Решение №427
ИмеРешение №427
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер167.52 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.ardino.bg/re6eniq_obs/prot.28.doc
ПРЕПИС!

ПРОТОКОЛ № 28

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 28.12.2006 ГОДИНА


Р Е Ш Е Н И Е № 427

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема информацията за дейността на Държавно лесничейство – Ардино.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 12, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 428

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино:

1.Приема информацията за дейността на Електро-разпределително дружество EVN – клон Ардино.

2.На следващото заседание на Общински съвет – Ардино да покани:

-КЕЦ – Кърджали;

-Клиентски сметки гр.Пловдив.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 12, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 429

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема информацията за дейността на кметство Жълтуша.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 12, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 430

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема информацията за дейността на кметство Богатино.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 12, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 431

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема информацията за административното обслужване в общинска администрация – Ардино.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 12, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 432

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема информацията за демографските процеси в общината за периода 2000 г. – 2006 г.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 12, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 433

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема информацията за определяне на броя, вида и местонахождението на общинските жилища на територията на община Ардино.

2.На основание чл.42, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, Общински съвет – Ардино реши:

2.1.Да бъдат определени жилища за отдаване под наем в т.ч. и жилища за настаняване на лица по чл.43, ал.2 от ЗОС, както следва:

ул.”Бели брези”

1.Блок “Младост 1 - 1 бр.

2.Блок “Младост” 2 - 1 бр.

3.Блок “Агрономство” - 4 бр.

4.Блок № 1 на ОбС - 1 бр.

5.Блок № 2 на ОбС - 3 бр.

6.Блок № 3 на ОбС - 2 бр.

7.Блок “40-те апартамента” - 1 бр.

8.Блок “Теменуга” 3 - 1 бр.

9.Къща на ул.”Бели брези” № 2 - 4 бр.

10.Къща срещу бившия съд - 3 бр.

ул.”София”

1.Блок “МВР” - 6 бр.

2.Къща на ул.”София” № 11 - 5 бр.

ул.”Пирин”

1.Блок “Ела” 1 - 4 бр.

2.Къща на ул.”Пирин” № 4 - 1бр.

ул.”Арда”

1.Къща на ул.”Арда” № 4 - 5 бр.

2.Къща на ул.”Арда” № 5 - 2 бр.

3.Къша на ул.”Арда” № 1 - 1 бр.

ул.”Оборище”

1.Къща на ул.”Оборище” № 11 - 6 бр.

ул.”Чинар”

1.Бивше общежитие на СОУ “В.Левски” - 4 бр.

По селата

1.Блок в с.Ленище - 16 бр.

2.Блок в с.Боровица - 4 бр.

3.Сграда на бивше АПК - 3 бр.

4.Родопска къща в с.Гърбище - 3 бр.

5.Родопска къща в с.Падина - 1 бр.

6.Жилищен блок № 1 в с.Млечино - 11 бр.

7.Жилищен блок № 2 в с.Млечино - 16 бр.

8.Родопска къща в с.Млечино - 6 бр.

9.Бивша детска градина в с.Дядовци- 1 бр.

10.Бивше кметство в с.Дядовци - 1 бр.

11.Жилищен блок в с.Бял Извор - 1 бр.

12.Родопска къща № 1 в с.Бял Извор- 2 бр.

13.Родопска къща № 2 в с.Бял Извор- 3 бр.

14.Родопска къща в с.Долно Прахово- 7 бр.

15.Бивш здравен пункт в с.Бял Извор – 1 бр.

2.2.За продажба да бъдат определени жилищата по блокове и родопски къщи на тези наематели, които са настанени по административен ред, редовно плащат наемите си и отговарят на условията за покупка на общински жилища.

2.3.За ведомствено жилище е определен ап.1, ет.1 в бл.”Пощенски” на ул.”Бели брези” № 54.

2.4.За резервно жилище е определен ап.11, ет.3 в бл.”40-те апартамента” на ул.”Бели брези” № 41.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 12, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========


Р Е Ш Е Н И Е № 434

1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.23, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино, разрешава сключените срочни договори за отдаване под наем на общински терени, върху, които има поставени павилиони и други преместваеми съоръжения да бъдат удължени за срок от една година, считано от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

2.Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на общината да сключи съответните анекси.

Участвали в гласуването 12 общински съветници, от които “ЗА” – 12.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 435

1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.82, ал. и ал.2 от НРПУРОИ на община Ардино предлага да се отдадат под наем през 2007 година земеделски земи от Общинския поземлен фонд след подаване на заявление до кмета на общината, предхождано от писменото становище на кмета или кметския наместник на съответното населено място /за землищата извън гр.Ардино/ и издаване на скица, заверена от Общинска служба “Земеделие и гори” – град Ардино, както следва:

- землище Ардино – 41.5 дка

- землище Ахрянско – 13.9 дка

- землище Бял Извор – 75.5 дка

- землище Гърбище – 3.0 дка

- землище Дядовци – 9,6 дка

- землище Правдолюб – 19.2 дка

- землище Родопско – 9,5 дка

- землище Рибарци – 13.9 дка

- землище Сухово – 3.570 дка

- землище Светулка – 5.0 дка

- землище Търносливка – 11.0 дка

- землище Русалско – 2.0 дка

- землище Чубрика – 1.215 дка

Общо 208.885 дка

2.Срокът на договорите за отдаване под наем на земите по т.1 да бъде една година, при наемна цена определена съгласно чл.82, ал.1 от НРПУРОИ.

Участвали в гласуването 12 общински съветници, от които “ЗА” – 12.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 436

1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 и ал.8 от ЗОС, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от НРПУРОИ на община Ардино отдава под наем за срок от 5 години част от имот с кадастрален № 012271 в землището на град Ардино с площ 1010 кв.м. на “БТК БОБАЙЛ” ЕООД за поставяне на базова станция, с цел подобряване на съществуващото покритие на GSM мобилна телефонна мрежа при месечна наемна цена 480.00 лева.

2.Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на община Ардино или упълномощено от него длъжностно лице да издаде заповед и да сключи договор за наем по т.1.

Участвали в гласуването 12 общински съветници, от които “ЗА” – 12.

==========


Р Е Ш Е Н И Е № 437

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 и ал.8 от ЗОС и чл.24, ал.2 от НРПУРОИ на община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за отдаване под наем на:

1.1.Част от решетъчната конструкция на ретранслаторна станция с.Главник от височина 27 до 30 м. за монтиране на GSM антени, както и северната част от вътрешното пространство с площ 10.00 кв.м. на прилежащата едноетажна масивна сграда с обща застроена площ 42.00 кв.м. /телевизионната ретранслаторна станция с.Главник в местността “Колибата”, представляващ имот с кад.№ 010481 е актувана с акт за частна общинска собственост № 665/24.10.2006 г./, за срок от 5 /пет/ години, при месечна наемна цена в размер на 180.00 лева на “БТК МОБАЙЛ” ЕООД – София.

1.2.Телевизионната ретранслаторна станция с.Стояново, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 40.60 кв.м. и ретранслаторна кула от стоманена решетъчна конструкция и изградени върху имот с кад.№ 000263 в землището на с.Стояново /имотът актуван с акт за частна общинска собственост № 664 от 24.10.2006 г./, за срок от 5 /пет/ години, при месечна наемна цена в размер на 240.00 лева на “БТК” АД – София.

ІІ.Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на община Ардино да сключи съответните договори за наем за имотите по т.І, като за имота по т.1.2 в договора да бъде включена клауза с текст: “БТК”– АД – София дава съгласие за право за ползване на посочената станция за нуждите на “БТК МОБАЙЛ” ЕООД – София, в качеството му на GSM оператор”.

Участвали в гласуването 12 общински съветници, от които “ЗА” – 12.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 438

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 от НРПУРОИ в община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за удължаване срока на Договор № 95/22.12.2003 г. за наем на общински нежилищен имот, представляващ ІІ-ри етаж от двуетажна масивна сграда – Бивше основно училище с.Бял Извор, кв.”Диамандово”, кв.11, пл.сним.№ 72 по ПУП на селото, актуван с акт за частна общинска собственост № 65/18.06.1998 г., за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.01.2007 г., с предназначение: развиване на шивашко производство, с обща площ 280.00 кв.м., при месечна наемна цена, определена съгласно чл.28, ал.1 от НРПУРОИ в община Ардино.

ІІ.Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на общината да сключи Анекс към договора за наем.

Участвали в гласуването 12 общински съветници, от които “ЗА” – 12.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 439

1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от наредба № 2 от 15.03.2002 година на Министерството на транспорта и съобщенията, допълва маршрутното разписание Ардино – Долно Прахово от общинската транспортна схема, като включва спирка с.Търна, община Ардино в маршрута по линията.

2.Общински съвет – Ардино на основание чл.10, ал.2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС предлага на Областната транспортна комисия да допълни маршрутното разписание Кърджали – Долно Прахово от Областната транспортна схема, като включи спирка с.Търна, община Ардино в маршрута по линията.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 12, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 440


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино одобрява обектите от местната общинска пътна мрежа за финансиране през 2007 година, както следва:
Клас

Наименование на обекта

Км

Стойност

1.

ІV 86715

“Ардино – Дядовци – дяволски мост”

9

642 945

2.

МП

“Ардино – кв.”Пеперудите”

1

110 246

3.

МП

“Ардино – кв.”Веселиново”

1,5

193 591

4.

МП

“Ардино – кв.”Морава”

1

134 613

5.

МП

“Ардино – кв.Любовна чешма”

0,5

96 967

6.

МП

“Ардино – кв.Бистроглед – кв.Буйновци”

4

386 337

7.

МП

“Ардино – кв.Чаушлар”

1

130 086

8.

МП

“Ардино – кв.Черница”

1,2

166 768

9.

МП

“с.Падина – Узунова махала”

3

384 700

10.

МП

“Синчец – Гърбище – Теменуга”

6

463 448

11.

МП

“Долно Прахово – Боровица”

6

382 483

12.

МП

“Горно Прахово – Долно Прахово”

3

139 985

13.

МП

“Долно Прахово – Левци – Богатино”

3

290 885

14.

МП

“Богатино – Червена скала”

3

232 424

15.

МП

“Млечино – с.Искра”

4

332 211

16.

МП

“Горно Прахово – Третак”

3

273 765

17.

МП

“Стоянов мост – с.Стояново”

1

129 148

18.

МП

“Долно Прахово – Търна – с.Китница”

3

291 519

19.

МП

“с.Бял Извор – Зака”

3,6

463 808

20.

МП

“Разклон Ленище – с.Ленище”

3

346 320

21.

МП

“Ардино – кв.Иглика”

1,5

200 930

22.

МП

“ТК Бели брези – с.Ябълковец”

3

180 000

23.

МП

“Долна Сполука – Русалско”

5

200 000ВСИЧКО:
6 097 472


Участвали в гласуването 12 общински съветници, от които “ЗА” – 12.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 441

На основание чл.13, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 година, Общински съвет – Ардино дава съгласие за извършване на вътрешни компенсирани промени между отделните обекти поименния списък за капиталови разходи през 2006 година, а именно:
Наименование на обекта

Било

Става

1.

Проект “Красива България” за ремонт на СОУ – Бял Извор

73 660

73 551

2.

Съфинансиране за проект по СИФ за ремонт на ОУ – Жълтуша

7 200

7 200

3.

Подмяна на улично осветление

52 000

52 000

4.

ППР

40 000

40 000

5.

Машини, съоръжения и прогр.продукти

23 031

23 014

6.

Водоснабдяване с.Търносливка

10 000

10 000

7.

Изграждане на обратна канализация на ул.”Бели брези”

8 000

7 999

8.

Паркинг зад сградата на ОбА – Ардино

20 000

20 000

9.

Реконструкция на улица Стояново

15 000

15 000

10.

Реконструкця на улица в с.Седларци

7 000

6 996

11.

Реконструкция на улица мах.”Яманлар -

20 000

20 000

12.

Реконструкция на улица в мах.”Чалаплар” с.Бял Извор

10 000

9 987

13.

Реконструкция на улица в с.Бял Извор

3 000

3 000

14.

Реконструкция на улица в с.Чубрика

5 000

4 968

15.

Ремонт на ОУ – Боровица

17 000

16 956

16.

Водоснабдяване с.Китница

6 000

5 998

17.

Реконструкция на улица в кв.”Искра “ – Млечино

20 000

20 000

18.

Водоснабдяване на с.Долно Прахово

10 000

9 981

19.

Реконструкция на главен колектор и корекция на коритото на р.Ардинска – НСН

3 200

3 200

20.

Ремонт на отоплителната инсталация на СОУ – Бял Извор

14 000

14 000

21.

Реконструкция на улица в с.Горно Прахово

25 000

24 936

22.

Реконструкция на улица в с.Башево

8 000

7 996

23.

Реконструкция на улица “Драва” гр.Ардино

5 000

5 000

24.

Асфалтови кърпежи по улици в гр.Ардино, ул.”Самара”

5 000

5 309

25.

Реконструкция на път Ардино – Дядовци към Дяволския мост

4 800

4 800

26.

Реконструкция на улица в мах.”Хюсенлер” с.Бял Извор

25 000

25 000

27.

Реконструкция на мост Богатино – Левци

25 000

25 000

28.

Основна подмяна на парната инсталация в ОУ “П.Хилендарски” с.Жълтуша

3 009

3 009

29.

Ремонт на парокотелна инсталация в ОУ – Г.Прахово

13 000

13 000

30.

Оформяне на кръстовище в гр.Ардино

20 000

20 000
От собствени средства

0

33 347

1.

Асфалтови кърпежи по улици в гр.Ардно – ул.”Бели брези”, двора на общината, ул.”Шипка”, кв.”Къпина”, ул.”Прогрес”

0

11 259

2.

Направа на асфалтова настилка на ул.”Драва”

0

11 088

3.

Реконструкция на улица в с.Брезен

0

12 000
Извънбюджетни средства

63 000

62 000

1.

Капиталова субсидия за МБАЛ – Ардино

20 000

20 000

2.

Изграждане на обратна канализация на ул.”Драва”

15 000

15 000

3.

Доставка и монтаж на водна помпа с.Сухово

3 000

3 000

4.

Ремонт на спортна зала “Юнак” гр.Ардино

7 000

7 000

5.

Реконструкция на улица в с.Брезен

12 000

0

6.

Ремонт на покрива на ОУ – Падина

6 000

6 000

7.

Асфалтови кърпежи в двора на МБАЛ – Ардино

0

11 000
ВСИЧКО:

560 900

593 247


Участвали в гласуването 12 общински съветници, от които “ЗА” – 12.

==========


Р Е Ш Е Н И Е № 442

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино реши:

1.Дава съгласие за участие на община Ардино в Сдружение с нестопанска цел Асоциация за развитие на планинските общини в Република България със седалище и адрес на управление: София 1404, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, Офис 10-11.

2.Приема представения устав на сдружението.

3.Възлага на кмета на община Ардино да участва в Общото събрание на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България.

4.Дава съгласие да бъде платена встъпителната членска вноска от 1500 /хиляда и петстотин/ лева и членски внос за 2007 г. в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

Участвали в гласуването 13 общински съветници, от които “ЗА” – 13.

В залата присъстваха 13 общински съветници.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 443

На основание чл.21, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино:

1.Приема Програма и Календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт и младежки дейности през 2004 година, съгласно Приложението.

2.Изисква от организациите на бюджетна субсидия да представят в срок до 31.01.2007 г., следните:

2.1.Отчет за дейността на организацията.

2.2.Отчет за приходи и разходи за 2006 г.

2.3.План-програма за дейността на организациите за 2007 г.

2.4.Проект за бюджет за 2007 година.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 13, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 444

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.6 от Закона за паметниците на културата и музеите, Общински съвет – Ардино реши:

1.Предоставя сградата на бившия “Конак” за създаване на археологически и етнографски музей, считано от 01.01.2007 година.

2.Считано от 01.01.2007 година създава общински музей с обща численост три щатни бройки. Осигуряването на щатните бройки да стане чрез Министерството на културата и Министерството на финансите като държавни дейности.

3.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите стъпки за регистриране на музея в Министерството на културата.

4.Разкрива общински музей от 01.01.2007 година с археологическа и етнографска експозиция.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 13, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

Протоколчик:Н.Енверова /инж.И.Шабан/

Свързани:

Решение №427 iconРешение №202/03. 11. 2011 г по нахд №427 по описа за 2011 г на Сврс е съобщено на рп с на 08. 11. 2011 г., а на подсъдимия на 10.
Пк прекратяване на производството по нохд №427/2011 г по описа на Свищовски районен съд срещу подсъдимия Г. Л. Н., с Егн *, тъй като...
Решение №427 iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за
Осигуряване на обществения ред, приета с решение на общински съвет №198, взето с протокол №10/28. 05. 2009 г., Изменена и допълнена...
Решение №427 iconБиография Платон на фреске Рафаэля Санти. Точная дата рождения Платона неизвестна. Следуя античным источникам, большинство исследователей полагает, что Платон родился в 428-427 годах до н э.
Плато́н (др греч. Πλάτων) (428 или 427 до н э., Афины — 348 или 347 до н э., там же) — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель...
Решение №427 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Гпк и е образувано по въззивна жалба на А. С. Б. от Б.,подадена чрез пълномощника му –адв. Юрукова против решение №427/17. 01. 2011г...
Решение №427 iconAc cobra 427 S/C (’66) 423,200 478hp

Решение №427 iconПрепис извлечение
Докладна записка с вх. №61-02-427 от инж. Джевдет Азис – Председател на Об. С-самуил
Решение №427 iconФедеральный арбитражный суд московского округа постановление от 16 февраля 2009 г. N ка-а40/427-09

Решение №427 iconПроизводството е въззивно по реда на чл. 196 и следв. Гпк/отм./ и е образувано по въззивна жалба на Г. К. Ш. против решение №1342/21. 02. 2008 г на Районен съд
Районен съд Г. Р. по Г. д. №427/2006 г., с което е отхвърлен предявеният от него иск против Е. Л. К. и Г. Л. С. от Г. Б. за признаване...
Решение №427 iconИкономически университет варн а
Защитата ще се проведе на 10 септември 2011 г от 00 ч в каб. 427 при гл ас. Г. Луканова
Решение №427 iconСписък за класиране
Милен пламенов спасов мъж 21. 427 Професионална гимназия по 1 Програмно осигуряване
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом