Ул. "Бели брези" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs
ИмеУл. "Бели брези" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер30.3 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.ardino.bg/re6eniq_obs/protok-12.doc

Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bgПРЕПИС!

ПРОТОКОЛ № 12

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 16.01.2013 ГОДИНА


Р Е Ш Е Н И Е № 182

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-09-239/28.11.2012 година на Областния управител на Област Кърджали, Общински съвет - Ардино приема План за действие на община Ардино за подкрепа на интеграционните политики /2012-2014/.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 15, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 183

I. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 година.

Приложение № 1 – сгради и УПИ

Приложение № 2 – земи от общинския поземлен фонд

Участвали в гласуването 16 общински съветници, от които „ЗА” – 16.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 184

I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал1, ал.7 от ЗОС и чл.21,чл.22, ал.1, чл.17, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино, открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична и частна общинска собственост, както следва:

1.Помещение в с.Ленище – 29.00 кв.м., част от имот, актуван с акт за частна общинска собственост №83 от 11.09.1998год., с предназначение за развиване на търговска дейност, за срок от пет /5/ години;

2.Помещение в с.Боровица – 16.00 кв.м., част от имот, публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост №203 от 04.11.2002год., с предназначение за развиване на търговска дейност, за срок от пет /5/ години;

3. Помещение в с.Горно Прахово – 21.00 кв.м., част от имот, публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост №94 от 13.11.1998год., с предназначение за развиване на търговска дейност, за срок от пет /5/ години;

4. Помещение в с.Гърбище – 15.00 кв.м., част от имот, публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост №149 от 09.07.1999год., с предназначение за развиване на търговска дейност, за срок от пет /5/ години.

5. Помещение в с.Ябълковец – 12.00 кв.м., част от имот, актуван с Акт за частна общинска собственост №203 от 04.11.2002год., или всичко обща полезна площ – 93.00 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност, за срок от пет /5/ години.

6.Помещение в с.Главник – 36.00 кв.м., част от имот, актуван с акт за частна общинска собственост №216 от 06.08.2003 година, с предназначение за развиване на търговска дейност, за срок от пет /5/ години, при следните тръжни условия:

 • Първоначална месечна наемна цена за обект по т.1– 43.50 лв., без ДДС;

 • Първоначална месечна наемна цена за обект по т.2– 24.00 лв., без ДДС;

 • Първоначална месечна наемна цена за обект по т.3– 31.50 лв., без ДДС;

 • Първоначална месечна наемна цена за обект по т.4– 22.50 лв., без ДДС;

 • Първоначална месечна наемна цена за обект по т.5– 18.00 лв., без ДДС;

 • Първоначална месечна наемна цена за обект по т.6– 50.40 лв., без ДДС;

 • Тръжна документация, в размер на 30.00 лв. се закупува от касата на община Ардино, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга;

 • Депозит за обекта по т.1 в размер на три месечни наема с ДДС , 156.60. лв.;

 • Депозит за обекта по т.2 в размер на три месечни наема с ДДС, 86.40 лв.;

 • Депозит за обекта по т.3 в размер на три месечни наема с ДДС, 113.40 лв.;

 • Депозит за обекта по т.4 в размер на три месечни наема с ДДС, 81.00 лв.;

 • Депозит за обекта по т.5 в размер на три месечни наема с ДДС, 64.80лв.;

 • Депозит за обекта по т.6 в размер на три месечни наема с ДДС, 181.44 лв.

 • Депозитите за обектите се внася в касата на община Ардино, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга;

 • Заявленията за участие в търга се внасят в деловодството на община Ардино в същия срок;

 • Представянето на пликовете с предложенията за цена при проведен таен търг се прави пред тръжната комисия, в деня и часа, определени за начало на търга;

 • Оглед на помещенията – веки работен ден – от 10.00 до 15.00 часа;

 • При липса на кандидати, повторни търгове да се проведат при същите условия, всяка следваща седмица, в същия ден и час;

II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.17, ал.2 от НРПУРОИ в Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със спечелилите търга.

Участвали в гласуването 16 общински съветници, от които „ЗА” – 16.

==========

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино

Протоколчик:Н.Зюлкерова ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

С.Байрям/

Свързани:

Ул. \"Бели брези\" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Ул. \"Бели брези\" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs iconBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
Ул. \"Бели брези\" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Ул. \"Бели брези\" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs iconBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Ул. \"Бели брези\" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
Ул. \"Бели брези\" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
Ул. \"Бели брези\" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs iconОбщински съвет челопеч
Трети март №1; тел: 07185/2045, факс: 07185/2360: e mail: obs; obs
Ул. \"Бели брези\" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs iconОбщински съвет челопеч
Трети март №1; тел: 07185/2045, факс: 07185/2360: e mail: obs; obs
Ул. \"Бели брези\" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs iconС. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
Ул. \"Бели брези\" №31, тел. 03651/42 38; 42-01 факс 45 68; е-mail: obs iconСофия, ул. "Веслец", №2, тел./факс: + 359 2 988 49 69
Туристическият комплекс „Бели брези” е разположен в Източните Родопи на 950 м надморска височина, сред най-южното естествено уникално...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом