Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ИмеДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
страница2/3
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер362.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/dokumentacia hotel.doc
1   2   3

ДОГОВОР №
Днес …………….. между Община Полски Тръмбеш, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет, Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричани по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и …………………………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………….., рег.по ф.д № ………………. по описа на ………………, представляван от ................................................................... с БУЛСТАТ/ЕИК …………………………., наричан по-долу за краткост ”ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл.258 от Закона за задължения и договори и Заповед № ………………………….. на Кмета на Общината се сключи договор за следното:


I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА и СРОКОВЕ


Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага , а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни малка бществена поръчка с предмет “Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш


Чл.2./1/Срокът за изпълнение на поръчката е ……………… календарни дни,

/2/ Срокът за изпълнение СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор За датата на приключване се счита датата на съставяне на протокол за окончателно приемане на извършените СМР


ІІ.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.3 .(1) Общата стойност на настоящия договор съгласно офертата на изпълнителя е …………………. лева без ДДС и …………………..лв. с ДДС,

(2) Начин на плащане : Във връзка с чл. 13, ал.2 от Закона за Държавния бюджет на Република България , относно помесечно разпределение на субсидията за капиталови разходи от МФ, заплащането ще се осъществява след приключване на обекта от целева капиталова субсидия в 5-дневен срок след зареждане на съответния лимит по сметката на Общината

(2) Плащането ще се извърши въз основа на фактура издадена от изпълнителя придружена от акт обр.19 за реално извършени СМР.


Чл.4 Посочените в ориентировъчната сметка количества на видове СМР не са окончателни, ще бъдат уточнявани в процеса на изпълнение на СМР. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи въз основа единични фирмени цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, неразделна част от настоящия договор.

Чл.5(1) Промяна във видовете и количества СМР се извършва само в рамките на говорените стойности по чл.3от настоящия договор

(2) Допълнително възникналите видове работи, но в рамките на стойността по чл.3 ще се разплащат въз основа на предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени изготвени по следните параметри на ценообразуване:

   • Средна часова ставка – .................. лв/човекочас

   • Допълнителни разходи върху труда – ............. %

   • Допълнителни разходи върху механизацията – ........... %

   • Доставно-складови разходи- ............ %

   • Печалба - ............ %


Единичните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изчисляват на базата на разходните норми за труд, механизация и материали, съгласувани от Възложителя.


III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да осигури финансирането на поръчката

Чл.7.Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни изходни данни , необходимостта от които е възникнала в процеса на СМР.

Чл.8.Упълномощените специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имат право по всяко време да посещават строителната площадка и да дават нареждания, целящи да обезпечат качественото и срочно изпълнение на договорните задължения.

Чл.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

 1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта,

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.


IV.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10. Изпълнителят се задължава:

 1. Да изпълни договорените СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно техническите спецификации и в съответствие с:

 • Офертата и приложенията към нея.

 • Действащата нормативна уредба в Република България.

 • Условията и изискванията на конкурсните документи

 • Действащи норми по здравословни условия на труд

 • Общите условия за извършване на СМР

 1. Да влага при строителството качествени материали , отговарящи на изискванията на български и европейски стандарти, както и на Техническите спецификации за изпълнение на СМР на обекта, приложени към настоящия договор.

 2. Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения.

 3. Да предостави на инвеститорския контрол възможност за извършване на контрол по изпълнението на работите на обекта.

 4. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др. Констатирани от инвеститорския контрол на обекта,

 5. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за завършване на обекта .

 6. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи, както и сертификати или декларации за съответствие за вложените материали.

9. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11.При подписването на договора да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за имената на длъжностните лица, които ще носят отговорност за изпълнение на договора.

Чл.12. Да освободи и почисти строителната площадка след завършването на работите и преди подписване на Протокол обр.19

Чл.13.Да извърши всички работи по отстраняването на допуснатите пропуски, грешки, недостатъци и други констатирани при приемането на извършените СМР за своя сметка.

Чл.14. Да осигури безопасни условия на труд по време на строителството


V.ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ


Чл.15 Гаранцията за изпълнение в размер на 3 % от офертната стойност на СМР се възстановява след изтичане на 1 месец от датата на приемането на извършените СМР на обекта, въз основа на констативен протокол подписан от Изпълнителя и Инвеститорски контрол за установяване липса на дефекти и недостатъци.

Чл.16 Гаранционните срокове за изпълнени СМР са в съответствие със изискванията на стандарти , Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и параметрите на трайност на вложените строителни материали посочени от производителя им в.

.
1   2   3

Свързани:

Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом