Задание за малка обществена поръчка с предмет
ИмеЗадание за малка обществена поръчка с предмет
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/4c9a21afe44fcef9e180a414d7fbcea5.doc
ЗАДАНИЕ


ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА”.


І.Предмет на малката обществена поръчка:

Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА”.

1. Описание на предмета на поръчката – Услугата включва обслужване на работниците и служителите – 650 на брой в Община Бургас от Служба по трудова медицина.


ІІ. Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката: Община Бургас ул. „Александровска” № 26


ІІІ. Описание на дейностите и изисквания:

1. Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите в Община Бургас

1.1. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните материали и суровини, факторите на работната среда и работния процес, определяне на изложените на риск работници и служители.

1.2. Оказване съдействие при организиране и извършване на специализирани замервания на факторите на работната среда и работния процес ( производствен микроклимат, инфрачервена радиация, електромагнитни полета, шум, вибрации – общи и локални, изкуствено и естествено осветление, токсични вещества, токсикологични, физиологични, психологични и ергономични изследвания) и оценка условията на труд на работните места.

1.3. Разработване на препоръки за преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

1.4. Разработване на препоръки по отношение избор на ефективност на средствата за лична и колективна защита.

1.5. Разработване на мерки и програми за намаляване и отстраняване на риска.

1.6. Участие при избор на ново технологично оборудване, суровини и материали за избягване на потенциален здравен риск.

2. Изработване на карти за оценка условията на труд на работното място.

3. Определяне периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи на работниците и служителите, съобразно потенциалния здравен риск.

4. Осигуряване на два безплатни прегледа за всеки работник и служител на Възложителя при избрани от него специалисти.

5. Изготвяне на анализ на здравословното състояние на работниците и служителите на база резултатите от проведените профилактични прегледи и изследвания; показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд; данните за професионална заболеваемост и трудовия травматизъм.

5.1. Насочване на лицата с отклонения в здравословното състояние и установени заболявания към личния лекар за диагностично уточнение и съответно лечение.

5.2. При установено заболяване със съмнение за професионален характер, уведомяване на регионалната РИОКОЗ.

6. Изготвяне на досиета за здравното състояние на работниците и служителите.

7. Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя относно изпълнението на даден вид работа.

8. Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работника или служителя при прекратяване на трудовите отношения

9. Организиране и изпълнение на програми за обучение на ръководния персонал, комитета по условия на труд, на работниците и служителите за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазване на санитарно- хигиенните норми и изисквания за работна среда и трудовия процес.

10. Организиране на обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

11. Предоставяне информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с трудовия процес, на база резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.

12. Даване на индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността им при работа.

13. Изисквания към участниците:

13.1. Кандидатите да притежават удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина, издадено от Министерство на здравеопазването.

13.2. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата в оригинал или нотариално заверено копие или ЕИК

13.3. Актуално удостоверение от Комисията за защита на лични данни за администратор на лични данни, вписан в регистъра.

13.4. Документ за съдебна регистрация на кандидата- копие от решението за съдебна регистрация на кандидата ( първоначално решение за съдебна регистрация, както и последващи съдебни решения за вписване на промени по фирменото дело), заверени от кандидата.

13.5.Документи, издадени от съответните компетентни органи, за установяване, че кандидатът:

- няма парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци.

- не се намира в ликвидация;

- не е обявен в несъстоятелност;

13.5. Кратко представяне на дейността, която кандидатът развива и доказателства за професионална квалификация и наличен опит на кандидата за последните 3 ( три) години, придружени с референции от Възложителите с изходящ номер, подпис и печат.

13.6. Ценова оферта в отделен запечатан непрозрачен плик


ІV. Място на изпълнение на поръчката

Изпълнението на възложената обществена поръчка ще се осъществява на територията на Община Бургас.


V. Срок на изпълнение на обществената поръчка - 1 (една) година от датата на подписване на договора.


VІ. Показател за избор на изпълнител – „най-ниска предлагана цена”.


Свързани:

Задание за малка обществена поръчка с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Задание за малка обществена поръчка с предмет iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Задание за малка обществена поръчка с предмет iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Задание за малка обществена поръчка с предмет iconКъм Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас
Указания към участниците за изготвяне на оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Задание за малка обществена поръчка с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Задание за малка обществена поръчка с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Задание за малка обществена поръчка с предмет iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка уважаеми господа
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...
Задание за малка обществена поръчка с предмет iconПроцедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от нвмоп с предмет

Задание за малка обществена поръчка с предмет iconТехническо задание
Предмет на обществена поръчка и изисквания към обекта на обществената поръчката
Задание за малка обществена поръчка с предмет iconПокана за подаване на оферти за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет "Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Сметната палата"
Сметната палата на Република България (адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №37), набира оферти от неограничен кръг лица във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом