План за действие на община ардино
ИмеПлан за действие на община ардино
страница2/6
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Plan_za_deystvie_integracionni_politiki.doc
1   2   3   4   5   6

Лица на улицата:


На територията на община Ардино в групата на „лица на улицата” попадат 8 души. Основният проблем на тази група е липсата на социални контакти, на сигурност, възможност за справяне с ежедневни трудности и нежеланието им да се интегрират в обществото.


Лица, жертва на насилие и трафик:

В община Ардино броят на лицата, жертви на насилие и трафик е 4 . Основният проблем на тази група е намаленият социален контрол, тяхната затвореност и ограничен социален обмен като цялостна група.

Необходимо е да се прилагат интегрирани мерки за намаляване и превенция на насилието над хората, а именно провеждане на кампании с цел представяне на насилието като нарушение на човешките им права; създаване на консултативни служби и центрове за хората станали жертви на насилие; да се създаде връзка и взаимодействие между държавни, общински и неправителствени институции, свързани с проблема по повод просвещаване на обществото, относно познаването и спазването на човешките права.


Образование:


Първостепенна задача на общинското ръководство е създаване на условия за водене на качествен учебно-възпитателен процес и постигане на максимални резултати в учебните и детски заведения, чрез изграждане на оптимална училищна мрежа при съществуващите географски и демографски условия в общината.

През настоящата 2012/2013 учебна година на територията на общината функционират 8 училища (1 начално училище, 2 средни общообразователни, 1 професионална гимназия и 4 основни училища), 5 целодневни градини, 1 обединено детско заведение, 2 полудневни детски градини и 1 общински детски комплекс. В тях ще се обучават общо 787 ученика и 353 деца.

Във всички учебни заведения организацията на обучението е на едносменен режим, а организацията на учебния ден е целодневна.

Полагат се максимални усилия за прибиране и задържане на подлежащите на задължително обучение до 16-годишна възраст. Единици са учениците ненавършили 16 год., но завършили основно образование, които не продължават образованието си по здравословни и семейни причини. Към настоящия момент няма отпаднали ученици от задължително училищно обучение.

Във всички учебни и детски заведения има разкрити здравни кабинети, като пет медицински лица по утвърден график обслужват всички детски заведения и училища. Редовно се купуват задължителните медикаменти и се зареждат спешните шкафове. Оборудвани са с нови кантари, кушетки, апарати за кръвно налягане, чанти за спешна помощ.

В общината е създадена добра организация по отношение на транспортното обслужване на учениците и учителите. По наше искане от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) са предоставени 4 ученически автобуси, които обслужват СОУ – Ардино, НУ – Ардино, СОУ – Бял извор, ОУ – Горно.Прахово и ОУ – Боровица, а останалите линии се обслужват от транспортни фирми избрани след проведен търг. Вече пета година училищата са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и разполагат със собствени бюджети. Директорите на учебните заведения се разпореждат с тези средства, определят числеността на персонала, възнагражденията им, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки.

Дейността на ученическото столово хранене се изразява в осигуряване на хранителни продукти за столовете в детските градини и училища, като за целта се провежда търг за осигуряване на по-евтини хранителни продукти. Към настоящия момент функционират общо 9 ученически столове и кухненски блока, като СОУ-Ардино, НУ-Ардино и ПГ-Ардино, ползват услугата „кетъринг”

Международният център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия вече четвърта година отпуска стипендии за ученици. Комисия разгледа и изпрати молбите и съпътстващи документи към тях на 17 ученици от 12 клас, които получават еднократно по 250 евро.

Основни проблеми, които съпътстват образователния процес в общината през последните години са:

 • Намаляването на броя на учениците, поради съществуващите демографски и социални проблеми;

 • Недостатъчната пълняемост на паралелките и групите;

 • Наличието основно на слети паралелки в училищата в селата;

 • Ежедневното извозване на учениците от населените им места до средищните училища;

 • Невъзможността за отделяне на 5–6 годишните деца в самостоятелни подготвителни групи в селата.

 • Липсата на организационни и финансови предпоставки за изучаване на майчин език в общинските училища.


Етническите малцинства са част от културното многообразие и богатство на страната. В духа на правото им да се самоопределят като такива следва да се създадат условия за изучаване на майчиния език.

Майчиният език в община Ардино се изучава в съответствие с Конституцията на Република България (чл.36, ал.2), Закона народната просвета (чл.8, ал.2), Постановление № 183 на МС от 05.06.1994 година и Наредба №7/29.12.2000 година на МОМН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата , детските градини и обслужващите звена.

През настоящата 2012/2013 учебна година в община Ардино, майчин език се изучава от 54 ученици, в 6 групи по СИП/ЗИП с 2 учители по турски език.


Проблемите, които съществуват във връзка с изучаването на майчиния език са:


 • Делегираните бюджети в общинските училища не стимулират и не създават условия за по-оптимално изучаване на майчин език.

 • Липса на учебници и учебни помагала (Последното издание на учебниците е от 1992г.).

 • Недостиг на квалифицирани учители по турски език, поради липса на прием във висшите учебни заведения по-тази специалност.

 • Недостатъчна контролно-методическа дейност от МОМН, РИО на МОМН и липса на правомощия от страна на общините за тази дейност.

 • Не добра организация на формите за обучение по майчиния език, произтичаща от нормативната уредба и субективната оценка на ръководствата на общинските училища.


Наложително е в тази връзка да бъдат предприети мерки, с които да се гарантира изучаването на езика на малцинствата, наред със задължението им да изучават и ползват книжовния български език. Задължително изучаване на малцинствен език 4 часа седмично със съответствие държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по учебния предмет „ Майчин език”. Създаване на организационни, финансови и материални предпоставки за изучаване на майчин език.

Регламентиране на статута на учителите по турски език и повишаване на квалификацията им.


Здравеопазване:По изискванията на Закона за лечебните заведения, на територията на общината здравното обслужване на населението се организира от:


 1. “Многопрофилна болница за активно лечение – Ардино” (4 отделения с 50 легла).

 2. 11 практики за доболнична медицинска помощ

 3. 11 Дентални практики

 4. 5 специализирани кабинети за индивидуална доболнична помощ

 5. Филиал на ЦСМП – Кърджали

 6. 6 здравни кабинета в общинските училища и детски градиниОсновните проблеми, които съществуват в тази сфера са:


Недостигът на финансови средства, високите изисквания заложени в нормативната уредба и липсата на лекари с придобита специалност са пречка за оптималното функциониране на „МБАЛ - Ардино”. Лечебното заведение е в отдалечен рисков планински район и е с недостатъчна подкрепата от страна на държавата.

От съществуващите практики за доболнична медицинска помощ са заети само 2. Затруднено е здравното обслужване на населението в отделни населени места.

Не без значение са природогеографските фактори, силно пресеченият планински релеф на общината, надморската височина варира от 340 до 1240м, сложните пътни връзки, влошените метеорологични условия, особено в зимните месеци.

Въпреки тези обективни дадености, лечебните заведения полагат усилия за организиране на дейностите по профилактиката, диагностиката и лечението в доболничната и болничната медицинска помощ.

През 2012 година броят на преминалите болни в „МБАЛ - Ардино” са 1559 броя.


По отделения са както следва:


 • Детско отделение – 409

 • Хирургия – 401

 • АГО – 160

 • Вътрешно отделение – 589


Броят на родените деца в общината през 2012 година са 35.

Въпреки недостига на медицински специалисти, всички лица са обхванати по Националния имунизационен календар.

В здравните кабинети в общинските училища и детските градини се осъществяват профилактични прегледи и медицинско обслужване на спешните състояния на децата и учениците до пристигане на екип от филиала за Спешна медицинска помощ, както следва:

Детско заведение, училище, населено място

Профилактични прегледи

Проведени здравни беседи

1

СОУ „Васил Левски” гр. Ардино

332

20

2

ПГ „ Христо Смирненски” гр. Ардино

71

20

3

НУ „Христо Ботев” гр. Ардино

58

19

4

ОДЗ „Слънце” гр. Ардино

125

20

5

ЦДГ „Брезичка” гр. Ардино

72

20

6

СОУ „ Христо Смирненски” с. Бял извор

127

20

7

ЦДГ „ Мир” с. Бял извор

50

20

8

ОУ “А.С.Макаренко” с. Боровица

28

19

9

ПДГ “А.С.Макаренко” с. Боровица

11

19

10

ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с. Горно Прахово

36

20

11

ЦДГ“Св.св.Кирил и Методий” с. Горно Прахово

19

20

12

ОУ „ Отец Паисий” с. Жълтуша

73

19

13

ЦДГ „ Отец Паисий” с. Жълтуша

24

19

14

ПДГ“Св.св.Кирил и Методий” с. Млечино

12

20

15

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий ” с. Падина

60

20

16

ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий ” с. Падина

37

20
1   2   3   4   5   6

Свързани:

План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconГодишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община ардино
Дом за отдих находящ се в землището на гр. Ардино, тк „Белите брези” имто №44 от кв. 13 по кадастрална карта
План за действие на община ардино icon1. Организационна структура на миг
Информация за снц „миг ардино” и стратегията за местно развитие за територията на община ардино
План за действие на община ардино iconПлан за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г
Планът за действие на оссеив има за своя основна задача, посредством свързващи и координиращи дейности да доведе до практическо решаване...
План за действие на община ардино iconПлан за действие за дивата коза в България план за действие за дивата коза в българия
Настоящият план за действие за опазване и оправление на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanicа, Bolkay, 1925) e разработен от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом