3. Управление на образователния процес
Име3. Управление на образователния процес
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер115.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1483/18786047832023755905.docx

3. Управление на образователния процес
3.1. Организация за управление на качеството на учебния процес и свързаната с него преподавателска дейност


Първостепенна задача на обучението е стремежът към качество на учебния процес и свързаната с него преподавателска дейност. То трябва да осигури на студентите знания, умения и способности, които са необходими за бъдещото им професионално реализиране и кариерно развитие, да предизвиква и развива творчески и професионални интереси, да ги провокира към креативни и оригинални решения, да създава стремеж към персонални изяви и принос за развитие на обществото.

В Университета функционира СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО И НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ, която е приета от Академичният съвет (Приложение № ).

Биологическият факултет следва изградената от ПУ система за наблюдение, оценяване, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучение, функционирането на която е регламентирано чрез редица документи, публикувани на официалния сайт на университета. Функционирането на тази система се осъществява чрез изградените във Факултета Комисия по качеството, Комисия по атестирането, Комисия по актуализиране на учебните планове, Консултативна комисия във връзка с РАС, работещи в тясно сътрудничество с катедрите и факултетното ръководство. Съставът на комисиите се избира и периодично се актуализира с решения Факултетния съвет и се публикува на специализирания сайт на Биологическия факултет.

Основен орган за реализиране на системата е комисията по качество. Тя е структурната единица, която носи пряка отговорност за дейностите по качеството. Факултетният съвет избира, а Деканът назначава факултетна Комисия по качеството, която осъществява вътрешен контрол, прилагайки разработената Система за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучение и образователния продукт на ПУ. В комисията са включени представители на всяка катедра, а също и представител на Студентският съвет. Комисията се ръководи от член на Съвета по качеството към ПУ. С решение на Факултетен съвет на ............ г. е избрана “Факултетна комисия за оценка, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучението” През 2011 год. тази комисия е обновена с Протокол № ...... от..... .2011.(Приложение № .)

Факултетната комисия по качеството координира всички свои действия с факултетния съвет. Катедрените съвети обсъждат резултати от наблюдения, оценки, проучвания и разработват доклади с предложения за решаване на проблеми, свързани с осигуряването, поддържането и усъвършенстването на качеството на учебния процес.

Обект на наблюдение и оценка са факторите за осигуряване, поддържане и развитие на качеството и ефектите от обучението (придобити знания, умения и компетенции, професионална реализация на завършилите специалността).

Дейността на комисията е насочена към постигане на по-високо качество на обучение в съответствие с образователната стратегия на факултета, отговарящо на националните и европейски изисквания за висшето образование. Комисията провежда периодично анкети за проучване мненията и предложенията на студенти и преподаватели относно качеството на учебния процес и на академичния състав; проучва реализацията на завършилите студенти и мнението на работодателите за качеството на образователния продукт във връзка с подготовката на студентите за работа в условията на конкуренция.

3.1.1. Разработени, приети и огласени са правила за управление на качеството на образованието в професионално направление БИОЛОГИЧНИ НАУКИ

Процедурите за оценяване и контрол на качеството на обучението, елементите на качеството, структурите за неговата поддръжка и контрол са разработени във вътрешнонормативни документи (правилници, разпоредби, инструкции). Биологическият факултет следва институционално одобрената от Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” „Система за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението и на образователния продукт” и ” Правилник за атестиране на академичния състав”. (Приложение № )

Правилата за обучение на студентите, организацията на учебния процес, оценяването на придобитите знания и дипломирането във факултета са регламентирани в „Правилник за устройството и дейността на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски(Приложение № ) Нормативната уредба за образователните дейности осигурява условия за: преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; прекъсване, преместване и придобиване на нова специалност от студентите, както и за предсрочно завършване; придобиване на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението по дадена специалност и/или втора специалност при желание от страна на обучаваните и по индивидуален учебен план; регламентиране на изпитните процедури за семестриални и държавни изпити, формите на контрол, броя на сесиите и др. Обхванати са редовната и задочната форма на обучение; право на избор на специалност, на избираеми и факултативни дисциплини, участие в организацията на учебния процес и научно изследователската работа, ползване на университетската материална база и на регламентираните социални придобивки; получаване на пакет кредити за завършена образователно-квалификационно степен.

В Биологическия факултет са приети Основни изисквания и критерии за разработване, защита и оценяване на дипломни работи от студенти за ОКС “бакалавър” и “магистър”. (Приложение № ...)

За коректни и принципни персонални взаимоотношения между студенти, преподаватели и служители е приета на Факултетен съвет (протокол № ... от .... г.) Етична комисия. (Приложение № ....)


3.1.1.1. Действаща Система за управление на качеството, съобразена с особеностите на професионалното направление


Собствена документация по управление на качеството


В Биологическия факултет действа система за управление на качеството чрез създадената Комисия по качеството на обучението, в чийто състав влизат Катедрени отговорници по качеството. Нейната основна цел е осигуряване на съответствие между обявената мисия и образователните цели на Университета и реалното им постигане; вътрешна самооценка и външна оценка на качеството на образованието и на образователния продукт; подобряване на качеството на обучението; осигуряване на прозрачност на дейността си; създаване и обработване на база данни за ефективността на учебния процес и за качеството на обучението; разработване и обновяване на собствена документация по управление на качеството.

В Университета е изработен Правилник за реда и начина на атестиране на академичния състав на Университета /ПААС/ (Приложение № ....)

Въз основа на това в Биологическия факултети се изготвя график за атестиране на академичния състав през съответната учебна година. Процедурата за атестиране – комисии, критерии и показатели, технология е регламентирана с правилата за атестирани, утвърдени от Академичния съвет. Атестирането се извършва от Факултетска комисия, избрана от Факултетния съвет по предложение на Декана и утвърдена от Ректора с мандат за четири години. (Приложение № ...) Атестирането има за цел да оцени приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научно-изследователската и административната дейности. На свое заседание факултетската комисия определя графика за провеждането на атестирането на преподавателите уточнява кретериите за оценка и приема формата на анкетната карта. Преподавателите за които е открита процедура за атестиране, предоставят писмен отчет, под формата на анкетна карта и списък публикации. Ръководителят на съответната катадра изготвя писменна оценка по утвърдените критерии. Анкетната карта на атестирания и преценката на ръководител катадрата се обсъждат на заседание на катедрения съвет, като се има предвид резултатите от предходното атестиране. Документацията се предоставя на Факултетската комисия по атастиране, коята обсъжда оценките, предложенията и препоръките и нанася своите констатации в атестационния лист. Решенията на Факултеската комисия по атестирането относно оценките на атестираните проподаватели се докладват обсъждат и приемат на заседания на Факултетния съвет.


Периодична самооценка и външна оценка.


Преценката за състоянието на качеството и ефективността на обучението се осъществява чрез външни и вътрешни одити. Комисията по качеството във факултета периодично одитира процеса на обучение и публично оповестява своите доклади. Резултатите от работата ѝ се огласяват на Факултетен съвет и се обсъждат при нужда по катедри.

Контролът върху качеството на учебния процес се осъществява освен от Комисията по качество, така също и от експертни групи от НАОА при оценяване и акредитация на професионалното направление. За периода 2007 – 2011 година приключиха успешно всички програмни акредитации за обучение в ОКС „бакалавър”, „магистър”, „доктор” с максимална оценка. (Приложение № ....). Взеха се своевременно необходимите мерки за изпълнение на препоръките на експертните групи във връзка с провежданите акредитационни процедури.

На сайта на Факултета са огласени анализи от анкети, свързани с повишаване на качеството на обучение и усъвършенстване на системата за контрол както и резултатите от акредитацията и следакредитационния контрол на НАОА.


3.1.2. Периодично се обсъжда и огласява ефективността на резултатите, свързани с управлението на качеството на образованието

Основна задача на факултетната комисия по качеството е осъществяването на непрекъснат контрол върху образователния процес, част от който е и системно провеждане на анкети със студентите, обсъждане на резултатите от тях на свои заседания, запознаване на факултетните съвети със своите анализи и оценки и предложения на решения за повишаване качеството на обучението.

Разработени са подходящи анкети за оценяване на качеството на образованието

( Приложение Анкета 1, Анкета 2, Анкета 3 , Анкета 4).

 • Анкета 1 – за мнение на студентите по конкретна учебна дисциплина и преподавател;

 • Анкета 2 – за проучване мненията и предложенията на стдентите относно провеждането и организацията на учебния процес;

 • Анкета 3 – за проучване мнението на завършили студенти от ПФ;

 • Анкета 4 – за мненията и предложенията на преподавателите относно провеждането и организацията на учебния процес.

Периодично се провежда анкетиране със студенти, преподаватели и възпитаници на Биологическия факултет, относно качеството на обучението. Резултатите се анализират и докладват пред Факултетния съвет. Въз основа на направените изводи и обобщения от анализа на данните, се изготвят препоръки от комисията по качеството и се предприемат мерки за усъвършенстване на обучението и за постигане на целите и задачите поставени пред Факултета.

Данните от проучванията демонстрират отговорно и мотивирано отношение на студентите към учебния процес и висока оценка на личностните качества, научната компетентност и преподавателски способности на академичния състав, обслужващ бакалавърски и магистърски програми.


3.1.2.1. Срещи със студентите за обсъждане на проблеми свързани с управлението на учебния процес и на качеството на образованието


В Биологическия факултет при решаването на проблеми свързани с управлението на учебния процес и на качеството на образованието са предоставени широки възможности за изразяване на мнението на студентите чрез техните представители в студентския актив на Факултета. Деканското ръководство, ръководители на катедри, всички преподаватели от факултета имат приемни часове, в които могат да осъществяват срещи със студенти за консултации и обсъждане на проблеми. Осъществяват се периодични обсъждания със студентите чрез срещи на Деканското ръководство със Студентския съвет, със студенти - отговорници на отделните специалности във Факултета както и със студенти от отделни специалности във Факултета.

Ежегодно се провежда анкетиране със студентите випускници за проучване на мнението им относно качеството на тяхното обучение във факултета. (Приложение№ ..... Анкета 3) Интензивното се ползва Интернет–форума в web сайта на факултета, което е показател за съобразеност с европейското образователно пространство и обективно сътрудничество между студенти, преподавателски състав и администрация Има информационни табла на катедрите, на факултета, на инспектора от Учебен отдел.

Предоставя се постоянна информация на web сайта на Факултета

3.2. Организация за проследяване на реализацията на завършилите обучението студенти


Информацията за проследяване на реализацията на завършилите студенти е важен критерий за рейтинга на професионалното направление както в страната така и в европейски и световен мащаб. Начинът по който се осъществява професионалната реализация на завършилите обучение студенти представя обективната характеристика за качеството на обучение спрямо образователния пазар на труда. В Биологическия факултет се проследява реализацията на завършилите обучението си студенти чрез анкетиране на випускниците, контакти с тях на специализирани форуми и проучване на мнението на работодатели. Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и усъвършенстване качеството на образователния продукт обхваща целия период на обучение - от приема на студенти - до тяхната професионална реализация.


3.2.1. Информация за реализацията и развитието на завършилите ОКС в професионалното направление

От особена важност за Биологческия факултет е да осъществява постоянна обратна връзка със завършилите студенти. В тази връзка се провежда анкетиране на студенти (Анкета 3) с цел събиране на данни относно реализацията им за последните 5 години (2007 - 2011). Информацията за завършилите студенти се събира чрез анкети на завършилите ОКС “бакалавър” и “магистър“ в професионално направление “Биологични науки“. Анкетите на завършилите се попълват преди промоцията и след пет години.


3.2.1.1. Данни за завършилите студенти и докторанти


Обработените резултати от периодичните анкети с випусниците, придобили образователно-квалификационната степен „бакалавър” през 2011 г. (Приложение № .....), показват следното:

 • заети пряко в специалността – %;

 • заети непряко в специалността – %;

 • заетите в несвързана със специалността област – %;

 • незаети, но продължили образованието си – %;

 • незаети – %.

Резултатите от проведената анкета при дипломираните студенти, придобили образователно-квалификационната степен „магистър” през 2011 г. във факултета, са следните:


Така общата заетост на завършилите Биологическия факултет ОКС < бакалавър> през 2008 г. е ......%, а през 2011 – ...... а съответно за ОКС <магистър>, резултатите са: ....% към ......% ,което доказва успешната реализация на дипломираните студенти.

Друга практика във Факултета за събиране на данни за реализация на завършили студенти е чрез изискване на информация от РИО или образователни институции. Такива са получени от РИО в Пловдив, Пазарджик, Хасково и Сливен--------- Ръководителите на отделни магистърски програми също поддържат база данни за реализацията на завършили студенти.


3.2.2. Събира се и се анализира информация за оценката на потребителите за подготовката на завършилите специалността

Данни от потребителите за реализация на завършилите специалности от професионално направление “Биологични науки ” се събира чрез:

  • Центърът за кариерно ориентиране и развитие

  • Анкети с потребителите.

  • Участие на потребители в:

   • научни форуми,

   • научно-изследователски проекти,

   • научни сесии

   • практическа дейност на студенти в базови учебни и социални заведения,

Мнението на потребителите се взема предвид при провеждане на учебния процес като се :

   • внасят промени (при достатъчна обосновка и необходимост) в учебни планове – нови или променящи се учебни дисциплини,

   • разкриват нови магистърски програми,

   • разкриват нови квалификационни курсове,

Становищата на потребителите на кадри се явяват важен критерий за поддържане на качеството на обучение и свързаната с него преподавателска дейност на високо теоретично и с практическа приложимост ниво.

Връзката с работодателите се осъществява и поддържа и от Център за кариерно развитие uni-plovdiv.bg/pages/index/29 Негова цел е динамизиране на професионалните взаимодействия с работодателите и разработване стратегии за управлението на кариерното развитие на студентите. Важни задачи на центъра за кариерно развитие са и подобряването на взаимодействието със студентите, факултетите и работодателите и обогатяване на формите за съвместна работа с потребителите на кадри. Главната задача на Центъра за кариерно ориентиране и развитие е да осъществява посредничество между студентите и работодателите. Имайки предвид важната посредническа роля на Центъра за кариерно ориентиране и развитие, много студенти му се доверяват по отношение на търсене на първа работа, почасова работа, провеждане на студентска практика или стаж като се регистрират в него. През 2007 година регистрираните студенти са 210, а през 2011 – 765.

Чрез Центъра е изградена система за проследяване на реализацията на завършилите обучението студенти, която включва:

 • Регистриране на студенти и абсолвенти в Кариерния център на ПУ с цел намиране на подходящи позиции за учебни практики и работа и проследяване на професионалната реализация на зъвършилите;

 • Попълване на Анкетна карта от абсолвентите при получаване на дипломите;

 • Срещи с потребители на кадри–държавни институции, фирми, неправителствени организации;


3.2.2.1. Информация за оценката на потребителите за подготовката на завършилите специалността


Факултетната комисия по качеството, функционираща в Биологическия факултет осигурява необходимата информация относно оценката на потребителите за подготовката на завършилите студенти. През настоящата учебна година беше изготвена анкетна карта и се проведе допитване с работодатели. Целта на анкетирането е събиране на данни относно професионалната реализация на студентите и получаване на информация за оценката на работодателите за придобитите знания на студентите. От отговорите на анкетната карта става ясно, че оценката на анкетираните работодатели за професионалната подготовка на възпитаниците на Биологическия факултет при ПУ е в болшинството от отговорите отлична и много добра. (Приложение № .)

Свързани:

3. Управление на образователния процес icon„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане
Вид: монофазна програма „Организация на образователния процес по икономически дисциплини”
3. Управление на образователния процес iconМодул "Директор" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес
Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес
3. Управление на образователния процес iconЦелодневна детска градина
Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на детската градина, организацията на образователния процес,...
3. Управление на образователния процес iconСборникът „Морал, етика и гражданско възпитание в образователния процес съдържа материали, които свободно интерпретират проблемите на българското училище
Сборникът „Морал, етика и гражданско възпитание в образователния процес” съдържа материали, които свободно интерпретират проблемите...
3. Управление на образователния процес iconМагистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието
Ефективно управление на учебния процес: понятие за управление на учебния процес; управление на учебни планове и програми; условия...
3. Управление на образователния процес iconЗаконът урежда и обществените отношения, свързани с
Участниците в образователния процес са децата, учениците и педагогическите специалисти
3. Управление на образователния процес iconФренски лицей виктор юго
Овладявяне на езика, на който се осъществява образователния процес и останалите чужди езици стр. 20
3. Управление на образователния процес iconМорал, етика и гражданско възпитание в образователния процес програма
Ст н с. Симеон Ангелов, секретар по международното сътрудничество, бан, съмишленик на инициативата
3. Управление на образователния процес iconПриложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема
На добри практики, с цел повишаване интереса на учениците към образователния процес
3. Управление на образователния процес iconОбщинска програма за развитие на читалищната дейност 2010 г
Днес в публичното пространство читалището ни е пример за устойчива културна институция, имаща дълбока връзка с миналото, с традициите,с...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом