Университет за национално и световно стопанство
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване10.05.2013
Размер68.41 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://yancheff.files.wordpress.com/2012/12/text-kursova-zadacha.docx
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


d:\goshi\docs\unwe\informatika\kursova database\unwe logo.png


Курсова работа по информатика

на тема:


Създаване на база от данни „Персонал“


Изготвили:

Нина Иванова - ФН: 12112036 Поток: 197

Георги Янчев - ФН: 12112043 Група: 1170

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Анализ на проблема ............................................................... 2 стр.


2. Описани на базата от данни ............................................... 3 стр.


3. Описание на създадените форми ..................................... 6 стр.


4. Описание на създадените отчети ..................................... 7 стр.


5. Описание на главната форма ............................................. 8 стр.


1. Анализ на проблема


В настоящата курсова работа, ще представим база от данни „Персонал“, която би могла да бъде полезна за ефективната административна и управленска дейност на всяка съвременна организация.

В 21-ви век компютърните технологии са неразделна част от ежедневието на хората. Те не са лукс, а необходимост. Благодарение на тях се подобрява и производствената дейност на стопанските организации – улеснява намирането, преработката, анализа и съхранението на информация. А както знаем в днешните времена информацията е най-ценният ресурс, основа за вземане на управленски решения.

Във всяко предприятие има наличен персонал, благодарение, на който се осъществява ефективната стопанска дейност. За да може добре да се организира процеса на управление относно: разпределението на задачи и ресурси, заплащането, разпределението по отдели и длъжности и т.н., организацията трябва да има изградена система от база данни, съдържаща информация за всеки служител. В нея може да фигурира информация за: имената на служителя, ЕГН, адрес, отдел, длъжност, работен график, работна заплата, премии и прочие.

Използвайки информацията ефективно, тя може да следи производителността на своите служители и по-този начин да повиши ефективността от дейността си, а от това следва увеличение на приходите и печалбата. Работата с база от данни позволява своевременно коригиране на грешно въведена или променена информация за наличен, новопостъпил или напуснал служител.


2. Описание на базата от данни

Основна част на всяка база от данни са таблиците, които са свързани чрез т. нар. релации. Конкретно базата от данни „Персонал“, която е разглеждана в текущата курсова работа се състои от четири таблици: Otdel (Звена), Dl (Длъжности), Kadri (Служители) и Zaplati (Получени заплати). Ще разгледаме всяка от тя със съответните й елементи.

Таблица Otdel (Звена) се състои от две полета – CodeOtdel и NameOtdel, които представляват съответно шифъра и наименованието на отдела. За първичен ключ на таблицата е избрано полето CodeOtdel. Както се подразбира основните данни, които се въвеждат тук са видовете отдели, фигуриращи в стопанската организация. По условие са въведени два такива и таблицата изглежда по следния начин:


Таблица Dl (Длъжности) подобно на предходната също съдържа две полета – CodeDl и NameDl, кото представляват съответно шифъра и наименованието на длъжността. Казано с други думи в тази таблица се въвеждат данни за различните длъжности в оранизацията, които в нашият случай са три: мениджър, функционален ръководител и аналитичен специалист. Те са представени заедно със съответните им кодове, които играят ролята на първичен ключ за таблицата.Таблица Kadri (Служители) служи за въвеждане на данни за служителите работещи във фирмата. Тя съдържа полетата: LNom, Ime, CodeOtdel, CodeDl, които отговарят съответно на личен номер на служителя, име и фамилия, шифър на отдел и шифър на длъжност. В таблицата фигурират въведени данни за трима служители, като полетата CodeOtdel и CodeDl са направени като колони за избор (lookup columns), което улеснява въвеждането на съответните данни и води до предотвратяване на грешки като например въвеждане на отдел или длъжност, които не фигурират в създадените за тях таблици. За първичен ключ на таблица Служители е избрано полето LNom или това е личният номер на служителя, които еднозначно го идентифицира. Готовата таблица има следния вид:
Таблица Zaplati (Получени заплати) е направена с цел в нея да се попълват и актуализират данни за годината (God) и месеца (Mesec) на получаване на заплатата, личния номер на служителя (LNom) и съответно стойността на получената заплата (Salary) и премия (Prem). В случая за улеснения полето LNom е направено като колона за избор, показваща списък с имената на служителите, въведени в базата данни. Първичните ключове в тази таблица са три – God, Mesec и LNom. В таблицата са направени шест записа по условие: отразена е заплатата за 1 месец на първия служител, за 2 месеца на втория и за 3 месеца на третия служител.
Посредством създадените колони за избор в някои от таблиците, автоматично се създават и връзките между тях, обусловени от първичните ключове, и необходими за изпълнение на последващи действия. Таблиците с изградените релации между тя изглеждат по следния начин:
3. Описание на създадените форми

В настоящата курсова работа за създаване на база от данни „Персонал“ е предвидено да бъдат създадени самостоятелни форми за обновяване на таблиците Отдели и Длъжности, както и форма с подформа, посредством която да се обновяват таблиците Служители и Получени заплати.

Формите за обновяване на таблиците Отдели и Длъжности се създават идентично. Първо се маркира съответната таблица, след това се минава през следните стъпки: Create/Forms/More Forms/Split Form и формата е готова. Последна стъпка е съраняването й с определено, избрано от потребителя име. По подразбиране името на формата съответства с името на самата таблица, въз основа на която е напревена.

По различно е създаването на форма с подформа. За случая се използва Form Wizard. От двете таблици Отдели и Служители се избират полетата, които желаем да присъстват в новосъздадената форма, дава се отметка на опцията Form with subform(s) както и желания изглед и формата се съхранва с избрано име. В обектите Forms се появяват главната и подчинена форма като самостоятелни такива, както и новата главна с подчинена форма под име: Служители и получени заплати.

Формите, които са неразривна част от всяка създадена база от данни представляват голяма полза за потребителя, тъй като дават възможност да се представят по-нагледно данните от таблици и справки, да се отпечатват, въвеждат и актуализират. Формите също така дават възможност за обединяване на данни от повече таблици, както във случая на създаване на форма с подформа.


4. Описание на създадените отчети

Редом до таблиците и формите, основен обект на базите от данни са и отчетите. Без значение дали трябва да се отпечатват списъци със специален формат, списъци със суми или адресни етикети, с помощта на отчетите се постига високо качество на професионален документ.

В настоящата работа се изисква създаването на два отчета – един, предоставящ списък на служителите, съдържащ техният личен номер и име, и втори - предоставящ като информация общата сума на заплатата, премията и цялото възнаграждение на служителите.

Създаването на отчета, предоставящ списък на служителите, се извършва чрез избор на Report Wizard, избиране на полетата LNom и Ime от таблица Kadri (Служители) , избор на подходящ вид за изглед на отчета и съраняване, в случая с името по подразбиране, което се препокрива с името на таблицата.

За втория отчет е необходимо първо да се направи справка, в която да се сумират сумите на заплатите и премиите за всички месеци по служители, както и да се създаде ново поле – Vuznagrajdenie, в което да се пресметне общата сума за получаване на всеки служител за съответния брой месеци. Едва след това се пристъпва към изготвянето на отчета.

Първа стъпка при изготвянето му е изборът на Report Wizard. След което избираме справка Възнаграждение, от която ще се извличат данните и в полете Selected Fields прехвърляме всички възможни полета от справката. При визуализирането на следващият прозорец избираме полето FirstOfIme. От Summary Options отбелязваме, че искаме да сумираме всички стойности, които са ни предоставени. В последствие от Layout прозореца избираме Stepped и портретна ориентация на отчета, с което приключваме операцията по неговото създаване и потвърждаваме с бутона Finish.

Той изобразява нагледно данните от справка „Възнаграждение“ и сумира стойностите свързани със заплатата, премията и възнаграждението на служителите.


5. Описание на главната форма

Главната форма съдържа едниствено бутони, които при избор отварят съответната форма или отчет. Създаването на бутон става в следната последователност. От лентата с команди избираме Form Design, след което кликваме върху бутона “Button” и изтегляме по диагонал в областта Details на Design View на формата. Следващата стъпка е избор на категория Form Operations или Report Operations, в зависимост от това дали искаме да се отваря форма или отчет. Следващото действие е свързано с избор в областта Actions – Open Form за форма или Preview Report за отчет. След това избираме съответно желаната от нас форма или отчет, задаваме име или картина на бутона и избираме Finish.

Тази форма ни осигурява по-нагледна и по-ясна картина за наличните отчети и форми, дава ни възможност да ги отворим, прегледаме и извлечем информацията, която ни е необходима.

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Доц д-р Валентина Алякова 11. 2011 г. (четвъртък) от 16,00 до 20,00 ч., зала по36
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом