Тема : Създаване на база от
ИмеТема : Създаване на база от
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер64.89 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://nnikolovata.files.wordpress.com/2012/12/d0bad183d180d181d0bed0b2d0b0-d180d0b0d0b1d0bed182
Курсова работа

по информатика


Тема: Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010


Изготвили:

 1. Милена Миткова Димитрова

Факултетен номер: 12112104 1. Николета Димитрова Николова

Факултетен номер: 12112103


Анализ на проблема


Използваме Microsoft Access, за да решим определена приложна задача, каквато е настоящата, като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите (съхранение, управление и анализ на данни и др.) извършвани с цел нейното решаване. Access ни помага да се справим с определен информационен проблем, който удовлетворява нуждата от достъп до актуална и точна информация. Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме коректна и структурирана информация, която е необходима и полезна за решаването на определен информационен или бизнес проблем.

Проблемът, който ние трябва да решим съдържа информация за организацията на екскурзии. За тази цел трябва да създадем база данни, съдържаща пълна информация за екскурзиите, която ще наречем "Екскурзии" (EX). Необходимостта за изпълнение на нашата задача е обвързана с информация за туристическите агенции, които организират пакет екскурзии, пълно описание на включените в пакета маршрути и лични данни за всеки участник. Информацията, която базата данни ще предостави е надеждна и от нея зависи нормалното функциониране и организиране на екскурзиите на туроператорите.

Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно представяне на информацията и сортирането и с помощта на таблици и връзки между тях, колони за избор, отчети, форми и заявка.


Описание на базата данни


За да започнем създаването на зададената база данни първо отваряме програмата "Microsoft Access 2010" и избираме Blank Database. Преди да стартирме създаването на нашите таблици въвеждаме името "EX" в полето File name в долния десен ъгъл и кликваме на бутона Create.

Започваме създаването на базата данни, която съдържа следните таблици: 1. таблица TA (Туристически агенции) със следните полета:

 • CodeТА (Шифър на туристическата агенция) от типа Number

 • NameТА (Наименование на туристическата агенция) от типа Text

 • AddrH (Местонахождение на хотела) от типа Text

За първичен ключ на таблицата определяме полето CodeТА. 1. таблица Roots (Маршрути) със следните полета:

 • RootNo (Номер на туристическия маршрут) от типа Number

 • RootName (Описание на туристическия маршрут) от типа Text

 • COdeTA (Шифър на туристическата агенция) от типа Number

 • Price (Цена за записване в екскурзията) от типа Number

За първичен ключ на таблицата определяме полето RootNo. 1. таблица Vis (Участници) със следните полета:

 • EGN (ЕГН на участника) от типа Number

 • NameFam (Име и фамилия) от типа Text

За първичен ключ на таблицата определяме полето EGN.


 1. таблица Exc (Записване за екскурзия) със следните полета:

 • RootNo (Номер на туристическия маршрут) от типа Number

 • EGN (ЕГН на участника) от типа Number

 • Kaparo (Дата на извършване на манипулацията) от типа Number

За първичния ключ на таблицата е необходимо да определим две полета - RootNo и EGN, което става чрез маркиране на двете полета и избиране на бутона Primary Key.

Данните, които ще се съдържат в таблиците имат за цел улесняване на административната работа на служителите по организиране на програмата по организиране на екскурзиите и маршрутите.

След създаването на таблиците е необходимо да се дефинират колони за избор в базата от данни, а това става преди свързването на таблиците като в изгледа Design View на желаната таблица в полето Data Type избираме тип чрез Lookup Wizard и в появилия се прозорец с помощта на няколко стъпки задаваме полето, от която таблица да служи за източник на данни за нашето поле. Задаваме колони за избор на полета: CodeТА от таблицата Roots, полето EGN от таблицата Vis и полето RootNo от таблицата Exc.

За функционирането на базата данни като система е необходимо да се направят съответните връзки между таблиците. Таблица Roots се свързва с таблица TA посредством полето CodeTA, като се образува отношение 1: много. Таблица Exc се свързва с таблица Roots посредством полето RootNo, като се образува отношение 1 : много, таблицата Vis се свързва с таблицата Еxc посредством полето EGN, като се образува отношение 1: много.

След определянето на връзките въвеждаме съответните данни в изгледа на Datasheet View. А именно в нашия случай въвеждаме данни за двe туристически агенции, четири маршрута и трима граждани , които са записани съответно за 1, 3 и 2 екскурзии.


Описание на създадените форми


За целите на задачата имаме да създадем два вида форми - самостоятелни форми за обновяване на данните в таблиците TA и Roots и форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Vis и Exc.


1) Самостоятелна форма за обновяване на данните в таблицата TA създаваме като:

 • Маркираме таблицата TA избираме менюто Create/ Form wizard, изпълняваме съответните стъпки и самостоятелната форма е готова.

 • Формата се отваря в изглед Form View, от където могат да се редактират данните, като чрез лентата Record избираме бутона New Record и въвеждаме данните на новия запис. Аналогичен е начнът на създаване на форма за обновяване на данните в таблица Roots.

2) Формата с подформа създаваме като:

 • Избираме менюто Create/ Form Wizard и в полето Tables/ Queries първо избираме таблицата, която ще представя данните от главната част на формата, а това е таблицата Vis;

 • Прехвърляме необходимите ни от нея данни, след което избираме таблицата Exc, която ще съставя подчинената част на формата и прехвърляме необходимите данни от нея;

 • Избираме тип и натискаме бутона Finish. Редактирането и добавянето на нови записи в този вид форма е аналогично с формите за обновление.

Забележка: Създадените от нас самостоятелни форми са с цел обновяване на таблиците TA и Roots. Формата с подформа обновява таблиците Vis и Exc.


Описание на отчетите


Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни. Данните за съставянето на отчета се намират в самата база данни, тези, които са ни необходими, избираме от дадена справка или таблица в процеса на създаване на отчета, който включва следните стъпки:


1) За създаването на отчет, предоставящ списък на маршрутите, който съдържа техните номера, описание и цена на записване.

 • За да започнем създаването на отчета избираме менюто Create/ Report Wizard;

 • Появилият се прозорец Report Wizard имаме изглед, подобен на прозореца за създаване на заявка. В полето Tables/ Queries избираме таблицата или заявката, върху която искаме да създадем нашия отчет и в полето Selected Fields избираме данните, които да съдържа отчета, след което натискаме бутона Next;

 • Следващият прозорец ни дава възможност за групиране по важност на полетата, но в нашата задача няма да го използваме и натискаме бутона Next;

 • Появява се прозорец, който ни дава възможност за възходящо и низходящо сортиране на данните, който за сега не редактираме и натискаме бутона Next;

 • В следващия прозорец за вида на отчета избираме таблична и вертикална ориентация на листа, след което избираме отново Next и след това Finish и така нашият отчет е създаден и може да използваме данните от него в изглед Report View. Следвайки тези стъпки, създаваме отчет, представляващ списък на автомобилите.


2) За създаването на отчет, предоставящ общ брой участници, обща сума на приходите и обща сума на внесеното предплащане от участниците по маршрути:

 • Необходимо е да създадем заявка, от която да извлечем нужната информация за отчета;

 • Създаваме я чрез Query Design, като в нея включваме NameFam от таблица Vis, Price от таблицата Roots и Kaparo от таблицата Esc. След това кликваме на полето Totals. Съответно от там задаваме командата да се сумират (Sum) или броят (Count) извършените манипулации. Така заявката е готова и я записваме под името „Заявка за отчет“;

 • Отново чрез Report Wizard правим отчета, като използваме за източник на данни, заявката която преди малко сме направили;

 • Избираме оформлението tabular на отчета и той е готов.

Следвайки тези стъпки, създадохме отчет с общ брой участници, обща сума на приходите и обща сума на внесеното предплащане от участниците по маршрути.


Описание на главната форма


Главната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълняват функции свързани с отварянето, затварянето и редактирането на форми и отчети. Нашата главна форма съдържа бутони за отваряне на вече създадените форми и отчети.

Създаването на главна форма става по следния начин:

 1. Избираме менюто Create/Form Design и в появилото се поле създаваме бутоните чрез подменюто Design/Button (xxxx);

 2. В празното поле очертаваме бутона, при което се отваря диалогов прозорец;

 3. В полето Categories избираме опцията Form Operations или Report Operations, когато създаваме бутон за форма или отчет, след което в полето Action избираме командата Open Form (за форма) или Open Report (за отчет) и избираме Next;

 4. В появилия се прозорец избираме таблицата или отчета, върху които ще се прави бутонът и избираме Next;

 5. Избираме картинка или име за нашия бутон и натискаме Next и Finish.

Нашата главна форма съдържа бутони отварящи формите „Туристически агенции“ и „Маршрути“, и форма с подформа за „Участници и записване за екскурзии“.

Свързани:

Тема : Създаване на база от iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни „Курсови задачи”,съдържаща информация за възложените задания на студентите
Тема : Създаване на база от iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни “Университетска библиотека” (ULib), съдържаща информация за взетите и върнати книги от студентите
Тема : Създаване на база от iconТема: Създаване на база данни с
За да решим поставения ни проблем, с цел улесняване дейностите по неговото решаване използваме мs access. Той ни помага да решим...
Тема : Създаване на база от iconКурсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib)
Важно е да се отбележи, че освен броя на копията за всяка книга съществува информация като заглавие, автор и идентификационен номер,...
Тема : Създаване на база от iconСъздаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010
Заданието представлява база от данни „Почивно дело“, съдържаща информация за летните почивки на служителите. Целта на проекта е бързо...
Тема : Създаване на база от iconТема: база данни
Да се състави база данни, съдържаща информация за пицария, която предлага разнос по домовете
Тема : Създаване на база от iconСъздаване на база от данни
Заданието представлява база от данни, която съдържа информация за извършени покупки от дадена фирма. Базата трябва да съдържа информация...
Тема : Създаване на база от iconУниверситет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни
Нужда от тази база данни би могла да възникне в основни, средни, висши и други учебни заведения
Тема : Създаване на база от iconТема: строителство, строителен контрол
Размерът на потребителските овърдрафти спада с 8,9% на годишна база до 1,606 млрд лв., а другите потребителски кредити нарастват...
Тема : Създаване на база от iconIii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база
Всички примери се правят на базата на проектираната база от данни за каталожна книжарница
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом