Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование
ИмеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
страница9/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.28 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-219-Program_zavrsnog_ispita_osnovno_obrazovanje-b
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МА.3.2.2.Ученикът е достигнал високо равнище на упражненост при извършване на действия с числа, с изтъкване на използваните свойства, умее да използва свойствата на степен и квадратичен корен.


Задача


Ако е познато, че 322 = 1024, изчислете:

а) = ______________

б) = _____________

в) = ______________


Решение


а) = 3,2

б) = 320

в) = 0,32МА.3.2.3. Ученикът е достигнал високо равнище на упражненост при извършване на действия с числа, с изтъкване на използваните свойства, умее да прилага формулите за съкратено умножение, упражнено преобразува изрази и свежда ги до опростена форма.


Задача


Посочете верния отговор:

Многочленът (а – 1)(2а + 1) – (а – 6)(а + 6) е равен на многочлена:


a) а2а + 35

б) а2а − 37

в) а2 + 35

г) а2 − 37

Решение


а) а2а + 35
Задача


Изчисли:


а) разликата на квадратите на числата 7 и 3: __________________________________


б) квадрата на разликата на числата 7 и 3: ___________________________________


в) сбора от квадратите на числата 7 и 3: ___________________________________


г) квадрата на сбора на числата 7 и 3: ______________________________________

Решение


а) 72 – 32 = 49 – 9 = 40

б) (7 − 3)2 = 42 = 16

в) 72 + 32 = 49 + 9 = 58

г) (7 + 3)2 = 102 = 100МА.3.2.4. Ученикът е достигнал високо равнище на упражненост при извършване на действията с числа, с истъкване на свойствата, които се исползват; умее да разграничава право и обратно пропорционални величини и това изразява с подходящ запис; знае линейната функция и знае с графикa да интерпретира нейните свойства.


Задача


Кой от следните графици е график на функцията ?

а)

б)

в)

г)


Решение


в)

Задача


Деветима приятели могат да почистват басейн за 4 дена. Още колко приятели трябва да им помогнат за да басейна бъде поч истен за 3 дена?

Басейна ще бъде очистен за 3 дена ако им помогнат още _________приятели.

Решение


или12-9 =3

Басейна ще бъде очистен за 3 дена ако им помогнат още 3 приятели.

МА.3.2.5.Ученикът е достигнал високо равнище на упражненост при вршене на операции със истъкване на свойства, които се прилагат, знае да исползва уравнения, неравенства и системи уравнения, решавайки по–сложни текстови задачи.


Задача


Докато е била на лятна почивка Надя се е на всеки от своите 9 приятели от блока обадила с писмо или поштенска картичка. Марките за поштенските картички е плащала по 10 динари, а марки за писмо по 15 динари. Колко писма и колко картички е испратила Надя, ако е исрасходвала за марки общо 110 динари?


Решението да се даде с неговата обосновка.


Надя е испратила ______писма и ________ картички.

Решение


х- число на писмата

- число на картички


Решение на системата е и , без значение на метода на решаване.

Надя е испратила 5 писма и 4 картички.


МА.3.3.1.Ученикът умее да изчислява ъгли, включвайки и преобразуване на мерните единици за големина на ъгъл; прави изводи, като използва признаците на успоредни и перпендикулярни прави, включвайки и ъгли, които образуват прави, пресичащи се в равнината.


Задача


Ако правеите a и b са успоредни, определете мярката на ъгъла .


35°30΄

а

bЪгълът е =____

РешениеЪгълът е =48°10΄


МА.3.3.2. Ученикът умее да използва основните свойства на триъгълник, четириъгълник, успоредник и трапец, пресмята техните обиколки и лица въз основа на елементите, които не са непосредствено дадени в условието на задачата, умее да ги конструира.


Задача


Колко метъра жица e необходимо за oграждане на двор с форма на правоъгълен трапец, както е представено на чертежа?


Необходимо е решение с неговата обосновка.


Трябва _____ метъра жица.


Решениеc2 = 122 + 92

c2 = 225

c = 15


O = 12 + 15 +15 + 6

O = 48 m


Трябва 48 метъра жица.МА.3.3.3. Ученикът умее да забелязва централен и периферен ъгъл, да изчислява лице на кръгов сегмент, както и дължина на дъга от окръжност.


Задача


Ако хордата AB е равна на радиуса на кръга, пресметнете големината на ъгъла ACB.
______


Решение


30°
Задача


Колко пъти лицето на кръговия сегмент с съответстващ централен ъгъл 30о е по-малко от лицето на целия кръг?


По-малко е ____ пъти.

Решение


По-малко е 12 пъти.МА.3.3.4. Ученикът умее да изчислява повърхнина и обем на призма и пирамида, включвайки и случаи, когато необходимите елементи не са непосредствено дадени.


Задача


Пресметнете обема на правилна четириъгълна пирамида, ако основният й ръб е , а апотемата й -.

Дайте обосновка на решението.


Обемът на пирамидата е _____cm3.

Решение


, , , ,


, , , V = 400 cm3


Обемът на пирамидата е 400 cm3.

МА.3.3.5.Ученикът умее да изчислява повърхнина и обем на цилиндър, конус и кълбо, включвайки и случаи, когато необходимите елементи не са непосредствено дадени.


Задача

Правоъгълен триъгълник, чиито катети са а = 9 cm, b = 12 cm, ротира около катета b. Размерът на лицето на основата и околната повърхнина на получения конус е:

Отбележи буквата пред точния отговор:


а) 1: 1

б) 3: 4

в) 3: 5

г) 4: 5


Решение


в) 3: 5
Задача

Колко е повърхнината на най-голямото кълбо което може да се сложи в кутия с форма на куб, чийто ръб е 20 cm?


Лицето на кълбото е ____ цм.

Решение


Повърхнината на кълбото е 400π цм2.МА.3.3.6. Ученикът умее да прилага еднаквост и подобност на триъгълници, свързвайки по този начин разни свойства на равнинните фигури.


Задача


Отсечките MN и АВ са успоредни. Ако е MN: AB = 2: 3, изчисли СМ: MА?
Отбележете верния отговор.


а) 2: 1

б) 3: 1

в) 3: 2

г) 2: 3


Решение


а) 2: 1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом