Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер52.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2009/NAHD/08_2009/227_09.doc
Р Е Ш Е Н И Е


гр. Карлово 20.08.2009 г.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Карловският районен съд – четвърти наказателен състав в публично съдебно заседание на осми юли през две хиляди и девета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Бедачев

При участието на секретаря Д.Т. , като разгледа НАХД № 227/2009 г. по описа на Карловският районен съд ІV н.с. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 2009-К-12652 от 05.03.2009 г., издадено от Директора в Регионална Дирекция със седалище в гр. Пловдив към Главна Дирекция “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, - Д. С. Т. , упълномощен със Заповед № 446/10.06.2008 г. на Председателя на КЗП, с което на ЕТ”…..” със седалище и адрес на управление ****, представляван от Х.Г.Д. с ЕГН :********** - собственик, на основание чл. 201 от ЗЗП е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 лв. за извършено нарушение по чл.30 от ЗЗП .

Жалбоподателят ЕТ”**** *** ,чрез процесуалния си представител – адв.С. пледира пред съда да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно , поради допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения касаещи задължителното съдържание на АУАН и НП. Алтернативно в случай , че бъде прието ,че е налице извършено нарушение се иска редукция на санцията в законовия минимум.

За въззиваемата страна, РД”КЗП”- гр. Пловдив, се явява мл. ю.к. Б. , която счита жалбата за неоснователна и моли да бъде потвърдено НП като правилно и законосъобразно.

Съдът на базата на доказателствата приема за установено следното от фактическа страна:

На 30.01.2009 г. била извършена проверка от служители на РД-Пловдив при КЗП сред които и актосъставителят В.И. в обект –****** ,находящ се в ****** собственост на ЕТ „****. ***.Проверката била по повод получена жалба РД-Пловдив на КЗП, че в магазина не се издават касови бележки удостоверяващи извършваните продажби на стоки. В хода на проверката първоначално без да се легитимират проверяващите служители извършили контролна проверка на 1 бр. бутилка “Кока кола”, с цел проверка именно на факта дали , като на случайни клиенти ще им бъде издадена касова бележка. При плащането на касата касиерката въпреки ,че получила парите от служителя – мл. специалист С. К. не му издала касова бележка . След като по този начин контролиращите непосредствено установили ,че в магазина не се издават касови бележки за извършените продажби служителите се лигитимирали и в присъствието на управителя Х.Д. извършили пълна проверка на магазина. За установеното при проверка бил съставен Констативен протокол № 43025 от 30.01.2009 г. Въз основа на проверката и констативния протокол и след извършена допълнителна проверка по документи за установеното нарушение бил съставен АУАН № К-12652/03.02.2009 г. срещу ЕТ „…..” , като акта бил съставен в присъствието на управителя Х.Д. , който го подписал без възражения. Такива били подадени в 3-дневния срок по чл. 44 ал.1 от ЗАНН, но не били уважени . Въз основа на АУАН на 05.03.2009 г. било издадено и атакуваното наказателно постановление , с което на едноличния търговец за горното нарушение била наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

Жалбата е подадена в срок, срещу подлежащ на съдебен контрол акт, поради което е процесуално ДОПУСТИМА и следва да се разгледа по същество. Разгледана по същество същата е НЕСНОВАТЕЛНА.

В наказателното постановление , както и в предхождащият го АУАН , като нарушение за което се налага имуществената санкция е посочено , че на 30.01.2009 г. в 15.30 ч. търговецът ЕТ „….. ” в собствения си търговски обект при извършена продажба не е издал документ за извършената продажба ,който да съдържа най-малко данните за датата на продажбата , вида на стоката и цената. Така посоченото деяние правилно е квалифицирано като нарушение по чл. 30 от ЗЗП. Този текст от закона гласи : “Търговецът е длъжен да издава документ за извършената продажба, който да съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената.”Като е извършил сделка по продажба на стока, без да изпълни задължението си въведено с горната норма , т.е. без да издаде касова бележка съдържаща минимално необходимите съгласно горния текст реквизити търговецът е реализирал състава на горното административно нарушение. Нарушението е несъмнено установено при извършената проверка на место и по документи и се доказва както от разпита на актосъставителят В.И. ,така и на свидетеля С.К., а също и от приложените писмени доказателства.

НП отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН. Постановено е от компетентния за това орган и е подписано от него, в изискуемата от закона форма е. Съдържа всички реквизити, посочени в чл. 57 от ЗАНН.В тази връзка съдът намира за неоснователни наведените в жалбата възражения за пороци в съдържанието , на НП , касаещи липса на реквизит от задължителното му съдържание ,касаещ описанието на нарушението .При прегледа на НП съдът намира ,че нарушението, което е негов предмет е описано ясно с всички елементи на неговия състав , а също подробно са описани обстоятелствата при които те е извършено така ,че е несъстоятелно изложеното в жалбата възражение за нарушено право на защита. ,тъй като в случая по никакъв начин не се нарушават правата на нарушителя да разбере точно нарушението, което му с вменява , както и да организира защитата си срещу постановлението.

Санкционната норма на чл. 201 от ЗЗП в която е предвидена санкцията за горното нарушение предвижда ,че : За нарушение на разпоредбата на чл. 30 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв. Следователно правилно административнонаказващият орган е посочил горната разпоредба , като правно основание за налагане на административното наказание. Съдът намира ,че при определяне размера на наказанието – наказващият орган е съобразил прецизно изискванията на чл. 27 от ЗАНН в контекста на вида и тежестта на конкретното нарушение . Отчетено е наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства , а именно ,че едноличния търговец не е наказван друг път за нарушения по ЗЗП, като размера на санкцията е определен много под средния размер на предвидения в закона диапазон и с насоченост към минимума , поради което и така наложената имуществена санкция в размер на 1000 лв. се явявя справедлива.

Ето защо предвид гореизложеното съдът намира ,че атакуваното наказателно постановление е законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено, поради ,което и на основание чл. 63 от ЗАНН ,съдът


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2009-К-12652 от 05.03.2009 г., издадено от Директора в Регионална Дирекция със седалище в гр. Пловдив към Главна Дирекция “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, - Д. С. Т. , упълномощен със Заповед № 446/10.06.2008 г. на Председателя на КЗП, с което на ЕТ”….” със седалище и адрес на управление *****, представляван от Х.Г.Д. с ЕГН :********** – собственик, на основание чл. 201 от ЗЗП е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 лв. за извършено нарушение по чл.30 от ЗЗП.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Пловдив .


РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом