Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект
ИмеПърви етап с временни конструкции по индивидуален проект
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер223.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://solar.astra.bg/proekti/1884_PDF/ELEKTRO/Zapiska-OBELQ.docОБЕКТ: СГРАДА С ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ ХІІ-1884, КВ.4 ,

М."СПЗ МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ-ОБЕЛЯ",ГР.СОФИЯ-

ПЪРВИ ЕТАП - С ВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

ЗА ТЪРГОВИЯ ,ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ И ПАВИЛИОН ЗА ОХРАНА

В ЧАСТТА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1884 ,К.Л 172 ,ПОПАДАЩА В НЕРЕАЛИЗИРАНА УЛИЦА,СЪС СРОК ДО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА УЛИЦА

КРАЕН ЕТАП - ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА УЛИЦА

ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА М."СПЗ МОДЕРНО ПРЕГРАДИЕ-ОБЕЛЯ"

ЧАСТ: Електротехническа

ФАЗА: ТП


2.СЪДЪРЖАНИЕ


1. Челен лист


2. Съдържание


3. Обяснителна записка


3.1.Обща част

3.2.Специална част

3.2.1. Електрозахранване НН

3.2.2.Силови инсталации

3.2.3.Осветителни инсталации

3.2.4.Заземителни инсталации

3.2.5.Мълниезащитна инсталация

3.2.6.Слаботокови инсталации

3.2.7.Площадкови мрежи и външно осветление


4.Приложения

4.1.Светлотехнически изчисления

4.2.Предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа ПДПЕРМ №3-12000048504/27.07.2010г. с „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

4.3 Детайли за полагане на кабели и тръби


5.Здравословни и безопасни условия на труд

5.1.Обяснителна записка


6.Количествена сметка

6.1.Обяснителна записка

6.2.Спецификация на необходимите СМР, МС и обзавеждане

7. Чертежи:

първи етап

ЕL-01. Електрозахранване НН, площадкови кабелни мрежи и външно осветление –

ситуация - първи етап

ЕL-02. Силови и осветителни инсталации магазини - първи етап

ЕL-03. Силови и осветителни инсталации в КПП- първи етап

ЕL-04. Мълниезащитна инсталация. Електрозахранване ОВК съоръжения на покрив-

първи етап

ЕL-05. Еднолинейна разчетна схема на табло ГЕТ – тип „ТЕМО” - първи етап

ЕL-06. Еднолинейни разчетни схеми на табла РК, TM 1, TM 2, TM 3, TM 4 и ТКПП- първи

Етап


Краен етап

ЕL-07. Електрозахранване НН, площадкови кабелни мрежи и външно осветление –

ситуация - краен етап

ЕL-08. Силови и осветителни инсталации магазини - краен етап

ЕL-09. Мълниезащитна инсталация. Електрозахранване ОВК съоръжения на покрив -

краен етап

ЕL-10. Еднолинейна разчетна схема на табло ГЕТ – тип „ТЕМО” - краен етап

EL-11. Еднолинейни разчетни схеми на табла РК, TM 1, TM 2, TM 3 и TM 4 - краен етап


ОБЕКТ: СГРАДА С ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ ХІІ-1884, КВ.4 ,

М."СПЗ МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ-ОБЕЛЯ",ГР.СОФИЯ-

ПЪРВИ ЕТАП - С ВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

ЗА ТЪРГОВИЯ ,ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ И ПАВИЛИОН ЗА ОХРАНА

В ЧАСТТА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1884 ,К.Л 172 ,ПОПАДАЩА В НЕРЕАЛИЗИРАНА УЛИЦА,СЪС СРОК ДО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА УЛИЦА

КРАЕН ЕТАП - ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА УЛИЦА

ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА М."СПЗ МОДЕРНО ПРЕГРАДИЕ-ОБЕЛЯ"

ЧАСТ: Електротехническа

ФАЗА: ТП


3.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


3.1.ОБЩА ЧАСТ


Настоящата разработка по част Електротехническа е направена на база задания във фаза технически проект по части Архитектурна, Конструктивна, Отопление, Вентилация и Климатизация и Водоснабдяване и Канализация. Той обхваща вътрешните електрически силнотокови и слаботокови инсталации за обект: СГРАДА С ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ ХІІ-1884, КВ.4, СПЗ "МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ"-"ОБЕЛЯ", ГР.СОФИЯ - ПЪРВИ ЕТАП - С ВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ТЪРГОВИЯ, ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ И ПАВИЛИОН ЗА ОХРАНА В ЧАСТТА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1884 ,К.Л 172, ПОПАДАЩА В НЕРЕАЛИЗИРАНА УЛИЦА, СЪС СРОК ДО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА УЛИЦА

КРАЕН ЕТАП - ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА УЛИЦА ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА М."СПЗ МОДЕРНО ПРЕГРАДИЕ-ОБЕЛЯ"

Конструкцията на сградата е метална, изпълнена със стоманени греди и колони и покрив от LT ламарина, покрита с каменна вата и ПВЦ мембрана.

Преградните стени между отделните складове и офисната част, както и тези между отделните офисни помещения са от гипсокартон с различна степен на огнеустойчивост.

Първи етап – временна конструкция, която е част от общия обем на сградата, заедно с временен открит паркинг и павилион за охрана, до реализилането на предвидената улица.


Краен етап - на сградата обхваща е часта оставаща след реализирането на предвидената по регулационен план улица.

В част от помещенията (санитарните възли и предверия) ще има окачен таван, както и във временната конструкция.


Отопление и климатизация се предвижда чрез сплит система, с тела за външен и вътрешен монтаж. В санитарните възли има електрически радиатори и е предвидена вентилация.

Топлата битова вода ще се осигурява чрез електрически проточни бойлери, разположени в предверието на WC.

Общата инсталирана мощност за обекта при първи етап е 72,3 kW, а потребната - 49kW.

Общата инсталирана мощност за обекта при краен етап е 62,7 kW, а потребната - 44kW.

За измерването на консумираната електроенергия да се монтира табло ГЕТ – главно електромерно табло. В него се монтира 1 брой директен трифазен статичен електромер за активна електроенергия 3х5/100A; 380/220V; 50Hz с вграден часовник. Клас на точност 1 Таблото да се монтира на фасадата на сградата.

Присъединяването ще се извърши чрез изграждането на нов трафопост, който ще бъде изграден в същия имот съгласно предварителен договор за присъединяване от “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД.

Трафопоста и кабелната мрежа средно и ниско напрежение не са предмет на проекта.

От табло ГЕТ до табло РК- разпределителна касета за обекта е предвиден кабел СВТ 4х25mm². Кабелът е оразмерен по токово натоварване и допустим спад на напрежение.

Захранващите кабели се изтеглят в предвидената за площадката тръбна канална мрежа - кабелни шахти свързани с двустенни гофрирани тръби тип KOPOFLEX KF09110. Броят и сечението на тръбите, както и трасето на захранващи кабел са показани на черт.EL-01 за първи етап и черт.EL-07 за краен етап. Кабелът е оразмерен по токово натоварване и допустим спад на напрежение. По цялата си дължина да се маркира и реперира трайно.

В проекта се предвижда изпълнението на следните видове електрически инсталации:

-електрозахранване НН

-силови инсталации

-oсветителни инсталации

-заземителни инсталации

-мълниезащитна инсталация

-слаботокови инсталации

-външно осветление


3.2.СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

3.2.1. СИЛОВИ ИНСТАЛАЦИИ

За разпределение на електроенергията за обекта като цяло е предвидена разпределителна касета РК, разположена на фасадата на сградата до табло ГЕТ. От нея ще бъдат електрозахранени всички останали разпределителни електрически табла, както и външното и фасадно осветление и двукрила автоматична врата за краен етап. По изпълнение таблото ще бъде в метална кутия за открит монтаж.

Предвидени са и следните разпределителни подтабла:

- ТМ1, ТМ2, ТМ3, ТМ 4 - Разпределителни табла за магазините за първи и краен етап. От тях ще се електрозахранят консуматорите в магазините. По изпълнение таблата ще бъдат в пластмасова кутии за открит монтаж.

- Ткпп - Разпределително табло за павилион за охрана само за първи етап. От него ще се електрозахранят консуматорите в самото КПП, както и външното осветление и автоматичните врати за първи етап. Таблото да се изпълни в пластмасова кутия за открит монтаж.

За всяко едно от таблата има разработени еднолинейни разчетни схеми, на които са посочени всички необходими технически данни, точният вид и начин на монтаж. Таблата се изготвят в съответствие с изискванията на всички действуващи нормативи и стандарти.

Схемите на табла ТМ1, ТМ2, ТМ3, ТМ 4 са разработени така, че позволяват в края на работния ден да се изключват всички консуматори без дежурните такива – дежурно и рекламно осветление, евакуационно осветление, външните тела на сплит системата.

Силовите инсталации са предназначени да обезпечат електрозахранването на всички технологични съоръжения, контактите с общо и специализирано предназначение, вентилацията за санитарните възли, ел. бойлерите, външните тела на сплит системата и др.

Във всяко едно от електрическите табла на изводите за подвижни консуматори (всички излази за контакти и бойлери) е предвиден защитен прекъсвач, който се задействува при ток на утечка равен или по-голям от 30mA. На входовете на разпределителните табла се монтират дефектнотокови защити, осигуряваща защита от пожар и изключване на електрозахранването с настройка 300mA.За защита от пренапрежения от атмосферен или друг характер в таблата са предвидени катодни отводители. Те са подбрани така, че да се получи необходимата селективност в зависимост от местоположението на електрическото табло.

От РК до разпределителните табла и до отделните консуматори се полагат подходящо оразмерени по токово натоварване и допустим спад на напрежение кабели СВТ. Всички кабели са три и пет проводни, като третото и петото жило се използват за заземление. Линиите се изтеглят по кабелни скари или в твърди или гъвкави пластмасови трудногорими тръби над окачените тавани, вертикално в стените от гипсокартон в помещенията или открито по конструкцията.

Инсталационната арматура е за скрит монтаж (с изключение на разклонителните кутии - за открит) със степен на защита IP21.

Предвидени са еднофазни контакти тип "Шуко” със степен на защита IP21. Предвидени са и контакти за монтаж в панел заедно с информационна розетка.

Защитните клеми на всички контакти да се свържат задължително към защитния проводник на инсталацията, като преди въвеждане в редовна експлоатация да се провери верността на свързването на всеки един контакт, за което да се състави протокол от оторизирана лаборатория.

За магазини 1 и 4 е предвидено ел.захранване на страничната врата – от съответното табло на магазин.

Вентилаторите, предназначени за вентилация на санитарните възли се свързват към токовия кръг на осветлението и се управляват с отделен ключ.

Електрозахранването на вътрешните и външни тела на климатичните машини става от всяко табло на магазин. От съответното табло до всяко тяло се изтеглят кабели СВТ, изтеглени в гофрирани двустенни тръби KOPOFLEX, положени открито по покрива и по конструкциите. За всяка машина е предвиден отделен прекъсвач в таблото.

Преминаването на проводниците и кабелите през стените да става през предварително или допълнително монтирани след разпробиване на отвори тръби, като свободните и заетите отвори след изтегляне на кабелите да се уплътнят с негорим материал.

Преди предаване на електрическата инсталация за редовна експлоатация да се извърши проверка на верността на свързване на контактите, за което да се състави протокол.

3.2.3. ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

За всички работни и спомагателни помещения е предвидено изкуствено осветление. То е оразмерено в зависимост от категорията на зрителната работа, категорията на работната среда, предназначението на помещението, а така също и в съответствие с EN 12464 и EN 1838. За всички помещения са направени светлотехнически изчисления на количествените и качествените показатели. Подбрани са осветителни тела в зависимост от желаните светлотехнически параметри и околната среда, в която те ще работят.

Използват се разнообразни осветителни тела – с тръбни и компактни луминесцентни лампи, с металхалогенни лампи с различна единична електрическа мощност на светлоизточника. За помещенията оставащи в краен етап, са предвидени осветителни тела – тип „КАМБАНА” със степен на защита IP54 с м.х.л. 1х150 W, както и аплици с к.л.л. 1х11W.

За часта първи етап са предвидени осветителни тела за вграждане в окачен таван с тръбни луминисцентни тръби 4х14W.

За санитарните помещения и предверията към тях, осветителните тела са плафониери с к.л.л. 1х11W. На двата входа на магазините, както и за козирката се предвидени изводи за рекламно осветление на дежурна шина.

Всички осветителни тела да бъдат компенсирани, а тези с тръбните луминисцентни лампи - и с електронна пускорегулираща апаратура (ЕПРА) с цел икономия на електроенергия и подобряване условията на работа.

Осветителните инсталации в магазините се изпълняват открито, с кабели СВТ, положени по кабелни скари или изтеглени в трудногорими гофрирани тръби открито по конструкцията.

Осветителните инсталации в помещенията на КПП се изпълняват с кабели СВТ, в трудногорими гофрирани тръби, положени хоризонтално над окачените тавани и вертикално открито в стените от гипсокартон.

За обекта е предвидено евакуационно и аварийно осветление. То се изпълнява с осветителни тела, монтирани над вратите за евакуация и аварийните изходи.

Всички евакуационни осветителните тела са предвидени с акумулаторни батерии, които осигуряват работата им в продължение на 1h при отпадане на основното електрозахранване за осигуряване на аварийно осветление по пътищата за евакуация. За тях е предвидена самостоятелна електрическа мрежа, започваща от разпределителното табло, захранващо съответното работно осветление. Инсталацията за това осветление ще се изпълни аналогично на останалата осветителна инсталация.

За магазините е предвидено и дежурно осветление. Като такова се използуват аплици, монтиран в близост до вратите на магазините.

Управлението на вътрешната осветителната инсталация става с ключове - обикновени и серийни, монтирани на подходящи места на височина 1,10 m над готовия под.

За обекта е предвидено електрозахранване на фасадно и външно осветление. За тях са предвидени самостоятелни изводи в табло РК и ТКПП. За фасадното осветление са предвидени прожектори с м.х.л. 1х100W, монтирани на козирката оставаща след краен етап.

За външно осветление са предвидени осветителни тела за монтаж на ограда с к.л.л. 1х55W.

Фасадното осветление и част от външното, което е монтирано на северната ограда на обекта ще се електрозахранят от РК – краен етап.

Останалото външно осветление ще се електрозахрани от ТКПП – първи етап.

Фасадното и външното осветление ще се управляват от съответното табло чрез програмируемо времереле, 2 канала 220V, 24h.

Резултатите от светлотехническите изчисления и постигнатите количествени и качествени показатели на осветителните уредби за всяко от пoмещенията са показани на чертежите и в приложените изчисления.

Преди предаване на електрическата инсталация за редовна експлоатация да се извърши проверка на верността на свързването на контактите, за което да се състави протокол.


3.2.4.ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

За предпазване на обслужващия персонал от опасни допирни напрежения са предвидени необходимите заземителни инсталации.

На заземяване подлежат нулевите и защитни шини (N и PE) и корпусите на всички табла, изпълнени в метална кутия и нулевите и защитни шини (N и PE) на таблата, изпълнени в пластмасова кутия, всички технологични съоръжения, вентилационните и климатизационни съоръжения, кабелните скари, металната конструкция на сградата, както и всички съоръжения, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под такова.

Заземяването на табло РК и ГЕТ се изпълнява със стоманена поцинкована шина 40/4 mm, свързана към заземител, реализиран с три броя заземителни колове кръстати/тръбни с дължина 1,5m набити на 0,8m под терена вертикално един върху друг, свързани електрически помежду си и осигуряващи преходно съпротивление по-малко от 10 Ω. За заземяването на всички останали табла и съоръжения се използува третото или петото жило на захранващия кабел.

За трафопоста трябва да се предвиди заземител осигуряващ преходно съпротивление min R<4Ω, което ще се разработи заедно с трафопоста.

Всички защитни шини (PE) на разпределителните табла да се свържат към защитния проводник на захранващия ги кабел. Всички инсталации в проекта са предвидени да се изпълнят с работна и защитна нула/трижилни и пет жилни кабели/

Всички места на заварки да се защитят антикорозионно преди зариването.

Системата на електрозахранване за цялата сграда е TN-S - с отделен защитен проводник.

Преходното съпротивление на заземителя за РК и ГЕТ през всички сезони трябва да бъде не по-голямо от 10 ома.

За обекта да се изпълни главна клема за изравняване на потенциалите, към която да се присъединят:

-защитния проводник на електрическата мрежа

-заземителния проводник за повторно заземяване на нулевия проводник

-водопроводната инсталация (ако е осъществена с метални тръби)

-всички метални елементи от конструкцията на сградата

Всички защитни шини (PE) на таблата да се свържат към защитния проводник на захранващия ги кабел. Всички инсталации в проекта са предвидени да се изпълнят с работна и защитна нула/трижилни и пет жилни кабели/

Всички места на заварки да се защитят антикорозионно преди зариването.


3.2.5.МЪЛНИЕЗАЩИТА

Сградата спада към III-та категория на мълниезащита съгласно Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Като мълниеуловител ще се използва мълниеотводна мрежа от проводник Al-Mg-Si 0,5 полутвърд F-17, положен открито над покривните панели на специални свободно лежащи бетонови основи, осигуряващи отстояние на проводника от покривния панел на височина 8-10 сm, както и укрепен с държачи към борда на покрива и други елементи от сградата. Чрез отводи от проводник Al-Mg-Si 0,5 полутвърд F-17, положени вертикално и открито по металните колони, през контролни клеми се достига до заземителите, всеки от които реализиран от два броя заземителни колове кръстати/тръбни с дължина 1,5m набити на 0,8m под терена вертикално един върху друг, свързани електрически помежду си и осигуряващи преходно съпротивление по-малко от 20 Ω, с изключение на отводите, които се заземяват в заземителите на трафопоста и РК и ГЕТ.

Съгласно чл.105 от Наредба № 4 са предвидени мълниеприемни мачти с височина 2 m за всяко климатично тяло, разположено на покрива.

Максималното разстояние между всеки два заземителя, отчитано по контура на сградата трябва да е max 25m.

Заземителите на мълниезащитната и заземителната инсталации за защита от поражения на електрическия ток по възможност да се обединят.

За защита от пренапрежения, които могат да се „внесат” по захранващите кабели, за електрическите табла са предвидени катодни отводители.

Към мълниезащитната инсталация да се присъединят всички съоръжения и конструкции, излизащи над покрива или извън габарита на сградата.


3.2.6.СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

Във всеки магазин и в КПП-то е предвидена по една информационна розетка за монтаж в общ панел с контакти. В тръбната канална мрежа едната тръба е предвидена за изтегляне на кабелите за слаботоковите инсталации. Кабелите да се изтеглят след уточняването на място за присъединяване към селищната мрежа, както и на предназанчението на магазините. В количествената сметка приложена към проекта предвидените метри кабел FTP са от шахта Ш9 до всяка информационна розетка в магазините.

При успоредно полагане хоризонтално на силнотокови и слаботокови кабели да се спазва минимално отстояние 0,30m.

При успоредно полагане вертикално на силнотокови и слаботокови кабели да се спазва минимално отстояние 0,50m.

След изтегляне на трудногоримите гофрирани тръби през стените всички отвори да се запълнят с с негорим материал, осигуряващ огнеустойчивост 1h.


3.2.7.ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ

За електрозахранване на всички консуматори по площадката са предвидени площадкови кабелни мрежи НН.

Ще се положат подходящо оразмерени по ток и пад на напрежение кабели, като за изтеглянето им ще се използва нова тръбна канална мрежа с шахти.

Между отделните шахти са предвидени необходимият брой PVC тръби, за изтегляне на кабелите, като е предвиден и резервен брой за бъдещи кабели.

Външното осветление и управлението му е предвидено да се изпълни по описания по-горе начин.

Всички метални корпуси на осветителните тела да бъдат заземени посредством третото или петото жило на захранващите ги кабели и проводници.

Точните места на осветителните тела по площадката са приложени в чертеж Е.01 за първи етап и черт.EL-07 за краен етап.

За обекта съгласно чл.56 от Наредба №І-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, е осигурено звуково известяване при възникване на пожар или аварии. Точните места на звуковите сигнализатори, осигуряващи в която и да е точка на обекта не по-малко от 75 dB, са дадени на чертеж Е.01 за първи етап и черт.EL-07 за краен етап. Във всеки един от магазините е предвиден бутон за задействане на звуковата сигнализация. За звуковите сигнализатори

По цялата си дължина и в двата си края всички кабели ще се маркират и реперират трайно.

След завършване на строителството да се направят всички необходими контролни измервания на кабелите, заземленията и други, за което да се съставят протоколи в съответствие с нормативните изисквания.


В случай на монтаж на електроинсталационна арматура върху горими плоскости, задължително под нея да се полага негорима подложка, проводниците да се полагат на скоби ПКОМ или изтеглят в негорими тръби, с цел осигуряване на пожарната безопасност. Преди въвеждането на електрическата инсталация в експлоатация да се извърши проверка на свързването на всички контакти и осветителните тела, за което да се състави съответния протокол.

Всички електромонтажни работи на обекта да се извършват от лица имащи съответната квалификация за това при спазване на всички действащи към момента на монтажа нормативни документи.


ПРОЕКТАНТ:

/инж.П.Нинчева /


ОБЕКТ: СГРАДА С ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ ХІІ-1884, КВ.4 ,

М."СПЗ МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ-ОБЕЛЯ",ГР.СОФИЯ-

ПЪРВИ ЕТАП - С ВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

ЗА ТЪРГОВИЯ ,ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ И ПАВИЛИОН ЗА ОХРАНА

В ЧАСТТА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1884 ,К.Л 172 ,ПОПАДАЩА В НЕРЕАЛИЗИРАНА УЛИЦА,СЪС СРОК ДО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА УЛИЦА

КРАЕН ЕТАП - ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА УЛИЦА

ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА М."СПЗ МОДЕРНО ПРЕГРАДИЕ-ОБЕЛЯ"

ЧАСТ: Електротехническа

ФАЗА: ТП


5.ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

5.1.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата обяснителна записка е съставена в съответствие с НАРЕДБА №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи от 22.03.2004 година.

Всички електрически инсталации, апарати и съоръжения, заложени в настоящия проект, са съобразени със степентта на взриво-, пожаро- и елeктроопасноста на подобекта.

Тези опасности са както следва:

1.По отношение на взривоопасността – взривоопасни помещения няма

2.По отношение на електроопасността - особено опасни са помещенията на санитарните възли и други.

3.По отношение на пожароопасността – с повишена пожароопасност са всички помещения с изключение на мокрите такива.

Осъществените в проекта технически решения имат за задача повишаването на безопасността при експлоатация и предотвратяването на аварийни ситуации.


При проектирането са спазени следните действащи в момента нормативни документи :

1.НАРЕДБА №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии-09.06.2004 година

2.НАРЕДБА №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи-22.03.2004 година

3.НАРЕДБА №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място-19.04.2001 година

4.НАРЕДБА №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана-14.05.1996 година

5.НАРЕДБА № РД 07/8 от 20.декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа обн. ДВ бр.3 от 13.01.2009г.

6.НАРЕДБА №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване-23.09.1999 година с допълненията и измененията й до сега.

7.НАРЕДБА №4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането от 09.06.2004г.

8.ПРАВИЛНИК по безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения

9.ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи от 27.04.2004г.

10.НАРЕДБА № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

11. Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

12.Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти от 09.06.2004г.

13.Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация от 22.11.2004г.

14.Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи(Д-06-001)

15.Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 23.12.1997г. с с измененията и допълненията досега

16.Наредба №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи от17.08.2004г.

17. НАРЕДБА №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради в сила от 19.09.2010г.

Както и всички действуващи и влезли в сила наредби, допълнения и изменения към тях.


-ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТА

-ще се разработи в самостоятелен проект


-ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ

Осигурено е:

-аварийно спиране на оборудването посредством максимално токови и термични защити в началото на захранващите ги линии;

-защита срещу директен и индиректен допир на части под напрежение чрез:

а/директно заземен звезден център на източника на електрозахранване-трансформатор 20/0,4/0,230kV в трафопоста

б/защита на сгради и съоръжения от мълнии - защитата се осъществява като се използуват мрежа от AlMgSi проводник, отводи и заземители, като на входовете на електрически табла са предвидени катодни отводители, за предпазване на електрическите инсталации от пренапрежение.

в/за електрозахранване на всички електрически консуматори се използва схема TN-S

г/заземяване - съгласно член 203 и 208 на Наредба №3, ще се заземят корпусите на всички електрическите табла, които са метални, мълниезащитната инсталация, ОВ съоръженията, и всички метални нетоководещи токопроводими части, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под такова в аварийни ситуации. Заземяването на всички съоръжения ще стане с използването на самостоятелни заземители или на самостоятелно трето или пето жило на захранващите ги кабели или проводници.

д/защитно изключване - на входа и за отделни групи електроконсуматори в електрическите табла е предвиден защитен прекъсвач за ток на утечка, който се задействува и изключва електрозахранването при ток на утечката по-малък или равен на 30mA и 300mA.

Преходното съпротивление на заземителната инсталация за технологичните, стационарни съоръжения, не трябва да надвишава 10 ома и при най-неблагоприятните годишни времена.

- ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ


Съгласно приложените резултати от светлотехничеките изчисления е видно,че всички качествени и количествени светлотехнически показатели са в съответствие с Европейски нормативи EN 12464-1 и EN 1838.

За постигането им е ползвано следното:

-еднофазно електрозахранване на всеки осветител по дуо-схема - за намаляване на коефициента на пулсации

-използване на осветителни тела с електронни ПРА;

-осветителни тела с подходящо светлоразпределение;

-осветителни тела с подходяща степен на защита IP в зависимост от мястото на монтаж и класа на електро- и пожароопасност.

-ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

В проекта са предвидени следните мероприятия:

-подходящо оразмерени максималнотокови защити на автоматичните прекъсвачи с оглед недопускане запалване на кабелите и проводниците при къси съединения и претоварване

-подходяща настройка на термични и електромагнитни изключватели

-подходящо избрани трасета на кабелите далече от лесно запалими и горими материали

-ръчни пожарогасители за таблата

-дефектнотокова (срещу утечка) защита на входовете на всички табла

Предвиден е за всяко електрическо табло ръчен прахов пожарогасител.

Експлоатацията на обекта се задължава да разработи “Инструкции за експлоатация” за следното:

1.Местата за евентуални пожари и аварии и начините за тяхното предотвратяване и потушаване.

2.Местата за дежурни комплекти инструменти и противопожарни средства.

3.Необходимост от ползване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

4.Периодичност за провеждане на профилактични прегледи и ремонти на съоръженията,инсталациите и оборудването.


Монтажът, прегледите, ремонтите и експлоатацията да се извършват от персонал, имащ съответната квалификация за този вид инсталации и съоръжения.


ПРОЕКТАНТ: /инж.П.Нинчева/
СГРАДА С ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ ХІІ-1884, КВ.4 , М."СПЗ МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ-ОБЕЛЯ",ГР.СОФИЯ-

ПЪРВИ ЕТАП - С ВР. КОНСТР. ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ТЪРГОВИЯ,ВР. ОТКРИТ ПАРКИНГ И ПАВИЛИОН ЗА ОХРАНА В ЧАСТТА ОТ ПИ №1884 ,К.Л 172,ПОПАДАЩА В НЕРЕАЛИЗ. УЛ.,СЪС СРОК ДО РЕАЛИЗ. НА ПРЕДВ. УЛ.

КРАЕН ЕТАП - ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА УЛИЦА ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА М."СПЗ МОДЕРНО ПРЕГРАДИЕ-ОБЕЛЯ

Свързани:

Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект iconБългарска конфедерация за връзки с обществеността
Проект: „Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян
Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас – ІІ етап: разширение”, разработване...
Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект iconКурс І i индивидуален план д н и часов е 30 00
Първи семестър Специалност “български език и френски език” Курс ІI индивидуален план
Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект iconСтатут и регламент  първи национален фестивал
Фондация „Америка за България” и Платформа „Агора” по проект Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап
Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект iconНа лекцията: Прътови конструкции
Прътовите конструкции (фермите) се използват широко при изграждане на мостове, кранове, покривни конструкции и т н. Това е всяка...
Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект iconChristmas open 2010
Първите 8 по среден резултат продължават във втори етап, като заемат местата от 9 до 16 във временното класиране на база резултатите...
Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект iconПрограма за развитие на селските райони
На 18. 06. 2012 г от 11. 00ч в офиса на „миг- белово, Септимври, Велинград“ ще се проведе втори етап (събеседване) на конкурса за...
Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект iconОбщина летница програма за развитие на селските райони
Реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с. Горско Сливово, община Летница-първи етап и реконструкция...
Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Наименование: Одит на проект “Разширение на псов за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване...
Първи етап с временни конструкции по индивидуален проект iconУважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов
Министерството на културата за настоящата година и е в размер до 3 000 000 лв. Обектът е с два етапа на изграждане, първи етап до...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом