Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а
ИмеРешение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер68.06 Kb.
ТипРешение
източникhttp://rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/R GrD 354_11.rtf
Р Е Ш Е Н И Е 11

гр. Раднево, 09 януари 2012 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АРадневският районен съд - гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на седми декември през две хиляди и дванадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮБА ПЕТРОВА


при секретаря Р.Д., с участието на прокурора……, като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА гражд. дело № 354 по описа за 2011 год., за да се произнесе взема предвид следното:


Съдът е сезиран с предявени в условията на обективно кумулативно съединяване искове, с правно основание чл. 55 ЗЗД, вр.с чл. 128, т. 2 КТ, вр. чл. 86 ЗЗД от Д.К.Т., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес на адвокат К.Е. от АК Пловдив, против ДП ”ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ", поделение гр. Раднево, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр. Раднево********, представлявано от В.Б.В., с ЕГН **********, с искане за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 897,53 лева, представляваща дължимо трудово възнаграждение, което ответното дружество е следвало да преведе по овърдрафт сметка ищеца, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на вземането. Претендира се заплащането на мораторна лихва върху посочената сума и сторените по делото съдебно деловодни разноски.

В исковата молба ищецът твърди, че до 2005 год. е бил в трудово правоотношение с ответника. През 2005 год. бил съкратен от работа в предприятието-ответник, като не му били изплатени изцяло трудовите възнаграждения. С Решение № 207 от 08.12.2005 год. по гр.д. № 641/2005 год. по описа на Районен съд ответното дружество ДП ”ТСВ”- гр. Раднево било осъдено да заплати на ответника дължимите неизплатени трудови възнаграждения в размер на 2 390,53 лева, ведно със законната лихва от 23.11.2005 год. до окончателното изплащане на сумата, като от общо дължимото трудово възнаграждение от 3 288 лева е приспадната сумата от 897,54 лева, представляваща невъзстановен овърдрафт.

В законоустановения едномесечен срок на основание чл. 131 от ГПК ответникът ДП ”Транспортно строителство и възстановяване” гр. София, чрез процесуалния представител адв. А. е депозирал писмен отговор и взема становище по иска, като счита същия за допустим, но по същество - неоснователен, като излага подробни съображения. Ответникът намира предявения главен иск за неоснователен и поради неоснователността на главния намира за неоснователен и акцесорния по чл. 86, ал. 1 ЗЗД. С отговора на исковата молба ответникът е направил и възражение за изтекла погасителна давност.

В открито съдебно заседание от 07.12.2011 г., ищецът, чрез процесуален представител адв. Е. – АК Пловдив поддържа предявените искове и моли за уважаването им с присъждане на сторените разноски.

В същото съдебно заседание е постъпила молба от ответната страна, в която изразява становище за неоснователност на исковите претенции, моли за отхвърлянето им и присъждане на разноските.


Съдът, като прецени събраните по делото и относими към разрешаване на спора доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:


До 2005 год. ищецът Д.К.Т. е бил в трудово правоотношение с ответника ДП ”Транспортно строителство и възстановяване” гр. София. През 2005 год. същият бил съкратен от работа в предприятието-ответник, като не му били изплатени трудовите възнаграждения, за съответните месеци, в които е работил в ответното дружество. С Решение № 207 от 08.12.2005 год., по гр.д. № 641/2005 год., по описа на Районен съд Раднево ответното дружество ДП ”ТСВ”- гр.Раднево било осъдено да заплати на ответника дължимите неизплатени трудови възнаграждения в размер на 2 390, 53 лева, ведно със законната лихва, считано от 23.11.2005 год. до окончателното изплащане на сумата, като от общо дължимото трудово възнаграждение от 3 288 лева е приспадната сумата от 897, 54 лева, представляваща невъзстановен овърдрафт, тъй като ответното дружество като гарант за погасяване на тези овърдрафт суми поискало да бъдат приспаднати от дължимото на ищеца трудово възнаграждение в размер на 3 288 лева. Тази приспадна сума в съдебното решение, ответното дружество е следвало да внесе по съответната овърдрафт сметка на ищеца.

Видно от приложения като доказателство по делото изпълнителен лист - Протокол по изпълнително дело № 67/2006 год. на държавен съдия-изпълнител при РРС, дължимата сума от трудови възнаграждения в размер на 2 390,53 лева била преведена по сметка на ищеца в Централна кооперативна банка клон Стара Загора.

Видно от приложеният като доказателство по делото финансов документ от Централна кооперативна банка, за извършените преводи от 02.01.2006 год. до 31.12.2006 год. по сметката на Д.К.Т. на 31.12.2006 год. е постъпила събраната по изпълнително дело № 67/2006 год. на държавен съдия-изпълнител при РРС сума от 2 940 лева, представляваща дължимите неизплатени трудови възнаграждения в размер на 2 390,53 лева, законова лихва в размер на 90,40 лева и разноски по изпълнителното дело в размер на 460 лева. След постъпване на сумата по сметка на ищеца сумата от 897,54 лева, представляваща невъзстановен овърдрафт незабавно е удържана, за да се покрие невъзстановения неразрешен към 31.05.2006 год. овърдрафт, тъй като ответното дружество не е погасило сума от 897,54 лева, приспадната от дължимите неизплатени трудови възнаграждения в размер на 3 288 лева, с Решение № 207 от 08.12.2005 год., по гр.д. № 641/2005 год., по описа на Районен съд Раднево.


При така установеното от фактическа страна съдът възприе следните правни изводи:


В конкретния случай безспорно установено се явява обстоятелството, че страните са били във валидни трудовоправни отношения, по силата на които ищецът е изпълнявал задължението си да престира труд в ответното дружество. През 2005 год. същият бил съкратен от работа в предприятието-ответник, като не му били изплатени трудовите възнаграждения.

С решение № 207 от 08.12.2005 год., по гр.д. № 641/2005 год., по описа на Районен съд Раднево ответното дружество ДП ”ТСВ”- гр. Раднево било осъдено да заплати на ответника дължимите неизплатени трудови възнаграждения в размер на 2 390, 53 лева, ведно със законната лихва, считано от 23.11.2005 год. до окончателното изплащане на сумата. С решението на РРС от общо дължимото трудово възнаграждение - 3 288 лева е приспадната сумата от 897,54 лева, представляваща невъзстановен овърдрафт, тъй като ответното дружество като гарант за погасяване на тези овърдрафт суми поискало да бъдат приспаднати от дължимото на ищеца трудово възнаграждение в размер на 3 288 лева. Тази приспадната сума ответното дружество е следвало да внесе по съответната овърдрафт сметка на ищеца.

След влизане в сила на посоченото по-горе съдебно решение дължимата сума от трудови възнаграждения в размер на 2 390,53 лева, била събраната по изпълнително дело № 67/2006 год. на държавен съдия-изпълнител при РРС и била преведена по сметка на ищеца в Централна кооперативна банка клон Стара Загора. След постъпване на сумата по сметка на ищеца сумата от 897,54 лева, представляваща невъзстановен овърдрафт незабавно е удържана от банката-кредитор, за да се покрие невъзстановения овърдрафт.

В настоящия случай е налице обогатяване от страна на ответника за сумата от 897,54 лева, тъй като същият не може от едно неправомерно действие да черпи права.

Относно направеното възражение на ответното дружество, изложено в писмения отговор, че с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за възнаграждение за труд – съдът намира същото за неоснователно по следните съображения:

Настоящият спор не е трудовоправен спор и общата погасителна давност е 5 години. След постановяване на съдебното решение на PРC е образувано и изпълнително дело, приключило през 2006г., т.е не е изтекла предвидената от закона погасителна давност.

Овърдрафтът е вид кредит, който дава право на клиента картодържател да превишава салдото си по картова сметка до лимита. Тези отношения са между съответната банка, работодателя и работника. Ответното дружество към 2005 година е било солидарен длъжник по посочения овърдрафт на Д.К.Т. за сумата от 897,54 лева, и по тази причина посочената сума е приспадната от дължимото на ищеца трудово възнаграждение в размер на 3 288 лева, като е възникнало задължение за ответното дружество да внесе тази сума по съответната овърдрафт сметка на ищеца.

В тази връзка главната искова претенция на ищеца се явява основателна, поради което следва да бъде уважена и акцесорната претенция по чл. 86, ал. 1 ЗЗД, тъй като нейното уважаване зависи от изхода на главната претенция. При този изход от спора в тежест на ответника следва да бъдат възложени по реда на чл. 78 от ГПК разноските по делото в общ размер 150 лева, включващ и адвокатско възнаграждение.


Мотивиран от гореизложеното, съдът:


Р Е Ш И:


ОСЪЖДА ДП ”ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ", поделение гр.Раднево, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр. Раднево, общ. Раднево, ул.********, представлявано от В.Б.В., с ЕГН ********** да заплати на Д.К.Т., с ЕГН **********,***, сумата от 897,53 лева, представляваща дължимо трудово възнаграждение, което ответното дружество е следвало да преведе по овърдрафт сметка ищеца, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА ДП ”ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ", поделение гр.Раднево, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.Раднево, общ. Раднево, ул.********, представлявано от В.Б.В., с ЕГН ********** да заплати на Д.К.Т., с ЕГН **********,***, сумата от 647,24 лева, представляваща със законната лихва върху главницата от 897, 53 лева , считано от 08.12.2005 год. до 15.06.2011 год.

ОСЪЖДА ДП ”ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ", поделение гр. Раднево, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр. Раднево, общ. Раднево, ул. ********, представлявано от В.Б.В., с ЕГН ********** да заплати на Д.К.Т., с ЕГН **********,***, сумата от 150 лева, представляваща направените по делото разноски за държавна такса и адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА ДП ”ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ", поделение гр. Раднево, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр. Раднево, общ. Раднево, ул. ********, представлявано от В.Б.В., с ЕГН ********** да заплати по сметка на РС Раднево сумата от 15 лева, представляваща държавна такса върху уважения иск.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Старозагорски окръжен съд в двуседмичен срок от  съобщаването страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а iconРешени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и тринадесета...
Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а iconРешение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год
Радневския районен съд в публичното заседание на единадесети януари двехиляди и тринадесета година, в състав
Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а iconРешение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год
Радневския районен съд в публичното заседание на eдинадесети януари двехиляди и тринадесета година, в състав
Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а iconРешение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год
Радневският районен съд в публичното заседание на четиринадесети януари през двехиляди и единадесета година, в състав
Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а iconРешение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и единадесета година,...
Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а iconРешение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и десета...
Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а iconРешение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и единадесета...
Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а iconРешение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и пети април двехиляди и дванадесета година, в състав
Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а iconРешение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година, в състав
Решение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а iconЗапове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №371/07. 08. 2012 год на кмета на община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом