Правилни к
ИмеПравилни к
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер87.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ca-tpl.website.bg/storage/Нормативни/ПРАВИЛНИК ЗА КС.docx
П Р А В И Л Н И К

За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (изм.2012г.) Статутът и функциите на Координационния съвет (КС) се основават на Устава на Асоциацията на демократичните синдикати (АДС), програмните декларации и решения от конгресите на АДС.

(2) За всички дейности и въпроси, които не са нерегламентирани в Устава на АДС и този Правилник, КС взема отделно решение.

(3) (изм.2012г.) За осъществяване на дейността си КС се подпомага от ръководните, контролните и изпълнителните органи на АДС, а при необходимост от консултативни съвети от юристи и експерти.

ІІ. СЪСТАВ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, РЪКОВОДСТВО И УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ

Чл. 2. (1) Координационният съвет на АДС се състои от:


 1. Членовете на Председателския съвет /ПС/ и Централната контролна комисия /ЦКК/;

 2. Председателите или писмено упълномощените от тях лица на:

 • синдикалните отраслови (браншови) обединения;

 • синдикалните териториални обединения;

 • синдикалните органи на обединенията по общини.

 1. Председателите на основните синдикални организации с брой на редовно отчетени синдикални членове над 100 (сто) включително;

(2) На заседанията на КС лицата от правоимащите синдикални структури се допускат да участват като слушатели без право на съвещателен глас.

(3) Участващите в заседанията на КС технически лица от Изпълнителния съвет /ИС/, както и присъстващите други лица, които не са членове на КС нямат право на глас при вземане на решенията.

Чл.3. ПС може да покани на заседанието на КС по целесъобразност външни лица, присъствието на които е пряко свързано с някой от разглежданите въпроси, включени в дневния ред на заседанието.

Чл.4. Заседанията на КС са открити и за присъствие на редовни синдикални членове на АДС без право на глас, освен ако КС не вземе друго решение.

Чл.5. Председателят на АДС е Председател на КС.

Чл.6. (1) Заседанията на КС се водят от неговия Председател.


(2) В отсъствие на Председателя заседанието се води от Заместник председателя да АДС.

Чл. 7. (изм.2012г.) Водещият заседанието установява кворума на заседанието на КС и легитимността по чл.2.


ІІІ. СВИКВАНЕ И РЕДОВНОСТ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ

Чл. 8. (1) Координационният съвет заседава редовно най-малко веднъж на два месеца.

(2) Координационният съвет се свиква на извънредни заседания от Председателя на АДС, съгласувано с ПС.

Чл. 9. КС се свиква на заседания от:

    1. Председателя на АДС след решение на ПС на АДС с приет проект на дневен ред;

    2. В особени случаи от Председателя на ЦКК, при съгласуван и одобрен от Председателския съвет дневен ред.

    3. Не по-малко от 1/3 от членовете на КС по чл. 2, с подписано от тях искане до ПС и съгласуван проект за дневен ред .

Чл. 10. (1) Датата на следващото редовно заседание на КС се определя чрез гласуване на всяко текущо заседание на КС.

ал. 2 (нова 2012г.) – Предложения за дневен ред и писмени материали към него могат да се правят от всеки чл. на КС. Предложенията се представят до ПС по електронната поща или по друг начин, най-късно 7 дни преди заседание на КС.)

(3) (предишна ал.2 изм. 2012г.) ПС обобщава предложенията по предходната алинея и изпраща проекта за дневен ред и материалите към него по електронната поща на всеки член на КС.

(4) (предишна ал.3 изм. 2012г.) Препис от протокола от заседанието на КС - оформен и подписан се изпраща по електронната поща на всеки член на КС най-късно 7 дни след заседанието.

Чл. 11. (1) Заседанията на КС са редовни, ако присъстващите негови членове осигуряват обикновено мнозинство (повече от 50 %) от списъчния състав на негови членове.

(2) Когато липсва необходимото мнозинство по ал. 1, заседанието се отлага с един час при същия проект за дневен ред и е редовно , независимо от броя на присъстващите членове на КС.

Чл. 12. (1) Заседанието на КС може да бъде обявено за закрито (само за членовете на КС), ако важни интереси налагат това. Предложения за закрито заседание освен Председателя, може да направи всеки член на КС, като обяви въпроса и обоснове необходимостта от такова заседание.

(2) Решението за закрито заседание се взема чрез явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието членове на КС.

(3) (изм.2012г.) Обсъжданията, мотивите за решения отразени в протокола от закрито заседание са конфиденциални. Решенията приети в закрито заседание са явни.

(4) (нова 2012г.) Разпространяването на конфиденциална информация е забранено и на нарушителя на тази забрана ще се търси отговорност по съдебен ред.

Чл. 13. Заседанието на КС може да бъде отложено по решение на КС с обикновено мнозинство.


ІV. (Ново заглавие 2012г.) ДНЕВЕН РЕД И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ НЕГО

Чл. 14. (изм.2012г.) Председателят на КС докладва всички предложения за дневен ред и материалите към него и подлага на гласуване всяко предложение постъпило в срока по чл.10, ал.2 от този Правилник.

Чл. 15. (изм.2012г.) Задължителна точка от дневния ред е отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на КС

Чл. 16. (1) (изм.2012г.) В деня на заседанието предложения за дневен ред не се приемат, освен ако разглеждането на въпроса е наложително и не търпи отлагане.

(2) (изм.2012г.) КС с гласуване решава дали предложението по предходната алинея е наложително и не търпи отлагане.

Чл. 17. Всички материали, внесени за разглеждане в КС трябва да съдържат и предложение за решения.

V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ

Чл.18. Заседанията на КС се откриват от Председателя при наличието на кворум по чл. 11.

Чл.19. Продължителността на всяко заседание на КС е не повече от 3 (три) часа. Координационният съвет може да вземе решение за 2 (две) удължения по 30 минути.

Чл. 20. (1) (изм.2012г.) Вземането на решения става с явно гласуване, освен ако КС не реши друго.

(2) (изм.2012г.) В случай на тайно гласуване, се назначава комисия за провеждане на гласуването.

Чл. 21. (1) В рамките на едно заседание всеки член на КС има право на кратко конкретно и мотивирано изказване по всеки от разглежданите въпроси и на реплика.

(2) Продължителността на изказването в минути се договаря от участващите в заседанието на КС, съобразно характера на обсъжданата проблематика, а репликата е не повече от една минута.

(3) Ако продължителността на изказването или репликата наруши изискването по ал. 3 или не засяга конкретно обсъждания
въпрос Председателят, след като направи предупреждение, отнема думата.

(4) Изказвания се правят след даване на думата от
Председателя, а той прави това по реда на исканията.

Чл. 22. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага с изключение при обявена процедура за гласуване на решения .

(2) Процедурни са въпросите, които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за хода на заседанието, както и такива, с които се възразява срещу конкретно неспазване на реда за водене на заседанието, прекратяване и отлагане на заседанието, прекратяване и отлагане на разискванията и други подобни.

(3) Процедурните въпроси се поставят кратко, ясно и без разисквания по същество. При нарушаване на това правило, водещият заседанието предупреждава и може да отнеме думата.

Чл. 23. (1) По всяко изказване може да се възрази с реплика, която се прави веднага след изказването.

(2) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 3 /три/ реплики.

(3) Не се допуска реплика на репликата.

(4) След направените реплики, изказалият се има право на отговор с продължителност до 3 /три/ минути.

Чл.24. Член на КС има право на лично обяснение, когато в изказванията по време на заседанието е поименно засегнат или иска да обясни мотивите на своя отрицателен вот при гласуване по време на същото заседание.

Чл. 25. (1) В случай, че е постъпило предложение за прекратяване или отлагане на разискванията, преди гласуване на предложението, думата се дава на още един член на КС, който не е съгласен с него.

(2) Предложението за прекратяване се подлага на гласуване преди предложението за отлагане.


VІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 26. (изм.2012г.) Координационният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите в заседанието членове, с изключение на решенията , за които съгласно се заличава и става по чл.18, ал.5, т.1; чл.21, ал.1 и чл.23 от Устава на АДС се изисква квалифицирано мнозинство.

Чл. 27. (1) След формулиране на решенията, водещият заседанието обявява текста гласно и го подлага на гласуване..

(2) При повече от две предложения, когато нито едно от тях не е получило необходимото мнозинство при гласуването, на повторно гласуване се подлагат само двете предложения, получили най-много гласове при първото гласуване.

(3) Гласуването е лично за всеки член на КС. Гласува се: "за", "против", "въздържал се".

(4) Председателят обявява началото на всяко гласуване. По време на процедурата по гласуването, обсъжданията се прекратяват.

(5) В случай, че гласовете "за" са равни на сбора от гласовете "против" и "въздържали се", предложението се счита за неприето. По същото се открива нова дискусия на настоящото или следващото заседание на КС.

Чл. 28. Когато процедурата по гласуването или резултатите от него бъдат оспорени и това бъде направено веднага след обявяването на резултата, КС може да вземе решение за повторно гласуване. Резултатът установен при повторното гласуване е окончателен.

Чл. 29. Резултатът от всяко гласуване се обявява от водещия заседанието.


VІІ. КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

Чл. 30. Участниците в заседанието на КС спазват нормите на колегиалната етика.

Чл. 31. Водещият заседанието прави бележка на всеки член на КС, който пречи за нормалното протичане на заседанието, като посочва в какво се състои нарушението.

Чл. 32. Ако след прилагане на мерките по чл. 31 въпросният член на КС продължава да смущава работата на КС, водещият заседанието му отнема думата до края на разглеждане на текущата точка, като това се вписва в протокола на заседанието.

Чл. 33. Всеки член на КС има право да обърне внимание на Водещият на КС, когато някой от присъстващите не спазва колегиалната етика.

Чл. 34. Когато се пречи на работата на КС, или когато други важни причини налагат, водещият може да прекъсне заседанието за определено време.

VІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ

Чл. 35. (изм.2012г.) На всяко заседание на КС се прави протоколен писмен и при възможност звуков запис. В срок до седем дни след заседанието се изготвя официалния протокол, който се подписва от протоколчика и водещия заседанието. Неразделна част от протокола са списъка на присъстващите и внесените писмени материали за обсъждане на заседанието.

Чл. 36. (изм.2012г.) Всеки член на КС участвал в заседание има право да иска поправка на грешки в протокола не по-късно от 3 дни от получаването на преписа от протокола.

ал.2 (нова 2012г.) Искането се отправя писмено до водещия заседанието, който го представя за разглеждане от ПС, който мотивирано разрешава или отказва нанасянето на поправката.

ал.3 (нова 2012г.) Решението на ПС по предходната алинея се прилага към официалния екземпляр на протокола, за който се прави или отказва поправка и се съобщава по реда на чл.10, ал.4 от този Правилник.

ал.4 (нова 2012г.) Грешка е налице, когато има неправилно или неточно отразяване на становище, грешка в кворума или по начина на гласуване.

Чл. 37. (1) Протоколите се номерират и се подреждат по възходящ ред в папка, от началото до края на текущата година.

(2) (доп.2012г.) Ръкописните записи от заседанията могат да се прилагат към печатно оформените протоколи. Звукови записи, ако са направени се съхраняват да следващото заседание на КС.

Чл. 39. (1) (изм.2012г.) Всички протоколи се съхраняват в централата на АДС допълнение – в един оригинален екземпляр.

ал.2 (нова 2012г.) На членовете на КС се изпраща електронен образец на оригиналния екземпляр.

ал.3 (изм.2012г.) Всеки член на КС има право на достъп до протоколите от заседанията на КС.


ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. Този Правилник се приема на основание чл.19, ал.5 от Устава на АД С.

Чл. 41. Този Правилник влиза от деня на неговото приемане от КС. Той отменя досега действащия и може да бъде изменян и допълван от КС.

Чл. 42. Правилникът се подписва от Председателя на АДС и се полага печата на АДС.

Приет на заседание на КС на АДС на 19.01.2008 г.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 2012г.

§ 1. Този Правилник е изменен и допълнен на заседание на КС на 12.05.2012г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

/Даниела Драганова/

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Правилни к iconПравилни к
Чл. 1 Настоящият правилник допълва Правилника за дейността на оу „П. Р. Славейков” и е неразделна част от него
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом