План за действие на община ардино
ИмеПлан за действие на община ардино
страница5/6
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Plan_za_deystvie_integracionni_politiki.doc
1   2   3   4   5   6

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Цели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1.Подобряване качеството на здравната култура на децата и учениците от уязвимите групи

1.1.Изнасяне на здравни беседи по класове и раздаване на брошури

1.1.1.Организиране на учениците по класове за прожектиране на филми, свързани със здравни и социално – значими заболявания

Лични лекари

Регионална здравна инспекция

МОМН

Общински детски комплекс

ЦОП

2012 – 2014

10 000 лв.

Общински бюджет

Училищата

Проектно финансиране

ЦОП

Брой обхванати деца и ученици-

818 бр.1.1.2. Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност

Община Ардино

Лични лекари

Регионална здравна инспекция.

Завеждащ здравни кабинети

2012 - 2014

5 000 лв.

Проектно финансиране

ЗДБ

Общински бюджет

Делегирани бюджети

Брой обхванати млади хора -241бр.

и техните родители -

500 бр.

2. Подобряване на профилактичните дейности сред рисковите групи

2.1.Иэработване на мерки за преференция на сексуално предавани инфекции

2.1.1.Раздаване на материали за предпазване от полово предавани инфекции

Регионална здравна инспекция

Училищни здравни специалисти

ЦОП

2012 - 2014

500 лв.

Проектно финансиране

ЗДБ

Общински бюджет

Делегирани бюджети

Брой обхванати лица с дейности по подобряване на профилактичните дейности 53 деца2.1.2.Организиране и провеждане на беседи и разговори с родителите на децата за необходимостта от имунизиране с ваксина против рак на маточната шийка

Лични лекари

ЦОП

Регионална здравна инспекция

Училищни здравни специалисти


2012 - 2014

5 000 лв.

ЗДБ

Общински бюджет

Проектно финансиране


Брой обхванати родители – 144бр.
2.2. Разработване и

прилагане на

програми за

превенция на

различните заболявания

./инфекциозни,,

онкологични, хронични и др./

2.2.1. Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания за превенция на онкологични и хронични заболявания.

Лични лекари

Община Ардино

Регионална здравна инспекция.

ЦОП


2012 - 2014

5 000 лв.

ЗДБ

Общински бюджет

Проектно финансиране


Брой проведени профилактични прегледи – 900бр.2.2.2. Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за уязвимите групи – клубове, спортни секции и др.Лични лекари

ЦОП

Община Ардино

МОМН

Регионална здравна инспекция.


2012 - 2014

45 000лв.

ОП РЧР

и делегираните бюджети

Проектно финансиране

Брой създадени извънкласни форми - 20


Брой обхванати деца и ученици -75

3. Подобряване на долекарската помощ сред децата и учениците

3.1.Демостриране от медицински специалист на оказване на животоспасяващи и  животоподдържащи манипулации за оказване на ефективна долекарската помощ

3.1.1 Провеждане на курсове за обучение по първа долекарска помощ чрез специално разработени програми насочени към специфичните нужди на обучаващите се децата и учениците

Лични лекари

ЦОП

БЧК

Училищни здравни специалисти


2012 - 2014

5 000 лв.

ЗДБ

Общински бюджет

Проектно финансиране


Брой обхванати деца и ученици-

818 бр.ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯЦели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1. Подобряване на жилищните условия, включително и прилежащата техническа инфраструктура

Подобряване на жилищните условия в населените места

1.1. Изготвяне на инвестиционни проекти за водоснабдяване, канализация и ПСОВ

Община Ардино

2012-2014 г.

30 000 000 лв.

Оперативни програми

Общински бюджет

5 бр.

Брой обхванати лица – 10 000 бр.1.2. Изготвяне на интегриран план за градско развитие на Ардино

Община Ардино

2013-2014 г.

20 000 лв.

ПРСР

1 бр.

Брой обхванати лица – 4 000 бр.1.3. Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи, площади, паркове.

Община Ардино

2012-2014

1 000 000 лв.

ПРСР

7 бр.

Брой обхванати лица – 6 000 бр.1.4. Подобряване на спортната база в общината- гр. Ардино и населените места

Община Ардино

2012-2014 г.

5 000 000 лв.

ПРСР

10 бр.1.5. Подобряване на пътната и уличната инфраструктура в населените места на общината

Община Ардино

2012-2014 г.

5 000 000 лв.

ПРСР

3 бр.

Брой обхванати лица – 8 500 бр.ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТЦели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1.Осигуряване на достъп на неактивни лица до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.

1. 1.Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни лица в неравностойно положение и роми

1.1.1.Разработване на проекти за регионални програми. Насърчаване на заетост чрез програми и мерки за обучение и заетост по ЗНЗ и НПДЗ .

- Организиране на обучителни курсове за безработни лица в неравностойно положение


МТСП,АЗ,МОМН в сътрудничество с община Ардино

2012 - 2014

463 902,00 лв. за обучение и заетост

Републикански бюджет, ОП РЧР,

други донорски програми и проекти и общински бюджет

Брой включени безработни лица -

100 брой1.1.2.Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване;

МТСП,АЗ,МОМН в сътрудничество с общината, частни компании

2012 - 2014

10 000 лв.

Републикански бюджет, ОП РЧР,

други донорски програми и проекти

Брой обучени младежи -3 бр.1.1.3.Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни  проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки;

МТСП,АЗ,МОМН в сътрудничество с общината, частни инвеститори

2012 -2014

Не са необходими
Брой включени лица и наети лица -10 бр.
1.2 Подкрепа за започване на собствен бизнес

1.1.4.Стимулиране на икономическата инициатива сред хората в неравностойно положение за развиване на бизнес и производство;

1.1.5 Обучение по стартиране и управление на собствен бизнес

МТСП,АЗ,МОМН В сътрудничество с община Ардино

2012 - 2014

40 000 лв.

Републикански бюджет, ОП РЧР,

други донорски програми и проекти

Брой включени лица и самонаети лица-2 лица1.1.6.Разработване на схеми за микрокредитиране на малък бизнес

Община Ардино, НПО, Финансови и бизнес компании.

2012 - 2014

Не са необходими
Брой включени лица и отпуснати микрокредити


ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯЦели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1.Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека

1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда

1.1.1 Обучение на полицейските служители с теми по правата на човека и проблемите на малцинствата и дискриминацията в рамките на служебната учебна година по месторабота;

РУП- Ардино

2012 - 2014

10 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране

Общински бюджет38 полицейски служители обучени да работят в мултиетническа среда
1.1.2 Разширяване на дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца, чрез включване на представители от всички етноси в комисията;

Община Ардино-МКБППМН

РУП- Ардино

2012 - 2014

3 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране

Общински бюджет


Брой членове на комисията- 15бр.

2. Повишаване на знанията и информираността на децата и учениците

2.1.Реализиране на тренинг- обучения

2.1.1. Обучение по правата на човека и правата на детето в училище;

ЦОП- Ардино Община Ардино

РУП- Ардино

Образователни институции

2012- 2014

2 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране


Брой проведени обучения- 14;
2.2.Реализиране на информационна кампания за Борба с трафика на хора

2.2.1. Информационни срещи с ученици и обществността ;

ЦОП- Ардино МКБППМН

РУП- Ардино

Бюро по труда

2012 - 2014

3 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране

Общински бюджет


Брой проведени информационни срещи –3;

брой обхванати лица- учениците от прогимназиален етап- 60 и безработни младежи - 115;
2.3 Превантивна работа – реализиране на информационна кампания за вредатата от употребата на наркотици и психотропни вещества

2.3.1. Информационни срещи сред ученици и общественост

ЦОП- Ардино МКБППМН

РУП- Ардино

2012 - 2014

3 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране

Общински бюджет


Брой проведени информационни срещи – 8;


брой обхванати лица- учениците от 7 до 12 клас на училищата;

3.Повишаване на ефективността на системата за социално подпомагане чрез повишаване на квалификацията на социалните работници за работа в мултиетническа среда

3.1Повишаване на знанията и добиване на практически умения за работа в мултиетническа среда на социалните работници

3.1.1Обучение на социалните работници

МТСП

ЦОП- Ардино МКБППМН


2012 - 2014

3 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране

Общински бюджет


Брой обучени лица- 14 ;


Брой проведени обучения- 2;

4. Предприемане на целенасочени мерки за подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за правата на децата4.1.Повишаване на родителския капацитет на семейства в уязвимо социално- икономическо положение

4.1.1. Развиване на комплекс от социални услуги насочени към повишаване на капацитета на родителите

ЦОП- Ардино

ДСП - Ардино

2012 - 2014

5 000 лв.

ЗДБ

Проектно финансиране

Общински бюджет


Брой консултирани и подпомогнати семейства- всички потребители на ЦОП- Ардино и регистрирани в ОЗД към ДСП- Ардино


1   2   3   4   5   6

Свързани:

План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconГодишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община ардино
Дом за отдих находящ се в землището на гр. Ардино, тк „Белите брези” имто №44 от кв. 13 по кадастрална карта
План за действие на община ардино icon1. Организационна структура на миг
Информация за снц „миг ардино” и стратегията за местно развитие за територията на община ардино
План за действие на община ардино iconПлан за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г
Планът за действие на оссеив има за своя основна задача, посредством свързващи и координиращи дейности да доведе до практическо решаване...
План за действие на община ардино iconПлан за действие за дивата коза в България план за действие за дивата коза в българия
Настоящият план за действие за опазване и оправление на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanicа, Bolkay, 1925) e разработен от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом