри има за цел да облекчи прокопаването и укрепването на първите 10-12 m от близкоразположените еднопътни тунелни тръби в припорталните участъци. Чадърите ще бъдат много полезни и с оглед на усложнените инженерно-геоложки условия при порталите. За изграждане на чадърите са предвидени инжекционни тръби от стомана St52 (DIN 1628-84), с диаметър 114.3 mm и дебелина 6.3 mm, дължина по 16.00 m. Инжектирането се изпълнява с циментови разтвори и при инжекционно налягане, в зависимост от конкретните условия, преценени на място в процеса на изпълнение.


6.2.2. Предварително укрепване в зоната на забоя


За предварително укрепване и заздравяване на земния пласт в зоната на забоя, са предвидени стоманени пръти (пики), с диаметър 25 mm и дължина по 4.00 m. Изпълняват се през стоманените рамки под ъгъл 12-15 градуса спрямо тунелната ос, през интервал 30 cm по периферията на профила. Пиките се монтират чрез набиване, след предварително заостряне на единия край. При необходимост, преценена на място, може да се наложи сгъстяване на пиките до интервал 15 cm. Примерно разпределение на пиките е показано на чертеж № 05.


Допълнително може да се наложи полагане на пласт пръскан бетон по челото на забоя при съответната атака, като необходимостта от подобни допълнителни стабилизационни и осигурителни мерки се преценява на място, в процеса на прокопаването.


Не е изключено, при обусловена от геоложките условия необходимост, да се предприемат допълнителни инжекционни работи за предварително заздравяване на зоната в областта на забоя.


В зоните на преминаване на тунелите под съществуващи съоръжения, речни легла и най-общо, при утежнена геотехническа обстановка, предварителното укрепване на свода на тунелните изкопни профили се изпълнява посредством къси инжекционни екрани, от самопробивни анкери (SDA) с дължина 4.0 - 6.0 m, през интервал 30 cm по периферията на профила.

  1   2   3

Свързани:

I. обяснителна записка iconA. обяснителна записка

I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом