Университет за национално и световно стопанство
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер51.86 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://ntsintsarova.files.wordpress.com/2013/04/zadanie.docx
uni_logo_demo.png

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ: Общоикономически

СПЕЦИАЛНОСТ: Социология, антропология и науки за културата


Проект по дисциплина: Информатика

Задание № 8:

Текущи оценки

Изготвили:

Димитър Лазаров, Фак. №11140030

Недялка Цинцарова,Фак. №11140024

Поток 403, група 4008


Проврерил:

/Гл. Ас. А. Палазов/

Съдържание: 1. Анализ на проблема....................................................3

 2. Структура, описание на БД........................................4

 3. Описание на входните форми....................................5

 4. Опис на създадените отчети.......................................6

 5. Опис на главната форма..............................................6Анализ на проблема


Конкретното задание което получихме е на тема „ Текущи оценки”. Тази база от данни е свързана с определен набор от информация, който трябва да съдържа, а именно:

 • Номер на група;

 • Наименование на специалност;

 • Факултетен номер на студента;

 • Име и фамилия;

 • Шифър на вид текуща оценка;

 • Наименование на вид текуща оценка;

 • Дата на получаване на оценката и;

 • Самата оценка.

Ситуация като тази може да се срещне много често в реалността и по конкретно в различни университети, колежи, курсове за професионално обучение или за езици или други подобни. Във всяко едно от тези учреждения има обучаващи се – студенти или курсисти, за които е нужно да се води такъв вид отчет по няколко причини, някой от които са:

 1. Надлежно съхраняване на информацията за всеки конкретен обучаващ се за евентуално по- късни проверки и справки;

 2. Отчитане качеството на обучение като цяло в учебното заведение, чрез получените текущи оценки;

 3. Отчитане средния успех на всеки обучаващ се за получаване на награди, стипендии и прочие на база този успех;

 4. Сравняване между предишни и сегашни години за оценка развитието на поколенията;

 5. Оценка на самите преподаватели според знанията на техните ученици... и т.н.

Създаване на този специфичен вид база от данни в програмния продукт на Windows, а именно Access е удобен начин за решаване на такъв проблем. Чрез него могат да се въвеждат лесно и удобно данните за всеки студент и да се изчисляват необходимите параметри за тях.

Структура, описание на базата данни


В тази контретна база данни за текущи оценки съществуват четири вида таблици със съответните им полета:

Таблица 1: Групи (Groups) със следните полета:

CodeGroup

Номер на групата

NameSpec

Наименование на специалностТаблица 2: Студенти (Students) със следните полета:

FakNo

Факултетен номер

NameFam

Име и фамилия

CodeGroup

Номер на групатаТаблица 3: Видове текущи оценки (VidTO) със следните полета:

CоdeTO

Шифър на вид текуща оценка

NameTO

Наименование на вид текуща оценкаТаблица 4: Получени текущи оценки (TO)

CodeTO

Шифър на вид текуща оценка

FakNo

Факултетен номер

IDate

Дата на получаване на текущата оценка

Ocenka

Получена оценкаПървичните ключове са оцветени в жълто в съответните таблици и са ни необходими са съставяне на връзки, по- късно между тях.

Връзките от своя страна са между таблицата „Групи” и „Студенти” с полето CodeGroup. А от своя страна таблицата „Получени текущи оценки” има връзка с таблиците „Студенти” и „Видове текущи оценки” съответно с полетата FakNo и CodeTo. Ето и едно по- прегледно представяне на връзките:


zadanie.png


Описание на входните форми


Създадени са самостоятелни форми за обновяване на таблиците „Групи” и „Студенти”. Формата е различен начин за представяне на данните. Във нея записите се представят графично и ако променим някой от данните във формата, то и данните във таблицата се променят и обратно.

В базата от данни „Текущи оценки” е създадена и форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците „Видове текущи оценки” и „Получени текущи оценки”. В подформите се включват две вече съществуващи таблици в Access и формата която съдържа друга форма се нарича главна форма (main form) , а формата, която се съдържа в главната е подформа (subform). В случая главната форма е „Видове текущи оценки, а подформата е „Получени текущи оценки”.

Формите се създават чрез таба „Create” в Access, от там се избира More Forms като трябва да сме маркирали таблцата на която искаме да направим форма и от там избираме форма по избор, в конкретния случай- Split Form. След което трябва да запазим формата с име по избор.

Описание на създадените отчети


Създадени са в конкретното задание два вида отчети. Единият представлява списък на студентите, който съдържа факултетния им номер, името и фамилията и номера на групата. Другият отчет съдържа средния успех от текущия контрол по студенти.

Отчетите в Access се използват за представяне на информацията от въведената база с данни в подходящ за изпечатване вид. Отчетите съдържат на края на страницата дата, което определя тяхната достоверност за конкретния момент от време.

Отчетите се създават чрез таба „Create” след което се избира бутона Report Wizard. От там се отваря диалогов прозорец в който трябва да зададем необходимите параметри за желания отчет. Първо избираме таблицата(е) от която(ито) искаме да вземем информация за отчета и после конкретните полета. Може да зададем отчета да се подреди по определен признак (например по азбучен ред на имената на студентите) и отчета съдържа числови данни тук може да зададем да им се изчисли сума, разлика, средно, минимално и максимално. След това избираме начина по който желаем да се показва и накрая създаваме отчета като го запазваме.


Опис на заглавна форма


Заглавната форма съдържа бутони, които отварят направените до момента форми и отчети. Създават се чрез таба „Create” след което се избира Form Design избира се button ситуира се бутона по желание и ако желаем да отваря форма избираме категория Form Operation, а ако искаме да се твори отчет – Report Operation и на двете даваме Acton: Open.Избираме конкретния отчет или форма и начина по който желаем да изглежда бутона- като текст или като картинка.София 2013Свързани:

Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Анализ на проблема стр
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом