Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование
ИмеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
страница5/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.28 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-219-Program_zavrsnog_ispita_osnovno_obrazovanje-b
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

БЕ.3.4.5. умее да изразява своето лично отношение към посоченото произведение и

аргументирано да го обосновава.


Задача
Прочетете стихотворението, а след това отговорете на въпросите.


Тихият пролетен дъжд


Тихият пролетен дъжд

звънна над моята стряха,

с тихия пролетен дъжд

колко надежди изгряха!


Тихият пролетен дъжд

слуша земята и тръпне,

тихият пролетен дъжд

пролетни приказки шъпне.


В тихия пролетен дъжд

сълзи, възторг и уплаха,

с тихия пролетен дъжд

колко искрици изтляха!

Николай Лилиев

Прочетете анализа на стихотворението Тихият пролетен дъжд. Със свои думи се обосновете защо този анализ не е напълно приемлив. Намерете поне две причини за това.


Заглавието е свързано със самото стихотворение, говори се за омразата към пролетния дъжд. Природата е израз на авторовите чувства. В произведението се говори за тъгата, предизвикана от пролетния дъжд, който е връзката на земята и небето.

Поетът символист Николай Лилиев дава израз в поетичния текст на мечтата си за красота и хармония, която ще се осъществи само когато престане да вали. Като основен мотив в творбата се откроява блянът му за прекрасното и трагичното усещане за неговата преходност в живота.

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Отговор


Ученикът показва, че е разбрал стихотворението. Изразява своето отношение към стихотворението, аргументирайки несъгласието между предложения анализ и личната си интерпретация на стихотворението.

Образователни стандарти за край на задължителното основно образование по математика с примерни задачи


МА.1.1.1. Ученикът умее да прочете и да запише различни видове числа (естествени, цели, рационални).


Задача

Свържете равните числа, както е посочено:
Три втори

Две пети

Десет трети

Три десети

Пет втори
Решение
Три втори

Две пети

Десет трети

Три десети

Пет вториМА. 1.1.2. Ученикът умее да преобразува число от десетична в обикновена дроб и обратно.


Задача

Кое от дадените числа е равно на числото 0,3?


Посочете верния отговор:

а)

б)

в)

г)


Решениеб)

МА.1.1.3. Ученикът умее да сравнява по големина числа от един и същ запис, помагайки се с чертеж, когато е необходимо.


Задача


Дадени са числата:Кое от посочените числа еа) Най-малкото:


б) Най- голямото:Решение


а) Най-малкото от числата е


б) Най- голямото от числата е


МА.1.1.4. Ученикът извършва основни действия с числа от един и същ запис, помагайки се с чертеж, когато е това необходимо, (в случай на събиране и изваждане на дроби, с един и същ знаменател), пресмята например от , където е дадено естествено число.Задача


Изчислете и запишете верния отговор:

a) – 6 : 2 = ________


б) – 6 – 2 = ________


в) – 6 ∙ 2 = ________


г) – 6 + 2 = ________


Решениеa) – 6 : 2 = −3


б) – 6 – 2 = −8


в) – 6 ∙ 2 = −12


г) – 6 + 2 = −4МА.1.1.5. Ученикът умее да дели с остатък, като делителят е едноцифрено число, и знае кога някое число е делимо на друго.


Задача


Попълнете следната таблица, както е започнато:делимо

делител

остатък

21376

10

6

123

2
237

3
128

5Решение

делимо

делител

остатък

21376

10

6

123

2

1

237

3

0

128

5

3
MA.1.1.6. Ученикът умее да използва цели числа и прости изрази с тях, помагайки си с визуални въображения.


Задача


Днес е рожденият ден на Йована. Тя казва: ,,След три години ще съм навършила 18 години ". На колко години е Йована сега?


Посочете верния отговор.


а) 12

б) 15

в) 18

г) 21

Решение


б) 15

МА.1.2.1. Ученикът извършва формални действия, които са редуцирани и са зависими од интерпретацията им; умее да реши линейно уравнение, в което неизвестната се явява само в един член.


Задача


Кое число е решение на уравнението ?

Посочете верния отговор:

а) 5

б) 6

в) 12

г) 20


Решение


в) 12МА.1.2.2. Ученикът умее да извършва определени операции, които са съкратени в зависимост от интерпретацията им и умее да вдига дадено число на степен, знае основните действия със степени.


Задача


Произведението 21022 е равно на:

Посочете верния отговор:


а) 25

б) 28

в) 212

г) 220Решение


в) 212

Задача


Посочете верния отговор:


Стойността на степена 0,32 е:


а) 0,06

б) 0,6

в) 0,09

г) 0,9Решение


в) 0,09

МА.1.2.3. Ученикът умее да извършва определени операции, които са съкратени и зависят от интерпретацията им, умее да събира, изважда и умножава едночлени.


Задача


Опростете следния израз:

_________

_________

___________

Решение
МА.1.2.4. Ученикът умее да извършва определени операции, които са съкратени и зависят от интерпретацията им; определя стойността на определена функция, зададена таблично или с формула.


Задача


Функцията е дадена с формула . Определете съответните стойности на променливите х и и попълнете таблицата.x

0
4

y
5Решениеx

0

2

4

y

1

5

9
МА.1.3.1. Ученикът владее с понятията: отсечка,лъч,права,равнина и ъгъл (забелязва техни те модели в реалните ситуации и умее да ги начертае, използвайки пособия; разпознава някои видове ъгли и успоредни и перпендикулярни прави).


Задача

Свържете чертежа с названието на фигурата представена на този чертеж.
Решение
МА.1.3.2. Ученикът владее понятията: триъгълник, четириъгълник, квадрат и правоъгълник (забелязва техните модели в реални условия и умее да ги начертае използвайки пособия; разпознава основните видове триъгълници, знае основните елементи на триъгълник и умее да пресмята обиколка и лице на триъгълник, квадрат и правоъгълник, въз основа на елементите, които са непосредствено дадени в условието на задачата; умее да намери неизвестна страна на правоъгълния триъгълник, като прилага Питагоровата теорема).


Задача


Изчислете лицето на пода, покрито с килим дълъг 3,5 m и широк 2 m.

посочете верния отговор:


а) 11 m2 б) 7 m2

в) 5,5 m2 г) 3,5 m2Решениеб) 7 m2
Задача


Изчислете хипотенузата на правоъгълния триъгълник посочен на чертежа.


c = _____

Решениеc = 10 cm

МА.1.3.3.Ученкът владее понятията: кръг, окръжност (изтъква техните основни елементи, забелязва техните модели в реални условия и умее да ги начертае, ползвайки чертежно пособие; умее да пресметне периметър на окръжност и лице на кръг с даден радиус).


Задача


Колко е периметърът на окръжност, чийто радиус е 7 cm?

Посочете верния отговор.

а) 14 cm


б) 49 cm


в) 14π cm


г) 49π cm


Решение


в) 14 π cm

МА.1.3.4.Ученикът е овладял понятията: куб и правоъгълен паралелепипед (забелязва техните модели в реални условия, знае техните основни елементи и изчислява поврхнината и обема им).


Задача


Основният ръб на правилна четиристенна призма е 6 cm,

а височината на призмата е 10 cm. Пресметнете повърхнината

на дадената призма.


Повърхнината на призмата е______cm2.Решение


Р= 2·36 cm2+ 4· 60 cm2= 72 cm2+ 240 cm2 = 312 cm2


Повърхнината на призмата е 312cm2.МА.1.3.5. Ученикът владее понятията:конус,цилиндър и кълбо (забелязва техните модели в реални условия,знае техните основни елементи).


Задача


Върху всеки цилиндър напишете числото 1,върху всеки конус напишете числото 2, а върху всяко кълбо числото 3.

Решение
МА.1.3.6. Ученикът интуитивно разбира понятието еднаквост на равнинни фигури (които могат да съвпадат при някое движение).

Задача

Коя от фигурите от чертежа е еднаква с фигурата А?

Посочете верния отговор:

а) б) в) г)

Решение

в)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом