План за действие на община ардино
ИмеПлан за действие на община ардино
страница3/6
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Plan_za_deystvie_integracionni_politiki.doc
1   2   3   4   5   6Конкретни дейности за постигане на целите:

 • Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението;

 • Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи;

 • Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти и медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот;

 • Въвеждане на интерактивни сесии по здравно и сексуално образование в училищата, като част от училищните програми за здравно образование;

 • Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование – клубове, спортни секции и др.


Жилищни условия:


Жилищният фонд на територията на общината се състои от общински жилища, ведомствени – МВР, МО, БТК, БП, Общежитията на ПГ „ Христо Смирненски” гр. Ардино, индивидуални и семейни жилища.


Общинските жилищни имоти на територията на община Ардино:
Вид на жилището

Адрес

Населено място

Година на настаняване

1.

1.

Блок “Теменуга” -3, ет.2, ап.21, вх.Б

ул.”Бели брези” №33

гр.Ардино


1998 г.

2.


1.

Блок “40-те апартамента”,

ет.3, ап.11, вх.А

ул.”Бели брези” №33


гр.Ардино2009 г.

3.


1.

Блок №1 на Общински съвет Ардино,

ет.1, ап.2

ул.”Бели брези” №33


гр.Ардино1998 г.

4.


1.

2.

Блок №2 на Общински съвет Ардино,

ет.1, ап.2

ет.2, ап.4

ул.”Бели брези” №35


гр.Ардино1998 г.

1998 г.

5.


1.

Блок №3 на Общински съвет Ардино,

ет.1, ап.2

ул.”Бели брези” №37

гр.Ардино

гр.Ардино1998 г.


6.

1.

Блок “Ела” – 1,

ет.1, ап.12, вх.Б

ул.”Пирин” №18


гр.Ардино
7.

1.

2.

3.

4.

Блок “Агрономство”

ет.1, 2 стаи

ет.1, 2 стаи

ет.2, 2 стаи

ет.2, 2 стаи

ул.”Бели брези” №21


гр.Ардино1997 г.

1997 г.

1997 г.

1997 г.

8.


1.

2.

3.

Сграда - Бивше общежитие на СОУ “В.Левски”

ет.2, вх.А-3 стаи

ет.2, ап.2, вх.Б

ет.1, ап.3, вх.Г

ул.”Чинар” №5гр.Ардино
2005 г.

2005 г.

2008 г.

9.

1.

Сграда здравен пункт

ет.2, 2 стаи

с.Бял извор

с.Бял извор


2005 г.

10.

1.

Родопска къща

ет.3, ап.5

с.Бял извор

с.Бял извор


2000 г.

11.

1.

Родопска къща

ет.2, ап.3

с.Падина

с.Падина2004 г.

13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Жилищен блок

ет.1, ап.1

ет.1, ап.2

ет.1, ап.3

ет.1, ап.4

ет.2, ап.6

ет.2, ап.7

ет.2, ап.8

ет.3, ап.9

ет.3, ап.10

ет.3, ап.12

ет.4, ап.13

ет.4, ап.14

ет.4, ап.15

ет.4, ап.16

с.Ленище

с.Ленище1995 г.

2007 г.

2009 г.

2004 г.

2009 г.

2003 г.

2006 г.

1993 г.

1993 г.

2000 г.

2006 г.

-

2000 г.

2006 г.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

Родопска къща

ет.1, ап.1

ет.2, ап.4

ет.3, ап.5

ет.3, ап.6

ет.3, ап.7

с.Долно Прахово

с.Долно Прахово


2001 г.

-

2001 г.

2005 г.

2005 г.

15.

Сграда-Детска градина

с.Долно Прахово

с.Долно Прахово

2007 г.

16.

1.

Сграда-Битов комбинат

ет.1, 3 стаи

с.Боровица


с.Боровица
2005 г.

17.

1.

Сграда-Бивша здравна служба

ет.1, ап.1

с.Боровица


с.Боровица


2005 г.

18.

1.

2.

Сграда-Бивша сграда на ТКЗС

ет.1, ап.2

ет.2, ап.4

с.Боровица

с.Боровица2003 г.

19.

1.

Сграда-Мл.клуб

1-ви етаж

с.Боровица


с.Боровица2008 г.

20.

1.

Сграда-Бивша детска градина

с.Ленище

с.Ленище

2008 г.

21.

1.

Сграда-Бивше училище

1-ви етаж

с.Китница


с.Китница


2007 г.

22.


1.

Сграда-Бивша административна сграда

ет.2, 3-стаи

кв.Диамандово

с.Бял извор2008 г.

Вид на жилището

Адрес

Населено място

Година на настаняване

1.

1.


Къща


ул.”Арда” №1

гр.Ардино


1996 г.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Къща

ет.1, вх.А - 3 стаи

ет.1, вх.Б - 4 стаи

ет.2, вх.А - 2 стаи

ет.2, вх.А - 2 стаи

ет.2, вх.Б - 3 стаи

ул.”Арда” №4гр.Ардино2005 г.

2008 г.

2003 г.

2007 г.

2005 г.

3.

1.


Къща

ул.”Пирин” №4


гр.Ардино


2001 г.

4.

1.

2.

Къща

ет.1, 2 – стаи

ет.1, 1 – стаи

ул.”Бели брези” №40гр.Ардино2000 г.

5.

1.

2.

3.

Къща

ет.1, 1 – стаи

ет.1, 1 – стаи

ет.1, 1 – стаи

2-ри етаж

ул.”София” №6


гр.Ардино2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

6.

1.

2.

3.

4.

Къща

1-ви етаж

2-ри етаж

3-ти етаж

4-ти етаж

ул.”Бели брези” №2


гр.Ардино

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Къща

ет.2, вх.А

ет.1, вх.А – 3 стаи

ет.3, вх.А

ет.1, вх.Б – 2 стаи

ет.2, вх.Б

ет.3, вх.Б

ул.”Оборище” №11


гр.Ардино


Ведомствените жилища се намират основно в град Ардино. Резерв за евентуално разрешаване на социалното жилищно настаняване е бившето закрито поделение в града. Въпреки настояванията на общината за безвъзмездното им предоставяне от страна на МО, все още няма разрешение на проблема. Състоянието им понастоящем е незадоволително и са в процес на саморазрушаване.

За разрешаване на жилищния проблем в град Ардино, общината изготви два ПУП със 72 УПИ за жилищно строителство в кв. „Любовна чешма” и местността „Хармана”.

В сравнително добро състояние са сградите на жилищата в гр. Ардино, Бял извор, Падина, Жълтуша, Млечино, Горно Прахово, Боровица, Млечино, Долно Прахово, Търна, Левци и др.

Незадоволителни жилищни условия, поради липса и недостиг на питейна вода има в селата Башево, Боровица, Горно Прахово, Долно Прахово, Търна, Левци и други. Наложително е приоритетно, допълнително водоснабдяване на тези селища.

За подобряване на санитарно-хигиенните условия в населените места в общината от съществено значение е осигуреността с канализация за отпадъчни води и с Пречиствателна станция за отпадъчни води.

По тези показатели общината е на една от последните места в страната. В тази връзка общината изготви работни проекти за гр. Ардино, Бял извор, Горно Прахово, Жълтуша за евентуално кандидатстване по ОП „ Околна среда” и „Програма за развитие на селските райони”.

Разрешаването на проблема с канализацията в останалите населени места, ще бъде на вниманието на общината през, следващият програмен период за финансиране по Европейските програми.


Заетост и безработица:


На територията на общината безработицата се увеличава. Средногодишния брой на безработните в община Ардино по години е следния по данни на Дирекция „Бюрото по труда” –Отдел УЗ–Ардино:

Регистрирани безработни лица, 2009 г.

755

Регистрирани безработни лица, 2010 г.

1019

Регистрирани безработни лица, 2011 г.

1018

Регистрирани безработни лица, към ноември 2012 г.

1132
Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование

684

Брой безработни лица с увреждане

34

Брой безработни младежи от 18 до 29 години

115

Брой безработни лица на възраст над 55 години

376


Структурата на безработните в община Ардино е твърде негативна: 70,3% от регистрираните са без квалификация, като 90,0% от тях са с основно и по-ниско образование, от тях 57 лица получават месечна помощ по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане . Тази група от регистрирани безработни лица трудно се реализира на местния пазар на труда. Алтернатива за тяхната реализация е субсидирана заетост Благодарение на реализиране на програми и мерки за обучение и заетост по Закона за насърчаване на заетостта и схеми по ОП”РЧР”, устроени на работа през 2012г. са 454 от безработните, което представлява 64.8% от всички устроени на работа с посредничеството на Дирекция “Бюро по труда”. През 2012 г. с активната политика провеждана от Дирекция “Бюро по труда” –Отдел УЗ–Ардино се стимулират работодателите да разкриват работни места от една страна, а от друга се стимулира активното поведение на безработните към повишаване на трудовата им мотивация и качествената им характеристика.

Най-голям е делът на субсидираните работни места за нискоквалифицирани работници – 79,7%.

През 2012г. на територията на Община Ардино по заявка на Общинска администрация са обявени 278 свободни работни места по схема „Развитие” по ОП ”Развитие на човешките ресурси”. Към одобрените заявки са включени лица с ниско образование и групи в неравностойно положение, както следва:

 • за обучение 289 лица;

 • в заетост - 278 лица;


По Проект „Подкрепа за заетост „ по ОП ”Развитие на човешките ресурси” са включени 73 лица, които са без квалификация и продължително безработни лица.


Основни изводи:

 • Голям е делът на безработни лица без квалификация;

 • По-висок е делът на безработните сред жените;

 • Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;

 • Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа;

 • Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса;

 • Повече от 48 % от регистрираните безработни лица са от групите в неравностойно положение – младежи до 29г. лица, над 55 г. и трудоустроени.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconГодишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община ардино
Дом за отдих находящ се в землището на гр. Ардино, тк „Белите брези” имто №44 от кв. 13 по кадастрална карта
План за действие на община ардино icon1. Организационна структура на миг
Информация за снц „миг ардино” и стратегията за местно развитие за територията на община ардино
План за действие на община ардино iconПлан за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г
Планът за действие на оссеив има за своя основна задача, посредством свързващи и координиращи дейности да доведе до практическо решаване...
План за действие на община ардино iconПлан за действие за дивата коза в България план за действие за дивата коза в българия
Настоящият план за действие за опазване и оправление на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanicа, Bolkay, 1925) e разработен от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом