Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер75.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://84.22.27.98:7000/DELA/ДЕЛА/Граждански дела/2012 година/07-2012/R-829-11.doc
Р Е Ш Е Н И ЕБ., 13.07.2012г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Б. РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия, втори съдебен състав, в

публичното заседание на осемнадесети юни през две хиляди и дванадесета година,

в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА


при секретаря-Денка Гавраилова,

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА ЦВЕТКОВА

гражданско дело № 829 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид

следното:


Предявени са обективно и субективно съединени иска с правно основание чл.20а от

ЗЗД във вр. с чл.42, ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост/ЗОбС/ и чл.86

от ЗЗД.

ОБЩИНА Б., чрез Кмета на общината-Г. Ц. Г., с

адрес-Б., пл.”Освобождение”№13, моли да бъде осъден С. С.

С. от Б., ж.к.”В. Л.”, xxxxxxx, с

ЕГН:XXXX да заплати сумата-главница от общо 1890.54лв. /хиляда осемстотин

и деветдесет лева и 54стотинки/, представляваща не заплатената месечна наемна

цена за периода от 01.02.2001г. до 20.04.2011г. по сключения между страните

договор за наем № 25057 от 07.02.2001г. за общински жилищен имот, находящ се в

Б., ж.к.”Саранск”, xxxxxxx и по Анекс към Договора от

01.12.2007г., както да заплати и сумата от 469.34лв. /четиристотин шестдесет и

девет лева и 34 стотинки/, представляваща лихва за забава върху всяка неплатена

сума-главница на месечен наем за периода от 05.02.2001г. до 03.06.2011г., ведно

със законната лихва върху горната сума-главница, считано от деня на предявяване

на иска-03.06.2011г. до окончателното й заплащане, както и направените разноски

по делото.

В с.з. ищецът, чрез мл.юрисконсулт Л. М./пълномощно на л.37/ и

мл.юрисконсулт М. М. Х./пълномощно на л.46/, поддържат изцяло

предявените искове и молят да бъдат уважени.

ОТВЕТНИКЪТ-С. С. С. от Б., не е направил възражения по

горните искове и не е представил писмен отговор в предвидения в закона срок.

В с.з. ответникът заявява, че е подписал приложения договор за наем, в имота

живее сина и снаха му, след предявяване на иска е направил плащане на част от

дължимия от него наем, т.е. от търсената главница, като за напред ще заплаща

наема, когато работодателят плати заплатата на сина му.

От събраните по делото доказателства, обсъдени във връзка със становищата на

страните, съдът приема за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

На 07.02.2001г. страните са сключили договор за наем на общински жилищен имот,

находящ се в Б., ж.к.”Саранск”, xxxxxxx срещу месечна

цена от 20.79лв., като ищецът е наемодател по договора, а ответникът е

наемател.

Следователно ответникът ползва под наем по-горе описания общински жилищен имот

за периода от време, отразен в исковата молба, а именно от 01.02.2001г. до

20.04.2011г.

Горното се установява от приложените по делото писмени доказателства-ксерокопие

от договор за наем №25057 от 07.02.2001г., в който е цитирана заповед за

настаняване № 263 от 02.09.1979г. на Община Б.

Съгласно приложеното ксерокопие от Решение №18/29.11.2007г. на Общински

съвет-Б. и Анекс към Договора от 01.12.2007г., се установява, че от

01.12.2007г. са актуализирани наемните цени на квадратен метър за общинско

жилище и месечният наем на жилището, ползвано от ответника, е в размер на

42.36лв., считано от 01.12.2007г.

От приетата по делото основна съдебно-счетоводна експертиза/СЧЕ/ с вх.№ 8037 от

04.11.2011г., изготвена от в.л.М. Б., икономист, се установява, че

общата сума на дължимия и неплатен месечен наем от ответника е в размер на

1670.20лв. за периода от 01.02.2001г. до 20.04.2011г., а лихвата за забава,

изчислена за всяка неплатена месечна наемна вноска за периода от 05.02.2001г.

до 03.06.2011г. е в размер на 1371.40лв.

От приложените ксерокопия от писмени доказателства- писма от ищеца до

ответника, изпращани на ответника по пощата с оглед на приложените обратни

разписки, се установява, че ищецът е канил ответника да му заплати процесните

суми с писмо от 12.01.2009г. и от 20.04.2011г.

Ответникът е представил по делото оригинал на квитанция № 1047 от 18.06.2012г.,

от която се установява, че е платил сумата от 200лв. като част от дължимия наем

за процесния период от време.

Съгласно приетата по делото допълнителна съдебно-счетоводна експертиза/ДСЧЕ/ с

вх.№ 4087 от 06.06.2012г., изготвена от в.л.М. Б., икономист, се

установява, че след предявяване на иска ответникът е извършил три отделни

плащания и е заплатил сумата от общо 500лв. от дължимата сума-главница за наем.

От обясненията на в.л. Б. в с.з. на 18.06.2012г. се установява, че след

като се вземе предвид и представената квитанция от ответника за платена сума от

още 200лв., общата сума на дължимия и неплатен месечен наем от ответника е в

размер на 970.20лв. за периода от 01.02.2001г. до 20.04.2011г.

В с.з. на 18.06.2012г. ответникът изрично е заявил, че след предявяване на

исковете е погасил част от дължимата сума-главница за месечни наемни вноски.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Съдът намира, че предявените искове, произтичащи от наемно правоотношение между

страните, са допустими, тъй като са предявени между страните, сключили договора

за наем на 07.02.2001г.

Разгледани по същество, съдът приема следното:

Главният иск с правно основание чл.20а от ЗЗД във вр. с чл.42, ал.1, т.1 от

Закона за общинската собственост, а именно за заплащане на наемната цена за

общинското жилище, ползвано от ответника, за периода от 01.02.2001г. до

20.04.2011г. е частично основателен и следва да се уважи само за сумата от общо

970.20лв./деветстотин и седемдесет лева и 20 стотинки/, по следните правни

съображения: от приетата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза с вх.№

4087/06.06.2012г. на в.л.М. Б., се установи размера на общата сума за

търсения от ищеца наем за процесния период от време-01.02.2001г. до

20.04.2011г., която цена е определена съгласно уговорената в приложения договор

за наем и Решение №18/29.11.2-007г. на Общински съвет-Б. и Анекс към

договора от 01.12.2007г. Ответникът като наемател дължи плащане на горната

сума, представляваща наемната цена на ищеца-наемодател за горния период от

време, за който от така събраните доказателства пред настоящата съдебна

инстанция се установи, че ответникът продължава да ползва общинското жилище и

не е заплатил месечните си наеми. Размерът на неплатените суми се установява от

приетата ДСЧЕ, изготвена от в.л.Б., която съдът кредитира изцяло като

компетентна и съответстваща на приложените по делото писмени доказателства,

която отразява извършеното частично плащане на главницата от ответника след

предявяване на иска на 03.06.2011г.

Горният иск за разликата над сумата от 970.20лв. до пълния предявен размер от

1890.54лв. следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан.

Относно акцесорният иск с правно основание чл.86 от ЗЗД, съдът намира, че искът

за сумата от общо 469.34лв., като лихва за забава, изчислена за всяка неплатена

месечна наемна вноска за периода от 05.02.2001г. до деня на предявяване на

иска-03.06.2011г. е основателен и следва да се уважи изцяло, по следните правни

съображения: уважава се главния иск, както и се установи, че ответникът е в

забава по плащането на сумите-главници като месечна наемна цена е с падеж-пето

число на текущия месец съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Договора за наем, както и

горната сума е в границите на определената по размер съгласно приетото

заключение на СЧЕ с вх.№ 8037 от 04.11.2011г., изготвено от вещото лице М.

Б.

ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ:

С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът ще следва

да заплати на ищеца сумата от 224.40лв. за направени разноски по делото за

заплатена държавна такса и депозити за вещо лице.

Водим от горното съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА С. С. С. от Б., ж.к.”В. Л.”, xxxxxxx, с ЕГН:XXXX, да заплати на ОБЩИНА Б. с

адрес-Б., пл.”Освобождение”№13, сумата-главница от общо 970.20лв.

/деветстотин и седемдесет лева и 20 стотинки/, представляваща не заплатената

месечна наемна цена за периода от 01.02.2001г. до 20.04.2011г. по сключения

между страните договор за наем №25057 от 07.02.2001г. на общински жилищен имот,

находящ се в Б., ж.к.”Саранск”, xxxxxxx и по Анекс към

Договора от 01.12.2007г., както да заплати и сумата от общо 469.34лв.

/четиристотин шестдесет и девет лева и 34 стотинки/, представляваща лихва за

забава върху всяка неплатена сума-главница на месечен наем за периода от

05.02.2001г. до 03.06.2011г., ведно със законната лихва върху горната

сума-главница, считано от деня на предявяване на иска-03.06.2011г. до

окончателното й заплащане, както да заплати и сумата от 224.40лв./ двеста

двадесет и четири лева и 40 стотинки/ за направените разноски по делото.

ОТХВЪРЛЯ горния иск за сумата-главница над сумата от 970.20лв./деветстотин и

седемдесет лева и 20 стотинки/ до пълния предявен размер от 1890.54лв./хиляда

осемстотин и деветдесет лева и 54 стотинки/, като неоснователен и недоказан.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок от връчването му на

страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

/ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА/

Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом