Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година
ИмеРешение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер70.54 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2013/NAHD/03_2013/81_13.doc
Р Е Ш Е Н И Е № 78


Гр. Карлово, 18.03.2013 година


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


КАРЛОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и осми февруари две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Донкова- Кутрова


с участието на секретаря П.В., като разгледа НАХД № 81 по описа на Карловски районен съд за 2013 година, докладвано от съдията, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на глава ІІІ, раздел V от ЗАНН.

С наказателно постановление № *-********* г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище, гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите на „*****” АД, ЕИК ****** със седалище и адрес на управление гр. С., р-н Л., ул. „*****” № 43, представлявано от С.С.Й. на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв. за нарушение на чл. 127 ал. 3 от ЗЗП.

Недоволен от наказателното постановление е останал представляващият санкционираното дружество и е депозирана жалба срещу него пред съда в законоустановения 7-дневен срок. В жалбата се сочи, че наказателното постановление е необосновано и незаконосъобразно, съставено в нарушение на материалния закон и при допускане на съществени нарушения на процесуалните правила. Излага доводи. Моли наказателното постановление да бъде отменено.

В съдебно заседание, процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата. Пледира за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

Ответната по жалбата страна, редовно призована, не изпраща представител.

Карловски районен съд, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост, обсъди събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намери следното:

Жалбата е подадена в срок – на 24.10.2012г. по пощата, видно от пощенското клеймо върху плика, срещу подлежащ на съдебен контрол акт, поради което и допустима.

Разгледана по същество е основателна.

След като обсъди събраните по делото гласни доказателства чрез разпита като свидетели на актосъставителя З.Р. и приложените и приети писмени такива – Заповед № ***/30.09.2011г., Заповед № 940/04.10.2011г., АУАН № *-******* НП № *-********* г. , известие за доставяне, протокол за проверка на документи № К-****/12.06.2012г., , извлечение от ТР, пълномощно от 14.04.2011г., , становище от „П.”АД от 12.06.2012г., констативен протокол № *-****/06.06.2012г. с фискален бон, възражение, известие за доставяне, писмо № П-01-562/19.06.2012г., писмо изх. № П-02-327/12.06.2012, докладна записка от 22.06.2012г., правила на промоцията на ***** 80000 карти, извлечение от регистър за предявените рекламации, известие за доставяне, писмо отговор от КЗП до Н. Л., информация от П. АД до клиенти на дружеството, жалба от сайта на КЗП, препис от фискален бон от 22.05.2012г., съдът намира за установено следното:

На 06.06.2012г. от служители на КЗП РД -Пловдив била извършена проверка на обект – бензиностанция № ****, находяща се в гр. Карлово, бул. „***”, стопанисван от „*****” АД. Същата била извършена по повод постъпила жалба в КЗП – РД- Пловдив относно неиздадена карта за отстъпка при обявена промоция, подадена от лице с имена Н.М.Л.. В жалбата било посочено, че на 22.05.2012г. е направил зареждане на гориво на автомобила си на бензиностанция „*****” на изхода на гр. К. посока гр. К.. При плащане на горивото използвал карта за отстъпка, но служител на бензиностанцията я взел и не я използвал, тъй като според последния не била валидна. Л. заредил гориво за 80.02лв., при което му предложили нова карта, която ще му бъде преиздадена. В жалбата било посочено, че след няколко дни посетил бензиностанцията, но оттам не му предоставили картата. След още няколко дни отишъл отново и пред него била дадена карта на клиент, който бил наред и той запитал защо правят списък при положение, че не се спазва последователността по него. В жалбата било посочено, че желае възстановяване на дължимите загуби, тъй като не е могъл да използва отстъпката при зареждане на гориво на стойност 80.00лв.

При проверката било установено, че в обекта, търговецът поддържа регистър за предявените рекламации на потребителите, започнат на 01.01.2009г., в който нямало отразена рекламация от Л.. За установеното при проверката бил съставен констативен протокол № *-****/06.06.2012г.

На 12.06.2012 г. актосъставителят З.Р. съставила акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № *- ****/ *** г., в който отразила, че при направена проверка на 06.06.2012г. в обект – бензиностанция № ***, находяща се в гр. К., бул. „***”, установила с констативен протокол № *-****/06.06.2012г. следното: Извършената проверка е във връзка с постъпила жалба в КЗП – РД- Пловдив относно неиздадена карта за отстъпка при обявена промоция, подадена от Н.М.Л.. В изложението на жалбата е записано, че на 22.05.2012г. Л. е направил зареждане на гориво на автомобила си на бензиностанция „*****” на изхода на гр. К. посока гр. К.. При плащане на горивото си е използвал картата си за отстъпка, но служител на бензиностанцията я е взел и не я е използвал, тъй като според последния не била валидна. Л. заредил гориво за 80.02лв., при което му предложили нова карта, която ще му бъде преиздадена. След няколко дни посетил бензиностанцията, за да си вземе картата, но такава не му била предоставена. След още няколко дни отново посетил бензиностанцията, но оттам също не му представили картата. Пред него била дадена карта на клиент, който бил на ред и той запитал защо правят списък при положение, че не се спазва последователността по него. Г-н Л. желае възстановяване на дължимите загуби, тъй като не е могъл да използва отстъпката при зареждане на гориво на стойност 80.00лв. В обекта, търговецът поддържа регистър за предявените рекламации на потребителите, започнат на 01.01.2009г., в който нямало отразена рекламация от Л.. Посочено е, че по този начин е нарушен чл. 127 ал. 3 от ЗЗП.

АУАН бил връчен на представител на едноличния търговец, който го подписал без възражение. Депозирано било писмено такова.

Въз основа на така съставения акт, компетентният за това орган съгласно Заповед № 940/04.10.2011г. на Председателя на КЗП е издал обжалваното наказателно постановление.

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление, като счита последното за незаконосъобразно, излага доводи в тази връзка. Като въззивна инстанция, настоящият съдебен състав следва да провери изцяло обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност.

Съдът намира, че атакуваното НП следва да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно, тъй като е издадено въз основа на опорочен АУАН, съставен при съществени нарушения на процесуалните правила.

Съгласно разпоредбата на чл. 40 ал. 1 от ЗАНН актът за установяване на административно нарушение се съставя в присъствие на нарушителя, а съгласно чл. 43 ал. 1 от ЗАНН му се предявява за запознаване и подпис. В конкретния случай АУАН не е съставен и съотв. връчен на нарушителя, а на негов представител. Съдът счита обаче, че това лице не е било надлежно упълномощено за целта. Съгласно представеното по делото пълномощно на лицето, получило АУАН – Ц.Б.Н., на същото не са дадени от представляващия търговеца права, свързани с получаване на документи, свързани с ангажиране на административно наказателна отговорност на дружеството. Дадените му правомощия са единствено свързани с подаване, подписване и получаване на документи и книжа, както и административно актове, протоколи, разпореждания, удостоверения и други подобни документи от различни дружества и органи, но несвързани с получаване на АУАН и наказателни постановления. Ето защо акта нито може да се състави в негово присъствие, нито да му се връчи срещу подпис, доколкото в този случай упълномощаването следва да е изрично. На следващо място следва да се отбележи, че представляващият дружеството дори не е бил поканен за съставяне на акта, за да може да организира защитата си и евентуално да упълномощи надлежно представител за тази цел.

На следващо място, при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление следва да бъдат спазени задължителните изисквания, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. В случая наказателното постановление е съставено в нарушение на разпоредбата на чл.57 ал.1 т. 5 от ЗАНН, а акта- на разпоредбата на чл. 42 т. 3 и 4 от ЗАНН, регламентиращи изискването за посочване в тях на описание на нарушението, датата на извършване на нарушението и на обстоятелствата, при които е било извършено.

В текстовото описание на АУАН и НП относно датата на извършване на нарушението е посочено, че на 22.05.2012 г. било извършена зареждане на гориво. Няколко дни по-късно закупилото гориво лице потърсило картата, която следвало да получи съгласно промоцията, но такава не му била дадена. След още няколко дни последвало ново посещение, но отново не била предоставена такава, а друг клиент получил картата си, при което потребителят запитал защо се правят списъци, след като не се спазва последователността по тях. При така даденото описание датата на извършване на нарушението е неясна. Въпреки, че в жалбата, повод за извършване на проверката не е била конкретизирана, не е била налице пречка същата да бъде установена от контролния орган, преди пристъпване към съставяне на АУАН.

На следващо място в недостатъчна степен са описани обстоятелствата по извършване на нарушението. За да е налице яснота относно този задължителен реквизит на НП следва освен индивидуализирано по начина, посочен от контролния и АНО, да е посочено правена ли е рекламация от лицето сезирало КЗП и в какво се е изразявала същата - предмета на рекламацията, предпочитания от лицето начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума. По този начин е нарушено правото на защита на жалбоподателя да разбере за какво точно нарушение и извършено при какви точно обстоятелства е санкциониран. Нито съдът при така възприетия подход в АУАН и НП, би могъл да проконтролира извършено ли е нарушението и какво е участието на жалбоподателя в него.

Въпреки посочените формални основания за отмяна на атакуваното наказателно постановление, съдът счита, че в производството не се доказа, санкционираното лице да е извършило нарушението на чл. 127 ал. 3 от ЗЗП. Наличието на сезиране на КЗП и липсата на отбелязване в книгата за рекламации сами по себе си не доказват да е извършено цитираното нарушение. За осъществяването му на първо място следва да е правена рекламация. А от въззиваемата страна, чиято е тежестта на доказване в процеса, не се установи предявяване на рекламация по установения ред.

Поради изложените съображения обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното КАРЛОВСКИ РАЙОНЕН СЪД


Р Е Ш И


ОТМЕНЯ наказателно постановление № *-********* г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище, гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на „*****” АД, ЕИК ****** със седалище и адрес на управление гр. С., р-н Л., ул. „****” № **, представлявано от С.С.Й. на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв. за нарушение на чл. 127 ал. 3 от ЗЗП, като незаконосъобразно.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


П.В.

Свързани:

Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година iconПротоко л 08. 02. 2011 година град Карлово
За районна прокуратура – карлово – редовно призована- явява се прокурор П. Радева
Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година iconРешение гр. Карлово, 16. 04. 2008 година
Карловският районен съд, в публично заседание на шестнадесети април две хиляди и осма година, в състав
Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година iconРешение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година
Карловският районен съд, пета наказателна колегия в публичното съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и осма година...
Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година iconРепублика българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение
Еик: 115298856, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, ул.”Васил Левски” №51, с лице управляващо/представляващо...
Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година iconРешение гр. Карлово, 09. 11. 2008 година
...
Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година iconРешение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година
Карловски районен съд, четвърти наказателен състав в публично съдебно заседание на петнадесети юни през две хиляди и девета година,...
Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година iconРешение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година
Карловски районен съд, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на седми юли през две хиляди и единадесета година, в...
Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година iconЗа доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г
Оу „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Карлово, ул. „Васил Караиванов” №4, Булстат 000452913, представлявано от Веселин Димитров- директор...
Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година iconРайонна избирателна комисия 10 кюстендил решение
Относно: разпределението по политически партии на броя членовете и ръководствата в секционните избирателни комисии (сик) за изборите...
Решение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година iconBg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Карлово, ул. Петко Събев №1, За: Петя Иванова, рбългария 4300, Карлово, Тел.: 0335 99335, Факс: 0335 99333
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом