План за действие на община ардино
ИмеПлан за действие на община ардино
страница6/6
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Plan_za_deystvie_integracionni_politiki.doc
1   2   3   4   5   6

ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ
Цели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


ФинансиранеСредства

Източник

Индикатори
1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция на етническите групи

1.1. Да се постигне културна интеграция на етническите групи

1.1.1. Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти

Община Ардино;

Общински училища и читалища

2012 – 2014

10 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране

Общински бюджет


Брой направени и разпространени листовки -600

броя,

организирани дискусии, медийни продукти - 10

2. Запазване и развитие на културната идентичност на етническите общности

2.1. Да се постигне развитие и опазване на културната идентичност на етническите общности

2.1.1.Сформиране на фолклорни групи

Читалищата

2012 - 2014

15 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране

Читалищата

Общински бюджет


Брой фолклорни групи – 8 броя2.1.2.Защита на културното многообразие. Насърчаване реализирането на програми и проекти свързани със запазването на традиционната култура на етническите общности

Общински училища, детски градини и читалища

2012 - 2014

10 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране

Общински бюджет


Брой реализирани програми и проекти - 22.1.3. Организиране н провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите
2012 - 2014

25 000 лв.

Общински бюджет Делегирани бюджети

Брой проведени мероприятия -

20 броя,

брой включени участници - 1002.1.4. Издаване на списание

Общинска администрация

2012 - 2014

15 000 лв.

Чрез проекти

Брой издадени


Списания – 1бр.

С тираж – 500 бр.2.1.5. Издаване на общински вестник /на български и на турски език/

Общинска администрация

2012 - 2014

10 000 лв.

Общинска администрация

Брой отпечатани броя – 1 бр. с тираж 500 бр.
2.2. Стимулиране на литературните творци от общината, чрез организиране на Международен литературен форум

2.2.1.Международен литературен форум ”Братство”, организиран съвместно със Съюза на българските писатели и Сдружение „Орфеева лира”

Общинска администрация

Читалища

НПО

2012 - 2014

50 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране

Общински бюджет

Спомоществователи

Брой проведени

литературни форуми -8 броя,

Брой включени участници - 100IV.Механизъм за управление


За изпълнение на общинския план за действие със заповед на кмета на общината ще се създаде общински координационен съвет за междусекторно сътрудничество. В него участие ще вземат представителите на общината, Дирекция „ Социално подпомагане”, Дирекция “Бюро по труда”–Отдел УЗ–Ардино, РУ„Полиция”, МКБППМН, Ръководителите на социалните заведения, Председателите на народните читалища, НПО и други заинтересувани страни.

Общинският план е отворена система и ще следва динамиката на промяната в развитието на различните показатели, които ще определят възникналите на нови потребности.

В заповедта ще бъдат посочени ангажиментите на длъжностите лица за координация на ефективното функциониране на координационния съвет.


V. Механизъм за мониторинг и оценка.


Кметът на община Ардино със заповед ще определя звено за мониторинг и оценка на плана и отговорно лице – заместник кмета на общината, който да координира изпълнението и отчитането на плана.

Звеното за мониторинг и оценка до 1 февруари изготвя мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на община Ардино в изпълнение на Областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение за предходната година. След обсъждане и приемане от Общински съвет – Ардино, докладът се изпраща на Областния управител на област Кърджали за отношение по компетентност.

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да следи за постигане на измерими резултати от дейностите по изпълнение на мерките по плановия документ, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.


Настоящият План за действие на община Ардино за подкрепа на интеграционните политики (2012-2014) е приет с Решение № 182 на заседание на Общински съвет- Ардино, проведено на 16.01.2013 година.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconГодишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община ардино
Дом за отдих находящ се в землището на гр. Ардино, тк „Белите брези” имто №44 от кв. 13 по кадастрална карта
План за действие на община ардино icon1. Организационна структура на миг
Информация за снц „миг ардино” и стратегията за местно развитие за територията на община ардино
План за действие на община ардино iconПлан за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г
Планът за действие на оссеив има за своя основна задача, посредством свързващи и координиращи дейности да доведе до практическо решаване...
План за действие на община ардино iconПлан за действие за дивата коза в България план за действие за дивата коза в българия
Настоящият план за действие за опазване и оправление на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanicа, Bolkay, 1925) e разработен от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом