Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения
ИмеМедицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер32.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://gik-pr.ru/files/crediti/kredit1.doc
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ПЛОВДИВ


Система за натрупване и трансфер на кредити в

Медицински университет - гр. Пловдив


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 1. Настоящата Система за натрупване и трансфер на кредити е изготвена на основание Закон за висшето образование (ДВ бр.48 /4.06.2004 год.), Постановление №215/12.08.2004 год. на МС (ДВ бр. 75 от 27.08.2004 год.) и Наредба №21/30.09.2004 год. за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите учи­лища (ДВ. Бр. 89/12.10.2004 год.).

 2. Кредитите са цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на определени знания и умения в процеса на обучение по изучаваните в Медицински уни­верситет - гр. Пловдив специалности "медицина", "стоматология", "фармация" и "здравни грижи". Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и дисциплини.

 3. Присъдените на студента кредити по всяка дисциплина задължително се вписват в дипломата, главната книга на факултета и в документацията на съответната катедра.

 4. Кредитната система осигурява възможност за изборност на дисциплини, както и за мо­билност на основата на взаимно признаване на обучението между други медицински университети в страната и в чужбина.


ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ


 1. Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

 2. Всяка учебна дисциплина има кредитен еквивалент в зависимост от предвидения в учебния план на съответната специалност хорариум. Този еквивалент е записан в ин­формационния пакет за ECTS на МУ - Пловдив.

3. Обучението предвижда придобиването на 60 кредита за една учебна година, респ. 30 кредита за семестър

 1. За придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специал­ностите "медицина", "стоматология" и "фармация" са необходими най-малко 360 кре­дита, от които 300 от семестриалното обучение и 60 от преддипломния стаж и държав­ните изпити. За специалността "здравни грижи", при която се придобива образовател­но-квалификационна степен "бакалавър", са необходими 240 кредита, 10 от които за всеки успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа

 2. Кредитния еквивалент на всяка учебна дисциплина се разпределя 50% за присъствие на лекции и практически занятия и 50% за оценяване на участието на студента в учеб­ния процес както следва:

- Кредитите за присъствие се присъждат в примерно съотношение 15% за лекции и 35% за практически упражнения;

- Кредитите за оценяване на участието на студента в учебния процес се разпределят от всяка катедра съобразно специфичните форми за оценяване на знанията - текуща оценка, тестове, семинари, колоквиуми, клинични задачи, участие в кръжоци, науч­ни публикации и др.

 1. Кредитите по съответната дисциплина се присъждат и се записват в Главната книга на Факултета, само ако студентът е получил оценка не по-ниска от среден (3) на семест­риалния изпит.

 2. Катедрите предлагат избираеми и факултативни дисциплини, чрез които се набират допълнителни кредити. Лекционен курс с продължителност 15 часа носи 1 кредит, а с продължителност 30 часа - 2 кредита

 3. По своя преценка и предпочитание студентът може да допълни недостигащите му кре­дити през съответната учебна година с посещение на избираем или факултативен курс.


ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ


 1. Всеки студент на МУ- Пловдив има право да кандидатства за обучение в медицински университет в чужбина за срок от един семестър или една учебна година. Срокът за подаване на документи е 30 ноември на предходната учебна година.

 2. Подборът на кандидатстващите студенти се прави от Комисия, назначена от Ректора на Медицински университет - Пловдив. Комисията взема предвид общия успех от се­местриалните изпити до момента и свободното владеене на чужд език.

3. Признаването на ECTS кредитите става след представянето на академична справка от приемащия университет, която е доказателство за обучението и положените изпити.


РЕГИСТРАЦИЯ НА КРЕДИТИТЕ


 1. Присъдените на студентите кредити се описват в Катедрените журнали и се вписват в студентските книжки от асистента на групата.

 2. Присъдените на студентите кредити се вписват в Главните книги на Факултетите от хабилитираното лице, което провежда изпита по съответната дисциплина, след като студентът е получил оценка минимум "среден" (3).

 3. Присъдените на студентите кредити и отразени в Главните книги се отразяват в изда­ваните Академични справки и Европейското дипломно приложение заедно с оценката по шестобалната система се вписват и съответствията й по скалата на ECTS както следва: отличен - А, мн.добър - В, добър - С, среден - D.

Свързани:

Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения iconМедицински университет пловдив медицински факултет
В медицински факултет на Медицински университет град Пловдив се обучават студенти по специалността „Акушерка”
Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения iconПрограма пловдив
Медицински Университет Пловдив в партньорство с Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство и Община Пловдив са част...
Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения iconПравилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс
Чл.  С този правилник се определят условията и редът за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити в унсс, съответстваща...
Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения iconМедицински университет плевен
Чл. (1) Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на вътрешната Система за оценяване и поддържане на качеството...
Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения iconЗимен Медицински Университет Пампорово, 3-7 декември 2008г
Любомир Странски, ръководител катедра по кожни болести, Медицински университет, София
Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г чл. 15(1) и решение на ксбву при Медицински...
Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/25. 09. 2008г чл. 15 (2) и решение на ксбву при Медицински...
Медицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/25. 09. 2008 г чл. 15 (2) и решение на ксбву при Медицински...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом