Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер125.6 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-Ardinо-2006-150208.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА
ДОКЛАД

за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Ардино за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.


ВЪВЕДЕНИЕ


Въз основа на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г. и в изпълнение на заповед № ОД – 4 - 01 от 10.01.2007 г., издадена от Мария Танева, директор на Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив, е извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Ардино, който обхваща периода от 01.01.2006 г.до 31.12.2006 г.

В резултат на извършения одит е съставен Одитен доклад № 0040900107, приет с решение на Сметната палата № 331 от 06.12.2007 г.

Извършеният одит обхвана проверка и оценка на организацията на бюджетната процедура, прихода и разхода на бюджетните и извънбюджетните средства и управлението на общинското имущество с цел законосъобразност на взетите управленски решения и предприетите действия .

Общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, с един второстепенен разпоредител с бюджетни кредити - функция „Образование”.

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП), по одитния доклад не е постъпило становище от кмета на общината.

С решение № 265 от 04.10.2007 г. на Сметната палата е изменен и допълнен одитният доклад относно прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). На основание чл. 40, ал. 3 от ЗСП, допълнително е уведомен кмета на общината за взетото решение. Не е постъпило писмено становище в срока по чл. 40, ал. 4 от ЗСП.


ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ


Препоръките на Сметната палата, дадени в резултат на предходни одити ,са изпълнени, като са предприети действия за отсраняването им.


По управлението, организацията и отчитането на бюджетния процес

Бюджетът на общината, в частта на делегираните от държавата дейности, е съставен на основата на определените с чл. 11, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2006 г държавни трансфери и целева субсидия за капиталови вложения съгласно разпоредбите на § 31 от ЗДБРБ за 2006 г.

Спазени са размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общината, определени в чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2006 г.

Първоначално приетият бюджет е в размер на 3 657 536 лв., разработен по тримесечия, при спазване на процедурата по чл. 10 от ЗДБРБ за 2006 г. и на Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2006 г.

Не е спазен срокът за приемането на бюджета, определен в чл. 12 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ).

Делегирани са правомощия на кмета на общината да изменя размера на бюджетните кредити съгласно чл. 27 от ЗОБ.

Актуализираният бюджет към 31.12.2006 г. е в размер на 7 690 852 лв., а касовото изпълнение е 7 047 217 лв., което е 91,63 на сто от годишния му размер. Извършени са 58 актуализации на бюджета през одитирания период.

Към 31.12.2006 г. наличността по бюджетната банкова сметка е 511 509 лв., от които 291 725 лв са за делегирани от държавата дейности и 219 784 лв. - за местни дейности.

Приета е Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, с което са спазени изискванията на чл. 9 “а” от ЗОБ. Процедурите, регламентирани в нея, свързани с организацията на бюджетния процес, гарантират законосъобразността на управленските решения.


По законосъобразността на източниците за формиране на собствените приходи

При съставянето на бюджета, в частта му за собствените приходи, са спазени нормативните изисквания - Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и приетите наредби и решения на Общинския съвет (ОбС) за определяне размера на: местните такси, наемите, таксите за административно – технически услуги и други.

По бюджета на общината към 31.12.2006.г. са постъпили собствени приходи в размер на 834 461 лв., което е 99,92 на сто от планираните.


По определянето на разходите по общинския бюджет

В разходната част на бюджета са определени бюджетни кредити за финансиране на местните и делегирани от държавата дейности.

Бюджетните кредити за разходи на общинския бюджет са извършени в съответствие с действащите законови и подзаконови актове, както и с възприетата политика за развитието на общината.

Изпълнението на разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности е 4 086 412 лв. и представлява 57,99 на сто. Дофинансирането на държавните дейности е 6067 лв., което е 0,09 на сто от изпълнението им, разходите за финансиране на местните дейности е 2 954 738 лв., което е 41,92 на сто от изпълнението на разходите.

Изразходваните средства за отчетния период по параграфите на ЕБК са в рамките на гласуваните кредити.

За одитирания период просрочените задължения са от местни дейности – несъбрани в срок наеми от общински нежилищни помещения в размер на 7 743 лв.


По законосъобразността на извънбюджетните средства

Общината има една извънбюджетна сметка в лева, открита на основание чл. 42 от ЗОБ и Закона за приватизацията и следприватизационен контрол. Съставена е приходно-разходна сметка, която е утвърдена от ОбС. Постъпленията по сметката и изразходваните средства са законосъобразни и в съответствие с нормативните изисквания.

Има открита и една набирателна сметка на основание Закона за устройството на държавния бюджет. Постъпленията по сметката са от депозити за участие в търгове и други подобни средства, временно съхранявани от общината за сметка на други лица.


По изграждането и функционирането на системата за финансово управление и контрол (СФУК)

Разработена е СФУК на бюджетните средства, в която са включени политики и процедури, въведени от ръководството на общината. Правилата и процедурите не са променени съгласно изискванията на измененията и допълненията на нормативните документи. Не са съобразени с новите изисквания, произтичащи от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), със спецификата на общината и управленската й структура. Утвърдените правила не позволяват проследяване на документи, действия и процеси, както и лицата, които ги извършват.

Всички елементи, включени в СФУК, са разработени, приети и утвърдени от кмета.


По функционирането на счетоводната система

Организацията и функционирането на счетоводната система е в съответствие със Закона за счетоводството (ЗСч), Националните счетоводни стандарти, Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП). Има разработени от главния счетоводител и утвърдени от кмета правила и процедури за организацията и функционирането на счетоводната система.

Създадени са предпоставки за законосъобразното и срочно изготвяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните средства, съобразени с указанията на Министерството на финансите. Отразената в периодичните отчети финансова информация по определените показатели е изготвена в съответствие с нормативните изисквания.

Индивидуалният сметкоплан на общината е разработен в съответствие със СБП и е актуализиран с промените по сметките през 2006 г.

Документирането на приходите и разходите в общината се извършва съгласно изискванията на ЗСч, като са спазени хронологията и отчитането им в съответствие с чл. 9 от закона.

Разработена е счетоводна политика в съответствие с нормативните актове, която осигурява в достатъчна степен пълнота и достоверност на предоставената информация.

Длъжностните лица, които упражняват счетоводен контрол, са главните счетоводители на общината и на второстепенния разпоредител.

Предварителният контрол се осъществява на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината и на второстепенния разпоредител.

В общината няма назначен вътрешен одитор, който да упражнява функциите си съгласно ЗВОПС.


По спазване на изискванията на Закона за общинската собственост (ЗОС) и приетата от ОбС Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ)

Управлението и разпореждането с общинско имущество е на основание на ЗОС, НРПУРОИ и приетите решения на ОбС.

Притежаваните актове за общинска собственост са заведени в регистрите, с което са спазени изискванията на Наредба №5 от 10.09.2005 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и чл. 63 от ЗОС.

Актуваните недвижими имоти са остойностени и са отразени по счетоводните сметки на общината за 2006 г.

Отдадените под наем обекти – частна общинска собственост (ЧОС), е извършено при спазване на процедурата за конкурсни условия.

Събираемостта на приходите от наеми за одитирания период е 88 на сто. Към 31.12.2006 г. са допуснати просрочени вземания по договори за наем в размер на 7 743 лв. По взаимно съгласие между страните са прекратени девет договора за наем.

При одита са проверени 23 на сто от сключените договори за наем и се установи, че са допуснати някои нарушения, които се изразяват в следното:

 • не са внасяни ежемесечно дължимите наемни вноски за шест обекта;

 • не са предприети мерки за прекратяване на договорите по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗОС с двама наематели, които системно са просрочвали дължимите вноски.

Продажбите на общинско имущество са извършени при спазване процедурите и разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ.

От продажба на общинско имущество по бюджета на общината са постъпили приходи в размер на 402 490 лв.

За одитирания период са продадени 9 нежилищни имота – ЧОС, за 133 270 лв. При проверката на осъществените сделки се установиха и следните нарушения:

 • Извършена е продажба на общински имот без търг или конкурс, което е в нарушение на чл. 35, ал. 1 от ЗОС;

 • С решение на ОбС е извършена продажба на 7 имота – ЧОС, по цена по-ниска от пазарната оценка, което е в нарушение на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. ОбС е намалил продажните цени с 10 на сто от първоначално обявените поради неявяване на кандидати от проведени предходни търгове за продажбата им. За намаляване на цените ОбС се е основал на чл. 142 от наредбата, в която не е вписано, че разпореждането с имоти не може да се извършва по цена по-ниска от пазарната оценка. След направен анализ на приходите и разходите от продажбата на имота се установи, че намаляването на пазарната оценка не е повлияло на изпълнението на приходната част на бюджета.

Причина за допуснатото нарушение е, че актуализираната НРПУРОИ не е в съответствие с промените в ЗОС.

Имотите - публична общинска собственост, са застраховани частично, с което не е спазен чл. 9, ал. 1 от ЗОС.

Общината има едно еднолично търговско дружество със 100% общинска собственост „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) ЕООД, Ардино, и две търговски дружества, в които е акционер или съдружник – „ВиК – АД”, Кърджали, и МБАЛ „Ат. Дафовски”, Кърджали. ОбС е упълномощил представители на общината в търговските дружества.

С решение на ОбС от 07.07.2006 г. е приет годишният финансов отчет за 2005 г. на МБАЛ „Ардино” ЕООД. Дивидент не е внесен, тъй като дружеството е приключило годината на загуба.

За проверявания период търговско дружество „ВиК – АД” е следвало да внесе дивидент в размер на 80,66 лв. в приход на общинския бюджет. С решение на Общото събрание на съдружниците дивидентът на общината е прихванат за сметка на задължения към дружеството.

На загуба е приключило и ТД МБАЛ „Ат. Дафовски”, Кърджали.

Наредбата на ОбС, в която са определени условията и редът, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, е от 1996 г. и не е актуализирана с промените на нормативните актове.


По спазване на изискванията за възлагане на обществени поръчки

През одитирания период са проведени 83 процедури по реда на ЗОП и НВМОП. Сключени са 103 договора, в т.ч. за строителство - 74, доставки на горива, хранителни продукти, материали и консумативи - 5, услуги за почистване, събиране и транспортиране на битови отпадъци, снегопочистване и превоз на ученици – 24 договора.

  • От одитно доказателство № 14 (т.т.8, 9 10 ,11, 12, 13, 14, 15 и 16) е видно, че от МРРБ са отпуснати на общината средства за ремонт на четвъртокласни пътища. Общата стойност на отпуснатите средства е 200 000 лв. Основание за финансирането е чл. 86, ал 4 от ПМС №14 от 31.01.2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. Изпълнителите са избрани по реда на чл. 2, ал. 3 от НВМОП след изискване на ценови оферти. Сключени са 9 договора за строителство. Стойността на всеки от договорите е под нормативно определените прагове за провеждане на процедура за малка обществена поръчка, но общата им стойност възлиза на 160 000 лв. (без ДДС).

Предвид идентичния предмет на договорите, потребностите от извършване на ремонтите са били известни и финансирането е било осигурено, възложителят не е провел процедура и не е приложил разпоредбите на чл. 3, ал. 2, от НВМОП, въпреки че са възникнали основания за това.

Допуснато е разделяне на обществените поръчки, което е довело до промяна на приложимата нормативна уредба. Нарушен е чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с §2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на НВМОП.

  • От одитно доказателство № 14 (т. 18 и т. 19) е видно, че от МРРБ са отпуснати на общината средства за рехабилитация и реконструкция на “път ІV – 86 539 (Падина – Бял Извор) – Еньовче” и “път ІV – 86708 ІІІ – 865 – Седларци – Жълтуша”. Общата стойност на отпуснатите средства е 165 000 лв. Основание за финансирането е чл. 62, ал. 1 от ПМС № 14 от 31.01.2006 г. Изпълнителите са избрани по реда на чл. 2, ал. 3 от НВМОП след изискване на ценови оферти. Сключени са два договора за строителство. Стойността на всеки от договорите е под нормативно определените прагове за провеждане на процедура за малка обществена поръчка, но общата им стойност възлиза на 132 000 лв. (без ДДС).

Рехабилитацията и реконструкцията на всеки път са обособена позиция на една обществена поръчка, която възложителят е разделил на части с цел избягване прилагането на режим по НВМОП.

Идентичният предмет на договорите, потребностите от извършване на ремонтите са били известни и финансирането е било осигурено, но възложителят не е провел процедура по НВМОП въпреки че са възникнали основания за това.

Допуснато е разделяне на обществените поръчки, което е довело до промяна на приложимата нормативна уредба. Нарушен е чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП, което е довело до непровеждане на процедура.

  • През 2006 г. са изплащани средства по договори за обществени поръчки за организиран превоз на ученици и учители през учебната 2005/2006 г. на територията на общината. Седемте договора са сключени с различни изпълнители след провеждане на процедура на договаряне без обявление по ЗОП в хипотезата на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗОП от 2004 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е проведена в нарушение на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗОП от 2004 г., тъй като не е била изпълнена една от предпоставките за избор на този вид процедура – първоначално обявените условия да не са съществено променени.

Договаряне без обявление е организирано след открита процедура по ЗОП, със срок за изпълнение до 01.09.2007 г., като в предмета й не са били обособени позиции. Тъй като подадените в процедурата оферти не са покривали всички маршрути от утвърдената транспортна схема, възложителят е прекратил процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

При провеждане на процедурата на договаряне без обявление по ЗОП са съществено изменени две от предварително обявените при откритата и прекратена процедура условия – скъсен е срокът за изпълнение и са обособени позиции в предмета на поръчката.

  • След проведена процедура по ЗОП е сключен един договор за услугата сметосъбиране и сметоизвозване за 3 години.

Той е предшестван от проведена на основание чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗОП през м. април 2005 г. процедура на договаряне без обявление по ЗОП, при избора на която е извършено нарушение на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗОП от 2004 г.

През м. февруари 2005 г. е проведена открита процедура по ЗОП за сметосъбиране и сметоизвозване, която по-късно е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП от 2004 г., като възложителят се е позовал на обстоятелството, че са постъпили само две оферти, а не както е било предвидено в документацията за участие на минимум три оферти.

Съгласно ЗОП откритата процедура се провежда при наличие на поне една валидно подадена оферта. Възложителят няма право да обвързва провеждането на процедурата с постъпване на определен брой оферти. При конкретната процедура са постъпили две оферти, поради което за възложителя не се е породило право да прекрати процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Извършено е нарушение на посочената разпоредба.


Предвид обстоятелството, че откритата процедура по ЗОП е прекратена незаконосъобразно, провеждането на процедурата на договаряне без обявление в хипотезата на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗОП от 2004 г. е неоснователно.

  • В нарушение на чл. 34, ал. 1 от НВМОП, през 2006 г. след законоустановения 7-дневен срок е изпратена информация до Регистъра на обществените поръчки за следните договори, сключени след проведени процедури за възлагане на малки обществени поръчки:

 • договор за възстановяване на покрив на сградата на ОДЗ, кв. Диамандово, с. Бял извор;

 • договор за възстановяване на покривна конструкция на сградата на кметството в с. Синчец;

 • договор за ремонт на СОУ „Хр. Смирненски”, с. Бял извор;

 • договор за укрепване на път с. Главник;

 • договор за укрепване на свлачище в местността Гочюклук по път Боровица – Долно прахово;

 • договор за укрепване на свлачище по път Боровица – Голобрад;

 • договор за укрепване на свлачище по път Боровица – Русалско при км. 26+300;

 • договор за възстановяване на въжен мост над река Арда при с. Китница;

 • 4 договори за зимно поддържане и снегопочистване през оперативен сезон 2006/2007 г.

В нарушение на чл. 44, ал. 1 от ЗОП след законоустановения 7-дневен срок е изпратена информацията за следните договори за обществени поръчки, сключени след проведени процедури по ЗОП:

 • договор за доставка на течни горива за отопление от 30.09.2005 г.;

 • 7 договори за организиран превоз на ученици и учители през учебната 2005/2006 г. на територията на общината.ПРЕПОРЪКИ


На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, се дават следните препоръки на кмета на общинатао:

1. Да се спазва срокът за приемането на бюджета, определен в чл. 12 от ЗОБ.

2. Да се актуализира СФУК съобразно изискванията на ЗФУКПС.

3. Да не се допуска продажба на имоти – ЧОС, по цена по-ниска от пазарната им оценка, като се спазват разпоредбите по ЗОС.

4. Да се актуализира НРПУРОИ в съответствие с промените на ЗОС.

5. Да се прилагат правилата на възлагане на обществени поръчки, като идентичните дейности, за ремонт и реконструкция на четвъртокласни пътища се възлагат в рамките на обща процедура с обособени позиции.

6. Да се предприемат действия за провеждане на процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет превоз на ученици по реда на ЗОП.

7. Информацията за сключените договори след проведени процедури на възлагане да се изпраща до Регистъра по обществени поръчки в 7-дневния законов срок.

8. Да се актуализира Наредбата за упражняване правата на собственост на общината, върху общинската част от капитала на търговските дружества.

9. Да се разработят контролни процедури по разходването на предоставените средства при спазване изискванията на ЗОП и Наредбата към него.


Срокът за изпълнение на препоръките е 28.02.2008 г.


На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, в срок до 15.03.2008 г., кметът на общината следва да уведоми писмено Сметната палата за предприетите мерки по изпълнение на препоръките.


Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, и е приет от Сметната палата с решение № 331 от 06.12.2007 г.


Мария ТАНЕВА,

директор на

Териториалното поделение на

Сметната палата - Пловдив


Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом