Решение №14
ИмеРешение №14
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер173.91 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.ardino.bg/re6eniq_obs/protok-3.doc
ПРЕПИС!

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 21.12.2011 ГОДИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 14

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 44, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет- Ардино приема Програма за управление на общината за мандат 2011-2015 г.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 15, ПРОТИВ – 4, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 15

Общински съвет град Ардино на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Ардино:

1. Актуализира бюджета на община Ардино за 2011 година чрез прехвърляне на бюджетни кредити между отделните функции в частта на местните дейности, както следва:


Наименование на функция и дейност по ЕБК

Първона-чален план

Уточнен годишен план

Актуализиран план

І. Общи държавни служби


1. Общински съвет

80 000

80 000

71 000

2. Общинска администрация

580 000

580 000

541 000

ІІ. Отбрана и сигурност

0

0

0

ІІІ. Образование

220 000

220 000

220 000

ІV. Здравеопазване

0

0

0

V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи

32 165

39 205

34 205

VІ. ЖС БКС и опазване на околната среда

370 410

370 410

438 410

VІІ. Почивно дело, култура, религ. дейности

55 000

55 000

40 000

VІІІ. Икономически дейности и услуги

115 163

117 552

117 552

Капиталови разходи

1 366 100

1 366 100

1 366 100

О Б Щ О:

2 818 838

2 828 267

2 828 267

2. Упълномощава кмета на общината да направи съответните корекции в бюджета на община Ардино за 2011 година.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 13.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 16

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 11, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг Общински съвет - Ардино:

1. Дава съгласие Община Ардино да кандидатства пред подходяща финансова институция, за получаване на кредитна линия за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирани от ЕСФ 2007 – 2013г., а именно проект „Нов избор – развитие и реализация” и проект „Грижа за качествен живот в общността” в общ размер до 200 000лв.

2. Възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране.

3. Упълномощава кмета на общината да подпише от името на община Ардино споразумение с избраната финансова институция със следните условия:

- Като обезпечение на исканата кредитната линия да се предложат бъдещите вземания по реализираните проекти.

- Максималният размер на лихви, такси, комисионни и други по обслужването на кредитната линия да не надвишават 15 000лв.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 15.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 17

1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.66 от ЗМДТ приема план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2012 година по обобщени показатели, както следва:

Приходи по видове източници

Общо: 240 000 лв.

1.От такса за битови отпадъци

240 000 лв.

Разходи по видове дейности

Общо: 240 000 лв.

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Заплати, осигуровки и издръжка на 16 души персонал120 000 лв.

Разходи за сметосъбиране, поддръжка на автомобили, поддръжка и ремонт на съдовете за отпадъци, поддържане на депото в с.Светулка. Разходи за почистване и измиване на паркови алеи. Разходи за закупуване на сметосъбирачен автомобил и контейнери. Разходи за отчисления по чл.17Е от ЗУО /9 лв. на тон/.120 000 лв.

Общо:

240 000 лв.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 15.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 18

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Ардино подкрепя предложението на кмета на Община Ардино да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „По Дяволския мост- към райските пътеки в Ардино”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, схема BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – 1 710 860, 66 лв. (един милион седемстотин и десет хиляди осемстотин и шестдесет лева и шестдесет и шест стотинки);

 • Валута на дълга – лева

 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/037;

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 • Начин на обезпечение на кредита:

-Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/037, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и местни приходи.

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Ардино да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Участвали в гласуването 18 общински съветници, от които „ЗА” – 17.

В залата присъстваха 18 общински съветници.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 19

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 от Закона за общинския дълг Общински съвет- Ардино подкрепя предложението на кмета на Община Ардино да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – 517 391, 30 лв. (петстотин и седемнадесет хиляди триста деведесет и един лева и тридесет стотинки);

 • Валута на дълга – лева

 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 • Условия за погасяване:

 • Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 • Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/005;

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 • Начин на обезпечение на кредита:

 • Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/005, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и местни приходи.

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Ардино да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Участвали в гласуването 18 общински съветници, от които „ЗА” – 13.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 20

І.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост актуализира приетата за 2011 година програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска, като включва в списъка имот, частна общинска собственост, както следва:

1.Неурегулиран поземлен имот с кадастрален № 000237 находящ се в урбанизираната територия на с.Латинка , общ.Ардино с площ 1 697.00 кв.м. /хиляда шестстотин деветдесет седем кв.м./, ведно с изградените сгради:

- Бивше основно училище, двуетажна масивна сграда със застроена площ 94.00 кв.м./деветдесет четири кв.м./ и разгърната застроена площ 188.00 кв.м./ сто осемдесет и осем кв.м./

- Склад- едноетажна масивна сграда със застроена площ 42.00 кв.м./четиридесет и два кв.м./, актуван с Акт за частна общинска собственост №1018 от 07.12.2011 год.

ІI.Общински съвет –Ардино на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.42,ал.1 от НРПУРОИ на Община Ардино открива процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост и упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител изготвянето на оценка на имота по т.1.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 21

I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в Учебно-производствен комплекс /УПК/ към СОУ “В.Левски” гр.Ардино, парцел X от кв.18 по ПУП на града /акт за публична общинска собственост № 64 от 17.06.1998 г за срок от 3 /три/ години, както следва:

- помещение от 112.00 кв.м. – при първоначална месечна наемна цена – 84.00 лв. без ДДС ;

-помещение 15.00 кв.м. – при първоначална месечна наемна цена 18.00 лв. без ДДС.

II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.17, ал.2 от НРПУРОИ в Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договорите за наем.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 22

І.Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.23, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино, разрешава сключените срочни договори за отдаване под наем на общински терени, върху които има поставени павилиони и др. преместваеми съоръжения да бъдат удължени за срок от една година, считано от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на общината да сключи съответните анекси.

Участвали в гласуването 18 общински съветници, от които „ЗА” – 18.

Един общински съветник не участва в гласуването.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 23

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.3 и ал.4 от НРПУРОИ в Община Ардино, Общински съвет - Ардино дава съгласие за удължаване срока на Договор №6/05.01.2005 г. за отдаване под наем на водоем - общински недвижим имот, публична общинска собственост /акт №234 от 15.05.2004г./, находящ се в землището на с.Стояново, общ.Ардино, с обща площ 2.282 дка, с Наемател: Венцислав Сашев Петров от с.Жълтуша, ЕГН – 7812242363, за срок от една година, считано от 01.01.2012г. до 31.12.2012 г., при месечна наемна цена: 10.00лв., без ДДС .

II. Общински съвет Ардино упълномощава кмета на Общината да сключи Анекс към договора за наем.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 24

І.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост актуализира приетата за 2011 година програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, като включва в списъка земеделски имоти, както следва:

№ по ред

Землище

Масив

Имот

площ /дка

Начин на трайно ползване

1

Светулка

011

391

1.650

ливада

2

Синчец

001

288

2.395

ливада

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 19, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 25

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Мустафа Ахмедов Манафов част от имот с кадастрален №000129 по КВС на с.Любино с площ 1.117 дка, находящ се в местността „Чам тарла алтъ” в землището на с.Любино с ЕКАТТЕ:44584, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-26/11.11.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 26

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Мюмюн Апдишев Алиев: имот с кадастрален №011586 по КВС на гр.Ардино с площ 0.980 дка, находящ се в местността „Чамушлар ери” в землището на гр.Ардино, с ЕКАТТЕ: 00607; част от имот с кадастрален №011835 по КВС на гр.Ардино с площ 3.031 дка и част от имот с кадастрален №011590 по КВС на гр.Ардино с площ 0.475 дка, находящи се в местността „Чамушлар ери” в землището на гр.Ардино с ЕКАТТЕ: 00607, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-16-2/29.08.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 27

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Хасан Хасанов Кадиров: част от имот с кадастрален №010382 по КВС на с.Главник с площ 0.955 дка, находящ се в местността „Маджиково”, в землището на с.Главник с ЕКАТТЕ18544; част от имот с кадастрален №010287 по КВС на с.Главник с площ 0.749 дка и част от имот с кадастрален №010228 по КВС на с.Главник с площ 0.099 дка, находящи се в местността „Маринки”, в землището на с.Главник с ЕКАТТЕ: 18544; част от имот с кадастрален №010097 по КВС на с.Главник с площ 1.967 дка и част от имот с кадастрален №010104 по КВС на с.Главник с площ 0.342 дка, находящи се в местността „Баруга”, в землището на с.Главник с ЕКАТТЕ: 18544; част от имот с кадастрален №010167 по КВС на с.Главник с площ 2.690 дка, част от имот с кадастрален №010172 по КВС на с.Главник с площ 0.081 дка, част от имот с кадастрален №010168 по КВС на с.Главник с площ 0.981 дка и част от имот с кадастрален №010164 по КВС на с.Главник с площ 0.366 дка, находящи се в местността „Овчарово” в землището на с.Главник, с ЕКАТТЕ: 18544; част от имот с кадастрален №010295 по КВС на с.Еньовче – с площ 0.251 дка и част от имот с кадастрален №010296 по КВС на с.Еньовче с площ 0.229 дка, находящи се в местността „Ибрямчина”, в землището на с.Еньовче с ЕКАТТЕ: 27543, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-16-1/29.08.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 28

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Мехмед Мустафов Узунов част от имот с кадастрален №013016 по КВС на с.Диамандово с площ 1.285 дка, находящ се в местността „Ямач”, в землището на с.Диамандово с ЕКАТТЕ: 20924, по искане на Общинска служба по Земеделие с вх.№16-11-20/16.08.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 29

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Местан Абдурахман Хайрулах част от имот с кадастрален №000338 по КВС на с.Искра с площ 2.775 дка и част от имот с кадастрален №000339 по КВС на с.Искра с площ 2.704 дка, находящи се в местността Ямач, в землището на с.Искра с ЕКАТТЕ: 32946, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-19/09.08.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 30

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Ниязи Ибрямов Ханджиев: част от имот с кадастрален №011459 по КВС на гр.Ардино с площ 0.416 дка и част от имот с кадастрален №011452 по КВС на гр.Ардино с площ 0.269 дка, находящи се в местността „Ев алтъ”, в землището на гр.Ардино с ЕКАТТЕ: 00607; част от имот с кадастрален №011494 по КВС на гр.Ардино с площ 1.188 дка, част от имот с кадастрален №011459 по КВС на гр.Ардино с площ 0.549 дка и част от имот с кадастрален №011462 по КВС на гр.Ардино с площ 1.860 дка, находящи се в землището на гр.Ардино с ЕКАТТЕ: 00607, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-16/25.07.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 31


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Яшар Реджебов Рамаданов: част от имот с кадастрален №000285 по КВС на с.Сухово с площ 0.383 дка, находящ се в местността „Сулук”, в землището на с.Сухово с ЕКАТТЕ: 70319; част от имот с кадастрален №000287 по КВС на с.Сухово с площ 2.449 дка, част от имот с кадастрален №000415 по КВС на с.Сухово с площ 2.458 дка, част от имот с кадастрален №000355 по КВС на с.Сухово с площ 0.137 дка, находящи се в местността „Ялчи янъ”, в землището на с.Сухово с ЕКАТТЕ: 70319; част от имот с кадастрален №000348 по КВС на с.Сухово с площ 1.607 дка, част от имот с кадастрален №000345 по КВС на с.Сухово с площ 0.272 дка и част от имот с кадастрален №000351 по КВС на с.Сухово с площ 0.045 дка, находящи се в местността „Ашакъ алтъ”, в землището на с.Сухово с ЕКАТТЕ: 70319; част от имот с кадастрален №000296 по КВС на с.Сухово с площ 2.352 дка, находящ се в местността „Ев алтъ”, в землището на с.Сухово с ЕКАТТЕ: 70319; част от имот с кадастрален №000226 по КВС на с.Сухово с площ 4.240 дка, находящ се в местността „Юренджик”, в землището на с.Сухово с ЕКАТТЕ: 70319; част от имот с кадастрален №000271 по КВС на с.Сухово с площ 0.519 дка, находящ се в местността „Ада юстю”, в землището на с.Сухово с ЕКАТТЕ: 70319; част от имот с кадастрален №000403 по КВС на с.Сухово с площ 0. 560 дка и част от имот с кадастрален №000345 по КВС на с.Сухово с площ 0.290 дка, находящи се в местността „Кючюк алтъ”, в землището на с.Сухово с ЕКАТТЕ: 70319, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-15/21.07.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 32

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Айша Ахмедова Каранизамова: част от имот с кадастрален №010748 по КВС на с.Байчево с площ 1.082 дка и част от имот с кадастрален №010749 по КВС на с.Байчево с площ 0.176 дка, находящи се в местността „Големянско”, в землището на с.Байчево с ЕКАТТЕ:07898; част от имот с кадастрален №010678 по КВС на с.Падина с площ 0.789 дка, находящ се в местността „Барчината”, в землището на с.Падина с ЕКАТТЕ: 55124, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-14/21.07.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 33

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Шериф Азисов Сираков част от имот кадастрален №020415 по КВС на с.Жълтуша с площ 0.716 дка, находящ се в местността „Градина”, в землището на с.Жълтуша с ЕКАТТЕ: 29605, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-13/21.07.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 34

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Юсеин Юсеинов Бамчев част от имот с кадастрален №020298 по КВС на с.Байчево с площ 0.867 дка и част от имот с кадастрален №020299 по КВС на с.Байчево с площ 0.383 дка, находящи се в местността „Гулименище”, в землището на с.Байчево с ЕКАТТЕ: 07898, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-12/21.07.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 35

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Шевкет Азизов Исмаилов част от имот с кадастрален №010472 по КВС на с.Диамандово с площ 1.571 дка и част от имот с кадастрален №010345 по КВС на с.Диамандово с площ 3.152 дка, находящи се в землището на с.Диамандово с ЕКАТТЕ: 20924, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-10/14.07.2011г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 36

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Мурад Юсеинов Мъсърлиев: част от имот с кадастрален №010138 по КВС на с.Светулка с площ 1.286 дка и част от имот с кадастрален №010137 по КВС на с.Светулка с площ 0.715 дка, находящи се в местността Каин башъ”, в землището на с.Светулка с ЕКАТТЕ: 65646; част от имот с кадастрален №010537 по КВС на с.Светулка с площ 0.232 дка и част от имот с кадастрален №010639 по КВС на с.Светулка с площ 0.268 дка, находящи се в местността „Йени чаир”, в землището на с.Светулка с ЕКАТТЕ:65646, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-11/15.07.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 37

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Риза Шакиров Зюлямов част от имот с кадастрален №011071 по КВС на гр.Ардино с площ 0.758 дка и част от имот с кадастрален №011139 по КВС на гр.Ардино с площ 0.021 дка, находящи се в местността „Айгън дере”, в землището на гр.Ардино с ЕКАТТЕ: 00607; част от имот с кадастрален №011125 по КВС на с.Дядовци с площ 1.500 дка, част от имот с кадастрален №011140 по КВС на с.Дядовци с площ 0.187 дка и част от имот с кадастрален №011138 по КВС на с.Дядовци с площ 0.041 дка, находящи се в местността „Ходжа корусу”, в землището на с.Дядовци с ЕКАТТЕ:24788, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-9/16.05.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 38

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Руфат Азизов Шакиров част от имот с кадастрален №000640 по КВС на с.Синчец с площ 2.900 дка и част от имот с кадастрален №000641 по КВС на с.Синчец с площ 0.090 дка, находящи се в местността „Йени авлу”, в землището на с.Синчец с ЕКАТТЕ: 66562, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-18-2/10.06.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 39

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Мустафа Ахмедов Манафов част от имот с кадастрален №000146 по КВС на с.Любино с площ 0.149 дка и част от имот с кадастрален №000158 по КВС на с.Любино с площ 0.631 дка, находящи се в местността „Муса йери”, в землището на с.Любино с ЕКАТТЕ: 44584, по искане на Общинска служба по Земеделие с вх.№16-11-8/16.05.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 40

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Тефик Афуземин Ибрям част от имот с кадастрален №000617 по КВС на с.Чернигово с площ 2.127 дка, находящ се в местността „Джами башъ”, в землището на с.Чернигово с ЕКАТТЕ: 80964, по искане на Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-18-4/10.06.2011 г.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 41

На основание чл.21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ардино приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2012 година.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 19, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 42

Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлага да се отпусне еднократна финансова помощ на:

1.Мюрен Ердинч Халибрям от с.Брезен в размер на 50 лв.

2.Селиме Мехмед Ибрям от гр.Ардино в размер на 50 лв.

3.Гюлбахар Сейдали Али от с.Башево в размер на 50 лв.

4.Гюлтен Мехмед Хасан от гр.Ардино в размер на 50 лв.

5.Мюневер Мурадова Ханджиева от гр.Ардино в размер на 50 лв.

6.Шевкет Мустафа Бекирджик от с.Срънско в размер на 50 лв.

7.Селиме Рамадан Коджабаш от с.Горно Прахово в размер на 50 лв.

8.Гюнер Мехмедемин Мюмюн от гр.Ардино в размер на 50 лв.

9.Шенгюл Ниязиева Мустафова от гр.Ардино в размер на 50 лв.

10.Рамадан Шевки от с.Сполука в размер на 50 лв.

11.Селиме Рамаданова Бербер от гр.Ардино в размер на 50 лв.

12.Зинеб Осман Хасан от с.Боровица в размер на 50 лв.

13.Садие Лютви Рюстем от с.Светулка в размер на 50 лв.

14.Марияна Бисерова Янева от гр.Ардино в размер на 50 лв.

15.Сабри Кадиров Мюмюнов от гр.Ардино в размер на 50 лв.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 19, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 43

Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласието си да се изготви Подробен устройствен план за отреждане на терен за гробищен парк в земеделска земя с кадастрален № 000482 – публична общинска собственост, находящ се в землището на с.Паспал, община Ардино.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========

Р Е Ш Е Н И Е № 44

На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за вероизповеданията, чл.62 и чл.69, ал.1 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет – Ардино освобождава местните поделения на вероизповеданията от задължението да заплащат компонентата за сметосъбиране и извозване от таксата за битови отпадъци.

Участвали в гласуването 19 общински съветници, от които „ЗА” – 19.

==========


Вярно с оригинала при ОбС – Ардино ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

Протоколчик: Н.Енверова /С.Байрямов/

Свързани:

Решение №14 iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Решение №14 iconОбщински съвет елена
Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27. 06. 2007 г., Решение №85/29....
Решение №14 iconОбщина елена наредба
Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31....
Решение №14 iconОбщина елена наредба
Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27....
Решение №14 iconНаредба за рекламната дейност на територията на община габрово
Решение №149/04. 10. 2001 г.,Решение №80/30. 05. 2002 г., Решение №165/28. 07. 2005 г., Решение №318/30. 11. 2006 г, Решение №236/04....
Решение №14 iconРешение №171/25. 09. 2008 г
Решение №75/08. 03. 2007 г, Решение №51/13. 03. 2008 г., Решение №141/17. 07. 2008 г., Решение №171/25. 09. 2008 г., Решение №222/13....
Решение №14 iconНаредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията
Решение №223 от 26. 07. 1994 г., допъл с Решение №267 от 09. 03. 1995 г., изм с Решение №48 от 18. 04. 1996 г., изм с Решение 152...
Решение №14 iconОбщина елена наредба
Приета с Решение №14/06. 03. 2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27....
Решение №14 iconОбщински съвет русе
Рос, решение №388/12. 11. 2004 г.; решение №450/22. 12. 2004, решение №780/28. 01. 2010 г., решение №864/22. 04. 2010 г., решение...
Решение №14 iconОбщинасвиленгра д
Изменена и допълнена с Решение №259/27. 01. 2005г.; Решение №359/27. 04. 2005 г.; Решение №380/31. 05. 2005 г., Решение №514/24....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом