Курсова работа по Информатика




ИмеКурсова работа по Информатика
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер58.53 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://rmilanova.files.wordpress.com/2012/12/d0bad183d180d181d0bed0b2d0b0-d0b7d0b0d0b4d0b0d187d0
https://e-myuniversity.eu/unwe/templates/myuniversity/images/variations/unwe/uni_logo_demo.png


Курсова работа по Информатика

Създаване на база от данни с помощта

на Microsoft Access 2007


Изготвили:

 • Валерия Валериева Фетинова

Факултетен номер: 12112117


 • Розалия Цветанова Миланова

Факултетен номер: 12112122


Съдържание



 1. Анализ на проблема............................................ стр. 3




 1. Описание на базата данни.................................. стр. 3




 1. Описание на създадените форми........................стр. 4




 1. Описание на отчетите..........................................стр.5




 1. Описание на главната форма..............................стр. 6




 1. Анализ на проблема

Заданието представлява база от данни, съдържаща информация за данни на студенти и техните оценки по изготвени курсови задачи. Проблемът, който трябва да се реши е свързан с изчисляване на средния успех по теми. Ролята на Access е лесно изчисляване на успеха и бърз достъп до получените резултати. Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме коректна и структурирана информация.



 1. Описание на базата данни

Създаването на базата данни започва след като бъде стартирана програмата Access и се избере Blank Database. След това трябва да се запише името на базата данни в полето File name, в този случай „Курсови задачи” (Tasks), и се избере мястото, където да бъде съхранена базата. Накрая се избира бутона Create.

В базата данни се създават следните таблици:

 1. Групи, включваща следната информация:

 • Номер на група;

 • Наименование на специалност.

 1. Студенти, включваща следната информация:

 • Факултетен номер;

 • Име и фамилия;

 • Номер на група.

 1. Теми за курсови задачи, включваща следната информация:

 • Шифър на тема;

 • Наименование на тема.

 1. Разпределение на курсовите задачи, включваща следната информация:

 • Шифър на тема;

 • Факултетен номер;

 • Дата на възлагане на заданието;

 • Получена оценка.

Таблиците се създават по следния начин: извършва се командата Create/Table. След като бъде създадена таблицата е нужно да се премине към режим Design View от бутона View, където се вписват Името на полето, Типа на полето и Описанието. Трябва да бъдат избрани полетата, които ще притежават първични ключове, което става чрез маркране на полето и избиране на бутона Primary Key от менюто Design. В този случай първичен ключ имат полетата, които са с шрифт Bold. За последната таблица въвеждането на два първични ключа става като двете полета бъдат маркирани и отново се избере бутона Primary Key.

Колони за избор се създават като се премине на режим Design View, в Data Type на полето се избира Lookup Wizard и чрез няколко стъпки се въвежда източника на данни за полето. По този начин таблиците се свързват. От менюто Database Tools/Relationships може да се видят нагледно връзките и да се променят, ако има нужда.

След преминаване в режим Datasheet View се попълват данните в таблиците.



 1. Описание на създадените форми

След създаването на таблиците, се преминава към създаване на форми. Според заданието трябва да бъдат създадени 2 форми:

 • Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти;

 • Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Теми за курсови задачи и Разпределение на курсовите задачи.

Първата форма се създава чрез командата Create/More Forms/Split form, като предварително е маркирана таблицата Групи. Появява се прозорец, където формата може да бъде променена, ако има нужда.След като вече е създадена, се избира бутонът Save. За самостоятелната форма на таблицата Студенти се изпълняват същите стъпки.

Втората форма се създава чрез командата Create/More Forms/Form Wizard. Отваря се прозореца на Form Wizard, откъдето се избират двете таблици за тази форма. В този случай се избират данните от таблиците Теми за курсови задачи и Разпределение на курсовите задачи. След което се избира, коя таблица ще бъде подформата. Като задължително трябва да се сложи тикче на Form with subforms. Останалите стъпки се изпълняват по стандартен начин, в зависимост от предпочитанията на този, който създава базата данни.

В тази база данни за главна форма се използва таблицата Теми за курсови задачи, а за подформа талицата Разпределение на курсовите задачи.

Ролята на двете е форми е бързо и лесно да може да се обновят данните.



 1. Описание на отчетите

Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни.

Според заданието трябва да бъдат създадени:

 • Отчет, предоставящ списък на студентите, който съдържа факултетен номер, име и фамилия и номер на групата;



 • Отчет, предоставящ среден успех по теми.

За създаването на първия отчет се избира Create/Report Wizard. Появява се прозореца на Report Wizard, където от полето Tables/Queries се избира таблицата или заявката, чиито данни ще бъдат визуализирани. А в полето Selected Fields се избират елементите, които ще бъдат част от съдържанието на отчета. Следващата стъпка предоставя възможността да бъдат групирани данните, но за този отчет това не е необходимо. Данните могат да бъдат сортирани във възходящ или низходящ ред. Изпълняват се останалите стъпки и се избира Finish.

За този отчет се избира таблицата Студенти с всички нейни елементи. За този отчет няма нужда от групиране и сортиране.

За създаването на втория отчет е необходимо първо да бъде създадена Заявка. Това става като от менюто Create/Query Design. Отваря се прозореца Show Table, откъдето се добавят всички таблици. След което чрез двоен клик се добавят елементите, които ще бъдат част от съдържанието на заявката. В този случай се избират полетата NameTh от таблицата Теми за курсови задачи и Ocenka от таблицата Разпределение на курсовите задачи. Когато бъдат избрани от менюто Design се натиска бутонът Totals. Отдолу се появава лентата Total, където за NameTh се избира Group by, а за оценка Average. Избира се Save и се дава име на новата заявка. Преминава се към режим Datasheet View, чрез който може да се видят резултатите.

След което по подобен начин като за миналия отчет, се създава този за средния успех. Избира се Create/Report Wizard. Появява се прозореца на Report Wizard, където от полето Tables/Queries се избира вече създадената заявка, чиито данни ще бъдат визуализирани. По аналогичен начин се продължава като за първия отчет. По този начин се представят данните, които са получени при създаването на заявката.



 1. Описание на главната форма

Главната форма представлява набор от бутони, спомагащи лесното преминаване от една форма в друга или в друг отчет. За създаването й се изпълнява следната команда Create/Form Design/Button. Маркира се пространството на появилия се прозорец, където ще се намира бутона. В зависимост от това дали бутонът ще бъде за отваряне на форма или отчет се избира Form Operations (за форма) или Report Operations (за отчет) в полето Categories, а в полето Actions се избира Open Form или Open Report. Преминава се на следващата стъпка, където се избира коя форма/отчет ще бъде използвана. Бутонът може да бъде представен чрез текст или изображение. Накрая се избира Finish. Избира се Save и се дава име на формата.

В тази база данни има бутони за формите Групи, субформата Разпределение, Студенти и Теми, както и за отчетите Студенти и Среден успех.


Свързани:

Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по Информатика iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация,която е необходима за решаването...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика
Всъщност Access идва с шаблони, които можете да използвате веднага за следене на разнообразна информация и които правят нещата лесни...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика No1
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика на тема
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом