Програма за националната олимпиада по астрономия
ИмеПрограма за националната олимпиада по астрономия
Дата на преобразуване10.05.2013
Размер103.53 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2012/12/05/programa_9-10_klas.doc
ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

9-10 клас


*Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 9 и 10 клас включва и:

1. Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7 и 8 клас – задължителна подготовка.

2. Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 5-6 и 7-8 клас.

3. Темите от предишните кръгове за същата възрастова група.

4. Умения за решаване на практически и наблюдателни задачи.


ТЕМИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

ТЕМИ ОТ ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ

ФОРМИ на обучение

I кръг

6 задачи*
 1. Механика

 1. Механично движение.

 • Механично движение. Относителност на движението;

 • Равнопроменливо движение;

 • Закони за скоростта и пътя при равнопроменливо движение по права линия – хоризонтални движения, свободно падане, движение на тяло, хвърлено вертикално нагоре;

 • Средна скорост, моментна скорост, ускорение;

 • Определяне на земното ускорение при движение на тяло, хвърлено вертикално нагоре и при свободно падане.

 1. Принципи на механиката

 • Първи принцип на механиката. Сили;

 • Втори принцип на механиката;

 • Трети принцип на механиката.

 1. Механична работа и енергия

 • Механична работа и мощност;

 • Механична енергия;

 • Закон за запазване на механичната енергия;

 1. Равновесие на телата. Прости механизми.

 2. Механика на течности и газове.

 • Общи свойства на течности и газове. Закон на Паскал;

 • Хидростатично налягане. Скачени съдове;

 1. Топлинни явления

 1. Топлинно движение.

 • Топлинно движение. Вътрешна енергия;

 • Термодинамични параметри. Температура.

 1. Запазване на енергията при топлинните процеси.

 • Количество топлина;

 • Закон за запазване на енергията при топлинните процеси.

 1. Идеален газ.

 • Идеален газ. Уравнение за състоянието на идеалния газ. Закон на Бойл-Мариот;

 • Изохорен и изобарен процес;

 • Работа на идеален газ при изопроцеси.

 1. Преходи между състоянията на веществата.

 • Изпарение, кипене и втечняване;

 • Топене и втвърдяване.

 1. Топлинни машини.

 • Топлинни машини;

Топлинните машини и околната среда.

II кръг

3 задачи*

2 задачи*


I. Електричество и магнетизъм


1. Закон на Кулон

2. Електрично поле

3. Интензитет и потенциал на електростатично поле

4.Движение на заредени частици в електростатично поле

5. Проводници и диелектрици в електростатично поле

6. Постоянен електричен ток

7. Закон на Джаул – Ленц

8. Електричен ток в различни среди

9.Магнитно поле

10 Закон на Ампер. Магнитна индукция

11. Движение на заредени частици в магнитно поле. Приложения и природни явления

12. Електромагнитна индукцияЗвездна астрономия. Небесна сфера.

 1. Елементи на небесната сфера.

 2. Ъглови разстояния на небесната сфера.

 3. Хоризонтална координатана система.

 4. Екваториална координатана система - деклинация, ректасцензия, часов ъгъл.

 5. Видимо денонщно въртене на небесната сфера - зависимост от географските координати.

 6. Височина на Полярната звезда.

 7. Условия за изгрев и залез на светилата в зависимост от географската ширина.

 8. Ъглови и линейни размери на обектите.

 9. Качествено описание на влиянието на рефракцията върху видимите положения на светилата.


Земя. Движение на Земята. Време и календар.

 1. Парников ефект.

 2. Звездно и слънчево денонощие.

 3. Тропическа година.

 4. Юлиански и григориански календар (стар и нов стил).

 5. Точки на равноденствие и слънцестояне.

 6. Денонощно движение на Слънцето през различните периоди от годината на различни географски ширини - връзка между географската ширина и височината на Слънцето при горна кулминация.

 7. Определяне на географската ширина.


Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.

 1. Общи сведения за лунните календари.

 2. Покрития на небесни светила от Луната.

 3. Условия за настъпване на затъмненията – наклон на лунната орбита спрямо еклиптиката, линия на възлите,продължителност на затъмненията на различни места на Земята.


Слънчева система.

 1. Планети и техните спътници – състав, физични условия на повърхността, атмосфера и климат, явления, свързани с видимостта на Слънцето от другите небесни тела.

 2. Астериоди – състав и видове.

 3. Астероиди – правило на Тициус-Боде.

 4. Комети – състав и стрoеж, въздействие на Слънцето.

 5. Метеори и метеорити – явлението метеор, общи сведения за метеоритите.

 6. Метеорен поток, родителско тяло, еволюция, радиант, активност.

 7. Извеждане на формулите за сидеричен и синодичен период на планетите.

 8. Преминавания (пасажи, транзити) на планети и други космически тела пред Слънцето.

 9. Явления в системата на Галилеевите спътници на Юпитер.


Небесна механика

 1. Закон на Нютон за всеобщото привличане.

 2. Елиптично движение. Закони на Кеплер – приложение за Слънчевата система.

 3. Движение по кръгова орбита.

 4. Космически скорости – първа и втора космическа скорост.

 5. Земни приливи, обяснение за синхронното въртене на Луната.

 6. Обяснение на приливните взаимодействия и резултатите от тях при други тела.


Астрономически инструменти и методи за наблюдения

 1. Ъгломерни инструменти в астрономията.


Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.

 1. Строеж на Слънцето

 2. Активни образования в Слънчеватата атмосфера.

 3. Слънчеви петна. Число на Волф.

 4. Магнитно поле на Слънцето.

 5. Цикли на слънчева активност.

 6. Слънчева енергия и слънчева константа.

 7. Слънчева активност и слънево-земни въздействия.

 8. Общи сведения за еволюцията на звездите - образуване, крайни стадии в еволюцията.


Галактична и извънгалактична астрономия. Космология.

 1. Нашата Галактика – форма, размери, строеж, структура.

 2. Звездно население. Звездни системи (купове и асоциации).

 3. Междузвездно вещество. Мъглявини.
III кръг

Теоретични задачи

1 задачa*

2 задачи*

II. Трептения и вълни

 1. Трептене - връщаща сила.

 2. Хармонични трептения - графика на хармоничното трептене; - основни величини и закономерности, характеризиращи трептенията; - качествено и количествено описание на трептенето на пружинното махало.

 3. Математично махало. Качествено и количествено описание на трептенето на математичното махало.

 4. Енергия на хармоничното трептене. Затихващи трептения.

 5. Свободни и принудени трептения. Резонанс.

 6. Вълново движение.

 7. Хармонични вълни.

 8. Интерференция на вълни.

 9. Отражение на вълни. Стоящи вълни.

 10. Звукови вълни.

 11. Ултразвук и инфразвук. Сеизмични вълни.
 1. Електромагнитни вълни

 1. Oписание на основните характеристики на проста монохроматична елекртомагнитна вълна чрез аналогия с механичните вълни.

 2. Интензитет на електричното поле и индукция на магнитното поле на електромагнитните вълни.

 3. Честота и дължина на вълната.

 4. Спектър на електромагнитните вълни.

 5. Видимата светлина като част от спектъра на електромагнитните вълни.

 6. Описание на принципа на радиопредаването и радиоприемането.

 7. Описание на принципа на телевизията.

 8. Микровълни.

 9. Приложения – Радар, GSM, GPS и др.
Звездна астрономия. Небесна сфера.

 1. Еклиптична координатна система.

 2. Рефракция

- Обяснение, определение за ъгъл на рефракция;

- Пресмятане на изменението на видимите положения под влияние на рефракцията в някои най-прости случаи.

 1. Аберация на светлината. Качествено описание на влиянието на аберацията върху видимите положения на светилата.


Земя. Движение на Земята. Време и календар.

 1. Прецесия и нутация

- Общи сведения за прецесията и влиянието и върху екватириалните координати на светилата - качествено;

- Пресмятане изменението на екваториалните координати под влияние на прецесията в някои най-прости случаи.

2. Измерване на времето - уравнение на времето, истинско и средно слънчево време.

3. Универсално време - определяне на географската дължина.

4. Слънчеви часовници.

5. Юлиянски дни.

6. Форма на Земята. Тегло на предметите на различна географска ширина.

7. Окоолосно въртене на Земята. Махало на Фуко.

8. Магнитно поле на Земята.

9. Полярни сияния.


Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.

 1. Движение на Луната – общи сведения за либрацията по ширина и дължина.

 2. Затъмнения

- Продължетелност на затъмненията в някои най-прости случаи;

- Повторяемост на затъмненията;

– прецесия на лунната орбита;

 • сарос.


Слънчева система.

 1. Разстояние до телата в Слънчевата система. Денонощен паралакс.


Небесна механика

 1. Движение на тяло в гравитационното поле на Земята близо до земната повърхност.

 2. Закони на Кеплер

- I закон – конични сечения, перицентър, апоцентър, голяма и малка полуос и ексцентрицитет на елипса;

- II закон - площни скорости;

- III закон – константа на Кеплер, общ вид на закона за тела с равностойни маси (двойни звезди).

 1. Космонавтика.


Астрономически инструменти и методи за наблюдения

 1. Характеристики и качества на телескопите

 • Диаметър;

- Фокусно разстояние;

- Проникваща способност – зависимост от диаметъра на обектива и други фактори;

- Увеличение – обяснение, формула;

- Мащаб на изображението в главния фокус на обектива;

- Разделителна способност.

 1. Фотометри и фотоумножители.


Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.

 1. Звезди – общи понятия.

 2. Основни характеристики на звездите: температура, радиус, маса и светимост.

 3. Фотометрия. Светимост и осветеност, закон на Ламберт.

 4. Видима звездна величина. Зависимост на яркостта от разстоянието до обекта. Формула на Погсон.

 5. Разстояние до звездите. Годишен паралакс, парсек.

 6. Абсолютна звездна величина. Формула за връзката между разстоянието, абсолютната и видимата звездна величина.

 7. Изменение на видимата яркост на планетите и кометите при движението им по орбита.

 8. Понятие за топлинно излъчване. Закон на Вин. Константа на Стефан-Болцман. Понятие за ефективна температура.

 9. Формула за връзката между температура, светимост и радиус на звезда.

 10. Лъчева скорост. Ефект на Доплер.

 11. Класификация на звездите.

 12. Диаграма на Херцшпрунг-Ръсел и еволюцията на звездите.

 13. Звезди от Главната последователност.

 14. Гиганти и свръхгиганти.

 15. Двойни звезди - Визуално-двойни – действителна орбита и орбита, проектирана върху небесната сфера, определяне масите на звездите.

 16. Затъмнително-двойни – видове, криви на блясъка,крива на изменение на лъчевата скорост, характеристики, форма и ориентация на орбитата, съотношение между размерите и светимостите на компонентите, ефект на отражението.

 17. Спектрално-двойни звезди.

 18. Определяне на масата и размера на звездите в двойни системи.

 19. Физически променливи звезди. Цефеиди – зависимост период-светимост. Общи сведения за други видове променливи звезди.

 20. Собствено движение на звездите. Движение на Слънцето в Галактиката. Апекс.

Практически задачи*
1 задачa*
Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.

 1. Криви на блясъка.

 2. Променливи звезди – оценяване на блясъка по методите на Пикеринг и Аргеландер, построяване на криви на блясъка.Елементи от теорията на грешките - Правила за записване на стойностите и закръгляне.

- Правила при построяване на графика (доверителен интервал);


Прекарване на криви.Наблюдателни задачи*
3 задачи*
Звездна астрономия. Небесна сфера.

 1. Разпознаване на по-ярките звезди и по-забележителните обекти в отделните съзвездия (двойни звезди, ярки мъглявини и галактики).

 2. Познаване и посочване на основните големи кръгове и точки по небето (небесен екватор, еклиптика, полюси и т.н.) и съзвездията, разположени по тях – екваториални, еклиптични (зодиакални), околополюсни.

 3. Нанасяне на звездна карта на подвижните обекти (планети и т.н.).

 4. Определяне на приблизителните ъглови разстояния между небесни обекти.


Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.

 1. Определяне на възрастта на Луната.


Астрономически инструменти и методи за наблюдения

 1. Правилен подбор на окуляра за наблюдение на различните типове обекти (съобразно увеличението му).


Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.

 1. Зарисуване на слънчевите петна. Определяне на числото на Волф.


Галактична и извънгалактична астрономия. Космология.

 1. Откриване с телескоп на по-ярките площни обекти (от каталога на Месие) и по-известните двойни звезди.

 2. Познаване на типа на обекта, който наблюдават.
Свързани:

Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 7 и 8 клас включва и
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7, 8, 9 и 10 клас – задължителна подготовка
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7 и 8 клас – задължителна подготовка
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2012/2013 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по физика Х-ХІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – Х-ХІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Видимо денонощно движение на звездите. Понятията "изгрев", "залез" и "кулминация" на светилата
Програма за националната олимпиада по астрономия iconВпечатления от XIII международна олимпиада по астрономия
...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconВпечатления от хiii-тата Международна олимпиада по Астрономия
Хiii-тата Международна олимпиада по Астрономия се проведе в Центъра по теоритична физика в град Триест, Италия. Състезанието протече...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconРегламент на националната олимпиада по информационни технологии
Долуподписаният егн ученик в клас, учащ в гр заявявам, че при разработката на проект, рег номер с който участвам в Националната олимпиада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом