Решение №167
ИмеРешение №167
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер48.84 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rs-samokov.org/uploads/acts/grajdanski/R/2011/grajdanski-R-1246-2011.doc
Р Е Ш Е Н И Е № 167

Гр.Самоков, 03.09.2012 год.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


САМОКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори състав ,в открито съдебно заседание ,проведено на двадесет и девети май две хиляди и дванадесета година ,в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ:МАРИНА ТРИФОНОВА


при секретаря Мария Димитрова,като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 1246/2011 год. по описа на същия съд ,за да се произнесе взе предвид следното:


„В. к. к. н. ч. з. с. С.-..”, със седалище и адрес на управление -гр.С., ул.”М.” № …, представлявана от Председателя Р. В. М. е предявила срещу В. Б. М. от гр.С., бул.”З. З.” № … иск за заплащане на сумата в размер на 6 591.35 лева главница, представляваща просрочена главница/ непогасени вноски по главницата/в размер на 1 461.59 лева и редовна предсрочно изискуема главница в размер на 3 524.71 лева и лихви – за периода от 21.12.2009 год. до 31.05.2011 год. възлизащи в общ размер от 1 605.05 лева / в т.ч.- просрочени лихви върху просрочена главница в размер на 971.67 лева за периода, наказателни лихви върху просрочена главница в размер на 390.94 лева и наказателни лихви върху дължима просрочена лихва в размер на 242.44 лева ,ведно със законната лихва ,считано от 30.11.2011 год. до окончателното изплащане на сумата.Претендира и направените по делото разноски.

В исковата молба ищецът сочи ,че на 25.11.2009 год. с ответницата В. Б. М. са сключили договор за заем /кредит/ № 1483 К”ВККЧЗС-С.-..”, по силата на който кооперацията е предоставила на същата заем /кредит/ в размер на  5000 лева ,при условия и срокове уговорени договора и погасителния план към него. Сочи се ,че съгласно договора за кредит,ответникът се задължава да върне заетата сума от  5000 лева главница ,която да погасява на части ,заедно с уговорените лихви съгласно погасителен план, представляващ неразделна част от договора.Крайният срок, в който ответницата се задължава да върне получения заем е 20.12.2014 година.Сочи се, че ответницата още на 21.12.2009 год. е изпадала в забава по отношение на изпълнение на задължението си за периодично плащане по главицата съгласно погасителния план – в размер на 81.97 лева , което не е направила на падежа – 20.12.2009 год./.Същата е направила само едно частично погасяване на 29.01.2010 год., когато е внесла в кооперацията сумата от 150 лева / редовни и наказателни лихви/ и е покрита част от дължимата главница в размер на 13.70 лева След датата 29.01.2010 год. ответницата не е направила нито едно плащане за погасяване на вноските по погасителния план.Ответницата по отношение на плащанията на уговорените лихви е изпаднала в забава от 21.12.2009 година .Сочи се ,че съгласно т.5-9 на Раздел „Лихви по кредита” от договора за заем ответницата дължи годишна лихва в размер на 17% и наказателна лихва за забава на погасителните вноски по главница и лихви – в размер на договорената лихва за съответния период ,завишена с надбавка от 20% върху просрочената сума.Твърди се ,че неизплатените лихви от ответницата по договора за заем за периода 21.12.2009 год. до 31.05.2011 год. възлизат общо в размер на 1605.05 лева / в т.ч.- просрочени лихви върху просрочена главница в размер на 971.67 лева , наказателни лихви върху просрочена главница в размер на 390.94 лева и наказателни лихви върху дължима просрочена лихва в размер на 242.44 лева/.Сочи се ,че поради неизпълнението на задълженията по кредита от страна на ответницата ,кооперацията на 31.05.2011 год. е отнесла счетоводно кредита в „съдебни вземания”,за да преустанови натрупването на лихви по същия.

Към датата на отнасяне на кредита в „съдебни вземания” и респ. към датата на покана ,предсрочно изискуемото задължение на ответницата е в общ размер от 6 591.35 лева ,от които :главница в размер на 4 986.30 лева ,представляваща просрочена главница/ непогасени вноски по главницата/в размер на 1461.59 лева, редовна предсрочно изискуема главница в размер на 3 524.71 лева и лихви – за периода от 21.12.2009 год. до 31.05.2011 год. възлизащи в общ размер от 1 605.05 лева / в т.ч.- просрочени лихви върху просрочена главница в размер на 971.67 лева , наказателни лихви върху просрочена главница в размер на 390.94 лева и наказателни лихви върху дължима просрочена лихва в размер на 242.44 лева

Сочи се ,че въпреки отправената покана ответницата В. М. не е погасила задължението си ,произтичащо от договора за заем .

В срока по чл.131 от ГПК адв.Т. – особен представител на ответницата В. М. е депозирал писмен отговор ,в който е изразил становище ,че предявения иск е допустим ,но неоснователен.

С молба от 26.01.2012 год. ответницата В. М. е изразила становище за основателност на предявените искове и ,че признава ,че дължи претендираните от кооперацията –ищец суми и в претендираните размери.

В с.з. ,проведено на 29.05.2012 год. адв.О. – пълномощнис на ищеца моли съда, с оглед направеното признание на иска от страна на ответника да прекрати съдебното дирене и постанови решение при признание на иска .Претендира разноските по делото.

Адв.Т. не взема становище по молбата .

По делото са представени: договор № 1483 К”ВККЧЗС-С.-..”, Кооперация „ВЗКАЧС С. ..”,представлявана от Председателя Р. М. със седалище и адрес на управление гр.П. и адрес на офис гр.С., ул.”М.” № …, с който кооперацията е предоставила на ответницана В. Б. М. от гр.С. заем в размер на 5 000 лева ,при условия и срокове уговорени в договора.

По делото са представени: погасителен план ,неразделна част от настоящия договор; разходен касов ордер № 10186/25.11.2009 год. за отпускане на кредит; история на кредита;писмо с изх.№ 13/16.06.2011 год. /с обратна разписка/ ,с което кооперацията е уведомила ответницата ,че на основание чл.24 от договора обявява за предсрочно изискуемо цялото задължение за плащане по заема, като го е поканила в три дневен срок доброволно да изплати задължението си по заема.


Съдът намира ,че са налице предпоставките за постановяване на решение по чл.237 от ГПК на предявените искове с правно основание по чл.79,ал.1 от ЗЗД ,вр чл.240,ал.1 от ЗЗД и по чл.86,ал.1 от ЗЗД от В. к. к. н. ч. з. с. С.-..”, със седалище и адрес на управление -гр.С., ул.”М.” № …, представлявана от Председателя Р. В. М. е предявила срещу В. Б. М. от гр.С., бул.”З. З.” № … т за заплащане на сумата в размер на 6 591.35 лева главница, представляваща просрочена главница/ непогасени вноски по главницата/в размер на 1 461.59 лева и редовна предсрочно изискуема главница в размер на 3 524.71 лева и лихви – за периода от 21.12.2009 год. до 31.05.2011 год. възлизащи в общ размер от 1 605.05 лева / в т.ч.- просрочени лихви върху просрочена главница в размер на 971.67 лева за периода, наказателни лихви върху просрочена главница в размер на 390.94 лева и наказателни лихви върху дължима просрочена лихва в размер на 242.44 лева ,ведно със законната лихва ,считано от 30.11.2011 год. до окончателното изплащане на сумата.

Искът е допустим и основателен ,с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства ,които се признават от ответницата.

При този изход ответницата следва да заплати на ищеца направените от него разноски в настоящото производството в размер на 299.45 лв. – държавна такса за образуване на делото и адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв.

Воден от горното, съдът


Р Е Ш И :


ОСЪЖДА В. Б. М. от гр.С. да заплати на „В.к. к. н. ч. з. с. С.-..”, със седалище и адрес на управление -гр.С., ул.”М.” № …, представлявана от Председателя Р. В. М. сумата в размер на 6 591.35 лева главница, представляваща просрочена главница/ непогасени вноски по главницата/в размер на 1 461.59 лева и редовна предсрочно изискуема главница в размер на 3 524.71 лева и лихви – за периода от 21.12.2009 год. до 31.05.2011 год. възлизащи в общ размер от 1 605.05 лева / в т.ч.- просрочени лихви върху просрочена главница в размер на 971.67 лева за периода, наказателни лихви върху просрочена главница в размер на 390.94 лева и наказателни лихви върху дължима просрочена лихва в размер на 242.44 лева ,ведно със законната лихва, считано от 30.11.2011 год. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА В. Б. М. от гр.С. да заплати на В. к. к. н. ч. з. с. С.-..” със седалище и адрес на управление –гр.С., ул.”М.” № ….представлявана от Председателя Р. В. М. направените разноски в размер 299.45 за държавна такса и 400 лева за адвокатско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Решение №167 iconРешение №167
Административен съд- габрово в открито съдебно заседание проведено на осемнадесети юли, две хиляди и дванадесета година в състав
Решение №167 iconРешение №167
Днес 15. 08. 2012 г. /сряда/ от 10: 00 часа в заседателната зала на Община Трън се проведе заседание на Общински съвет Трън
Решение №167 iconРешение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на двадесети май през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 iconПроизводството по делото е образувано въз основа на жалба от "Д. О. М. З." срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за
Д. О. М. З." срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за Ф. Н., Р. У. "Застрахователен Н.",...
Решение №167 iconРешение по анх дело №167 от 2012г
Рп гр. Р. с което е внесено мотивирано предложение обвиняемия А. Р. Т. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде...
Решение №167 iconПротокол
Приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Анализ за ефективността на...
Решение №167 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Гпк и е образувано по въззивна жалба на А. С. Б. от Б.,подадена чрез пълномощника му –адв. Юрукова против решение №427/17. 01. 2011г...
Решение №167 iconРешение №167
Търговския закон, чл. 18 и чл. 22 от Устава на “вец своге” ад, чл. 9 и чл. 14 от Наредба за упражняване правата на Общината върху...
Решение №167 iconЗа изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г
Решение №167 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Директора на Т. О. У. гр. Б., определено с Решение №4722/09. 12. 2004г., постановено по гр д. №167/2004г по описа на рс-б., влязло...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом