10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева
Име10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер64.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://philo.swu.bg/images/stories/Conference schedule_9-10_may.doc

Linguistics: History, Challenges, Perspectives
South-West University

"Neofit Rilski"


SCIENTIFIC CONFERENCE

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION


Linguistics: History, Challenges, Perspectives


9 – 10 May 2013, Blagoevgrad, UC “Bachinovo”


Faculty of Philology


http://philo.swu.bg/


Bulgarian Language Department
PROGRAMME


09th May 2013

9.30 – Registration.

10.30 – 12.00 Opening speeches


Проф. д-р Лилия Илиева - Професор Славчо Петков на 80 години.


Проф. д-р Иван Кочев - Контаминацията на символичните значения в българския език.


Чл.- кор. д.ф.н. Мария Попова - Нови английски термини в българския език (с оглед на адаптацията и интеграцията им).


Доц. д-р Димитър Попов - Българската легостилистика в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт .


12.00 - Lunch break.

13. 30 – Section presentations.


Section 1.Contrastive Linguistics. The Translation Problems. Foreign Language Education.

Room 1

09th May 2013


Моderator: Teodora Kiryakova

13.30 – 13.45

Ана Васунг, Ивана Стоичков ( ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Фразеологизми и културологични елементи при превод на хърватски и сръбски в романа „Мисия Лондон“ на Алек Попов


13.45 - 14. 00

Теодора Кирякова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Някои наблюдения върху преводните фразеологизми в българския език


14.00 – 14.15

Катажина Попова (Университет „Проф. А. Златаров“, Бургас) – Семантично-културологична интерпретация на фразеологизми с компонент камък.


14.15-14.30

Биляна Георгиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Фразеологизми с опорна дума вода в български и английски


14.30-14.45

Красимира Хаджиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – По въпроса за спецификата на семантичната езикова категория посесивност (притежателност).


14.45-15.00 – Discussion

15.00 – 15.15 – Coffee break


Moderator: Dafina Kostadinova


15.15 – 15.30

Viera Lagerova (Trnava, Slovakia) Foreign words in German and Slovak.


15.30 – 15.45

Mariya Bagasheva-Koleva (SWU „Neofit Rilsky“) – A comparative study of diminutive meaning in Oscar Wild`s tales (English, Russian and Bulgarian).


15. 45 -16.00

Дафина Костадинова, Десислава Йорданова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Грешки в употребата на определителния член от студенти, изучаващи английски и гръцки език като втори чужд език.


16.00 - 16.15

Ирина Манова (СУ „Св. Климент Охридски, София) – Прецедентные тексты в обучении болгарских студентов – русистов (концепт „Еда“).


16.15 – 16.30

Елена Стоянова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – За статута на алтернацията о > е в субстантивното словоизменение на българския език в съпоставка със сръбски и хърватски език.


16.30 – 16.45

Никола Топузов (Университет „Николай Коперник“, Торун, Полша) – Задачите в обучението по български език като чужд за студенти – чужденци.


16.45 – 17.00

Тиен Дзиендзюн (Пекински университет за чужди езици, Китай) – Проблеми при превеждането в българския и китайския език.


17.00 – 17.15

Мариана Тиен, Тиен Дзиендзюн (Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай) – Трудностите, които срещат китайските българисти при употребата на български език.


17.15 – 17.30 – Discussion

17.30 – New books presentation

19.00 – Dinner


Section 2: General Linguistics

Room 2

9th May 2013


Moderator: Gergana Apostolova


13.30 – 13.45

Leonard Danglli (University of Tirana, Albania), Griselda Danglli (Abazaj) (University “Aleksandër Moisiu”, Durrës) – Aspects of grammatical synonymy in English.


13.45 - 14.00

Gergana Apostolova, Stanislav Grozdanov (SWU „Neofit Rilsky“) Structural and Dynamic Prerequisites for Achieving Clarity of Language Units in Transdisciplinary Discourse


14.00 – 14.15

Yana Chankova (SWU „Neofit Rilsky“) – Why seek`st thou then to cover with excuse, that which appears in proper Nakedness? (a minimalist excuse for the spread of do-support in EMdE).


14.15-14.30

Martin Boszorád (Trnava University in Trnava, Slovakia) - Kultúra živého jazyka – jazyk živej kultúru.


14.30-14.45

Ирина Огиенко (НАН, Киев, Украйна) – Українська етнолінгвістика в кінці XX на початку XXI стілеття.


14.45 – 15.00 Discussion

15.00 - 15.15 – Coffee break


Moderator: Antony Stoilov

15.15 – 15.30

Красимира Алексова (СУ „Св. Климент Охридски“, София) – Типове синтетични глаголни словоформи в съвременния български език.


15.30 – 15.45

Антони Стоилов (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Местоименната система на книжовния български език – между традицията и съвременността.


15.45 – 16.00

Галина Петрова (Университет „Проф. А. Златаров“, Бургас) – Семантико-синтактични особености на глаголите виждам и гледам.


16.00 – 16.15

Радослав Цонев (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Съюзът пък в българската разговорна реч.


16.15 – 16.30

Сенем Конедарева (ЮЗУ „Неофит Рилски”)   Мястото на Александра Айхенвалд в изследванията върху евиденциалността.


16.30 – 16.45

Гергана Падарева (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Дискусионни въпроси, свързани с интонацията, в контекста на въпросителни изречения без въпросителни думи и частици.


16.45 – 17.00 - Discussion


17.30 New books presentation – room 1


19.00 Dinner


Section 3 Public Language

Room 3

09th May 2013


Moderator: Sofia Mitsova

13.30 – 13.45

Ася Асенова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Мъжкото и женското в невербалното медийно пространство.


13.45 – 14.00

София Мицова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – „Ние сме ора естете“, или как се изгражда идентичност онлайн.


14.00 – 14.15

Татяна Петкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”)Модерният език и глобализацията – новата лексика на виртуалното.


14.15 – 14.30

Силвия Флайшерович (ШУ„Епископ Константин Преславски, Шумен) – Концептът политическа метафора в лингвистичните научни изследвания.


14.30 – 15.00 – Discussion

15.00 – 15.15 – Coffee break


Section 4. Semantics. Electronic linguistic resources

Room 3


Moderator: Andreana Eftimova


15.15 – 15.30

Екатерина Петкова (ИБЕ, БАН, София) – Особености при изграждането на няколко различни вида електронни терминологични ресурси.


15.30 – 15.45

Петър Цонев (ЮЗУ „Неофит Рилски“), Севил Челик-Цонев (Истанбулски университет, Истанбул, Турция) – Проблеми на лингвистичната терминология в турския език с оглед на съвременното състояние на турската езиковедска наука


15.45 – 16.00

Marjeta Humar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša) – Terminology and terminography work in Slovenia.


16.00 – 16.15

Велка Попова (ШУ„Епископ Константин Преславски, Шумен) – Системата CHILDES – оптимален формат за изследванията на речевата интеракция дете-възрастен.


16.15 - 16.30

Андреана Ефтимова (СУ „Св. Климент Охридски“, София) – Понятията за стил и регистър – опит за дефиниране и разграничаване.


16.30 – 16.45

Надежда Николова (ИБЕ, БАН) Стилистични средства в съвременната медицинска терминология.


16.45 – 17.00

Камелия Колева - Иванова (ШУ „Епископ Константин Преславски, Шумен) – Пуризмът на Иван Богоров в социолингвистичен аспект.


17.00 – 17.15 - Discussion

17.30 New books presentation – room 1

19.00 Dinner


Section 5. Bulgarian language history

Room 1

10th May 2013


Moderator: Lyubka Nenova

9.30 – 9.45

Лилия Илиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Обработка върху чипровския диалект – предствителна форма на българския език в европейския Запад през XVII и XVIII век.


9.45 – 10.00

Боян Вълчев (СУ „Св. Климент Охридски”) Нов ли е новият правописен речник?


10.00 – 10.15

Марияна Парзулова (Университет „Проф. А. Златаров“, Бургас) – Българската езикова археология. Начало. Развой. Езиково археологическо пространство.


10.15 – 10.30

Лъчезар Перчеклийски (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – За една граматическа калка в старобългарския евангелски превод.


10.30 – 10.45

Любка Ненова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Някои езикови особености на Чертковия препис на Паисиевата История славянобългарска.


10.45 – 11.00

Владислав Маринов (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново) – Неутрализация на рода във формите на перфекта в крайния български Северозапад.


11.00 – 11.15 – Discussion

11.30 – Conference closing


Section 3. Public Language

Room 3

10th May 2013г.


Moderator: Bilyana Todorova

9.30 – 9.45

Кристина Симеонова (ИБЕ, БАН, София) За някои политически метафори, използвани в съвременния български политически дискурс.


9.45 – 10.00

Владимир Досев (Икономически университет, Варна) – Когнитивни метафори в политическия дискурс.


10.00 – 10.15

Биляна Тодорова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – За някои неологизми и оказионализми във форумите на bg-mamma.


10.15 – 10.30

Юлия Шаповалова (Бургаски свободен университет) – Местната предизборна кампания във фейсбук.


10.30 – 10.45

Мариана Тиен (Пекински университет за чужди езици, пекин, Китай) – Ролята на знака в антропологичната лингвистика. Българо-китайски паралели.


10.45 - 11.00 – Discussion.

11.30 – Conference closing


Свързани:

10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева iconПримерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева
Културно-историческите паметници на София като притегателен център за туристически услуги
10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева iconПрограма 30. 11. 2011 г. (сряда)
Областна управа Бургас инж. Виолета Илиева началник на рио-бургас Университет„Проф д-р А. Златаров
10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева iconПанаир на младите
С участието на Ал. Илиева, Ал. Караманов, Ж. Джуранов, Ив. Енев, М. Стоянова, Н. Василева, Р. Русев,С. Петрова, Ст. Стоянов, Т. Евтимова...
10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева iconAn Account of the pirates, with divers of their speeches, letters, &c and a poem made by one of them: who were executed at Newport, on Rhode-Island, July

10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева iconЗаседание на Научния съвет на Институт по Механика бан
Присъстват: чл кор проф дн Стефан Радев, чл кор проф дн Ангел Балтов, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн...
10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева iconР е ц е н з и
Борис Величковски,, проф д-р Стојанка Костовска, проф д-р Марија Накова, проф д-р Митко Ќаев, проф д-р Владимир Поповски
10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева iconЗаседание на Комисията по информационно осигуряване
Присъстват: проф дхн Георги Андреев, н с. Румен Киров, гл ас д-р Атанас Терзийски, гл ас. Галина Илиева, Виеслав Пилярски, Виктор...
10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева iconПрограма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства
Проф д-р ик н. Калю Донев Проф д-р ик н. Бойко Атанасов Проф д-р ик н. Йордан Коев Проф д-р Светла Ракаджийска
10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева iconНар компрос рсфср
Казань), В. А. Тауссон (Москва), B. Е. Тищенко проф. (Ленинград), А. В. Улитовский (Ленинград), А. А. Ухтомский, проф. (Ленинград),...
10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева iconМаркетинг (Проф. Лилия Каракашева)
Маркетинговите проучвания са система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом