Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
ИмеСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер37.32 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgregio.eu/media/qa/po os 5/QA-5-02_130130.docСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.


Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Уважаеми г-не/г-жо,

във връзка с обявената от Вас схема BG161РО001/5-0.2/2112 „В подкрепа на следващия програмен период“ в процеса на подготовка на проектните предложения възникнаха няколко въпроса, на които молим да ни бъде отговорно.


Въпрос 1: При изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., допустима дейност е възстановяване на чешми, фонтани, водни площи и др.. В тази връзка може ли да се счита за допустима дейност изграждането на чешма, фонтан или водна площ с цел по-добро естетическо възприятие на зоните за  обществен отдих и допустима за финансиране дейност ли е изграждане на обществена тоалетна с осигурен достъп за ползване от хора с увреждания?


Въпрос 2: Допустима дейност ли е включване на зона за паркиране (нови паркоместа и/или реконструкция и рехабилитация на съществуващи) като част от основен обект на интервенция парк и/или при рехабилитация и реконструкция на улични мрежи?


Въпрос 3: В случай, че проектното предложение е свързано с реконструкция и промяна на характера на улицата от транспортна в транспортно-пешеходна  улица и/или е необходимо разширяване на улицата, допустима дейност за финансиране ли е изместване на подземната техническа инфраструктура?


Въпрос 4: Във връзка с инвестиционните намерения на Община Пловдив за инженерингова дейност на обект „Нов пешеходен мост‚ Южен бряг на  р. Марица – парк о.“Адата“ – северен бряг на р. Марица и изграждане на публично пространство „Южен приемен вход на Международен панаир чрез развитие на паркоустройствени и атракционни мероприятия“, може ли да се счита за допустима дейност изграждането на пешеходен мост със зона за велосипедисти?

С уважение,

Мая Златева

ОП „ЕПС“, Община Пловдив

На поставените въпроси вече е отговорeно на 11.12.2012 г., но прилагаме по-долу отново отговорите. По отношение на изграждането на обществена тоалетна с осигурен достъп за ползване от хора с увреждания следва да се има предвид, че в рамките на схема BG161РО001/5-0.2/2112 "В подкрепа на следващия програмен период" ще се финансират единствено дейности, свързани с ремонт на обществени тоалетни.

1. По схемата е допустима подготовката и изготвянето на инвестиционни проекти за изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително и такива, които предвиждат изграждането на чешма, фонтан или водна площ с цел по-добро естетическо възприятие на зоните за обществен отдих.

2. По отношение на проектни предложения, свързани с изграждането на обществени паркинги, са допустими интервенции само в близост до възлови точки на масовия градски транспорт в периферните градски зони, което ще допринесе за подобряване на условията за движение в съответствие с транспортно-комуникационния план на общината. В тази връзка по схемата няма да бъдат подкрепяни дейности, свързани с изготвяне на технически/ работни проекти за изграждане/ реконструкция на зони за паркиране в централните градски части като елемент от улична мрежа. По отношение зона за паркиране като частичен елемент обект на интервенция – парк, допустимо е изготвянето на технически/работен проект, но само в случай, че е доказана необходимостта за изграждане на зоната за паркиране в парка и че се постига облекчаване на транспортната обстановка в района на обекта на интервенция.

3. По настоящата схема са допустими дейности свързани с изготвяне на технически/ работни проекти за изместване на подземна техническа инфраструктура при реконструкция на улични мрежи в случай, че същата е напълно изградена и/или реконструирана към момента на кандидатстване. В случаи, че има поет ангажимент за осигуряване на финансиране за изграждане/реконструиране на подземната инфраструктура в периода до 2017, съответното СМР следва да бъде съобразено с периода на разширение на улицата. Разходите за проектиране на реконструкцията/изграждането на подземната инфраструктура следва да бъдат поети по линия на съответния източник на финансиране в рамките на горепосочения ангажимент.

4. По схемата е допустимо изготвянето на технически/ работен проект, свързан с изграждането на пешеходен мост със зона за велосипедисти.

Имайте предвид, че всички обекти на интервенция следва да са част от зона за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, одобрена от УО на ОПРР.

По настоящата схема ще се подкрепя само изготвянето на инвестиционни технически/ работни проекти, а не извършването на самите строително-монтажни работи.

Свързани:

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом