Разпореждан е
ИмеРазпореждан е
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер38.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://194.12.245.40:7000/Acts/Съдебни актове по Търговски дела/Съдебни актове постановени през
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. София, 20.03.2013 г.

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, търговско отделение, ІІ-ри състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

като разгледа докладваното от съдията т. д. № 154/2012 г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Ищецът Национална агенция за приходите (НАП) моли съда да постанови решение, с което да установи съществуването и дължимостта на предявените от НАП в производството по несъстоятелност на ЕТ „Р” публични вземания в размер на 422 119,07 лв., от които 230 982,86 лв. и главници и 191 136,21 лв. - лихви, начислени до 09.02.2012 г., включени в списък на неприети от синдика вземания, одобрен от съда по несъстоятелността, ведно с лихвите до окончателното погасяване на главниците, както и да му присъди всички направени по делото разноски.

Посочил е, че публичните вземания, чието установяване претендира, са дължими ДДС, ДОД и задължителни осигурителни вноски, установени с Ревизионен акт № 2300900555/22.01.2010 г., поправен с Ревизионен акт № П 9390/26.02.2010 г. и частично отменен с Решение № 854/14.06.2010 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” („ОУИ”).

Като е съобразил в кои части процесния Ревизионен акт е отменен и в кои не е обжалван, ищецът е посочил, че предмет на претенцията му са:

1. Вземания за ДДС за периода от м. 03.2005 г. до м. 12.2005 г. и за м. 11 и м. 12 на 2006 г. в размер на 407 455,78 лв. (главници - 225 555,14 лв. и лихви - 181 900,64 лв.), сумирани с увеличението на ДДС, което е извършено с Ревизионен акт за поправка № П9390/26.02.2010 г. в размер главница - 2 080,90 лв. и лихви - 4 171,15 лв. за м. 03. 2005 г., поради допусната очевидна фактическа грешка.

Съдът намира, че видно от Ревизионен акт № 2300900555/22.01.2010 г. (л. 183 от делото), главниците ДДС за периода м. 03.2005 г. до м. 12.2005 г. и за м. 11 и м. 12 на 2006 г. са в размер на 241 272,64 лв. – тоест ищецът следва да уточни как е изчислил претендираните главници в размер на 225 555,14 лв. Претенцията за лихви следва да бъде уточнена по период, като се посочи начална и крайна дата на периода за вземанията за всеки месец, за който се претендира главница, поотделно. С оглед съдържанието на Ревизионен акт за поправка № П9390/26.02.2010 г. (л. 25 от делото), ищецът следва да посочи как е достигнал до извода, че посочените суми (главница - 2 080,90 лв. и лихви - 4 171,15 лв.) касаят увеличение на задължението за ДДС (съответно главница и лихва) за м. 03. 2005 г.

2. Вземания за ДОД за 2008 г.: главница - 3 114,37 лв., лихви към 04.12.2009 г. - 654,91 лв. и лихви върху посочената главница за периода от 05.12.2009 г. до 09.02.2012 г. в размер 703,99 лв.

3. Вземания за задължителни осигурителни вноски, както следва:

- вноски във фонд „ДОО” – претендира се установяването на установените с Ревизионния акт лихви за вноски във фонда за периода от 24.01.1994 г. до 31.05.2009 г. в размер на 2 485,96 лв., главница за същия период в размер на 192,56 лв. и лихвите до 04.12.2009 г. в размер на 310,42 лв., както и лихвите за просрочие върху посочената главница, текли в периода от 05.12.2009 г. до 09.02.2012 г. в размер на 86,16 лв.

- вноски в НЗОК – претендира се установяването на установените с акта лихви за вноски в НЗОК за периода от 24.01.1994 г. до 31.12.2001 г. в размер на 593,28 лв., главница за периода от 01.07.1999 г. до 31.05.2009 г. в размер на 39,89 лв. и лихви върху посочената главница, изчислени към 04.12.2009 г. в размер на 64,33 лв., както и лихвите за просрочие върху посочената главница, текли в периода от 23.01.2010 г. до 09.02.2012 г. в размер на 8,13 лв.

- вноски в Универсален пенсионен фонд в размер на 113,09 лв., лихви за периода от 01.01.2002 г. до 31.05.2009 г. върху погасена главница със закъснение в размер на 7 318,16 лв.

Ищецът следва да уточни претенцията в тази й част, тъй като с Ревизионен акт № 2300900555/22.01.2010 г. са установени само вземания за лихви в размер на 113,09 лв.

- вноски във фонд „ГВРС” в размер на 44,15 лв., лихви за периода от 01.01.2005 г. до 31.05.2009 г. върху погасена със закъснение главница в размер на 1 948,61 лв.

Ищецът следва да уточни претенцията в тази й част, тъй като с Ревизионен акт № 2300900555/22.01.2010 г. са установени само вземания за лихви в размер на 44,15 лв.

По изложените съображения съдът намира, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл.127, ал.1, т.4 ГПК, поради което производството по делото следва да бъде оставено без движение, на основание чл.129, ал.2 ГПК, като на ищеца бъдат дадени указания за отстраняване на допуснатите нередовности.

Воден от изложените съображения, съдът


Р А З П О Р Е Д И :

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ производството по делото.

УКАЗВА на ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани допуснатите нередовности в исковата молба, като:

1. Уточни обстоятелствата, на които се дължи несъответствието между претендирания сбор главници ДДС за периода м. 03.2005 г. до м. 12.2005 г. и за м. 11 и м. 12 на 2006 г. (225 555,14 лв.) и сборът главници ДДС за същия период (241 272,64 лв.), отразени в колона „Дължими суми” в Ревизионен акт № 2300900555/22.01.2010 г.;

2. Уточни претенцията си за лихви върху ДДС, като посочи началната, крайната дата на периода, за който претендира лихва, и размера на претенцията за лихва за всеки месец, за който претендира главница за дължимо ДДС, поотделно.

3. Уточни въз основа на какви обстоятелства счита, че отразеното в Ревизионен акт за поправка № П9390/26.02.2010 г. „+2 080,90 лв.” и „+4 171,15 лв.” касае увеличение на задължението за ДДС (съответно главница и лихва) за м. 03. 2005 г.

4. Уточни претенцията си за установяване дължимостта на вноски в Универсален пенсионен фонд – размер на главницата и период, за който се претендира; размер на лихвите и период, за който се претендират.

5. Уточни претенцията си за установяване дължимостта на вноски във фонд „ГВРС” - размер на главницата и период, за който се претендира; размер на лихвите и период, за който се претендират.

6. Да представи препис от уточняващата молба за ответника.

УКАЗВА на ищеца, че при неизпълнение на дадените указания за отстраняване на нередовностите на исковата молба в горния срок образуваното по нея производство ще бъде прекратено.

Делото да се докладва след изпълнение указанията на съда или изтичане на определения срок.


СЪДИЯ :

Свързани:

Разпореждан е iconРазпореждан е
Владимир иванчев – съдия-докладчик по пр вх. №2790 от 14. 11. 2008 г взех предвид следното
Разпореждан е iconРазпореждан е
Е л е н с к и я т районен съд в закрито разпоредително заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
С. окръжен съд, търговско отделение, 4 –ти състав, в закрито заседание на 08 май 2009г в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Районен съд – Б., V граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Б. районен съд, гражданско отделение, пети състав в закрито заседание на девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав
Разпореждан е iconРазпореждан еград София 12. 2008г
Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с егн- 7305197220 за извършено престъпление...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Днес на 04. 06. 2012г., Асима Вангелова-Петрова, Председател на Карловския районен съд, като разгледах докладваното гражданско дело...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийският окръжен съд, търговско отделение, 2-ри състав в разпоредително заседание на четиринадесети юли през две хиляди и десета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом