Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г
ИмеОтчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер50.31 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/pril5-220710.doc
Приложение №.5


ОТЧЕТ

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ КЪМ 30.06.2010 Г.


І. Инвестиционен банков кредит


 1. Вид на дълга – Инвестиционен банков кредит, дългосрочен

 2. Размер на дълга 5 000 000 /пет милиона/ лв., усвоен към месец октомври 2005 г.

 3. Валута – лева.

 4. Обезпечение – Бъдещи вземания.

 5. Матуритет на дълга – 2004 г. – 2010 г.

 6. Предназначение на дълга – финансиране на капиталови разходи по обекти от строителни програми 2004 и 2005 г.

 7. Лихвен процент – ОЛП + надбавка от 3,09%

 8. Общо усвоени средства към 30.06.2010 г. – целия размер на кредита.

 9. Общо неизплатена главница към 30.06.2010 г. – 94 063 лв.

 10. За бюджетната 2010 г.:

 • размер на дълга към 01.01.2010 г. – 583 351 лв.

 • плащания по главница – до 30.06.2010 г. – 499 998 лв.

 • лихвени плащания до 30.06.2010 г. - 10 160 лв.

 • такси – няма.

 • лихви за забавени плащания и просрочия- няма

 • приходни източници за обслужване на дълга – собствени приходи

 • дълг към 30.06.2010 г. – 94 063 лв.ІІ.Облигационен заем

1.Вид на дълга – облигационен заем

2.Размер на дълга - 7 500 000

3.Валута – евро.

4.Обезпечение – залог върху бъдещи вземания.

5.Матуритет на дълга – 2009 г. – 2019 г.

6.Предназначение на дълга – за финансиране на общински инвестиционен проект „Управление на публичната инфраструктура на Община Пазарджик”

7.Лихвен процент – 7,25%

8.Общо усвоени средства към 30.06.2010 г. – 11 441 605 лв.

9.Дата на усвояването – 20.05.2009 г. – 6 014 177 лв. и на 25.01.2010 год. – 5 427 428 лв.

10. Общо лихвени плащания – 566 135 лв.

11.За бюджетната 2010 г.:

- размер на дълга към 01.01.2010 г. – 6 014 177лв.

- плащания по главница за 2010 год.- няма

- лихвени плащания до 30.06.2010 – 348 113 лв.

- такси – няма

- лихви за забавени плащания и просрочия – няма.

- приходни източници за обслужване на дълга - собствени приходи

- дълг към 30.06.2010 год.- 11 441 605 лв.


ІІІ. Револвиращ банков кредит

1.Вид на дълга – Револвиращ банков кредит, краткосрочен

2.Размер на дълга - 500 000 /петстотин/ лв.

3.Валута – лева.

4.Обезпечение – няма.

5. Матуритет на дълга – декември 2009 г. – декември 2010г. – непогасен.

6. Предназначение на дълга – Револвиращ краткосрочен банков кредит предназначен за рефинансиране на съществуващ кредит.

7. Лихвен процент – 9,8 % .

8. Общо усвоени средства към 30.06.2010 г. – 500 000 лв.

9. Общо неизплатена главница към 30.06.2010 г. – 500 000 лв.

10. Дата на усвояване – 27.12.2009 г.

11. За бюджетната 2010 г.:

- размер на дълга към 01.01.2010 г. – 539 880 лв.

- плащания по главница за 2010 год.- няма

- лихвени плащания към 30.06.2010 - 23 529 лв.

- такси към 30.06.2010 – няма

- приходни източници за обслужване на дълга - собствени приходи

- дълг към 30.06.2010 год.- 516 351 лв., рефинансиран.


VІ. Договор за финансов лизинг за доставка на автомобил- Крайслер 1. Вид на дълга – финансов лизинг

 2. Размер на дълга - 31 155 лв.

 3. Валута – евро.

 4. Обезпечение – без обезпечение.

 5. Матуритет на дълга – 2009 г. – 2012 г.

 6. Предназначение на дълга – финансов лизинг за доставка на автомобил

 7. Лихвен процент – 8,9 %

 8. Общо усвоени средства към 30.06.2010 г. – целия размер на кредита - 31 155 лв.

 9. Общо неизплатена главница към 30.06.2010 г. – 20 930 лв.

 10. За бюджетната 2010 г.:

 • размер на дълга към 01.01.2010 г. – 28 322 лв. от тях главница – 25 069 лв. и лихви 3253 лв.

 • плащания по главница – към 30.06.2010 г. – 4 139 лв.

 • лихвени плащания - 1 054 лв.

 • такси – няма

 • лихви за забавени плащания и просрочия- няма

 • приходни източници за обслужване на дълга – собствени приходи

 • дълг към 30.06.2010 г. – 23 129 лв., от които главница 20 930 лв. и лихви 2 139 лв.V. Договор за финансов лизинг за доставка на автомобил - Форд 1. Вид на дълга – финансов лизинг

 2. Размер на дълга – 21 006 лв.

 3. Валута – евро.

 4. Обезпечение – без обезпечение.

 5. Матуритет на дълга – 2008 г. – 2012 г.

 6. Предназначение на дълга – финансов лизинг за доставка на автомобил

 7. Лихвен процент – 17,9 %

 8. Общо усвоени средства към 30.06.2010 г. – целия размер на кредита - 21 006 лв.

 9. Общо неизплатена главница към 30.06.2010 г.– 7 919 лв.

 10. За бюджетната 2010 г.:

 • размер на дълга към 01.01.2010 г. – 11 174 лв. от тях главница – 10 207 лв. и лихви 967 лв.

 • плащания по главница – за 2009 г. – 2 288 лв.

 • лихвени плащания - 394 лв.

 • такси – няма.

 • лихви за забавени плащания и просрочия- няма

 • приходни източници за обслужване на дълга – собствени приходи

 • дълг към 30.06.2010 г. – 8 492, от които главница 7 919 лв. и лихви 373 лв.VІ. Договор за финансов лизинг за доставка на автомобил - Пежо  1. Вид на дълга – финансов лизинг

  2. Размер на дълга – 27 341 лв.

  3. Валута – евро.

  4. Обезпечение – без обезпечение.

  5. Матуритет на дълга – 2006 г. – 2011 г.

  6. Предназначение на дълга – финансов лизинг за доставка на автомобил

  7. Лихвен процент – 12,48 %

  8. Общо усвоени средства към 30.06.2010 г. – целия размер на кредита - 21 006 лв.

  9. Общо неизплатена главница към 30.06.2010 г. – 3 407 лв.

  10. За бюджетната 2010 г.:

 • размер на дълга към 01.01.2010 г. – 6 628 лв. от тях главница – 5 617 лв. и лихви 1 011 лв.

 • плащания по главница – към 30.06.2010г. – 2 210 лв.

 • лихвени плащания - 276 лв.

 • такси – няма.

 • лихви за забавени плащания и просрочия- няма

 • приходни източници за обслужване на дълга – собствени приходи

 • дълг към 30.06.2010 г. – 4 143 лв. от които главница 3 407 лв. и лихви 736 лв.

Свързани:

Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г iconРешение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране
Във връзка с предложение на Кмета на Община относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг
Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г iconОбщи положения
Чл. (1) С този закон се уреждат условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете...
Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г icon1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г
Счетоводен баланс към 31. 12. 2010 г., Отчет за приходите и разходите към 31. 12. 2010 г., Справка за задълженията към доставчици...
Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г iconОтчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г
Информация за поддържане на финансовите съотношения ще бъде предоставена заедно с междинния консолидиран отчет за 2-ро тримесечие...
Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г iconПокана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг
Г на Общински съвет „Родопи”, уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии,...
Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г iconОбщинскисъвет гр. Кула решение №391
Община Кула №896 от 16. 03. 2011 год относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, на основание чл. 21,...
Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г iconНови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г
Нетното финансово богатство е обема на финансовите активи на населението, намалена с неговия дълг към кредитните институции (банки,...
Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г iconДо общински съвет – враца докладна записка
Относно: Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление...
Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г iconОбщи положения
Чл. С този закон се уреждат редът за емитирането на държавен дълг и за издаването на държавни гаранции, видовете дълг и агентството...
Отчет общински дълг към 30. 06. 2010 Г iconБюлетин юли 2006
Делът на външния дълг е 21. 0%, а на вътрешния 5% от прогнозния бвп. В структурата на дълга в края на периода вътрешният дълг заема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом