Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян
ИмеОтчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер67.03 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2011/Otchet JULY 2011.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

О Т Ч Е Т

за

м.юли 2011 год.

РИОСВ-Смолян


І.Компонент „Води”


Акценти от работата:

1.Изпълнение на плана за трето тримесечие на 2011 год.

2.Замърсяване на р. Давидковска преди смесване с р. Арда след започване на строителни работи по изграждане на МВЕЦ „Хладилника“ землище на с. Песнопой, с инвеститор „Алеко”ЕООД-с.Баните.


Кратък анализ:

1. През месец юли на 2011 г. се извършиха проверки на обекти по издадени Разрешителни за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води и обекти заустващи в канализационни мрежи на населени места по утвърдения годишен План за 2011 г. от МОСВ-София. Също така бяха извършени две извън планови проверки на „Горубсо Мадан“ АД гр. Мадан относно извършване на надграждане на ХХ „Рудозем – 2“ гр. Рудозем. При извършените проверки не са констатирани сериозни нарушения, а там където са установени известни несъответствия са дадени предписания.

2. След подаден сигнал в края на м. юли за замърсяване на р. Давидковска след започване на строителни работи по изграждане на МВЕЦ „Хладилника“ землище на с. Песнопой, с инвеститор „Алеко“ ЕООД с. Баните, е извършен оглед и са взети два броя водни проби, като се установи, че замътването на реката е вследствие на започването на изкопните работи. В началото на месец август предстои извършване на контролни проверки за установяване изпълнението на ПБЗ и изграждането на защитни, предпазни и пречиствателни съоръжения на обекта.


ІІ.Компонент „Въздух”

АКЦЕНТ: През месец юли са проверени всички асфалтови бази на територията на РИОСВ-Смолян, преди интензивното производство на асфалтови смеси за 2011 г.


ІІІ.Компонент „Биоразнообразие”

Акцент в контролната дейност през месец юли е проверка на сигнали и участие в комисии за установяване на щети нанесени от кафява мечка върху селскостопанското имущество. Проверени са и сигнали за срещи на местното население с кафява мечка. В райони с чести щети или сигнали за срещи с мечки са поставени и фотокапани. Друга важна дейност е осъщественият контрол при извършването на ремонтни дейности на екопътека „Каньона на водопадите” – резерват Сосковчето.


Кратък анализ:

1.Като най – важен резултат за месеца може да се отчете намаляването на общественото напрежение, породено от конфликта мечка – човек. Причината е стартиралият процес за раздаване на електрически огради, както и факта, че служители на РИОСВ – Смолян се отзовават незабавно, включително и в почивни дни при получен сигнал.

2.Друга дейност, извършена през месеца с обществено полезен резултат е осъщественият контрол по проведените ремонтни дейности на територията на екопътека „Каньона на водопадите” – резерват Сосковчето.


ІV.Фактор на въздействие „Отпадъци”

1.През месеца се акцентира на предприятията извършващи дейност с отпадъци, проверки по дейностите по съхранение, отчитане, оползотворяване, обезвреждане и начисляване на продуктови такси.

2.Проверените обекти по отпадъци са 57 броя, както следва:

- 5 за замърсени площи с битови и строителни отпадъци;

- 9 съоръжения за оползотворяване и/или за обезвреждане на отпадъци;

- 32 предприятия извършващи дейности с ПО и ОО;

- 7 обекта за продуктови такси;

- 4 за МРО

На 16 обекта са извършени последващи проверки, 4 проверка по сигнал и 5 броя извън плана. Общо дадените предписания са 57, като са във връзка правилно водене на отчетността на отпадъците.

Съставен е един акт по ЗУО на кмета на с.Слащен, общ.Сатовча по чл.93, ал.4 за неизпълнение на дадено предписание „не почистени в срок замърсени площи с битови отпадъци” и два броя наказателни постановления.

Наложени са две наказателни постановления на:

- кмета на с.Жълтуша, общ.Aрдино за неизпълнение на дадено предписание „не почистени в срок замърсени площи с битови и строителни отпадъци”

- „Глобус” ООД гр.Смолян за неизпълнение на дадено предписание „не представени документи за платена продуктова такса”.

3.В резултат на контролната дейност се отчита:

- фирмите съхраняват образуваните отпадъци, съгласно нормативните изисквания, като има известни пропуски във воденето на отчетността;

- редовно се изплащат продуктовите такси в ПУДООС и организациите по оползотворяване;

- регионалните депа за битови отпадъци се експлоатират съгласно условията в комплексните разрешителни;

- на затворените общински депа не са констатирани ново изхвърлени отпадъци.

4.Вследствие на извършваните редовни проверки по отпадъци не се допуска изхвърлянето и изоставянето на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци на неразрешени за това места, замърсяване на водните обекти и изгаряне.


V.Фактор на въздействие „ОХВ”

През м. юли 2011 г. по прилагане на Регламент 1907/2006 /REACH/ е извършен контрол на 5 обекта – потребители по веригата, дадени са 3 предписания за представяне в РИОСВ-Смолян на копия от ИЛБ в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламента.


VІ.”Превантивна дейност”

Акцент: Контрол на условията поставени в решения по ОВОС и Преценка от необходимост за извършване процедура по ОВОС.

Съставени Актове за установяване на административни нарушения

за периода – 2 броя


I. Първи акт – № ЕН-03/28.06.2011г.


1. Нарушител – Джеит Мустафа Нейзир, с. Слащен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, в качеството му на кмет на с. Слащен, общ. Сатовча.

2. Нарушена норма – чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 104в от ЗУО.

3. Нарушение – неизпълнение на задължително предписание дадено в констативен протокол 93, ал.4 от ЗУО, свързано с почистване на замърсени площи с битови отпадъци в землището на с. Слащен.


II. Втори акт – № АВ-09/27.06.2011г.


1. Нарушител – ”Кронос” ЕООД, гр. Смолян, ул. ”Дичо Петров”№ 18.

2. Нарушена норма – чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

3. Нарушение – не се поддържа в техническа и експлоатационна изправност стопанисващото се от дружеството пречиствателно съоръжение, както и не се осигурява нормалната му експлоатация.


Издадени Наказателни постановления за периода – 4 броя


I. Първо наказателно постановление – № 19/12.07.2011г.


1. Нарушител – Камен Митков Буров, с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали, в качеството му на кмет на с. Жълтуша и с. Главник, общ. Ардино

2. Размерът на наложената глоба е 500 лева.

3. Нарушена норма – чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 104в от ЗУО.

4. Нарушение – неизпълнение на задължително предписание дадено в констативен протокол по чл. 93, ал. 4 от ЗУО, свързано с почистване на замърсени площи с битови отпадъци в землищата на с. Жълтуша и с. Главник.


II. Второ наказателно постановление – № 20/12.07.2011г.


1. Нарушител – Бисер Стефанов Калемджиев, в качеството му на управител на ”Глобус 2006” ООД , гр. Смолян, общ. Смолян, ул. ”Димитър Благоев” № 16.

2. Размерът на наложената глоба е 500 лева.

3. Нарушена норма – чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 104в от ЗУО.

4. Нарушение – неизпълнение на задължително предписание дадено в констативен протокол 93, ал.4 от ЗУО, свързано с представяне на документи и информация, относно заплащането на продуктова такса в ПУДООС.


III. Трето наказателно постановление – № 21/13.07.2011г.


1. Нарушител – ”Ния – 40” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, общ. Смолян, ул. ”Васил Априлов” № 27.

2. Размерът на наложената имуществена санкция е 500 лева.

3. Нарушена норма – чл. 116, ал. 1 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 38 от ЗВ.

4. Нарушение – неизпълнение на задължение по закона за водите, свързано с опазване на водите и водните обекти от замърсяване.


IV. Четвърто наказателно постановление – № 22/13.07.2011г.


1. Нарушител – ”Родопчанка” ООД, със седалище и адрес на управление с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали.

2. Размерът на наложената имуществена санкция е 200 лева.

3. Нарушена норма – чл. 126, ал. 2 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 12 от ЗВ.

4. Нарушение – неизпълнение на задължение по закона за водите, свързано с уведомяване на компетентните органи за планираните и извършени профилактични ремонтни работи на съоръжения.


Заповеди за налагане на ПАМ за периода – няма.


Наложени нови текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 2 броя


I. Първо наказателно постановление


1. Нарушител – ЕТ ”Алада – Мохамед Банашък”, обект (МПП), със седалище и адрес на управление с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали.

2. Размер на наложената текуща имуществена санкция – 226 лева.

3. Нарушение – превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадните води от МПП ”Алада”, изпускани в р. Бялизворска – II –ра категория водоприемник, съгласно Разрешително за заустване № 33140084/30.07.2010г. на БДИБР – Пловдив.


II. Второ наказателно постановление


1. Нарушител – ”Родопчанка” ООД, обект (МПП), със седалище и адрес на управление с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали.

2. Размер на наложената текуща имуществена санкция – 309 лева.

3. Нарушение – превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадните води от МПП ”Родопчанка”, изпускани в р. Бялизворска – II –ра категория водоприемник, съгласно Разрешително за заустване № 0987/24.06.2003г. на БДИБР – Пловдив.


ПРИЛОЖЕНИЯ: виж тук...


ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян/2

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Н – к отдел «КОС»: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян iconОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
През м декември бяха извършени 22 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян по изпълнение на плана за контролната дейност...
Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян
Извърши се контрол на млекопреработвателни предприятия на територията на риосв-смолян
Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян
През месец октомври експертите на риосв-смолян извършиха 209 бр проверки. Проверени са 201 бр обекта. Дадените предписания са 70...
Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян iconОтчет за м май 2012 г. Риосв-смолян
През м май бяха извършени 36 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян iconОтчет за м юни 2012 г на риосв-смолян
През м юни бяха извършени 33 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м юли 2011 год. Риосв-смолян iconОтчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян
Засилен контрол на въздействието върху водните обекти на дейностите по добив и първична преработка на подземни богатства
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом