План за действие на община ардино
ИмеПлан за действие на община ардино
страница1/6
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Plan_za_deystvie_integracionni_politiki.doc
  1   2   3   4   5   6
________________________________________________________________________


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

НА ОБЩИНА АРДИНО

ЗА ПОДКРЕПА

НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ

(2012- 2014)


__________________________________________________________________

Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238; факс +3651 4568

e-mail: ardino@abv.bg

I. ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият план за действие на община Ардино, област Кърджали за подкрепа на интеграционните политики за периода 2012–2014 година определя задачите на местната власт, неправителствените организации и на другите заинтересовани страни за интегриране на гражданите в уязвимо социално–икономическо положение. Неразделна част е от Областната стратегия на област Кърджали за интеграция на ромите и на лицата в неравностойно положениe от други етнически групи и е съобразен с Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012–2020 година, приета с Решение на 41-то Народно събрание на 1 март 2012 година.

Със Заповед № 704/30.11.2012 година на Кмета на община Ардино е създаден Общински оперативен щаб за изготвяне на План за действие в състав:


 1. Кмета на община Ардино

 2. Председателя на Общински съвет – Ардино

 3. Заместник кметовете на община Ардино

 4. Секретаря на община Ардино

 5. Началници на отдели в Общинска администрация

 6. Представител на отдел "Услуги по заетостта" гр. Ардино

 7. Представител на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Ардино

 8. Представител на РУ “Полиция” гр. Ардино

 9. Представители на НПО и читалища

 10. Представители на лечебните заведения в община Ардино


Основна цел:


Планиране, изпълнение и мониторинг на интеграционната политика на държавно, областно и общинско ниво.


Цели:


 1. Постигане на ефективност на предприетите действия и оптимизация на използването на ресурсите (финансови и човешки ресурси, материална база и социална инфраструктура );

 2. Развитие на междусекторното сътрудничество и взаимодействие за намиране на устойчиви решения за стимулиране на социалното включване на уязвимите етнически общности;

 3. Постигане на съответствие на предприетите действия с реалните потребности на гражданите в уязвимо социално–икономическо положение;


II. Анализ на ситуацията в община Ардино:


Община Ардино е типична планинска община, разположена на границата между Западните и Източните Родопи. В административно отношение, територията на общината попада в границите на област Кърджали, като формира нейните западни и югозападни части. На север, изток и юг граничи с общините Черноочене, Кърджали и Джебел, а на запад с общините Неделино, Мадан и Баните от област Смолян.

По отношение на географското си положение, територията на общината може да се характеризира като периферна както за страната, така и за областта, но с важни транспортно-географски функции.

Тези функции се изразяват най-вече в осигуряването на вътрешните за Родопите връзки между двата основни опорни центъра – Кърджали и Смолян, осъществявани чрез третокласния път Смолян-Рудозем-Кърджали, пресичащ територията на общината.

Релефът на общината е планински. Обработваемата земя е силно ограничена и е разположена предимно по поречията и по склоновете на планината.

Според преброяването на населението и жилищния фонд от месец февруари 2011 година на територията на общината живеят 11 572 души, разпределени в 52 населени места и 27 кметства.

По населени места броят на населението е както следва:по ред


Населено място

Брой жители

1

гр.Ардино

3493

2

с. Аврамово

3

3

с. Ахрянско

43

4

с. Башево

131

5

с. Бистроглед

37

6

с. Богатино

110

7

с. Боровица

249

8

с. Брезен

213

9

с. Бял извор

1646

10

с. Главник

93

11

с. Голобрад

134

12

с. Горно Прахово

475

13

с. Гърбище

163

14

с. Дедино

57

15

с. Дойранци

2

16

с. Долно Прахово

124

17

с. Дядовци

90

18

с. Еньовче

155

19

с. Жълтуша

982

20

с. Искра

52

21

с. Китница

88

22

с. Кроячево

78

23

с. Латинка

9

24

с. Левци

44

25

с. Ленище

83

26

с. Любино

24

27

с. Мак

1

28

с. Млечино

313

29

с. Мусево

49

30

с. Падина

982

31

с. Паспал

27

32

с. Песнопой

12

33

с. Правдолюб

178

34

с. Рибарци

29

35

с. Родопско

41

36

с. Русалско

48

37

с. Светулка

168

38

с. Седларци

94

39

с. Синчец

58

40

с. Сполука

22

41

с. Срънско

77

42

с. Стар читак

19

43

с. Стояново

24

44

с. Сухово

103

45

с. Теменуга

15

46

с. Търна

39

47

с. Търносливка

123

48

с. Хромица

47

49

с. Червена скала

68

50

с. Чернигово

68

51

с. Чубрика

189

52

с. Ябълковец

200
Общо:

11 572Етническата структура на населението се определя, като смесена, а именно:

Община Ардино

Етническа група

Общо

българска

турска

ромска

друга

11 572

1 967

7 869

0

1 736


Характеристиката на рисковите групи в община Ардино показва, че жизненият стандарт на определен дял на населението е сравнително нисък и това води до обособяването на няколко уязвими групи:


Лица и семейства в неравностойно социално положение, включващи:


 • Социално слаби, лица и семейства – 1061 души.

 • Самотни родители - 145 души.

Лица с увреждания:


Населено място

Общо бр. лица с увреждания

От тях

Деца с увреждания

Умствена изостаналост

Психични заболявания

Възрастни с физ. увреждания

други

гр. Ардино

147

18

-

11

86

32

с. Русалско

5

-

-

-

5

-

с. Аврамово

2

-

-

-

2

-

с. Песнопой

1

-

-

-

1

-

с. Сполука

4

1

2

-

1

-

с. Любино

1

-

-

-

1

-

с. Китница

9

1

2

-

5

1

с. Боровица

9

-

3

1

4

1

с. Стар читак

1

-

-

-

1

-

с. Рибарци

3

-

2

-

1

-

с. Сухово

2

-

1

-

1

-

с. Голобрад

8

-

4

2

2

-

с. Брезен

13

1

1

3

8

-

с. Богатино

8

-

2

-

4

2

с. Хромица

3

-

-

1

2

-

с. Левци

8

-

-

-

6

2

с. Червена скала

5

-

-

-

5

-

с. Млечино

17

1

1

3

7

5

с. Искра

1

-

-

-

1

-

с. Башево

12

-

1

1

8

2

с. Долно Прахово

8

-

-

-

7

1

с. Чернигово

6

1

-

-

4

1

с. Търна

1

-

-

-

1

-

с. Дедино

4

-

-

-

3

1

с. Горно Прахово

26

1

1

6

16

2

с. Чубрика

10

1

-

3

6

1

с. Ябълковец

10

-

-

-

8

2

с. Ленище

8

-

-

2

4

2

с. Теменуга

2

-

-

-

1

1

с. Гърбище

13

1

-

4

6

3

с. Синчец

2

-

-

-

1

1

с. Кроячево

4

-

1

-

2

1

с. Правдолюб

9

1

-

1

4

3

с. Дядовци

5

-

2

-

2

1

с. Ахрянско

1

-

-

-

1

-

с. Родопско

-

-

-

-

-

-

с. Търносливка

8

1

-

-

6

1

с. Светулка

7

1

-

-

6

-

с. Бистроглед

2

-

-

1

1

-

с. Стояново

1

-

-

-

1

-

с. Мусево

5

-

-

-

5

-

с. Паспал

1

-

-

-

1

-

с. Седларци

11

-

-

1

9

1

с. Жълтуша

67

1

-

2

55

10

с. Еньовче

10

-

-

2

6

2

с. Главник

-

-

-

-

-

-

с. Падина

45

3

-

3

30

12

с. Бял извор

87

8

-

2

60

25


Лица с увреждания над 90 % - 254, от които лица с чужда помощ 133 и деца 8.


 

Самотно живеещи възрастни хора:


Поради ярко изразени процеси на емиграция зад граница на територията на общината, броят на самотно живеещи възрастни хора е 250 души, като сред тях има и значителен брой с тежки увреждания и такива с тежки заболявания.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
План за действие на община ардино iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
План за действие на община ардино iconГодишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община ардино
Дом за отдих находящ се в землището на гр. Ардино, тк „Белите брези” имто №44 от кв. 13 по кадастрална карта
План за действие на община ардино icon1. Организационна структура на миг
Информация за снц „миг ардино” и стратегията за местно развитие за територията на община ардино
План за действие на община ардино iconПлан за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г
Планът за действие на оссеив има за своя основна задача, посредством свързващи и координиращи дейности да доведе до практическо решаване...
План за действие на община ардино iconПлан за действие за дивата коза в България план за действие за дивата коза в българия
Настоящият план за действие за опазване и оправление на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanicа, Bolkay, 1925) e разработен от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом