Разпореждане №405
ИмеРазпореждане №405
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер48.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-galabovo.org/CMS_ADM/images_content/Z 406 - ch_gr_d 333.doc
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

405


Гр.Г., 28.10.2009г.


Г.р.с., гражданско отделение в закрито заседание на 28.10.2009г. в състав:


РАЙОНЕН СЪДИЯ: Н.М.


сложи за разглеждане Ч.Гр.дело №333 по описа за 2009г. докладвано от съдията М.

и за да се произнесе взе предвид следното:


Делото е постъпило по подсъдност от РС-Р..

Производството е по реда на чл. 410 и сл. от ГПК.

Образувано е по заявление на “А.” АД гр.Р. за издаване на заповед за изпълнение за сумата от 10954,59лв. главница за неплатена вноска по Договор №32/10.04.2009г., 10954,59лв. главница за неплатена вноска по Договор №32/10.04.2009г., 327,41лв. – лихва за забава върху първата главница за периода от 04.07.2009г. до 02.10.2009г., 212,43лв. – лихва за забава върху втората главница за периода от 04.08.2009г. до 02.10.2009г., законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на сумата и съдебни разноски – държавна такса в размер на 457,48 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 445 лева, срещу длъжника “Б.” ЕАД гр.Г..


След като разгледа заявлението съдът намери за установено следното:

В производството за издаване на заповед за изпълнение заявителят може да поиска издаването на такава заповед за вземания за парични суми или заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд. В настоящия случай заявлението е за парична сума в размер под 25 000лв., което определя подсъдността на иска на районен съд, съгласно правилата на родовата подсъдност по чл.103 и чл.104 ГПК.

Съгласно чл.411, ал.1 ГПК заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или седалището на длъжника. Седалището на длъжника е гр.Г., поради което компетентен да се произнесе по заявлението е именно Г.р.с..

В производството по издаване на заповед за изпълнение съдът не проверява основателността на претенцията, а уважава същата когато са налице формалните изисквания на чл.410 и чл.411 ГПК. Това е така, тъй като производството е едностранно, решава се в закрито съдебно заседание и законът е предвидил механизми за защита на длъжника срещу издадената заповед за изпълнение.

Подаденото заявление от “А.” АД гр.Р. отговаря на изискванията на чл.410 ГПК и не са налице пречките по чл.411, ал.2 ГПК. То е подадено от надлежно упълномощено лице, видно от представеното пълномощно. Поради тази причина съдът следва да издаде заповед за изпълнение за претендираното парично вземане, включващо главница, мораторна лихва и законна лихва върху главницата и след влизането й в сила, следва да издаде и изпълнителен лист в полза на заявителя.

По отношение на претенцията за разноски съдът намира, че следва да уважи същата в претендирания размер.


Предвид гореизложеното и на основание чл.410 и 411 ГПК съдът


Р А З П О Р Е Ж Д А:


ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на парично задължение по чл.410 ГПК, с която се разпорежда на длъжника “Б.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Г., обл.С.З., представлявано от изпълнителния директор И.Ц.Ц. да заплати на “А.”АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Р., ул.”И.В.” №*, представлявано от А.Ц.К., чрез пълномощника адвокат П.К.И., тел.: *********, сумата от 10954,59лв. /десет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и 59 стотинки/, представляваща главница за неплатена вноска по Договор №32/10.04.2009г., сумата от 10954,59лв. /десет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и 59 стотинки/, представляваща главница за неплатена вноска по Договор №32/10.04.2009г., сумата от 327,41лв./триста двадесет и седем лева и 41 стотинки/ – лихва за забава върху първата главница за периода от 04.07.2009г. до 02.10.2009г., 212,43лв./двеста и дванадесет лева и 43 стотинки/ – лихва за забава върху втората главница за периода от 04.08.2009г. до 02.10.2009г., законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението в съда – 02.10.2009г. до окончателното изплащане на сумата и съдебни разноски – държавна такса в размер на 457,48лв. /четиристотин петдесет и седем лева и 48 стотинки/ и адвокатско възнаграждение в размер на 445лв./четиристотин четиридесет и пет лева/.


След влизане в сила на разпореждането да се издаде изпълнителен лист.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/


ЗАПОВЕД № 406

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

по чл. 410 от ГПК

гр. Г. на 11.5.2013


Районен съд – Г., граждански състав в проведеното на 11.5.2013 закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело №333 по описа на съда за 2009г., докладвано от Н.М. - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК


РАЗПОРЕЖДА:


Длъжникът “Б.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Г., обл.С.З.,

представлявано от изпълнителния директор И.Ц.Ц.

да заплати на

кредитора “А.”АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Р., ул.”И.В.” №1,

представлявано от А.Ц.К.,

чрез пълномощника адвокат П.К.И., тел.:*********

сумата от 10954,59лв. /десет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и 59 стотинки/, представляваща главница за неплатена вноска по Договор №32/10.04.2009г., сумата от 10954,59лв. /десет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и 59 стотинки/, представляваща главница за неплатена вноска по Договор №32/10.04.2009г., сумата от 327,41лв./триста двадесет и седем лева и 41 стотинки/ – лихва за забава върху първата главница за периода от 04.07.2009г. до 02.10.2009г., 212,43лв./двеста и дванадесет лева и 43 стотинки/ – лихва за забава върху втората главница за периода от 04.08.2009г. до 02.10.2009г., законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението в съда – 02.10.2009г. до окончателното изплащане на сумата и съдебни разноски – държавна такса в размер на 457,48лв. /четиристотин петдесет и седем лева и 48 стотинки/ и адвокатско възнаграждение в размер на 445лв./четиристотин четиридесет и пет лева/.

Вземането произтича от следните обстоятелства: С Договор №32/10.04.2009г. “А.” АД е продало на “Б.” ЕАД предварително изолирани тръбни системи за безканално подземно полагане. Въз основа на договора е издадена фактура №0000004316/03.06.2009г. на стойност 43818,34лв. Съгласно договора купувачът се е задължил да плати стойността на фактурата на три вноски – първа вноска на стойност 21909,17 лв., платена от длъжника, втора вноска на стойност 10954,59лв. с падеж 03.07.2009г. и трета вноска на стойност 10954,59лв. с падеж 03.08.2009г. Втората и третата вноска по договора не били платени до този момент, въпреки неколкократните покани за доброволно изпълнение.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.

4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

5. Заповедта подлежи на обжалване пред О.с. – С.З. само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.


Районен съдия: /п/

/ Н.М. /

Свързани:

Разпореждане №405 iconПроизводството е по реда на чл. 278 от гпк и е образувано по постъпила частна жалба от представителя по пълномощие на соу „П. Х., С., общ. Д срещу разпореждане
П. Х., С., общ. Д срещу разпореждане №455/21. 10. 2010 година за издаване на изпълнителен лист от 21. 10. 2010 година в полза на...
Разпореждане №405 iconMaterials, 405; S. 21, 26; assigns fiefs to Qarma/ians, S. 109

Разпореждане №405 iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост, чл. 4 ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско...
Разпореждане №405 iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...
Разпореждане №405 iconFle 405 materials adaptation and development fall 2012-2013

Разпореждане №405 iconРешение №405
Витоша”, кв. “Бояна”, в з. “Беловодски път” от ок 98 до ок 113 с името ул. “Боровица”
Разпореждане №405 iconПроизводството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У."О." №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане №
Егн *, Г. Р., У.”О.” №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане №78/05. 01. 2012 г по Г. д. №2138/2011 г по описа на рс с атакуваното...
Разпореждане №405 iconРешение №74 10. 09. 2012г. Гр. Гълъбово
Минчева гражданско дело №405 по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид следното
Разпореждане №405 iconНпг,,Димитър Талев – Гоце делчев
Кабинет 405 се използва за обучение на ученици по техническо чертане и бизнес комуникации
Разпореждане №405 iconИнституции и административна уредба на средновековна българия
История на българите (От древността до края на XVI век), т. 1, 2003 г., стр. 396-405)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом