Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ИмеДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
страница3/3
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер362.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/dokumentacia hotel.doc
1   2   3

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.17. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие чрез подписване на двустранно споразумение.


Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора чрез писменно уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следните случаи:

  • при забавяне на изпълнение на поръчката с 10дни,

  • при влагане на некачествени материали,

Условията по този член се установяват с протокол съставен и подписан от комисия назначена от Възложителя


V.ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

Чл.19. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 17 страните не си дължат неустойки.

Чл.20. При неспазване на сроковете по този договор, виновната страна ще заплаща неустойка на изправната страна в размер на 0.2% от стойността на договорените ,но не изпълнени работи за всеки ден забавяне, но не по-вече от 10%.

Чл.21. Всички щети и пропуснати ползи , понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото изпълнение на поръчката, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор се решават чрез провеждане на преговори от страните и подписване на допълнителни споразумения, а когато това е невъзможно – по реда на Гражданско – процесуалния кодекс.

§2. Изменения и допълнение на този договор се допускат само при условия на чл.43 от ЗОП и се правят само с допълнителни споразумения подписани от страните.

§3. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действуващото законодателство.

§4. Адреси за кореспонденция на страните са адресите на седалищата им, посочени в този договор.

§5. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :


Главен счетоводител: ………………………. /Сн.Стефанова/

КМЕТ :

/Г.Чакъров/


Приложение-Декларация чл.47,ал.1 и5 ЗОП


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

Съдебна регистрация:ф.д………………………………………………………………..

БУЛСТАТ/ ЕИК:……………………………….


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ


  1. Не съм осъден/ а с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата,данъчната или осигурителната система,включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
  1. Членове по смисъла на чл.47 ал. 4 т.1 до 7 в дружеството, което представлявам, не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
  1. Представляваното от мен дружество:

  • Не е обявено в несъстоятелност.

  • Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

  • Не е сключило трудови или други договори с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, работило преди по-малко от една година в Община Полски Тръмбеш.Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


…………………..2010г. Декларатор:....................................

гр./с................................ /................................./


Приложение-Декларация чл.47ал.2 ЗОП


ДЕКЛАРАЦИЯ


По чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на……………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

Съдебна регистрация:ф.д………………………………………………………………..

БУЛСТАТ/ ЕИК:……………………………….


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ  1. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.

  2. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

3. Нито аз, нито представляваното от мен дружество имаме парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, нито имаме парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която сме установени.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


…………………..2010г. Декларатор:..................................

гр./с/…………………… /..................................../


образец


ДЕКЛАРАЦИЯ


По чл. 13, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки


От………………………………………………………………………………………................

/ трите имена /

с ЕГН………………………, ЛК №…………………, дата на издаване……………………..,

в качеството ми на …………………………………………………………………………….

/ длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно № /

На……………………………………………………………………………………………………………………….

/ фирма на кавдидата /

Адрес на управление……………………………………………………………………………

Съдебна регистрация:ф.д……………………………………………………………………….

БУЛСТАТ/ ЕИК:…………………………………..


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ


в предложената офертна цена е спазено изискването за минимална цена на труда.


Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.


…………………… Декларатор:

гр………………… /………………………………/Ориентировъчна количествено - стойностна сметка
Ремонт облицовки в хотел "Есперанто" гр.П.Тръмбеш

Наименование на работата

Ед. Мярка

Количество

Ед.цена

Стойност

 

3

4

5

6

7

1

Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле

м2

92

 

 

2

Разваляне на компроментирана облицовка

м2

52

 

 

3

Частично изкърпване на стара облицовка от русенски камък по фасада на хотела

м2

52

 

 

 

ВСИЧКО

 

 

 

 

 

НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

 

 

10%

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

ДДС

 

 

20%

 

 

ВСИЧКО С ДДС

 

 

 

 
1   2   3

Свързани:

Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом