Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик
ИмеРешение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер59.7 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/60/3_3 gr.d_231.doc
Р Е Ш Е Н И Е


№ 40, 21.04.2011 г., гр. Белоградчик


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


БЕЛОГРАДЧИШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3-ти състав, на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в следния състав:

Районен съдия: БОЖИДАРКА ЙОСИФОВА


Секретар М. Н.,

като разгледа докладваното от съдия Йосифова гр.дело № 231 по описа за 2010 г.,:


Предявеният иск е с правно основание чл. 415, ал. 1 ГПК – за установяване на вземането – 534,02 лв. – главница, 128,68 лв. – лихва, представляваща печалба на дружеството и 83,34 лв. – законна лихва за забава върху непогасена главница за периода 20.11.2008 г. – 08.03.2011 г.


В исковата молба, ищеца сочи, че подали срещу ответника по делото, заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, като заповед за изпълнение била издадена и срещу същата, ответника подал възражение.

Ищецът твърди, че с ответника по делото сключили Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с № CASH – 04185610/ 12.08.2008 г. за сумата от 800 лв., представляваща главница, както и 336 лв. – договорна лихва, представляваща печалба на дружеството, или общо 1 136 лв., които ответника е следвало да изплати на 24 седмични вноски. Ищецът твърди, че от своя страна изплатили на ответника сумата по договора, като по този начин са изпълнили своето задължение. Твърдят, че от своя страна, ответника е следвало да изплати предоставения му кредит, на 24 седмични вноски, всяка от които в размер на 47,33 лв. Ищецът твърди обаче, че ответника е преустановил плащанията по кредита на 30.10.2008 г. – падежът на първата неплатена вноска, като твърдят, че към този момент ответника е изплатил по заема, сумата от 473,30 лв.

Ищецът твърди, че към момента, ответника остава да дължи 534,02 лв. – остатък по заема – главница и 128,68 лв. – лихва, представляваща печалба на дружеството и 83,34 лв. – законна лихва върху непогасената главница.

Предвид гореизложеното се моли, съдът да приеме за установено по отношение на ответника, че последния дължи горепосочените суми на ищеца.

В подкрепа на иска са представени : Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с № CASH – 04185610/ 12.08.2008 г., Общи условия по договора за заем, копие от лична карта на ответника, становище по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с № CASH – 04185610/ 12.08.2008 г., пълномощно, договор за правно обслужване от 02.12.2008 г., удостоверение от СГС по ф.д. № 11245/ 2001 г., удостоверение от АВ от 01.02.2010 г.

В срока по чл. 131 ГПК, отговор от ответника не е постъпил. Същият се е явил в с.з. и е оспорил предявения иск по размер. Във връзка с доклада по делото и указанията на съда по чл. 146, ал. 2 ГПК, ответника е представил 5 бр. вносни бележки : от 20.11.2008 г., 04.06.2009 г., 11.12.2008 г., 18.06.2009 г., 08.07.2009 г., всяка от тях за сумата от 47,33 лв. и вносна бележка от 01.11.2010 г., за сумата от 200 лв.

Във връзка с оспорванията на ответника и с оглед изясняване на делото от фактическа и правна страна, съдът е допуснал по делото изслушването на съдебно – счетоводна експертиза. В няколко поредни съдебни заседания, съдът указвал на ответника да внесе негова част от депозита, но същия не е изпълнил указанията на съда. Част от определения от съда депозит, е бил внесен само от страна на ищеца. Поради това, съдът в о.с.з. на 22.03.2011 г., прие, че с поведението си ответника е създал пречки за събиране на допуснати по делото доказателства, предвид разпоредбата на чл. 161 ГПК и прие, че ще постанови съдебния си акт при така събраните до момента доказателства, поради което даде ход на устните състезания.

Съдът намира за установено от фактическа и правна страна :

Между страните по делото е бил сключен Договор за кредит за покупка на стоки или услуги № CASH – 04185610/ 12.08.2008 г., по силата на който ищецът е предоставил на ответника кредит, в размер на 1 136 лв., от които - 800 лв. - главница, както и 336 лв. – договорна лихва, представляваща печалба на дружеството, който кредит, ответника е следвало да изплати на 24 седмични вноски. Ищецът е предоставил на ответника кредита, съгласно договора, като по този начин е изпълнил своето задължение. От своя страна, ответника първоначално заплащал вноските по кредита, но в един момент преустановил плащанията. Ищецът признава, че ответника е изплатил по кредита, сумата от 473,30 лв.

Предвид горното, съдът приема, че от своя страна ищеца е изпълнил задълженията си по възникналото между страните облигационно правоотношение. Договорената сума е била предоставена на ответника. Последният, започнал да извършва плащания по договора съгласно уговореното, но в един момент преустановил същите. Ищецът признава, че от общо дължимата сума по кредита, ответника е изплатил 473,30 лв. – главница и лихва, като е преустановил плащанията си по кредита на 30.10.2008 г. – падежът на първата неплатена вноска.

Освен това, съдът при постановяване на настоящия съдебен акт, взема предвид и представените от страна на ответника писмени доказателства - 5 бр. вносни бележки от 20.11.2008 г., 04.06.2009 г., 11.12.2008 г., 18.06.2009 г., 08.07.2009 г., всяка от които за сумата от 47,33 лв. и вносна бележка от 01.11.2010 г., за сумата от 200 лв. Видно е, че всички вносни бележки са с дата на внасяне, следваща датата 30.10.2008 г. на която ищецът твърди, че ответника е преустановил плащанията по договора. Т.е., съдът приема, че след 30.10.2008 г., ответника е извършвал отново плащания по договора, видно от представените вносни бележки. 5 бр. от вносните бележки са за сумата от 47,33 лв. какъвто е бил договорения размер на вноските, а последната е за сумата 200 лв., или общо 436,65 лв. При това положение, съдът приема, че ответника е изплатил по кредита, освен признатите от ищеца 473,30 лв., още 436,65 лв., предвид представените писмени доказателства в тази връзка. Поради това, съдът приема за доказано, че ответника не изпълнил изцяло задълженията си по договора. Съдът приема че с факта на извършване на плащането по договора от страна на ответника, на практика същия признава задължението си към ищеца. След като, по договора е извършено частично плащане от страна на ответника, това означава, че е налице признание от негова страна за дължимостта сумите по договора. С извършеното частично плащане на част от задължението по договора на практика ответника признава наличието на това си задължение и това е още един аргумент в подкрепа, че вземането на ищеца съществува.

По отношение на размера съдът приема, че иска е основателен само за част от претендирания такъв. Както беше посочено по – горе, предвид събраните по делото доказателства, съдът приема, че ответника е изплатил по договора за кредит, сумата от 909,95 лв. /473,30 лв. – признати от ищеца и 436,65 лв. – предвид представените 6 бр. вноски бележки/. Или от общо дължимата сума от 1 136 лв., ответника е изплатил 909,95 лв. Съответно неизплатената сума по кредита е 226,05 лв. Предид на това, съдът приема, че съществува вземане на ищеца спрямо ответника в този размер.

Тъй като, както бе посочено по – горе, поради невнасяне на депозит от страна на ответника, по делото не е изготвено заключение по допуснатата съдебно – счетоводна експертиза, поради което и съдът не може да установи, каква част от главницата и каква част от лихвата, представляваща печалба на дружеството, са погасени с последните плащания извършени от страна ответника, тъй като, съгласно договора, с плащането на месечните вноски се погасява както част от главницата, така и от лихвата, представляваща печалба на дружеството. Поради това, съдът приема за установено, че дължимата от ответника сума по договора е в размер на 226,05 лв. представляваща главница и лихва, представляваща печалба на дружеството. За останалата част от претендираната сума – главница и лихва – печалба на дружеството, съдът приема, че вземането на ищеца спрямо ответника не съществува, тъй като последния го е изплатил.

Съдът приема за доказан иска за съществуване на вземане на ищеца спрямо ответника за сумата от 83,34 лв. – законна лихва върху непогасената главница. Същата не е доказана по безспорен начин по размер, но тъй като ответника е създал пречки за събиране на доказателства в тази насока с невнасянето на депозит за вещо лице, съдът приема за доказана тази претенция, така както е заявена от ищеца, тъй като съдът не разполага със специални знания и не може да определи размера на законната лихва върху главницата от 226,05 лв, за която приема, че иска е доказан.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :


ПРИЕМА за установено по предявения от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к. “Младост” 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, ЕИК 130697606, представлявано от Луик Льо Пишу, чрез пълномощника му адв. Г. К. от САК, със съдебен адрес – гр. София, ул. “Цар Иван Шишман” № 3 – Б, партер, срещу Г. Т. Ж. от с. Р., общ. Р., обл. В., ул. „..................” № .., с ЕГН .................. ИСК, че вземанеТО на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, срещу Г. Т. Ж., съществува за сумата 226,05 лв. – главница и лихва, представляваща печалба на дружеството по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с № CASH – 04185610/ 12.08.2008 г., както и 83,34 лв. – законна лихва върху непогасената главница за периода 20.11.2008 г. – 08.03.2010 г., като в останалата част за съществуване на вземане за 746,04 лв., отхвърля иска.

ОСЪЖДА Г. Т. Ж. от с. .Р., общ. Р., обл. В., ул. „...........” № .., с ЕГН .........., да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к. “Младост” 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, ЕИК 130697606, представлявано от Луик Льо Пишу, чрез пълномощника му адв. Г. К. от САК, със съдебен адрес – гр. София, ул. “Цар Иван Шишман” № 3 – Б, партер, направените по настоящото дело разноски в размер на 110,25 лв., от които 10,25 лв. – държавна такса съобразно уважената част от иска и 100 лв. - ЮК възнаграждение.

На осн. чл. 239, ал. 4 ГПК, решението не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Свързани:

Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 Ззд
Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето / ззд / за прекратяване на наложена мярка и за налагане на друга...
Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №40, 21. 04. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишки районен съд, 3-ти състав, на десети март две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом