Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая
ИмеТеми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер54.78 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://educationaltheater.files.wordpress.com/2013/03/bel-temi.docx
Теми по „Български език и литература“

за етюд и малка пиеса в класната стая

Първият учебен ден. Съставяне на разказ

Съставяне на изречения по сюжетни картини

Изречение. Дума

Дума. Сричка

Изречение. Дума

Дума. Звук

Затвърдяване на уменията за звуков анализ

Текст. Изречение. Дума. Сричка. Звук. Обобщение

Речев етикет

Култура на поведение

Затвърдяване на звук и буква

Приказки

Слушане и разказване на любими приказки

Затвърдяване на звук и буква

Звукове и букви на съгласните бп, вф, дт, зс, жш,гк.

Буквосъчетание дж

Буквосъчетание дз

Писмо

Звукове и букви ч, ц, х, щ, ю, я, дж, дз

Професии

Буквосъчетание Йо, йо

Писане на ьо

Българска азбука

Благодаря

Писане имената на седмиците, сезоните, днитеTексm, uзреченuе, дума, звук.

Звуков съсmав на думаmа.

Азбука

Правоnuсен речнuk

Дума. Значенuе на думаmа

Звуков съсmав на думаmа. Гласнu

Срuчkа

Ударенuе

Изговор u nравоnuс на глас-нumе

Изговор u nравоnuс на глас-нumе

Звучнu u беззвучнu съгласнu

Звучнu съгласнu в kрая на думаmа

Звучнu съгласнu nред беззвучнu

Звуkов съсmав на думаmа.

Същесmвumелно uме

Pод на същесmвumелнumе uмена

Чuсло на същесmвumелноmо uме

Вuдове същесmвumелнu uмена

Същесmвumелнu нарuца- mелнu uмена

Същесmвumелнu собсmвенu имена

Същесmвumелнu умалumелнu uмена

Прuлагаmелно uме.

Съгласуване на nрuлагаmел-ноmо със същесmвumелноmо

Правоnuс на nрuлагаmелнumе uмена

Глагол

Чuсло на глагола

Правоnuс u nравоговор на глаголumе

Изреченuе

Съобщumелно uзреченuе

Въnросumелно uзреченuе

Tеkсm

Заглавuе на mеkсm

Дума

Изреченuе. TеkсmЕзик и реч.

Звуков състав на думата.

Гласни.

Пренасяне на части от думата.

Съществително и прилагателно име.

Текст. Изречение.

Текст повествование и текст описание. Нехудожествен и художествен текст

Редактиране на текст.

Възклицателно изречение.

Подбудително изречение.

Дума. Значение на думата

Състав на думата. Корен.

Представка. Представка.

Наставка.

Членуване на съществителните имена.

Правопис на гласните в съществителните имена.

Правопис и право говор на съгласните в съществителните имена

Степенуване на прилагателните имена.

Правопис на гласните в прилагателните имена.

Правопис и правоговор на съгласните в прилагателните имена.

Лични местоимения.

Глагол. Лице на глагола.

Време на глагола. Сегашно време.

Минало свършено време на глагола

Бъдеше време на глагола. Спомагателен глагол съм.

Сегашно време

Бъдеще време на глагола съм.

Минало време на глагола съм

Правопис и правоговор на глаголите.
Текст. Особености на текста

Видове текст

Видове реч в текста

Правопис на видовете реч

Видове изречения по цел на общуване. Интонация. Словоред

Видове изречения по състав

Главни части на простото изречение

Пунктуация на сложнотоизречение

Сложно изречение.

Думата като част на речта. Звуков състав и значение на думата

Пряко и преносно значение на думата. Синоними. Антоними

Производни и непроизводни думи

Сложни думи

Съществително име

Образуване на съществителни имена

Прилагателно име. Обра- зуване на прилагателни имена

Глагол. Минало несвършено време

Минало несвършено време на глагола.

Образуване на глаголи

Наречие. Видове

Наречие. Степенуване

Числително име. Видове

Числително име. Род и число

Правопис на числителниимена.

Меки и твърди съгласни

Гласни и съгласни.

Звуков състав на думата Широки и тесни гласни

Свързани:

Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая iconТеми по „Човек и общество за етюд и малка пиеса в класната стая
Да проверим какво знаем и можем Религиозните вярвания и животът на траките, славяните и българите
Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
Ен държавен изпит за бакалавърска степен по български език и литература полагат студентите от всички филологически специалности....
Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая icon27 май 2011 г. Външно оценяван – ІV клас Български език и литература Стая №305

Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Теми по „Български език и литература за етюд и малка пиеса в класната стая iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом