Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ИмеДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
страница1/3
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер362.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/dokumentacia hotel.doc
  1   2   3
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ОБЕКТ:

РЕМОНТ НА ОБЛИЦОВКА ОТ РУСЕНСКИ КАМЪК ПО ФАСАДА НА ХОТЕЛ “ЕСПЕРАНТО”,

СЪГЛАСНО ЧЛ.2, АЛ.1, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

И

ЧЛ. 60, И ЧЛ.61 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


2011 година


СЪДЪРЖАНИЕ:

на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка за обект: “Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш”

Покана


 1. Описание на обекта на поръчката.
 1. Технически спецификации.
 1. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.
 1. Условия за подготовка на офертата.
 1. Оферта – образец
 1. Договор – проект
 1. Декларация по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП -образец
 1. Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП - образец
 1. Декларация за минимална цена на труда - образец
 1. Количествено-стойностна сметка


гр. Полски Тръмбеш 5180 ул. “Черно море” № 4

Кмет ( 06141 / 69 39, факс 06141 / 69 54


e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg

http://www.trambesh.eu/


ПОКАНА


Относно: “Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Във връзка със Заповед №. СА-03-04-634/19.08.2011г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш, Ви каним да представите Вашата оферта за изпълнение на малка обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката е “Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш

2. Максимална стойност на поръчката: е 6 000 лв с ДДС,

 1. Критерият за оценка е икономически най-изгодното предложение, съгласно приложената към документация методика.


Срок на изпълнение на поръчката: Максимален срок за изпълнение на настоящата поръчка е 40 календарни дни


 1. Място и срок за подаване и разглеждане на офертите:

-подаване на офертите на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. «Черно море» № 4, етаж 3, стая 305 до 17,00 часа на 31.08.2011 г.

- разглеждане на подадените оферти на 01.09.2011г. От 10.00 часа в заседателна зала на общинската администрация Полски Тръмбеш


Изисквания към участниците са посочени в Документация за участие за избор на изпълнител на МОП с предмет: “Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш”, неразделна част от настоящата покана


5. Специфични условия:

- участници трябва да са регистрирани в Централен регистър на строителя най-малко за пета група строежи, отделни видове отделни видове СМР, посочени в НКИД, позиция 45 “Строителство” отговарящи на предмета на поръчката

- наличие на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ
- участник трябва да определи срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на подаването на офертатаПриложение: Документация за участие в малка обществена поръчка за избор на изпълнител за обект: “Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш, по чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП и чл.60 и чл.61 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и по проекти и програми, финансирани от ЕС, на Община Полски Тръмбеш.


КМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/


ОПИСАНИЕ

НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Предмет на настоящата малка обществена поръчка са: “Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш,


Видовете СМР предвидени за изпълнение съгласно т.43 от §5 от ДР към ЗУТ е текущ ремонт и предвид разпоредбата на чл.151, ал1 от ЗУТ не се изисква издаването на разрешение за строеж.

По фасадата на хотел “Есперанто част от облицовката от русенски камък е отлепена от основата и е налице реална опасност от срутването й.

Предвижда се извършването на следните видове работи:

 • Монтаж и демонтаж на фасадно скеле;

 • Демонтаж на стари плочи по облицовката;

 • Облицовка с нови плочи от русенски камъкПрогнозна стойност на обществената поръчка е 6000 лв с ДДС,

Изпълнителят е длъжен да изготви анализни единични цени за всички видове работи, които са предвидени в предварителната количествена сметка.

Анализните цени да се изчислят въз основа на разходни норми по предложените параметри на ценообразуване от кандидата.

Анализните цени да включват всички разходи и начисления за единична мярка без ДДС.

Всички строително-ремонтни работи задължително да се изпълняват в съответствие с техническите спецификации.

Количествата на извършената работа ще се установяват на място с двустранно подписан протокол между възложителя и Изпълнителя.

Непредвидените видове и количества работи, възникнали в процеса на изпълнение, които не са могли да бъдат предвидени по време на подготовката на конкурсната документация, ще се включат в окончателната сметка при разплащане по единични цени, съставени по същите елементи на ценообразуване, както и основните строително-ремонтни работи, но само в рамките на непредвидени разходи включени в обща договорена стойност.


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОП С ПРЕДМЕТ:

Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш,


Изпълняваните дейности да отговарят на Нормативните изисквания и стандарти действащи в Р.България за съответните видове работи.

Протоколи и актове по времето на строителството да се съставят в съответствие с Наредба №3 на МРРБ от 31 юли 2003 г.

Не се допускат остатъци от стари и компрометирани основи.

Шпакловки /китове/, грундове и бои трябва да вървят в интегриран технологичен пакет-т.е. да са съвместими и с доказано голям срок на трайност на крайният продукт.

Да се представят всички декларации за произход и съответствие на материалите, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

Скеле тръбно:

БДС EN 74-1:2006 Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от стоманени тръби. Част 1: Съединения за тръби. Изисквания и методи за изпитване.

БДС EN 74-2:2006 Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от стоманени тръби. Част 2: Специални съединения. Изисквания и процедури за изпитване.

След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.


Облицовъчни работи

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити работи, като се отбелязва:

 • вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения

 • наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.

 • пукнатини (направление, характер, размери и др.)

 • наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости

 • влажни или мокри петна и участъци

 • омаслени площи

 • замръзнали или повредени от мраз участъци

 • наличие на гипсови части и мазилки по основата

1. Материали:

БДС 9-85 - Плочи фаянсови облицовъчни.

БДС 13567-76 - Плочки за вътрешни облицовки.

БДС 8636-77 - Плочки за външни облицовки.

БДС 217-77 - Плочки теракот.

ОН 3368040-81 - Облицовъчни плочи от естествен камък.

ОН 0568823-77 - Стъклени облицовъчни плочки.

БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

2. Приемане на облицовките.

При приемане на облицовките се изисква следното:

 • Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта.

 • Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта и съответните БДС или ОН.

 • Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона.

 • Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да отговарят на проекта. Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИС.

 • Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др.дефекти.

При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.

При приемане на облицовките се изисква пълна документация (лабораторни протоколи, удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качествата на основата, на използваните материали, марката на разтворите и други.

Изисквания за налична механизация и оборудване на изпълнителя.

Кандидатът трябва да притежава необходимата механизация и оборудване, което ще допринесе за своевременното и нормалното изпълнение на предвидените дейности.

Г. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд

Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност трябва да се провеждат във всички етапи по време на изпълнение на дейностите предвидени в обществената поръчка.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Ръководствата на кандидатите са задължени да осигурят необходимото работно облекло и лични предпазни средства.

 2. Работещите в условия на влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.

 3. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.

 4. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на възложителя.

 1. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

 2. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.

 3. Да се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения, като предварително се обозначат и маркират.

 4. Материалите да се доставят по възможност в пакетиран вид и складират и съхраняват в района на площадката.

 5. Работните дървени скелета от козли и талпи да са здраво закрепени и надеждно укрепени. Металните инвентарни скелета да се ползват след щателна проверка на връзките и носимоспособността на отделните елементи, при наличието на паспорти от предприятието-производител.

 6. Работните площадки да се обезопасят с парапети и бордови дъски на височина 1,00 м над ходовата повърхност.

 7. Ел. заварките да се изпълняват от правоспособни заварчици, осигурени с лични предпазни средства – гумени ръкавици, престилка, предпазна маска и шлем. Преди започване на работа да се проверява изправността на арматурата и заземяването.

 8. Участниците могат да предложат допълнителни мерки по ЗБУТ, които не са задължителни по българското законодателство и норми, и които не са залегнали в количествената сметка, но се препоръчват в Техническите изисквания (например скеле от Н-рамки, оградна фасадна мрежа и др.)


ІІ. РАБОТА С МАШИНИ

 1. Работници, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.

 2. Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти, които да не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ – гл. VІ, т.1.


ІІІ. ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

 1. Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък
  или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства;

 2. Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени места.

 3. В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и нефтопродукти и др;

 4. На строителната площадка да се осигурят пожарогасител, кофи, лопати, сандъчета с пясък;

 5. На строителния обект в близост до складирани строителни и други горими материали да се осигурят кофпомпа за вода, съд с вместимост 200 л, вода и кофа;

 6. Преди започване на работа в опасни участъци да се изключи захранването;

 7. В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи;

 8. Територията на обекта редовно да се почиства от горими отпадъци;

 9. При започване на строителството да се провери изправността на пожарните кранове в района;

 10. Достъпът да подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се поддържат винаги свободни;

 11. Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене;

 12. На видно място на строителната площадка да се поставят табели с телефонния номер на противопожарната охрана.


IV. БХТПБ по ВРЕМЕ на ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

При организиране и осъществяване на трудовата дейност при експлоатацията се изпълняват изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ,бр.37 от 2004год.), Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995), нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Работодателите и лицата, които ръководят и/или управляват трудовите процеси, се задължават да осигурят и утвърдят инструкции по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност (БХТПБ) за отделните видове работни места съгласно изискванията по безопасност на труда, установени в нормативните актове, стандартизационните документи и паспортите на работното оборудване.-Наредба 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.44 от 1996).

Инструкциите по БХТПБ се изработват в обхват и със съдържание, както следва:

 1. правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват трудовите процеси;

 2. изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал;

 3. изискванията по БХТПБ преди започване, през време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;

 4. изискванията по БХТПБ, на които трябва да отговарят ползваните строителни машини и другото работно оборудване;

 5. средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват;

 6. други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа;

 7. условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на първа долекарска помощ при злополука и др.;

 8. местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана, за описанията на сигналите, подавани с ръка , и словесните съобщения, които трябва да се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжения. Ръководителите са длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за всички работници.Трудови договори могат да се сключват само с лица, които отговарят на изискванията на Кодекса на труда. В случаите ,когато се изисква лицата да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа или работно място, същите трябва да притежават съответния документ.

 9. средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват;

 10. други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа;

 11. условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на първа долекарска помощ при злополука и др.;

 12. местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана, за описанията на сигналите, подавани с ръка , и словесните съобщения, които трябва да се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжения. Ръководителите са длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за всички работници.Трудови договори могат да се сключват само с лица, които отговарят на изискванията на Кодекса на труда. В случаите ,когато се изисква лицата да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа или работно място, същите трябва да притежават съответния документ.

Забранява се допускането на работа на лица, които:

 1. Не са назначени в съответствие с изискванията;

 2. Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;

 3. Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;

 4. Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;

 5. Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага; са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;

 6. Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства.

Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и подлежат на медицински прегледи по Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи( обн.,ДВ, бр. 16 от 1987, изм. бр.65 от 1991 и бр. 102 от 1994 год., 78 от 2005 г.) и Наредба 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение(ДВ, бр.43 от 2001 г.)

Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.(ДВ, бр.46 от 2001 г.)

ЕКОЛОГИЯ

Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на всички нормативни актове на законодателството в Р. България в тази област. Околното пространство да се поддържа чисто. Разбъркване на смеси да става в предварително приготвени съдове и корита. Строителните отпадъци да се извозват периодично на депо за строителни отпадъци по указание от Общинската администрация.


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Оценка се прави по всяка отделна позиция.

Критерии за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка

1. финансово предложение – 70%

2. срок за изпълнение на поръчката – 30%

Оценяването на предложенията ще се извърши по следния начин :


К = Ц1 + Т1

Ц1 = Ц1 мин.лв : Ц1 канд.лв х 70, където Ц1 мин.лв- най-ниското предложение по критерия финансово предложение - стойност на поръчката по всяка отделна позиция, Ц1 канд.лв.- предложението на оценявания кандидат по същия критерий;


Т1 = Ср.мин.дни. : Ср.канд.дни х 30, където Ср.мин.дни. - най-ниското предложение по критерия срок за изпълнение на поръчката по всяка отделна позиция; Ср.канд.дни. - предложението на оценявания кандидат по същия критерий;


Съставил:

/М.Георгиева/


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА МОП И

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДТГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш


 1. Участник в избора за изпълнител на МОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
 1. В избора за изпълнител на МОП не може да участва кандидат, при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки, а именно:

а/ е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от наказателния кодекс; за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; за престъпление против стопанството по чл. 219-252 от наказателния кодекс;

б/ е обявен в несъстоятелност;

в/ е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

д/ е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е/ има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

ж/ член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Когато участникът или кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по т. 7 в държавата, в която е установен.


 1. Участници в избора на изпълнител на обществена поръчка са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
 1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в конкурсната документация и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за кандидатите. Предложенията на кандидатите трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.


5. Гаранции :

- Възложителят не предвижда гаранция за участие в избора на изпълнител на МОП

- Гаранция за изпълнение на поръчката се определя в размер на 3 % от офертната стойност предложена от кандидата по определена позиция внесена по сметка на Община Полски Тръмбеш в Централна коопертивна банка, гр. Полски Тръмбеш, IBAN: BG08CECB97903310223300, BIC: CECBBGSF или банкова гаранция в полза на Община Полски Тръмбеш Срокът на банковата гаранция за изпълнение трябва да е до 30.11.2011г.

Съгласно чл.27, ал.2 от НВМОП кандидатът или участникът сам избира формата на гаранция за участие , съответно за изпълнение на поръчката.


6. Предложените от кандидата гаранционните срокове по видовете работи задължително да се определят в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти


7. Кандидатите задължително да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя най-малко за пета група строежи, отделни видове отделни видове СМР, посочени в НКИД, позиция 45 “Строителство” отговарящи на предмета на поръчката


8.Кандидатът задължително да има валидна застраховка съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството и се задължава да представи валидни застрахователни полици (копие, заверено от участника) съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството / 02.03.2004 покриваща валидността на офертата,


9. Кандидатът е задължен да изготви подробни фирмени единични калкулативни и анализни цени за всяка точка от количествените сметки при спазване на всички параметри на ценообразуване предложени в офертата на кандидата, въз основа на разходни норми по избор на кандидата /УСН, СЕК или реални фирмени норми/ .

10. Количествено-стойностна сметка да се изготви по образец предложен от Възложителя

11. (1)Начин на плащане : Във връзка с чл. 13, ал.2 от Закона за Държавния бюджет на Република България , относно помесечно разпределение на субсидията за капиталови разходи от МФ, заплащането ще се осъществява след приключване на обекта от целева капиталова субсидия в 5-дневен срок след зареждане на съответния лимит по сметката на Общината

(2) Плащането ще се извърши въз основа на фактура издадена от изпълнителя придружена от акт обр.19 за реално извършени СМР.

12.Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

13.Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции съгласно изискванията на настоящата документация.

14.До изтичане срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

15.Липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП се удостоверяват с декларации.

16.Офертата за кандидатстване се попълва по ОБРАЗЕЦ, предложен от Възложителя и следва да съдържа следното:

 • Удостоверение за актуално състояние / оригинал или нотариално заверено копие/, ако участникът е юридическо лице или едноличен търговец или ЕИК. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 6 месеца от датата на представяне на офертата;

- Документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, най-малко за пета група строежи, отделни видове отделни видове СМР, посочени в НКИД, позиция 45 “Строителство” отговарящи на предмета на поръчката

 • Копие, заверено от участника, от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството с валидност покриваща валидността на офертата;

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП /по образец/. Когато управляващите дружеството са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица включени в управителния орган на участника, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларацията се представя и в превод;

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 47, ал. 2 от ЗОП /по образец/. Когато управляващите дружеството са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица включени в управителния орган на участника, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларацията се представя и в превод;

- Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.


- Проекто-договор парафиран с подпис и печат на кандидата на всяка страница / без попълване на данни и предложения на кандидата/. Парафирането на договора обвързва участника да сключи договор, ако бъде определен за изпълнител, съгласно приложения проект на договор.


- Количествено-стойностна сметка по образец изготвен въз основа на количествена сметка предложена от Възложителя

- Подробни фирмени единични калкулативни и анализни цени за всяка точка от количествената сметка при спазване на всички параметри на ценообразуване предложени във финансовото предложение на кандидата, въз основа на разходни норми по избор на кандидата / УСН, СЕК или реални фирмени норми /.

- Списък на документите, съдържащи се в офертата подписан от кандидата – приложение към образеца на офертата. Списъкът на документите се поставя в началото на офертата.


17. Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, че може да бъде представен в «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника е записал:

- «Вярно с оригинала»;

- името и фамилията си;

- датата, на която е извършил заверката.

Задължително следва да се постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат на участника.

18. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка. Върху плика участника посочва предмета на обществената поръчка, позицията, за която се кандидатства, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

19. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на преносителя се издава документ.

20.Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, той следва да обезпечи пристигането на посочения адрес преди изтичане на срока за подаване на предложенията, като разходите са за негова сметка. Рискът от забавяне или загубване на офертата е за участника.

21.Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан, непрозрачен или скъсан плик.

22.Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

23.Възложителят може да изиска от участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

24.Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с поръчката, са в писмен вид.


ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш

От………………………………………………………………………………………………

Със седалище и адрес на управление………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Представлявано от……………………………………………………………………………..

телефон за контакти…………………………Адрес…………………………………………………

БУЛСТАТ/ ЕИК:……………………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Декларираме, че желаем да участваме в избора за изпълнител на малка обществена поръчка с предмет “Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” гр.П.Тръмбеш

За извършване на СМР, предвидени в представените от Вас количествена сметка изготвени по единични фирмени цени изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация, материали …………………………………/ УСН, СЕК или реални фирмени норми / и на ценообразуващи елементи, които не са по-високи от средни за страната, както следва:

Средна часова ставка - ………..лв./човекочас

Допълнителни разходи върху труда-………………%

Допълнителни разходи върху механизацията-………………….%

Доставно-складови разходи-……………..%

Печалба-………………..%

Предлагаме следната стойност на поръчката ..........................с ДДС


Направили сме оглед на място и сме запознати с всички условия на документацията.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, и подпишем договор за изпълнение на поръчката да изпълним и предадем договорените строително–монтажни работи, съгласно сроковете и условията посочени в настоящата оферта и залегнали в договора.

С настоящото Ви уверяваме, че фирмата ни разполага с необходимите квалифицирани кадри и техника за изпълнение на поръчката.

Задължаваме се да изпълним поръчката съгласно нормативните изисквания, техническите спецификации и указанията на Възложителя.

Предлагаме гаранционни срокове за предвидените СМР, да отговарят на тези посочени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


Предлагаме срок за изпълнение на поръчка ................календарни дни

Предлагаме валидността на офертата да е …………календарни дни, след приемането й.

Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелен от нас, настоящото Предложение ще се счита за споразумение между нас и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до подписване и влизане в сила на Договор.

Към настоящото прилагаме списъка с документи, който е неразделна част от офертата.


С Уважение:

/подпис и печат/


  1   2   3

Свързани:

Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом