Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование
ИмеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
страница4/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.28 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-219-Program_zavrsnog_ispita_osnovno_obrazovanje-b
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

В областта на ЛЕКСИКАТА ученикът/ученичката:

БЕ.3.3.5. . умее да определя значението на непознати думи и изрази въз основа на техния състав, на контекста, в който се употребяват, или въз основа на произхода им.


Задача


Определете значението на подчертаната дума в следното изречение:


…У – у! Студено!... Лутнали, припнали всички американци като чаркове на една

машина, като че безсъзнателно, автоматически сноват, преплитат се и от машината капят долари, тези долари те пак ги влагат в машината и пак като чаркове сноват... Е, ами кога ще живеем? ...

безсъзнателно - ____________________________________________________.Отговор


без да осъзнава какво прави

Задача


Определете значението на подчертаните думи в следното изречение:


Съвременният човек също се вълнува от възвишени чувства, също изживява изключителни събития, които предизвикват у него възторг. Върху поетиката на съвременната ода обаче се отразява стремежът към по-голяма естественост в преживяванията, без той да премахва основното – възторжения характер на чувството.


възторг - _______________________________.

естественост -_________________________________________ .


Отговор


възторг - голяма радост, възбуда

естественост – непринуденост, автентичност


БЕ.3.3.6. познава значението на думи и фразеологизми в научнопопулярни текстове, предназначени за младежта, и правилно ги употребява.


Задача


Кое от посочените фразеологични словосъчетания е със значение променя поведението си?

а) запъва се като магаре на мост;

б) хвърля ръкавица;

в) запява друга песен;

г) обира си крушите.

Отговор


в)
Задача


Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?

а) вятър го вее;

б) той е мъгла;

в) вре си носа;

г) отнесен от вихъра.

Отговор


в)4. ЛИТЕРАТУРА


В областта ЛИТЕРАТУРАТА ученикът/ученичката:


БЕ.3.4.1. умее да определя произведението, неговия вид и род според даден откъс, герои, ситуации, теми и мотиви.


Задача


Прочетете откъса и отговорете на въпросите.

„Защо не отваряш, воденичарино? — попита той. Воденичарят избъбли някакво смутено извинение, като се наведе покорно до земята и хвърли безпокоен поглед към дъното на воденицата, дето спеше Марийка.
— Ти сам ли си тука? — И Емексизът се обърна.
— Самичък — отговори бързо воденичарят, па като помисли, че лъжата е безполезна, притури: — И детето спи там.
В тоя миг Марийка се отви и обърна лицето си насам. Бледното сияние на ламбицата играеше по бялата й изпъчена гушка. Турците впиха жадни погледи в заспалата девойка. Студена пот обля челото на воденичаря. Емексизът се обърна с притворно добродушен вид към него:
— Чорбаджи, стори труд и иди ни купи едно стъкло ракия.
— Пехливан ага, сега е среднощ и всички кръчми са затворени в града — отговори воденичарят, разтреперан от страшната мисъл да остави Марийка сама с тия хора.”


От кое произведение е взет откъсът? _________________________________ Авторът на произведението е: _________________________________

Към кой литературен вид принадлежи произведението? ______________________


Отговор


"Под игото"

Иван Вазов

Роман


БЕ.3.4.2. прави разлика между автора на произведението и лирическия субект или разказвача в произведението.


Задача


Открийте отношението между автора и лирическия субект в стиховете:

 КАТО СЛЪНЦЕ


...Като слънце,

като божие слънце,

над живота ни кратък и беден,

и дори над деня ни последен

тя изгрява - греховна и свята.

 

       Като песен,

като майчина песен,

ненадейно в чужбина дочута,

поразява беглеца залутан -

любовта - съвестта на земята.

 (Елисавета Багряна)


Какво е твоето заключение във връзка с текста?

а) Авторът и лирическият субект съвпадат.

б) Очевидна е разликата между автора и лирическия субект.

в) Не съществува връзка между автора и лирическия субект.

г) Лирическият субект е Слънцето.

д) Лирическият субект е любовта.Отговор


б) Очевидна е разликата между автора и лирическия субект.

д) Лирическият субект е любовта.

БЕ.3.4.3. различава езиковите средства; определя функцията на фигурите и тропите в текста.


Задача


Кои от посочените тропи и фигури НЕ откривате в следните стихове?

героите наши, като скали твърди,

желязото срещат с железни си гърди ...

а) сравнение

б) метафора

в) градация

г) метонимия

Отговор


в) градация

Задача


Кой от глаголите НЕ е употребен метафорично:

а) градя планове;

б) цепи тишината;

в) счупи рекорда;

г) строя къща.


Отговор


г)БЕ.3.4.4 . разбира и умее да тълкува конкретна литературна творба.


Задача


Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

В първа глава на повестта „Немили-недраги” от Иван Вазов надписите и изображенията по кръчмите и по кафенетата, държани от българи, разкриват:

а) безкористното родолюбие и свободолюбието на емигрантите;

б) ненавистта на поборниците за народна свобода към турския поробител;

в) революционния дух на предосвобожденската епоха;

г) безверието на хъшовете и жалкото им настояще в чужбина.


Отговор


г)


Учебни стандарти за български език за край на задължителното образование, които ще бъдат оценявани с непознати задачи


БЕ.2.1.3. Различава всички части на текст и книга, включително индекс,указател и библиография и умее да ги прилага.


Задача


Пред вас е една част от страница на Речник на литературните термини. Погледнете я внимателно и отговорете на въпроса:


Андрейчин Л., Георгиев Л., Илчев Ст., Костов - Български тълковен речник

Кратка българска енциклопедия, т.1-5, София, 1963-1969

Милев А., Братков Й., Николов Б. Речник на чуждите думи в българския език, София, 1954-1959.


От коя част на речника е този откъс?


Отговор


От библиографията.БЕ. 2.1.6. В прости примерни текстове различава становището на автора.


Задача


Прочетете откъса от „Речника на литературните термини“. В текста авторът говори за хайдушките народни песни, изказвайки своето становище. Подчертайте изречението, където той изказва становището си.


В хайдушките народни песни са предадени копнежът и борбите на поробения народ за свобода, увереността в собствените му сили, надеждите му в бъдещето. Животът, подвизите и стремежите на хайдутина са обрисувани всестранно. Хайдути стават смели момци и мъже, моми и жени, които не могат да търпят тиранията. Най-често ратаи, овчари и орачи грабват оръжието поради турски своеволия и чорбаджийски грабежи.Отговор


Животът, подвизите и стремежите на хайдутина са обрисувани всестранно.


БЕ.3.1.3. намира аргументи в подкрепа на някоя теза или против нея в текста; прави изводи произтичащи от по-сложен текст.


Задача


Прочетете внимателно текста и отговорете на въпроса.

Поредният юбилей от Освобождението на България е добър повод да се обърнем към събитията от ония дни. А внушителната вече времева дистанция от 130 години ни позволява да погледнем на несбъдналия се санстефански идеал без гняв и пристрастие. В края на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 година, когато Високата порта започва преговори с руското главно командване за примирие, граф Николай Игнатиев получава нареждане от Петербург да подготви проект за мирен договор. При изработването му Игнатиев изхожда от решението на Цариградската посланическа конференция от декември 1876 година, на която Великите сили са се съгласили за създаването на две автономни български области в Мизия, Тракия, Македония и Добруджа. Тяхната територия съвпада почти напълно с границите на Българската екзархия от 1870 година.

Никоя от Великите сили не оспорва българския характер на въпросната територия, а само нейната големина, поради което я разделят на две части. Руската дипломация приема тяхното искане на Цариградската конференция с надеждата, че по този начин ще избегне нежелания военен сблъсък с Османската империя. Направеният компромис според граф Игнатиев има смисъл само при евентуално мирно решение на конфликта. След провала на конференцията, и особено след спечелената война, той смята, че подобен компромис не бива да се прави. И затова предвижда в проекта за мирен договор единна и неделима българска държава.


1. За какъв „несбъднал се санстефански идеал“ се говори в текста?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Отговор


На Цариградската посланическа конференция от декември 1876 година Великите сили са се съгласили за създаването на две автономни български области в Мизия, Тракия, Македония и Добруджа. Никоя от Великите сили не оспорва българския характер на въпросната територия, а само нейната големина, поради което я разделят на две части. След провала на конференцията подобен компромис не бива да се прави. И затова се предвижда в проекта за мирен договор единна и неделима българска държава.


Отговорът може да съдържа и допълнителна информация.

БЕ.3.3.3. владее частите на речта.


Задача


Напишете названията на подчертаните глаголни форми в следното изречение:

Без да продумат и дума, те тръгнаха надолу по склона, прегазиха реката,

която още не беше придошла от пролетните порои и на зазоряване влязоха в селото.

a) тръгнаха ________________________________

б) не беше придошла ________________________________

Отговор


а) аорист (минало свършено време)

б) плусквамперфект (минало предварително време)
Задача

Запишете в таблицата основната форма на дадените думи и частта на речта, към която принадлежат. Две думи са дадени като пример. Внимавайте, за изменяемите думи трябва да напишете основната им форма.

Като влезе, отърси снега от дрехата си, протегна ръка в тъмнината, пристъпи и седна до камината. Душата му се върна в миналото. Заклюма над студеното огнище и се замисли.


Думата в изречението

Основна форма

Част на речта

снегапротегнав

в

предлог

икаминатаДушата

душа

съществително име

мунадстуденото


Отговор

Думата в изречението

Основна форма

Част на речта

снега

сняг

съществително име

протегна

протегна

глагол

в

в

предлог

и

и

съюз

камината

камина

съществително име

душата

душа

съществително име

му

той

местоимение

над

над

предлог

студеното

студен

прилагателно име1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом