План за действие на община ардино
ИмеПлан за действие на община ардино
страница4/6
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Plan_za_deystvie_integracionni_politiki.doc
1   2   3   4   5   6

Върховенство на закона и недискриминация:


Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.

В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и други законови подзаконови актове с Решение на Общински съвет – Ардино е приета Наредба №1 за поддържане и опазване на общественият ред, околната среда и опазването на собствеността на територията на община Ардино.

Във взаимодействие с РУ „Полиция”, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” е приета също така Наредба за пожарната безопасност на територията на общината.

Координирани са действията на институциите при бедствия и аварии, организиране на културни и спортни прояви, по безопасността на движението по улиците и пътищата. Реализирани са и в процес на реализация са значими социални проекти – „Обществена трапезария”, „Помощ в дома”, „Личен асистент”, „Домашен помощник”, „Социален асистент”, ЦОП за подпомагане на хората в неравностойно положение.

На основание чл.6, ал.1 и ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) със Заповед № 536 от 04.10.2012 г. на Кмета на община Ардино г-н Ресми Мурад е актуализиран състава на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Комисията се състои от 14 члена, които са представители на: общинска администрация, отдел „Образование, култура и спорт”, отдел ”Закрила на детето”, РУ „Полиция”, директори на институции и общински училища, и учители.

Председател на комисията е заместник- кмет на общината. Като община с над 10 хиляди души население, съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН е назначен щатен секретар на Местната комисия на служебни провоотношения по Закона за държавния служител.

Работата на Комисията се подпомага от Оперативно бюро, чиято дейност е свързана с решаване на текущи и оперативни задачи.

През 2012 г. Комисията е провела три пленарни заседания с конкретен дневен ред. Като на тях присъстват и тримата обществени възпитатели. В своята работа обществените възпитатели търсят ефективни форми и модели в общуването с родителите и децата, стремят се да дават точни и ясни инструкции, действат гъвкаво и съобразно спецификата на всеки конкретен случай.

Дейността на МКБППМН се изразява главно в две насоки: превенция и разглеждане на възпитателни дела. Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява чрез т. нар. възпитателни дела, които се разглеждат от състав, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на МКБППМН.

През 2012 г. МКБППМН е образувала 7 възпитателни дела, от които 2 срещу непълнолетни и 5 срещу малолетни лица. Две от възпитателните дела по по чл. 21, ал.1, т.4 ЗБППМН са прекратени. МКБППМН е наложила 5 възпитателни мерки, от които две мерки са „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” и три - „Предупреждение”. Извършените противообществени прояви не са тежки, в 90% от случаите асоциалното поведение се дължи на лекомислие, ниска възраст и липса на родителски контрол. Ниският социален статус на семействата, трудовата неангажираност на част от родителите, отсъствието им от дома и страната, също са причина за формирането на девиантно поведение у децата.

Не са допуснати нарушения при процедурите за образуване и разглеждане на възпитателни дела. Няма обжалвани решения по наложени възпитателни мерки.

МКБППМН и директорите на учебни заведения поддържат добра комуникация и взаимодействие, отнасящи се до своевременна информираност и грижи за децата и им съдействат за обхващане на подлежащите на задължително образование и за тяхното неотпадане от училище, а и за други ,които са навършили 16 години.

На отчет в детска педагогическа стая се водят общо 10 деца (8 момчета и 2 момичета), от които 9 са непълнолетни и 1 малолетно дете.

Членове на Комисията, съвместно с Инспектор "Детска педагогическа стая" (ДПС) участват в организирани проверки за посещение на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове, след определения в Наредбата за опазване на обществения ред, вечерен час.

Членове на Комисията, съвместно със служители на Дирекция „Социално подпомагане” и Инспектор „ДПС”, са включвани в мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца, като такива деца през годината не са установени.

Усилията по превенция на престъпността на малолетни и непълнолетни ще продължи и в бъдеще, като основна гаранция за успех е взаимодействието на всички органи, институции и организации, на каквото се радваме до сега и им благодарим.


Култура и медии:


На територията на община Ардино функционират 20 читалища, регистрирани в Окръжен съд – Кърджали, съгласно Закона за лицата и семействата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за читалищата, като сдружения с идеална цел. Същите развиват културно-просветна дейност в няколко направления:

 • библиотечно обслужване на населението;

 • художествена самодейност;

 • културно масова работа.

Част от бита и ритуалите на местното население през вековете са онагледени в постоянната експозиция на възстановения етнографски музей в град Ардино. Неговата сграда е строена през XIX век. Ардинският музей е реставриран напълно и сбирката от етнографски материали, се обогатява.


В тази връзка ще се акцентира на следните принципи:


- запазване на културното многообразие;

- съхраняване и популяризиране на фолклора като ярък носител на националната и респективно на етническата идентичност;

- мулти–културен диалог и общуване в ранна детска възраст в училищата и детските градини с цел опознаване, възпитание в дух на зачитане на различното;

- оценяване на богатството на културното наследство на етносите, което да е основа за позитивна нагласа и взаимно уважение;

- толерантност към различните култури;

- стимулиране творческото развитие на надарени деца от етническите общности.


Ежегодно с решение на Общинския съвет се приема програма за развитие на читалищната дейност и културен календар.

В традиция се превърнаха и в дух на толерантност се провеждат Международният литературен форум „Братство”, „Земляческите срещи”, майските, есенните, коледните и новогодишните празници.

Информационното обслужване на населението в общината се извършва от вестник „Ардински глас”, който се издава ежемесечно с най-разнообразни рубрики. Тук се публикуват и всички решения на Общински съвет - Ардино.

Актуалните проблеми, свързани с интеграционните политики се отразяват и на Интернет страницата на общината, както и в регионалните медии.


За целта ще бъдат реализирани следните мерки:


 1. Популяризиране на успехите и постиженията на творците от етническите групи.

 2. Създаване на условия за издирване, обучение и подпомагане на млади таланти от етническите групи, както и стимулиране на тяхната реализация.

 3. Участие на фолклорни групи от общината в етнофестивала „Кърджали – столица на толерантността”.

 4. Съдействие от страна на общината за провеждане на културно-просветни програми и чествания на празниците на етническите групи.

 5. Съдейства за публикуване в медиите на материали, показващи живота на етническите групи, техния бит и култура.

 6. Подпомагане дейността на читалищата от общината.

 7. Съдейства за разработването и реализирането на проекти за културна интеграция на етническите групи.

 8. Стимулира участието на децата и учениците в пресъздаването на традиции и обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности.


III.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА АРДИНО ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2012- 2014)


Приоритетни области на действие са:


1. ОБРАЗОВАНИЕ

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

4. ЗАЕТОСТ

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

6. КУЛТУРА И МЕДИИ

ПРИОРИТЕТ 1 –ОБРАЗОВАНИЕЦели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1. Повишаване на качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства

1.1 Подпомагане на деца, чийто майчин или семеен език не е български

1.1.1.Разработване и въвеждане на програма за овладяване на български език.

Община Ардино

Общински училища и детски градини

2012 - 2014

5 000 лв.

Закон за държавния бюджет

(ЗДБ)

Общински бюджет

Делегирани бюджети

Брой деца за които се прилага организацията

Нова програма за овладяване на бълг.език -

120 брой1.1.2.Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите ученици след 7 клас

Община Ардино

Общински училища

2012 – 2014

10 000 лв.

Проектно финансиране

Спомоществователство

Брой социално слаби ученици които не могат да си закупуват учебници и посещават училище -32бр.

2. Превенция на отпадане от училище на ученици от различни етнокултурни общности2.1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование

2.1.2.Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата, чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане;

Община Ардино

Общински училища2012 – 2014

5 000 лв.


Проектно финансиране


Брой изготвени програми и обхванати лица

1 програма

15 деца

3. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от различни етнокултурни общности

отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция

3.1. Подобряване на различните модели на образование3.1.1. Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г и ограмотяване на възрастни от различни етнокултурни общности


МОМН

Работодатели


2012 - 2014

30 000 лв.

Проектно финансиране


Брой обучени лица

200 бр.

4. Приобщаване и приемане на родителите- различни етнокултурни общности

към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

4.1. Повишаване на ангажимента на родителите и засилване сътрудничеството.

4.1.1 Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства, ученически парламенти или обществени съвети

Община Ардино

Общински училища2012 - 2014

5 000 лв.

Проектно финансиране

Делегирани бюджети

Брой родители участвали в УН/ОС

400 души

5. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда.


5.1. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти

5.1.1. Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

Общината съвместно с РИО на МОМН, Директори на общинските училища и детски градини


2012 - 2014

10 000 лв.Проектно финансиране

Делегирани бюджети

Брой обучени педагогически специалисти преминали обучение – 50 бр.
5.2 Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси свързани със съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи

5.2.1 Създаване на клуб на етносите и/или традиционните занаяти към – читалище, училище и Общински детски комплекс - Ардино

Общински училища

Общински детски комплекс

Читалище

ЦОП


2012 - 2014

15 000 лв.

ОП

МОМН

Читалище

ЦОП

ОДК

Проектно финансиране

Делегирани бюджети

Брой лица участници в дейностите-

300 ученици

Брой дейности и занимания -20 бр.

5.3.Изучаване на майчин език

5.3.1Ежегодно сформирани на групи по СИП и ЗИП по изучаване на майчин език в съответствие с ПМС№183/05.09.1994г. и Наредба №7/29.12.2000г. на МОМН


Общината съвместно с РИО на МОМН, Директори на общинските училища и детски градини


2012 - 2014

50 000 лв.

ЗДБ

Общински бюджет

Проектно финансиране

Делегирани бюджети

Брой обхванати деца - 500
5.4. Организиране на конкурси за популяризиране на майчиния език, културата и традициите на етническите малцинства

5.4.1 Ежегоден общински конкурс за учениците изучаващи майчин език.

- по съвременна турска литература;

- музикално изкуство;

- изобразително изкуство;

- сценично изкуство;

- стари занаяти и приложно изкуство;


Общината , Общински училища

Общински детски комплекс

Читалища2012 - 2014

42 000 лв.

ЗДБ

Общински бюджет

Проектно финансиране

Спомоществователи

Брой лица участници в дейностите-

300 ученици

Брой проведени конкурси -

16 броя,1   2   3   4   5   6

Свързани:

План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconГодишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община ардино
Дом за отдих находящ се в землището на гр. Ардино, тк „Белите брези” имто №44 от кв. 13 по кадастрална карта
План за действие на община ардино icon1. Организационна структура на миг
Информация за снц „миг ардино” и стратегията за местно развитие за територията на община ардино
План за действие на община ардино iconПлан за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г
Планът за действие на оссеив има за своя основна задача, посредством свързващи и координиращи дейности да доведе до практическо решаване...
План за действие на община ардино iconПлан за действие за дивата коза в България план за действие за дивата коза в българия
Настоящият план за действие за опазване и оправление на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanicа, Bolkay, 1925) e разработен от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом